In Vrijheid & Zekerheid – Naar een sociaal-ecologische samenleving wijst Dirk Holemans ons de weg naar een veerkrachtige samenleving van autonome burgers. Het boek is geen blauwdruk, maar een open verhaal over...
Gratis geld voor iedereen, dat moet wel horden luie blowers en ander werkschuw volk opleveren. Of toch niet?
De door Rutte weer opgewarmde term 'participatiesamenleving' is een lege huls. Het kan links of liberaal beleid dekken, maar ook individueel of collectief worden ingevuld. GroenLinks is meestal voor participatie,...
Op het zonovergoten terras van het Amsterdamse café De IJsbreker spreek ik Roos Wouters. Roos is, naast heel veel andere dingen, auteur van boeken met mooie titels als 'FUCK! Ik ben een feminist' en '...
We zijn vrijer dan ooit. Dat lijkt mooi, maar er zitten ook grote keerzijden aan. Volgens Avner Offer moeten we onze keuzemogelijkheden aan banden leggen om een beter leven te leiden.
In de zeer matige film 'The Iron Lady' (2011), waarin Meryl Streep een terugblikkende Margaret Thatcher speelt, zat precies één monoloog die me bijbleef: 
De nieuwe editie van de Helling staat online. U kunt nu alle lezingen en debatten van de speciale live editie op onze site bekijken, beluisteren en nalezen. 
Beluister hier een gesprek met hoofdredacteur Erica Meijers over 'eigen verantwoordelijkheid' in het radioprogramma De Andere Wereld van de IKON  op 10 februari 2013.
Afgelopen zaterdag werd 25 jaar de Helling gevierd, met een conferentie over eigen verantwoordelijkheid. Pepijn Vloemans doet verslag van een dag vol debat.
Op school maakten Stella Asante en Rogelio Nedd zelfportretten onder leiding van kunstenaar Margerite Luitwieler. Hoe kijken ze nu, acht jaar later, naar zichzelf en hun plek in de wereld?
Hellingfotograaf Philippe McIntyre toonde eigen werk op de Helling Live (zie de Helling, 2012, nr. 4), en maakte tegelijk een beeldverslag van de dag.
Albert Hennipman en Mark Schalken van de Ruimte Ontwerpers, de vormgevers van de Helling, richten de zaal in voor de live editie van 9 februari 2013. Albert Hennipman zijn eigen beeldverslag.
Op 9 februari hield Paul Verhaeghe de lezing van de dag. Hier de volledige tekst.
Paul Verhaeghe, hoogleraar psychoanalyse aan de universiteit Gent en auteur van het boek Identiteit nam het hoofdartikel van de live editie voor zijn rekening.
Tijdens de live editie van de Helling vertelde journaliste en tv presentator Naeeda Aurangzeb een persoonlijk verhaal over eigen verantwoordelijkheid. "Wat het mij heeft opgeleverd? De vrijheid, de autonomie - hoe...
Een gesprek met Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen en lid van de SER, over de spanning tussen zekerheid en vrijheid op de arbeidsmarkt.
De mantra van 'eigen regie' wordt een papieren tijger, wanneer deze regie niet samen gaat met eigen baas zijn. Regie en verantwoordelijkheid zonder macht en middelen is betutteling nieuwe stijl. 
Afgelopen zaterdag werd 25 jaar De Helling gevierd, met een conferentie over eigen verantwoordelijkheid. Pepijn Vloemans doet verslag van een dag vol debat.
Eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid maar voor wie? Als een kind ouders heeft die niet zo competent, slim of handig bezig zijn, kun je niet tegen dat kind zeggen: 'had je maar andere ouders moeten kiezen'.
De laatste tijd is er een grotere roep om strenger te straffen. Maar mensen zouden wat meer rekening met elkaar moeten houden en minder gauw een beroep doen op strengere represailles en dergelijke. 
'Eigen verantwoordelijkheid' is in de mode, bij politici van vrijwel alle partijen, bij voorstanders van burgerparticipatie en activisten van onderop. Het wekt vooral positieve associaties met vrijheid en...
In het najaar van 1987, ruim vijfentwintig jaar geleden, verscheen het eerste nummer van de Helling. Drie jaar voordat GroenLinks werd opgericht fuseerden de bladen van de wetenschappelijke bureaus van CPN, PPR en...
Mijn principiële ideaal is dat vrijheden en verantwoordelijkheden gelijkelijk over mensen zijn verdeeld. Ik vind het daarom goed als ieder 'zijn eigen verantwoordelijkheid' neemt. 
In veel landen is een heroriëntatie van de economie gaande naar wat echt van waarde is. Het is tijd dat Nederland ook de koers verlegt naar de 'gelukseconomie'. Michiel Hobbelt: 'In deze postmodernistische tijd...
Meer overheid en meer vrijheid zijn niet per definitie met elkaar in tegenspraak, aldus Simon Otjes.
Paul Frissen ziet onder het groene optimisme van het partijprogramma het gevaar van een staat als disciplineringsmachine.
Erica Meijers' column in De Andere Wereld, IKON radio, 10 juni 2012.  
Nederland is een progressief land. In het publieke debat is de consensus groot over het belang van zaken als homo- en vrouwenemancipatie, uitingsvrijheid en geloofsvrijheid. Maar ondanks de eensgezindheid wordt een...
Claire Polders reageert op 'Waar dumpen we ons geboorteoverschot' van Hagar Roijackers.
Een centraal liberaal uitgangspunt is de meritocratie: maatschappelijke posities moeten verdeeld worden op basis van verdienste. In de kern is het de Amerikaanse droom. Je geniet zelf van je eigen successen maar...
Voor iemand die vanuit een conformistisch ideaal streeft naar zoveel mogelijk van 'het gewone' en 'het vertrouwde' kan het heel logisch zijn om christenen godsdienstvrijheid te gunnen, maar moslims niet. Noortje...
Moed is nodig om religieuze autoriteiten die zich baseren op de letter van de wet te trotseren, en zelfstandig te zoeken naar de vrijheid van de geest.
Er is een moord gepleegd in Het huis van de vrijheid: de liberale politiek filosoof Rutger Claassen rekent rücksichtslos af met de cultuurkritische auteur van het boek Het eeuwig tekort: dezelfde Rutger Claassen....
In zijn indrukwekkende tour de force van het sociaal-liberalisme probeert Rutger Claassen alles op te bouwen vanuit het vrijheidsbeginsel. Maar hij miskent teveel dat het toebrengen van schade aan anderen en aan...
Het huis van de vrijheid (2011) van Rutger Claassen is een ambitieuze sociaal-liberale tour de force. Dick Pels blijft niettemin pleiten voor morele grenzen aan de autonomie.
GroenLinks moet zich actiever profileren als het gaat om vrijwillig levenseinde.
We leven in een tijd waarin in Nederland de vrijheid groot is. Vrouwen hebben kiesrecht, kunnen meer dan ooit deelnemen aan de arbeidsmarkt, homoseksuelen kunnen zich vrij uiten en trouwen, enzovoort. Dat zijn...
Herbronning is tegenwoordig een gebod. Politieke partijen moeten herbronnen. Het is een eer en genoegen te mogen reageren op de meest recente poging daartoe bij GroenLinks, in de vorm van het boek Vrijzinnig...
Snels zwijgt over groene en linkse waarden, is ten onrechte nostalgisch over het mislukte Paarsplus, gooit de PvdA en de SP op één links-conservatieve hoop en negeert bewust het neoliberale sociaal-economische...
Wat heeft het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks bezield om een boek te maken waarin de vrijheid wordt bejubeld? Die vraag stelden Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens in een recensie van het boek Vrijheid als...
De gelijkheidsdrang van het socialisme zou zich niet verdragen met individueel vrijheidsstreven. Jawel, zeggen Femke Halsema en Bart Snels, het begrip emancipatie sluit beide in.
Afgelopen week verscheen in de Volkskrant een achtergrondartikel over de politieke tegenstellingen tussen 'links' en 'rechts' (zie onder). De auteurs stellen dat het onderscheid tussen links en rechts uiterst...
Halsema heeft geprobeerd om het vrijheidsideaal terug te winnen voor links, maar zij heeft daarbij te weinig beseft dat vrijheid ook een duistere zelfkant heeft. Er is een morele invulling nodig van het goede leven...
Goedemiddag, dames en heren. Laat ik er maar geen geheim van maken dat ik dit een moeilijke toespraak vind. Spreken over godsdienstvrijheid  en –kritiek is als het betreden van een smal en met prikkeldraad omzoomd...
Hoeveel vrijheid heb ‘ik’ om te leven zoals ik wil? Hoe leven ‘wij’ met elkaar samen als iedereen een ander leven voor het beste houdt? Wat willen ‘zij’ die anders zijn dan ‘wij’ en wie ben ‘jij’ eigenlijk, dat ‘ik...
Volgens de Amerikaanse cultureel antropoloog James Scott doet de staat meer kwaad dan goed. Plaats hem echter niet in het rechtse kamp. Scott is een anti-planner, een anarchist die het opneemt voor spontaan...
In het debat over religie en moderniteit wordt van verschillende zijden geschermd met de historische periode van de Verlichting. De kennis over die periode is echter schraal. Opheldering over de relatie religie en...
De zelfredzame burger is populair. Maar helpt dit beeld inclusief de bijbehorende wetten, regels en houdingen, mensen werkelijk vooruit? Tof Thissen trekt langs overheidsdiensten en observeert, inventariseert en...
Vragen over het milieu hangen altijd samen met sociale vragen – in ecologische problemen draait het in feite om de vrijheid, de toekomst en de ontwikkeling van mensen. Groene partijen zouden dit tot uitgangspunt...
De moderne, op beheersing gerichte samenleving heeft een tragisch karakter, zegt filosoof Jos de Mul. Het inzicht ontbreekt dat teveel van het goede ook het kwade kan zijn. Een interview.
(Links-)liberalen zijn bevreesd voor de hartstocht, irrationaliteit en onvrijwilligheid van gemeenschappen. Ten onrechte, zo betoogt de politiek filosoof Michael Walzer. Gemeenschapsverbanden zijn de voorwaarden om...
Vooruitgang gaat niet over economische groei maar over het vergroten van sociale, economische en politieke vrijheden. Dat geldt voor arme én rijke landen, zo betoogt Sen.
In tijden van angst en stigmatisering vinden velen een veilige haven in een identiteit. Maar identiteit staat vrijheid in de weg. Jean-Paul Sartre, de bijna vergeten Franse filosoof van wie we dit jaar zijn...
Tegenover het opkomend conservatisme moet links zich profileren als beschermer van de politieke en sociale vrijheidsrechten. Het wordt tijd dat in Nederland de term liberaal, net zoals liberal in de Verenigde...
Fortuyn wees Nederland de weg: wij zijn van de Verlichting en dus superieur; zij zijn religieus en dus achterlijk. Cultuurrelativisten die dat niet willen weten, zijn onpatriottisch. Sjoerd de Jong verzet zich...
Om het rechtse tij te keren moet links haar centrale opvattingen onder de loep nemen. Om te beginnen met het ideaal van individualisering en emancipatie. De invulling daarvan moet worden heroverd op rechts: geen...
Niet alles in de wereld draait om vrijheid, aldus Paul Kalma. De omarming door links van het liberalisme miskent de overeenkomsten die links heeft met het christelijke-sociale denken en het sociaal-conservatisme.
De auteurs van Vrijheid als ideaal betogen dat de VVD burgers de vrijheid met dwang wil opleggen. Ten onrechte. De VVD streeft naar een door iedereen gedeelde publieke ruimte. Dat links over het hoofd ziet dat die...
Wat heeft het wetenschappelijke bureau van Groenlinks bezield om een bundel te schrijven waarin de vrijheid wordt bejubeld? Iedereen is in principe voor vrijheid. Pas in de praktijk doen zich pijnlijke keuzes voor...
Het streven van de moderne mens naar vrijheid zonder beperkingen maakt niet gelukkig en vernietigt het milieu. De Duitse filosoof Wilhelm Schmid zet hier zijn ‘levenskunst’ tegenover: de kunst om in alle vrijheid...
Ook links, dat het nut van betaald werk ooit flink relativeerde, stuurt nu iedereen de arbeidsmarkt op. Desnoods met dwang, want: ‘werken is beter voor u’. De nieuwe Wet Werk en Bijstand, sinds 2004 van kracht,...
Congressen van politieke partijen zijn met al hun rituelen een kruising tussen een hoogmis en een familiedag. Van heinde en verre stroomt men te samen voor een stichtende preek van de voorganger en een goede...
Meer individuele vrijheid heeft er niet toe geleid dat Nederlanders geen lid meer zijn van clubs, verenigingen en organisaties. Of dat ze geen groepsgedrag meer voortonen. Het tegendeel is het geval. Individualisme...
Wat is de overeenkomst tussen een walkman, een gedicht en een raadsel? In alle drie de gevallen geldt dat minder meer is. De innovatie van de walkman was dat het apparaat beter was omdat het minder kon. Het heeft...
In een recente documentaire over Iran kwam een jonge vrouw aan het woord. Zij sprak open over wat zij miste in haar leven en dat betrof drie vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van sociale omgang en als...