vrijdag 12 mei 2017

Circulair met fosfaat

Symposium over fosfaatrecycling

Fosfaat is een eindige grondstof die onmisbaar is voor onze voedselvoorziening. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen een bijdrage leveren aan het sluiten van de fosfaatkringloop? Die vraag staat centraal op dit symposium van Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks.

Om een tekort aan grondstoffen te voorkomen en vervuiling terug te dringen, moeten we onze wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen belanden dan na gebruik niet meer als afval in ons milieu, maar worden telkens hergebruikt.

Een van de schaarse grondstoffen die we nu verspillen is fosfaat. Te veel fosfaat komt in onze sloten en rivieren terecht, ten koste van de natuur, of op afvalstortplaatsen. Tegelijk raken de fosfaatmijnen in de wereld uitgeput. Dat vormt een bedreiging voor de voedselvoorziening – als eerste die in ontwikkelingslanden. Zonder fosfaat geen landbouw en dus geen voedsel.

Wat moet er gebeuren om de fosfaatkringloop te sluiten? Dit symposium zoomt in op de mogelijkheden van gemeenten en waterschappen om fosfaat terug te brengen in de voedselketen. Hoe kan er meer fosfaat worden teruggewonnen uit ons rioolwater? Kan de gescheiden inzameling van groente- en fruitafval worden verbeterd, met name in dichtbevolkte stadswijken? Kunnen regionale ‘hubs’ voor bioraffinage ertoe bijdragen dat we de organische reststromen van bedrijven zo hoogwaardig mogelijk recyclen?

Met dit symposium willen Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks ideeën aanreiken aan de schrijvers van lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Gemeenteraadsleden en leden van waterschapsbesturen krijgen handvatten voor politieke actie. Andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Voorafgaand aan het symposium is er de mogelijkheid om de energie- en grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort te bezoeken, waar uit afvalwater kunstmest wordt gemaakt.

 

Programma

 

10.00 - 11.30 uur rondleiding door energie- en grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort

Met deskundige uitleg door Henry van Veldhuizen (projectmanager Omzetpunt Amersfoort, waterschap Vallei & Veluwe) en Frans ter Maten (heemraad waterschap Vallei & Veluwe).


 

13.00 - 17.00 uur symposium Circulair met fosfaat in De Observant

Keynote speech door Kimo van Dijk (European Sustainable Phosphorus Platform) over schaarste en verspilling van fosfaat en andere nutriënten

4 parallelle workshops over het sluiten van de fosfaatkringloop:
* Meer fosfaat uit rioolslib - met presentatie door Geert Bergsma (CE Delft) en reactie door Martine Leewis (hoogheemraad Rijnland, Water Natuurlijk), onder voorzitterschap van Berend Potjer (Statenlid GroenLinks Zuid-Holland)
* Nieuwe sanitatie in circulaire wijken - met presentaties door Grietje Zeeman (Wageningen Universiteit & Research, LeAF bv) en Enna Klaversma (Waternet), onder voorzitterschap van Astrid Janssen (gemeenteraadslid GroenLinks Amersfoort)
* Gescheiden inzameling van groente- en fruitafval, ook in de hoogbouw - met presentaties door Gijs Langeveld (Rijkswaterstaat), Nevin Özütok (Tweede Kamerlid GroenLinks, oud-stadsdeelbestuurder Amsterdam-Oost) en Cora-Yfke Sikkema (wethouder Haarlem), onder voorzitterschap van Jasper Blom (programmacommissie GroenLinks Amsterdam)
* Regionale hubs voor bioraffinage - met presentatie door Wouter de Buck (Nutriëntenplatform), onder voorzitterschap van Titia van Leeuwen (Milieunetwerk GroenLinks)

Slotdebat met Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks), Wouter de Buck (secretaris Nutriëntenplatform), Martine Leewis (hoogheemraad Rijnland, Water Natuurlijk) en Jasper Groen (gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam), onder voorzitterschap van Rosalie Smit (directeur a.i. Bureau de Helling).

 

Het verslag van het symposium verschijnt hier.