Opeens (of na een jarenlange langzame, maar onopgemerkte aanloop?) is hij er dan, de volle aanval op de democratie. Van vele kanten. Ik haal er een draadje uit. “De wereld is zo complex geworden, daarin kan nou...
De Europese regeringsleiders noemen migratiedeals nodig om illegale migratie en mensensmokkel te bestrijden. Met deze afspraken schuift de EU haar verantwoordelijkheid voor vluchtelingen echter af op andere landen...
Environmental taxes advocated by Green parties such as road pricing give rise to social resistance and populist criticism. There is, however, a response to the mistrust of green taxation. Richard Wouters explores...
Met meer dan honderd wethouders in 95 gemeenten heeft GroenLinks de traditionele bestuurderspartijen op veel plekken van hun troon gestoten. Hoe maakt de partij deze unieke situatie tot een succes en zorgt zij voor...
Drie jaar decentralisaties in het sociale domein brachten ons nabijheid van en maatwerk in de zorg. Maar ook een tekort aan professionaliteit, democratie en solidariteit, en onterecht een leidende rol voor het...
De grootschalige decentralisaties in het sociaal domein verlopen nog niet vlekkeloos. Wat te doen? Volgens Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden is het terugdraaien van de decentralisaties geen...
Gaat uw kind spijbelen? Komt uw buurman in de schulden? Wordt uw buurt crimineler? Dankzij slimme algoritmen kan de overheid dit steeds vaker voorspellen voordat de leerplichtambtenaar of de schuldsanering...
De milieubelastingen die GroenLinks bepleit, zoals de kilometerheffing, stuiten op maatschappelijke weerstand en populistische kritiek. Er is een manier om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening:...
Het ziet er naar uit dat referenda geen lang leven beschoren zijn. Misschien zijn referenda geen goed idee – democratie zou geen afspiegeling moeten zijn van enkel private voorkeuren. Maar zolang het referendum...
In the recent local elections of March 2018, the Dutch GroenLinks (Green-Left) won 8.7 per cent of the vote, cementing their position as the largest force on the Left of Dutch politics. In 13 municipalities,...
Als afval een waardevolle grondstof is, waarom verdringen bedrijven zich dan niet aan onze voordeur om onze kapotte elektronica, afgedankte kleding en aardappelschillen in te zamelen? Nieuwe grondstoffen zijn te...
Twee workshops over de Omgevingswet tijdens de raadsledendag van GroenLinks leverden dertien aandachtspunten en aanbevelingen op.
Het uitzicht op de Oudegracht is weergaloos; de burelen doen wat gedateerd aan. We zijn op de zolderverdieping van het partijkantoor in Utrecht op bezoek bij Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau (WB) van...
In dialoog met landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties, deskundigen, GroenLinks-wethouders en Tweede Kamerleden heeft Bureau de Helling onderzocht welke groepen binnen de Wmo het grootste risico lopen om niet...
De komende Omgevingswet neemt veel op de schop. Voor de nieuwgekozen GroenLinks-fracties in de gemeenteraden is het zaak om al tijdens de coalitieonderhandelingen zeker te stellen dat groene en sociale ambities,...
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen voor GroenLinks, zo blijkt tijdens een gesprek met drie lokale politici. Maar dan moeten de nieuwgekozen raadsleden wel in een vroeg stadium hun ambities voor een groene...
De kritiek op de Jeugdwet is fors, maar is deze wel terecht? Wim Gorissen, programmadirecteur Effectiviteit en Vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut, vertelt over de huidige staat van ons jeugdzorgstelsel...
In vijf nieuwe gemeenten in het noorden van het land scoorde GroenLinks opvallend goed. Wat is het geheim, en wat kunnen andere afdelingen leren van de Groningse en Friese ervaringen tijdens de college-...
Hoe kunnen gemeenten de overgang naar een schone energievoorziening versnellen? In deze podcast bespreken we de aanbevelingen van de conferentie 'Energietransitie voor Gemeenten', die Milieunetwerk GroenLinks en...
Van alle partijen die door het hele land meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is het aandeel vrouwen op de kandidatenlijst het hoogst bij GroenLinks (41%). Daarna volgen SP (37%) en PvdA (33%). Dat blijkt uit...
Als we willen dat technologie de samenleving dient, moeten we haar democratiseren. Dat vraagt om zowel actieve burgers als actieve overheden, stelt Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer.
Klimaatbeleid door gemeenten kan meer dan 33 procent van de CO2-uitstoot in Nederland beïnvloeden. Dat blijkt uit een quickscan van Bureau de Helling.
De politiek loopt achter de technologische feiten aan. Of dat erg is, daarover zijn politici het niet eens. Ideologische verschillen klinken door in het debat waarmee de conferentie Kan technologie ook links zijn?...
Technologie is noch een natuurkracht, noch een serviele dienaar van de mens. Technologie is een vorm van macht, die we gedeeltelijk naar onze hand kunnen zetten. Technologie kan dus ook links zijn. Maar dat vereist...
De Bilt is de eerste Nederlandse gemeente met een lokaal energieakkoord. Andere gemeenten zullen waarschijnlijk snel volgen, want de druk op gemeenten om de energietransitie waar te maken wordt steeds groter. De...
Impliceert het ideaal van de deliberatieve democratie dat burgers enkel mogen meedenken of ook dat ze de overheid ter verantwoording kunnen roepen? Vanaf deze maand leggen de gemeenten Utrecht en Zoetermeer enkele...
Rechts-radicale partijen zijn internationaal in opmars en brengen de gevestigde politiek in een lastig parket. Om een effectief weerwoord te kunnen bieden is van belang om de oorzaak van rechtspopulisme te...
Hebben de WMO en de Jeugdwet geleid tot een toename van ongelijkheid binnen de zorg? En zo ja, in hoeverre is dat problematisch? Deze twee vragen vormen het vertrekpunt van het onderzoek ‘Zorg(en) in tijden van...
The recent rise of ‘populism’ across Europe has been the subject of increasing concern in the past few years. However the idea that it’s ‘populism’ itself is a problem fails to take into account its key...
Zestien aanbevelingen voor het versnellen van de overgang naar een schone energievoorziening, dat is de oogst van de conferentie 'Energietransitie voor gemeenten' die Milieunetwerk GroenLinks en Bureau de Helling...
De overgang naar schone energie stelt gemeenten voor een gigantische opgave, maar biedt ook kansen. We kunnen er democratische en sociale vooruitgang mee boeken, zo concludeerden de deelnemers aan de drukbezochte...
Hoe krijgen we onze gebouwen van het gas af? Soms is 'all-electric' de oplossing, soms de aansluiting op een warmtenet. Zo'n warmtenet transporteert bij voorkeur water op lage temperatuur (40 graden Celsius), zo...
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De energietransitie vraagt niet alleen om doortastende gemeentebesturen, maar ook om een energieke samenleving die de overgang naar schone energie aanjaagt en...
Houd rekening met de beleving van burgers. Alleen zo kun je voldoende draagvlak voor de energietransitie scheppen. Bij de opening van de conferentie riep landschapsarchitect Sven Stremke lokale bestuurders daartoe...
Jesse Klaver heet eigenlijk Yasser Feras. Er is een cultuurmarxistisch complot gaande tegen de verworvenheden van onze joods-christelijke samenleving. De woorden 'Volkskrant' of 'NOS' boven een verhaal maken feiten...
Europa moet meer grondstoffen uit eigen bodem halen, vindt de Europese Commissie. Is dat een heilloos plan, omdat mijnbouw een bedreiging vormt voor de Europese natuur? Of is het juist een loffelijk streven, omdat...
Online en offline activisme ondersteunen elkaar. Dat is een van de lessen die te trekken valt uit het waardevolle boek 'Twitter and Tear Gas' van technosocioloog Zeynep Tufekci.
De  Europese Commissie houdt een lijst bij van ‘kritieke’ grondstoffen: grondstoffen waarvan de aanvoer onzeker is omdat de leverancierslanden onbetrouwbaar zijn. Daarmee wordt van schaarste een louter geopolitiek...
Het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, Bureau de Helling, heeft een nieuwe directeur: Robbert Bodegraven. Dat maakte het partijbestuur van GroenLinks op 4 oktober bekend.
PvdA en GroenLinks zitten weldra samen in de oppositiebankjes. Kunnen ze gezamenlijk aanjagers worden van klimaatpolitiek? Robert-Jan Wille zocht het antwoord op die vraag in de artikelenbundel Rood-groene politiek...
De circulaire economie is een ‘nieuw’ concept dat een oude groenlinkse worsteling tussen milieu en economie blootlegt. Het idee van groene industrialisering is uiteindelijk omarmd, maar roept ook nieuwe vragen op....
Op decentraal niveau vernieuwende, progressieve oplossingen zoeken voor problemen, dat is de opdracht waar GroenLinks na de gemeenteraadsverkiezingen straks voor staat. Daar zijn allerlei ideologisch en...
Lokale bestuurders en raadsleden zouden kritisch moeten kijken naar de parkeernormen in hun gemeente. Dwing projectontwikkelaars en woningcorporaties niet om parkeerplaatsen te bouwen op plekken waar je geen extra...
Een boek vol ideeën over hoe steden circulair kunnen worden. Met als verdienste dat de samenstellers verder kijken dan succesvolle projecten. Daarmee zijn we er namelijk nog niet. Er is een systematische...
Het was een kapitale fout om de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten gepaard te laten gaan met forse bezuinigingen. Dat stelde Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, tijdens het symposium '...
Tijdens het symposium 'Zorg(en) in tijden van transitie' kwamen verschillende perspectieven op de decentralisatie van de zorg aan bod. Patricia Withagen, wethouder in Zutphen, belichtte in een column het...
Tijdens het symposium 'Zorg(en) in tijden van transitie' kwamen verschillende perspectieven op de decentralisatie van zorg naar gemeenten aan bod. Marijke Hempenius, beleidsmedewerker van Ieder(in), sprak een...
Waarom is het zo ingewikkeld voor de Engelse Groenen om terrein te winnen, en wat was de ‘nieuwe’ strategie van links? Remco van der Stoep, al jaren woonachtig in Engeland en actief binnen de Engelse Groenen, kwam...
De begrippen ‘links’ en ‘rechts’ zijn al talloze malen doodverklaard, maar blijken steeds weer relevant, ook na deze Tweede Kamerverkiezingen. Moderne patronen van universaliteit en particulariteit zorgen daarvoor...
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen onthulde overal in Nederland een politiek landschap, waar de partijkeuze vrijwel samenvalt met de sociaaleconomische positie en deels met de etnische achtergrond van de...
Het blijft moeilijk om rond het thema klimaatverandering mensen in beweging te krijgen. Is er een hoofdrol voor sociale bewegingen, bedrijven of overheden? Gaat het om gerichte maatregelen of moet de hele...
Delven we onze metalen straks op de oceaanbodem of op planetoïden? Op initiatief van Bureau de Helling spraken de Europese Groenen zich onlangs uit over mijnbouw in de diepzee en de ruimte. Er zijn goede argumenten...
Het Antropoceen moet gepolitiseerd worden. Lokale democratische dialoog is daarbij onmisbaar. Dat zijn de conclusies die ik trek uit een reeks van interviews met wetenschappers over het Tijdperk van de Mens.
Tijdens de jaarlijkse Quasimodolezing betoogde Erica Meijers waarom de claim van de christelijke identiteit van Europa (inclusief die van Nederland) moet worden verworpen en vervangen door de oproep tot een humaan...
Vijfentwintig aanbevelingen voor terugwinning van fosfaat en andere nutriënten, dat is de oogst van het symposium over fosfaatrecycling dat Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks op 12 mei organiseerden. De...
Welke politieke conclusies trekken deelnemers aan het symposium ‘Circulair met fosfaat’ over het recyclen van de schaarse grondstof fosfaat?
Kunnen we wijken zo bouwen dat de nutriënten en de energie in het afvalwater van huishoudens en bedrijven in de wijk zelf worden teruggewonnen? Deze vraag stond centraal in een workshop tijdens het symposium over...
Bioraffinage is het zodanig bewerken van organische reststromen dat alle componenten van de biomassa – inclusief nutriënten zoals fosfaat - de meest hoogwaardige toepassing krijgen. Hoe kunnen gemeenten...
Rioolwater, groente- en fruitafval en andere organische reststromen, allemaal bevatten ze waardevolle nutriënten zoals fosfaat. Die gaan nu nog te vaak verloren. Tijdens het slotdebat van het fosfaatsymposium van...
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet wordt zorg niet langer opgevat als een universeel gelijk recht, maar als een individuele voorziening. Heeft de decentralisatie geleid tot een toename...
We moeten de commons weer serieus gaan nemen als een manier om natuurlijke hulpbronnen te beheren. Dat schrijft Socrates Schouten in het slothoofdstuk van de bundel Rood-groene politiek voor de 21e eeuw van de...
Vorige week bracht Hellingproef - het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks - diverse Kamerleden, wetenschappers en leden bijeen voor een discussieavond over ‘deliberatieve democratie’. Het werd een avond die...
Wat is de overeenkomst tussen een voorjaarsstorm en onze democratie? Is het de chaos waarbij iedereen over elkaar heenvalt en in elkaar verstrikt raakt, of de keuzemogelijkheid om elkaar overeind te helpen, of...
Onbehagen en wantrouwen in de politiek heersen, stellen Bas en Olivier de Gaay Fortman. In de grondwet vinden we de oude waarden die ons in deze tijden van politieke verwarring opnieuw kunnen verbinden, zo betogen...
Op voorstel van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk wees het laatste partijcongres van GroenLinks het correctieve referendum af en koos voor experimenten met deliberatieve democratie. Wat zijn haar eigen...
Woede is in! Martha Nussbaum trok met haar nieuwe boek over woede en vergeving volle zalen; met zijn recente boek wil Pankaj Mishra ons doen geloven dat we het tijdperk van het ‘einde van de geschiedenis’ intussen...
Wat betekent ‘soevereiniteit’ in tijden van voortgaande globalisering en opkomend nationalisme? Aan die vraag wijdt de werkgroep Internationale Samenwerking van GroenLinks op 20 april een symposium. Peter Bas-...
Marcel Wissenburg, hoogleraar Politieke Theorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, pleit voor denken over de samenleving als een 'body ecologic': een politieke gemeenschap die niet alleen mensen, maar ook de...
Het is alweer even geleden dat 'Pluche' van Femke Halsema uitkwam. Maar Wim Bot merkte dat hij een cruciaal element miste in de discussie over het boek: de verhouding van Halsema tot haar eigen partij, GroenLinks....
Het Antropoceen vraagt om een groene tegenbeweging die er naar streeft mensen weer controle te geven over hun leefomgeving. GroenLinks kan hier een unieke vertaling aan geven als zij zich laat inspireren door het...
In Vrijheid & Zekerheid – Naar een sociaal-ecologische samenleving wijst Dirk Holemans ons de weg naar een veerkrachtige samenleving van autonome burgers. Het boek is geen blauwdruk, maar een open verhaal over...
What a difference a year can make. 2015 marked a point of great enthusiasm about a turnaround in global climate policy. States signed on to the Paris climate agreement. As with any complex internationally...
Ralf Fücks visited the United States in the week after the elections for talks and events in New York and Washington DC. Reflections and highlights from a nation in shock.
De Nederlandse krijgsmacht verkeert in beroerde staat, terwijl de wereld onveiliger wordt. GroenLinks dient onder ogen te zien dat het defensiebudget omhoog moet.
Maak Nederlanders weer trots op het landschap en de natuur die hen omringen. De verandering die GroenLinks belooft is nog niet overtuigend.
Oude linkse reflexen spelen GroenLinks teveel parten, schreef Henri Bontenbal. Daar is Hans Boer het hartgrondig mee oneens. Hij moedigt GroenLinks aan om het ingeslagen linkse pad te blijven volgen.
Both left-wing and right-wing parties and movements claim to defend Western Values while demonstrating against Islam or against Islamophobia and Populism. From both sides we hear words like Liberty and Equality....
Zowel Europarlementariërs Hans van Baalen en Guy Verhofstadt op de Maidan in Kiev als een grote groep politieke leiders tijdens de mars in Parijs na de aanslagen op Charlie Hebdo. Op momenten dat het eigene van de...
De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.
GroenLinks wil het eigen risico in de gezondheidszorg afschaffen. Maar hoe betalen we dan de steeds verder stijgende zorgkosten?
Juni 2016: de Britten verbazen vriend en vijand door in een referendum – met krappe meerderheid – te stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie. Terwijl in Groot-Brittannië de kruitdampen neerdalen, ontvouwt...
De financiële sector verstikt de reële economie en koloniseert de toekomst. Daar zou GroenLinks zijn pijlen op moeten richten.
De verzorgingsstaat van GroenLinks is voor velen aantrekkelijk. Maar wordt het doel van minder ongelijkheid wel bereikt?
Tijdens mijn zomervakantie las ik het boek Pluche van Femke Halsema. Het boek beschrijft niet alleen haar groei naar het partijleiderschap, maar ook hoe ze probeerde GroenLinks op een moderne leest te schoeien....
Als seculiere partij met een aanzienlijke christelijke achterban moet GroenLinks recht doen aan religieuze sentimenten in maatschappelijke discussies rond bijvoorbeeld euthanasie en ritueel slachten. De partij doet...
Wachten we op de markt of nemen we zelf het heft in handen? Weken worden maanden, maanden worden jaren en het klimaatprobleem verergert met de dag.
GroenLinks moet armoedebestrijding sterker verbinden met duurzaamheid, zowel nationaal als internationaal.
Democratieliefhebbers willen nog wel eens roepen dat de partijdemocratie failliet is, dat het roer radicaal om moet. Gelukkig deelt het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks die retoriek niet. Een pleidooi...
De lokale democratie is onmachtig. Gemeenten verdienen meer ruimte om eigen beleidskeuzes te maken en te experimenteren.
Veel partijen willen de defensiebegroting verhogen. Maar waar zetten we de krijgsmacht voor in? De verkiezingscampagne moet ook gaan over de rechtvaardige vrede na de strijd. Geen humanitaire interventie mag...
Hokjesdenken is onwijs menselijk maar evengoed verwerpelijk. In de strijd tegen vooroordelen en discriminatie moet GroenLinks de schotten tussen ministeries, portefeuilles en programmahoofdstukken doorbreken.
De aftocht van de anonieme simkaart, angst voor versleuteling, het nieuwe voorstel voor de bewaarplicht en het computercriminaliteitsvoorstel: zeker sinds de recente aanslagen in Europa staat het verbeteren van de...
Een deel van de Nederlandse burgers is ontevreden over politiek en bestuur. Er is onbehagen, woede en teleurstelling. Maar dat is geen bewijs voor een algehele kloof tussen burgers en bestuurders. Bovendien,...
De crisis in Europa is nog niet voorbij. Om de eurozone sterker te maken zou GroenLinks moeten kiezen voor een activistisch begrotingsbeleid en uiteindelijk ook een grotere Europese begroting, stelt econoom André...
Aandacht en vertrouwen helpen veel beter om mensen weer op hun voeten te zetten dan controle, wantrouwen of grote overheidsprogramma’s, zo toont Rotterdam Zuid.
Ze maken de verhalen zichtbaar die zich achter de morsige gevels verbergen, stichten buurtuniversiteiten, duwen tegen het weerbarstige plafond voor vrouwen en migranten, ontwerpen kringlopen om kwaliteit en geld...
Linkse partijen ontfermen zich graag over de minder bedeelden, in een klassiek verbond tussen elite en rafelrand. Maar al te opzichtige steun aan emanciperende bevolkingsgroepen vermindert hun gevoel van...
“Rotterdam, mijn stad Rotterdam, ik hou van jou Rotterdam, ik deel mijn leven met jou”
De oude Romeinen wisten al hoe ze het volk rustig moesten houden: geef hen brood en spelen.
Het Europese beschavingsideaal staat voor de oneindige zoektocht naar een meer vredelievende, zachtaardige, ontspannen, minder gevaarlijke maatschappij: een maatschappij waarin mensen niet langer bang zijn voor...
Op aarde is geen plek nog onaangetast door de mens. Viertiende van het landoppervlak is inmiddels landbouwgrond geworden en driekwart van het zoetwater is door de mens onder controle gebracht. Het klimaat verandert...
Verspilling en corruptie teisteren de energiesector in Oekraïne. Mede dankzij het Samenwerkingsverdrag met de Europese Unie worden de misstanden nu aangepakt.
Politieke overtuigingskracht staat en valt met een goed eigen verhaal. Het concept van resilience zou de basis kunnen zijn voor een groen frame. 
Het is alweer ruim een decennium geleden dat politiek denker Jos de Beus sprak over de 'leegte van links' (de Volkskrant 18 juli 2003). De zoektocht naar een nieuw verhaal is sindsdien niet opgehouden. Desondanks...
Veerkracht is een bruikbaar concept bij het doorlichten van systemen, of dat nu om voedsel, geld of energie gaat. Veerkracht is geen ideologie, maar een concept dat handen en voeten geeft aan idealen als...
Wet- en regelgeving is een weerbarstig onderwerp. Regels zijn handig om doelen vast te leggen. Zoals: verbod op gloeilampen. Ze zijn onhandig omdat betutteling op de loer ligt. Helmer Wieringa zoekt naar...
Het is alweer ruim een decennium geleden dat politiek denker Jos de Beus sprak over de 'leegte van links' (de Volkskrant 18 juli 2003). De zoektocht naar een nieuw verhaal is sindsdien niet opgehouden. Ook de...
Na zestig jaar vrede in Europa en de geleidelijke afname van de onderlinge grenzen, is er nu sprake van een hevige terugslag.  Grenzen keren terug, zowel letterlijk als ook in de hoofden van de Europeanen. Grenzen...
Misschien dat Lucette ter Borg in de NRC van donderdag 3 maart teveel gevangen was door het indrukwekkende en allesbehalve toevallige decor van de kunstmanifestatie HACKING HABITAT om te zien welk verhaal hier...
Er gaan enorme hoeveelheden tijd, geld en moeite op aan de inrichting van zo goed mogelijk onderwijs. In januari is een wetsvoorstel aangekondigd om de ‘beschermingswal’ van het bijzondere onderwijs op te heffen (...
In het winternummer van de Helling praten groene politici uit Europa over hun geloof, de politiek en de relatie tussen beide. Zowel de diversiteit binnen de groene partijen als die in de samenleving komt aan de...
Eind november organiseerden Nuala Ahern van de Green Irish Foundation en Erica Meijers van Bureau de Helling een workshop over ‘groene waarden en religie’ tijdens de Council van de Europese groene partij in Lyon.
Ontwikkelde landen hebben een ecologische schuld aan ontwikkelende landen. Oneindige groei is een illusie. Steden moeten duurzamer en zuiniger worden. Is de paus groen?
De kloof tussen seculiere en gelovige visies binnen groene partijen moet overbrugd worden, stelt Erica Meijers. In een Europa-breed project probeert ze deze dialoog nu op gang te brengen. De recente terreur in...
Op 15 oktober j.l. organiseerde Hellingproef een lezing over de vluchtelingencrisis met als spreker Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Een...
De casus van de Fyra (zie deel één) laat zien dat een groot en maatschappelijk belangrijk project centrale aansturing nodig heeft. Alleen een overheid kan deze rol op zich nemen, omdat die namens alle burgers...
De kiezers kunnen tegenwoordig enkel kiezen tussen Coca-Cola en Pepsi Cola. Dit heeft een algemene depolitisering en een gebrek aan interesse in wat er vandaag de dag gaande is in onze samenlevingen tot gevolg. Als...
De Fyra-enquête is voorbij, en deed de mond een paar keer goed open vallen. De V250 trein, alias ‘het lelijke eendje’, danste over ruim tien jaar tijd ‘De stervende zwaan’ helemaal uit. Toch was het niet de...
Dankzij de Europese ecodesignrichtlijn worden onze apparaten steeds energiezuiniger. Volgens dezelfde aanpak moet de verspilling van grondstoffen worden teruggedrongen. Eurocommissaris Timmermans moet zich over...
Grondstoffen brengen in ontwikkelingslanden vaker ongelijkheid en conflict dan welvaart en vrede. Maar de schatten in de bodem laten is voor de meeste landen geen optie. Wat is nodig voor een eerlijke winning van...
Het Nationaal Energieakkoord uit 2013 is niet meer dan een eerste stap naar een duurzame energievoorziening. Hoe ziet een structurele aanpak van de energietransitie eruit? De wetenschappelijke bureaus van zes...
Het Europese project kreeg deze zomer een flinke oplazer, aldus de redacteuren van het nieuwe nummer van de Green European Journal, toen de lidstaten van de EU onder de leiding van een onbuigzaam Duitsland,...
Wanneer zijn we verbetering gaan verwarren met groei? En een economie is toch iets wat tussen mensen is bedacht? Is het mogelijk om een economie van solidariteit en gelijkwaardigheid te creëren?
“The optimism of Green parties has ultimately failed”, says philosopher, writer and activist Lieven De Cauter. Activists and politicians have to remind people of the imminent catastrophe; this is the only way to...
In de nieuwe Idee - het blad van de Hans van Mierlo Stichting - discussiëren Bureau de Helling en de Van Mierlo Stichting over de voor hen belangrijke waarden in de transitie. Hieronder staat de bijdrage van Jasper...
Deze maand is de nieuwe editie van het Green European Journal verschenen onder de titel: Connecting the struggles. Onder de slogan "Wij zijn de 99 procent" wordt gekeken naar de opkomst van nieuwe bewegingen die...
De opdracht aan theaters om een cultureel divers publiek binnen te halen is mislukt. De canon bleef klassiek westers, waardoor alleen het verhaal van een deel van de Nederlanders wordt verteld. Een groep jonge...
Tania Bruguera is een van de bekendste politieke kunstenaars van dit moment. Ze schreef verschillende manifesten waarin ze duidelijk maakt dat politieke kunst het terrein van de kunst overschrijdt en in het...
Politieke kunst wil de wereld niet alleen verbeelden, zij wil de wereld veranderen. Politieke kunst is daarom de natuurlijke bondgenoot van progressieve politiek. Bestel dit nummer.
De discussie over links gaat meer dan over de toekomst van enkele partijen. Het gaat over de blik van de mens op zichzelf en de wereld.
Politieke kunst wil de wereld niet alleen verbeelden; zij wil de wereld veranderen. Politieke kunst is daarom de natuurlijke bondgenoot van progressieve politiek. Politieke kunst wil nuttig zijn. Niet door haar...
De opdracht aan theaters om een cultureel divers publiek binnen te halen is mislukt. De canon bleef klassiek westers, waardoor alleen het verhaal van een deel van de Nederlanders wordt verteld. Een groep jonge...
Mensen worden steeds meer beheerst door grote systemen die met behulp van technologie de regie van ons overnemen. Hoe helpt kunst te begrijpen wat er gaande is en hoe we ons kunnen weren? Een gesprek met Ine Gevers...
In welke wereld doet de politieke kunstenaar zijn werk? Sociologe Saskia Sassen sprak tijdens de eerste life hack van het kunstproject Hacking Habitat.  Haar thema voor deze avond: onzichtbaarheid. Haar...
Hoe kan kunst museum en theater overstijgen en de wereld veranderen? De nieuwe Helling en de manifestatie Hacking Habitat buigen zich de komende tijd over deze vraag.
Oproep tot en concrete voorstellen voor progressieve samenwerking op links.
De woorden ‘kanteling’ en ‘transitie’ behoren inmiddels het merk Jan Rotmans toe. Zijn boek Verandering van Tijdperk: Nederland Kantelt vormt geen uitzondering op deze toon. Voor de gelegenheid heb ook ik  mijn...
Antropoloog David Graeber veegt de vloer aan met mythes over bureaucratie. Links moet zich meer tegen de controlezucht van rechts verzetten.
Linkse samenwerking moet streven naar een ander economisch systeem, want solidariteit zonder verduurzaming wordt onhoudbaar. Speech bij het Baliedebat van 24 april.
Links staat voor de keuze: doorgaan op de huidige voet of fundamentele veranderingen doorvoeren. Vegasocialisme of biefstuksocialisme?
In dit nummer staat de vraag centraal hoe links weer aan kracht kan winnen. De Provinciale Statenverkiezingen hebben de urgentie van deze vraag (weer) aangetoond.  Bestel hier uw exemplaar.
Solidariteit en diversiteit vraagt om meer dan linkse politiek, namelijk om groene politiek. Het ecologisme biedt een antwoord, omdat het draait om de verbondenheid van de mens met zijn omgeving.
Met de verkiezingsoverwinning van Syriza in Griekenland en de groei van Podemos in Spanje is links weer in opkomst in Zuid-Europa. In West-Europa is van zo'n opleving weinig te zien. Dat kan anders.
De geschiedenis toont dat de welvaart van links kwam. Toch voeren zelfs linkse politici vandaag een rechts economisch beleid. Dit gebrek aan zelfvertrouwen resulteert in pijn voor de achterban, een beschadigde...
De geschiedenis toont dat de welvaart van links kwam. Toch voeren zelfs linkse politici vandaag een rechts economisch beleid. Dit gebrek aan zelfvertrouwen resulteert in pijn voor de achterban, een beschadigde...
Met de verkiezingsoverwinning van Syriza in Griekenland en de groei van Podemos in Spanje is links weer in opkomst in Zuid-Europa. In West-Europa is van zo'n opleving weinig te zien. Dat kan anders.
Solidariteit en diversiteit vraagt om meer dan linkse politiek, namelijk groene politiek. Het ecologisme biedt een antwoord, omdat het draait om de verbondenheid van de mens met zijn omgeving.
Als het oversteken van een kruispunt dat bedekt is met skateboards, wankelend en voorzichtig; zo verbeeldt het kunstenaarsduo Barking Dogs United achterop deze Helling het risico van onzekere tijden. Elk moment kun...
Belangrijker dan het label ‘links’ is de vraag hoe we samen werken aan de nieuwe wereld waarin we willen leven. Het recht hebben om te leren, te werken en je talenten te benutten, fatsoenlijke beloning, zinvol...
Dick Pels zocht naar een realistische utopie voor Europa en vond gemeenschapszin en liefde voor het continent als het antwoord op crisis, globalisering en populisme.
Als de communist Marcus Bakker het woord nam in de Tweede Kamer, ging iedereen op het puntje van zijn stoel zitten.
Eeuwenlang bestond er een relatief evenwicht in de samenleving tussen het economische en sociale, dankzij allerlei gemeenschappelijke instituties en hun slimme regels. Vandaag de dag zijn we veel daarvan vergeten....
Na de markt is nu de macht aan de vrijwillige participatie, zo stelt Corina Hendriks. Haar betoog voor individueel initiatief als aandrijving van de participatiesamenleving roept echter de nodige vragen op.
De commons vormen een sleutelingrediënt bij het formuleren van een nieuw links verhaal, omdat ze ons voeren naar een politiek voorbij de dualiteit van staat en markt. Wat verstaan we onder gemeengoed en wat biedt...
Hoe ziet de 'eigen verantwoordelijkheid' eruit in de politieke praktijk van GroenLinks wethouders? Wat hen betreft is het tijd voor een cultuuromslag bij bestuurders: meer macht afstaan aan burgers en meer...
Gratis geld voor iedereen, dat moet wel horden luie blowers en ander werkschuw volk opleveren. Of toch niet?
De energie loopt uit energiecoöperaties, het vertrouwen lekt weg bij bedrijven die aan duurzaamheid werken. De overheid biedt hun geen stabiel en voorspelbaar belastingregiem. Dat komt doordat er een olifant in de...
Het denken van Marx verschilt op een paar punten essentieel van het latere socialisme. Dit verschil biedt bij uitstek aanknopingspunten voor de discussie over het basisinkomen.
Een gebrek aan ideologische ontwikkeling bij linkse partijen heeft hun profiel doen vervagen. Teruggrijpen op Marx kan dit veranderen als zijn politiek en economisch werk dient om de blik op huidige vraagstukken...
Op 5 januari overleed Benoît Lechat, hoofdredacteur van de Green European Journal, met wie ons tijdschrift de Helling veel samenwerkte. Hij was al enige tijd ziek. Als eerbetoon aan zijn leven en werk publiceren we...
“Marx wordt vaak afgerekend op wat hij niet wist, maar we moeten kijken naar wat hij te bieden heeft. Hij was econoom, socioloog, politicoloog, historicus, filosoof en wetenschapsfilosoof. Hij was echt een...
Willen linkse partijen uit het electorale en ideologische slop komen, dan moeten ze terug naar hun bronnen. Linkse partijen zullen de huidige economische en politieke orde opnieuw moeten interpreteren, willen ze...
De Franse econoom Piketty heeft de ongelijkheid weer op de agenda gezet. Wie die ongelijkheid wil interpreteren en de wereld wil veranderen, kan echter beter Marx (her)lezen. Een nieuwe generatie jonge academici...
“Marx wordt vaak afgerekend op wat hij niet wist, maar we moeten kijken naar wat hij te bieden heeft. Hij was econoom, socioloog, politicoloog, historicus, filosoof en wetenschapsfilosoof. Hij was echt een...
De Franse econoom Piketty heeft de ongelijkheid weer op de agenda gezet. Wie die ongelijkheid wil interpreteren en de wereld wil veranderen, kan echter beter Marx (her)lezen. Een nieuwe generatie jonge academici...
Op 21 november jongstleden organiseerden Bureau de Helling en de Eerste Kamerfractie van GroenLinks de conferentie ‘Radicale democratisering’. In een tijdperk van toenemende burgerinitiatieven, transparantie en...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet, zo ook de inspanningen van de internationale werkgroepen van GroenLinks om bij te dragen aan de...
GroenLinks kampt met het dilemma of je burgers moet en kunt laten beschermen door in te stemmen met militaire interventies. Aan de ene kant willen we burgers beschermen, aan de andere kant geloven we niet bij...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
De nationale krijgsmachten van de EU-landen voeren al gezamenlijke missies uit onder de Europese vlag. De Franse adjudant Gilles Polin was in 2008 de eerste militair die sneuvelde tijdens een EU-operatie. Hij kwam om tijdens een missie ter bescherming van vluchtelingen, burgers en hulpverleners in het grensgebied van Tsjaad met Soedan.
Grote mondiale conflicten worden niet beslecht in de Tweede Kamer. Den Haag is niet het middelpunt van de wereld. De invloed van Nederland wordt bepaald door de mate waarin ons land samenwerkt met andere landen....
De vraag of GroenLinks zou moeten instemmen met besluiten tot militaire interventies om daarmee tot vrede in conflictgebieden te komen, is niet makkelijk te beantwoorden. Dit geldt niet alleen voor experts of de...
Grondstoffen zijn te waardevol om verloren te laten gaan als afval. Steeds meer burgers en bedrijven zijn zich daarvan bewust. Zij werken aan een economie waarin grondstoffen niet weggegooid worden maar in de...
Jan Gruiters is algemeen directeur van de vredesorganisatie PAX. PAX heeft als missie ´samen met betrokken burgers en partners in conflictgebieden werken aan het beschermen van human security, het voorkomen en...
De nieuwe editie van de Green European Journal is gewijd aan vragen rondom democratie in relatie tot duurzaamheid in de landen van de Europese Unie, in het bijzonder in de beweging van groene partijen.
In een sentimentele bui, na de nodige biertjes op de vrijwel verlaten redactieburelen van het radioprogramma ‘De Andere Wereld van Zondagmorgen’, wilde de vermoeide chef het de paar redacteuren die hem gezelschap...
“De politieke functie is altijd zwak geweest in Nederland”, aldus Herman Tjeenk Willink in de nieuwe Helling. Hoe staat het met de politieke dimensie van onze samenleving? Aan de orde komt onder meer: het debat...
Het weekend voor het herfstnummer van De Helling verschijnt over de rol van de politiek in de hedendaagse samenleving, bieden we u alvast wat stof tot nadenken in de vorm van een dubbele De Helling Leest over twee...
Partijdemocratie botst nogal eens met de mediapolitieke realiteit. Hier volgen enkele observaties en kanttekeningen aan de hand van de lijsttrekkersstrijd tussen Tofik Dibi en Jolande Sap. Want wat GroenLinks is...
Dit is een interactieve versie van de tijdlijn die in het herfstnummer van de Helling `Waar is de politiek?´ staat bij het artikel van Herman Meijer, 'Van wie is de partij en voor wie is ze bedoeld?'. Zo kunt u...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Naar aanleiding van de activiteiten van de Islamic State in Syrië en Irak is de discussie over humanitaire interventie opnieuw losgebarsten. Deze discussie, nergens feller dan in GroenLinkse kring, is verzand in...
Maarten Hajer en Ton Dassen stellen dat steden 'slim' moeten zijn om mee te komen in een snel ontwikkelende wereld. Maar hoe doe je dat dan? Socrates recenseert. 
De Duitse onderzoeker Johanna Schneegaß van het Zentrum für Niederlande-Studien van de Westfälische Wilhelms-Universität Münster was één van de sprekers op het symposium rondom de publicatie 'Burgers beschermen....
In een echte participatiemaatschappij doet iedereen mee. Iedereen, dat wil zeggen ook de wat excentrieke man die zich het liefst kleedt in linnen kleding, een verzameling videobanden heeft van Bob Ross,...
Net als bij iedere andere verkiezing kennen ook de verkiezingen voor het Europees Parlement alleen maar ‘winnaars’. In zijn scherpe analyse voor opendemocracy.net laat Cas Mudde (politicoloog aan de Universiteit...
In juni had ik het genoegen de summer school van de Green Foundation Ireland bij te mogen wonen, in de prachtige gebouwen van Queen's University in Belfast. Het programma had als overkoepelend thema 'Greening the...
Waarom is er na zes jaar crisis zo weinig protest? In deel 1 kwam ik tot de conclusie dat het gebrek aan protest kan worden verklaard door de maskerade van de neoliberale ideologie als ‘realiteit’. In dit tweede...
Onder de kop “een optimistisch geluid” presenteerde partijvoorzitter Rik Grashoff 19 mei een plan voor “versterking van ledenparticipatie en wijziging van de interne partijstructuur”. Aanleiding waren...
Waarom is er na zes jaar crisis zo weinig protest? Gezien de voortdurende berichtgeving over de losgeslagen financiële wereld, speculerende semi-publieke instellingen en groeiende sociale ongelijkheid is de...
Europa heeft zojuist verkiezingen achter de rug die werden gekenmerkt door een lage opkomst, en grote winst voor populistische partijen die van anti-Europese retoriek en voorstellen hun handelsmerk hebben gemaakt,...
GroenLinks schuift steeds meer op naar het politieke midden, op zo'n beetje het meest omstreden standpunt in het hele verkiezingsprogramma. Bovendien sluit de partij een akkoord op een gebied waarop de partij zich...
Vorige week haalde GroenLinks 7% van de stemmen bij de Europese verkiezingen. Twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde GroenLinks 2% van de stemmen. Een grote verbetering, maar hoe kunnen we deze...
België kent een moeder aller verkiezingen. Eens in de vijf jaar gaan de Belgen naar de stembus voor drie verkiezingen tegelijk. Zondag 25 mei 2014 was het weer tijd om naar de stembus te gaan. De uitslag was...
Volgens sommigen is Europa ten dode opgeschreven, anderen zien telkens kleine lichtpuntjes op weg naar een Europese eenwording. Etienne Balibar betoogt dat een dieper inzicht in de geschiedenis ontbreekt. Dit...
De afgelopen twee dagen plaatste Bureau de Helling twee bijdragen van Erica Meijers over een zoektocht naar de Europese ziel. Vandaag het slot in deze serie, waarin een bijdrage is opgenomen van Christoph Keller....
Afgelopen weken heb ik in zaaltjes, op markten, op straat en op twitter campagne gevoerd voor de Europese Parlementsverkiezingen - #EP2014 zo u wilt. Als iets duidelijk is, is dat het onzekere tijden zijn in Europa...
Gisteren plaatsten we hier deel één in de serie van Erica Meijers over de zoektocht van Europese waarden, ‘Vrede. De Europese ziel’. Vandaag deel twee over de rol van grenzen in Europese waarden.
Eind april organiseerden platform De Linker Wang, de Europawerkgroep van GroenLinks en Bureau de Helling een conferentie over Europa als waardengemeenschap. Erica Meijers ging daarin op zoek naar de Europese ziel....
GroenLinks bestaat vandaag precies 25 jaar. En we zijn optimistisch over de toekomst. Als bestuur presenteren we vandaag onze plannen voor vernieuwing en versterking van de interne partijdemocratie van GroenLinks.
Net als in 1914, net voor de start van de Eerste Wereldoorlog, lijkt het spook van het nationalisme door Europa te waren. Waar in 1914 natiestaten bewust de confrontatie zochten, daar lijkt in 2014 het Europese...
Tijdens de conferentie van Bureau de Helling over Europa voorbij de Natiestaat van 11 mei 2014 sprak Benoît Lechat over de Eerste Wereldoorlog, nationalisme en Europa. "Een project dat is gebaseerd op een ideaal...
Terwijl de Europese Unie besloot oliebedrijven te verplichten minimaal 5% biobrandstof bij te mengen in de fossiele benzine en diesel, kraakte buiten Europa het voedselsysteem in zijn voegen. Wat eerst een goed...
Na twintig jaar in het Europees Parlement neemt Daniel Cohn-Bendit afscheid als Europees volksvertegenwoordiger. Dat deed Cohn-Bendit met een toespraak in het Europees Parlement. Jarenlang was hij aanvoerder van de...
Europa, het zou zomaar de beste regio om in te wonen kunnen zijn. Maar het uitzicht op een duurzaam – ecologisch én politiek duurzaam – en solidair Europa lijkt nog ver weg. Het debatklimaat over en in Europa maakt...
De politiek boeit niemand meer, kiezers gaan niet meer naar de stembus, de ledenaantallen van politieke partijen zijn historisch laag en de legitimiteit van ons democratisch systeem erodeert. In andere woorden: de...
GroenLinks heeft momenteel drie zetels in het Europarlement (EP). De derde zetel was bij de vorige verkiezingen een mazzeltje voor de partij, maar met een beetje goede wil sleept GroenLinks wel twee zetels binnen....
In de nieuwe Helling wordt de grote breuk van 1914 verbonden met politieke en culturele vraagstukken van vandaag. Op zondag 11 mei om 16.00 verdiepen we in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond ons verder over een...
Donderdag 10 april vond in Brussel de Unconditional Basic Income for Europe (UBIE)-conferentie plaats. Voorstanders zien in het basisinkomen een krachtig middel om de teruglopende Europese democratie, solidariteit...
Maandag 7 april presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) bij ProDemos, op een steenworp afstand van het Binnenhof, haar nieuwste bundel ‘Politieke partijen: overbodig of nodig?’. De Helling was aanwezig...
Twaalf jaar was Harm Assies (1952) wethouder voor GroenLinks in Tynaarlo. Een gemeente vol “aardig gebekte mensen” tussen Assen en Groningen. Goedgebekt is Assies zelf zeker. Nog voor de eerste vraag gesteld is...
Er zijn parallellen tussen het Europa van 1914 en 2014. De verscheurdheid van vandaag komt door economische ongelijkheid en een crisis van de democratie. Het antwoord ligt in sociaal beleid en een anti-...
Honderd jaar geleden brak er oorlog uit in Europa. Er hing spanning in de lucht, maar toch dachten velen dat militair geweld voorkomen kon worden. De wereld bevond zich immers midden in een periode van...
Er zijn parallellen tussen het Europa van 1914 en 2014. De verscheurdheid van vandaag komt door economische ongelijkheid en een crisis van de democratie. Het antwoord ligt in sociaal beleid en een anti-...
Ideologische standvastigheid is een groot goed. Dat blijkt eens te meer uit het verhaal van Judo Bakker (1949). Twintig jaar was hij actief als raadslid in de gemeente Noordoostpolder. Al die jaren zat hij voor...
De verhalen over de Grote Oorlog blijven doorgaans binnen een nationaal perspectief. De oorlog van 1914-1918, die een hele Europese generatie uitdunde, verminkte en voor het leven tekende, wordt nauwelijks...
In de landelijke politiek is het een bekend en regelmatig terugkerende term: wie regeert halveert. Vooral bij de kleine coalitiepartijen wordt kabinetsdeelname vrijwel altijd door kiezers afgestraft. Ook grote...
Rechts-populistische partijen hebben het tij mee in Europa. De Gouden Dagenraad in Griekenland, Jobbik in Hongarije en Geert Wilders in Nederland: wat hebben deze partijen eigenlijk gemeenschappelijk? En vormen zij...
Vorige week waren er gemeenteraadsverkiezingen in de meeste Nederlandse gemeenten. GroenLinks verloor 1% (van 6,2 naar 5,2%) en 64 raadszetels ten opzichte van 2010, destijds de beste uitslag van GroenLinks ooit...
Met de hele hetze rondom de racistische uitlatingen van Geert Wilders is het verfrissend om eens op een andere manier naar Wilders en de PVV te kijken. Wie of wat zijn ze? Hebben ze iets wat we een ideologie kunnen...
Met ‘Nooit meer oorlog’, begon de Europese samenwerking. Voor Veit Bader is dit nauw verbonden met democratisering. Eenvoudig is dat niet. Fragmenten uit een gesprek over de paradoxen van Europa.
De concrete vraag aan mij was om een “column” bij te dragen. Als u het niet erg vindt doe ik dat liever niet. Mijn indruk is dat het fenomeen van de column hoort bij de verschillende politieke crises die onze...
Het nationalisme in Europa moet overwonnen worden. Dat kan alleen door meer ruimte te geven aan een democratischer en socialer Europa. Deze stelling onderschrijven alle auteurs van de special Europa 1914-2014:...
De twintigste eeuw was de eeuw waarin de opkomst van de moderne natiestaat tot een grote herschikking en zuivering van de Europese bevolking leidde. Na veel geweld, vooral tegen minderheden, biedt de Europese Unie...
‘Eigendom is diefstal’, zei ooit de negentiende eeuwse socialist en anarchist Pierre Joseph Proudhon. Een hardere vloek kan men zich in de vrije markteconomie nauwelijks voorstellen. Zonder eigendomsrechten valt er...
Spanje bleef, net als Nederland, tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Toch had de oorlog een diepe impact op het land. Het was het begin van een lange periode van isolatie in Europa, die dankzij de integratie...
Gerrit Pas (1951) stopt na twintig jaar als raadslid in Huizen. Een volgens hem “sociaal rechtse gemeente” in 't Gooi. In Huizen domineert de VVD en maakt GroenLinks structureel onderdeel uit van de progressieve...
GroenLinks bestaat dit jaar vijfentwintig jaar en viert dat onder andere met een drietal debatbijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. In de eerste bijeenkomst zondag 9 maart jongstleden stond de lokale...
Op de vierde etage van de Stopera is het kantoor van wethouder Andrée van Es. Uitzicht op een mooi Amsterdams grachtentafereel. Van Es is een elegante vrouw, vriendelijk. Ze straalt een natuurlijk gezag uit dat...
Vaak wordt in grote steden een sociaal-economische tweedeling waargenomen, waarbij één deel op achterstand blijft. Niet toevallig is daar ook vaak een geografische grens mee gemoeid, zoals de Ring A10 in Amsterdam...
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen draait op volle toeren en vrijwel alle politieke partijen roepen om het hardst in koor "werk, werk, werk". Zondag kwam Diederik Samsom in Buitenhof met een analyse dat...
De ledenaantallen van politieke partijen nemen al sinds midden jaren zestig in rap tempo af en het vertrouwen in de politiek lijkt steeds lager te worden. Politieke partijen hebben hier last van. Hoe reageren zij...
De Russische invasie van de Krim, en de daaruit voortvloeiende crisis, roepen veel vragen op. Waarom valt Rusland juist dat deel van Oekraïne binnen? Wat is precies de verhouding tussen Oekraïne en Rusland? Is...
Op 19 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Een paar duizend mensen zijn druk in de weer om een paar miljoen kiezers over te halen op hun partij te stemmen, gemeenten zijn op hun beurt druk om kiezers...
In zes lezingen gaat Bureau de Helling, samen met de Europawerkgroep en de Green European Foundation (GEF), 'dieper Europa in’. Tijdens de zesde – tevens laatste – bijeenkomst sprak Thomas Decreus, filosoof aan de...
Tineke Strik, lid van de Eerste Kamer en de assemblee van de Raad van Europa en, evenals docent rechten bij de Radboud Universiteit, richtte zich in het eerste deel van haar lezing op de Europese sociale wetgeving...
In zes lezingen gaat Bureau de Helling, samen met de Europawerkgroep en de Green European Foundation (GEF), 'dieper Europa in’. Tijdens de vijfde bijeenkomst richtte Tineke Strik, lid van de Eerste Kamer en de...
Bas Eickhout is de klimaatexpert van GroenLinks. Wat is volgens hem de rol van Europa in het energiebeleid? In zes lezingen gaat Bureau de Helling, samen met de Europawerkgroep en de Green European Foundation (GEF...
Bas Eickhout vertegenwoordigt GroenLinks in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Hij licht het huidige beleid toe, schetst een alternatief en onderzoekt de politieke omstandigheden die in staan tussen...
Onder die titel nam DWARS vorig najaar een nieuwe landbouwvisie op haar congres aan. Dit jaar het nieuwe Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van kracht gegaan voor een periode van zeven jaar. Hoe zien...
De Green New Deal, de groene oplossing voor de crisis. Maar wat houdt het concreet in? Philippe Lamberts, europarlementariër voor Ecolo, geeft zijn visie op een sociale en groene economie. Hij past de termen ‘...
De euro, het hoogtepunt van Europese monetaire integratie, staat de laatste jaren onder druk. Hoe is de monetaire unie ontstaan? Hoe kwam deze in een crisis? En hoe kunnen we dit oplossen? Jasper Blom schetst de...
Zondag 12 januari was premier Mark Rutte de centrale gast bij Buitenhof. In drie kwartier tijd werd hij ondervraagd over de delegatie naar Sochi, de economische crisis, visie in de politiek en Europa. De “premier...
Tijdens de eerste van zes lezingen over Europa ging Kathalijne Buitenweg maandagavond in op de geschiedenis en de werking van de Europese Unie. Tien jaar lang was Europa haar werkveld en inmiddels is het onderwerp...
Het vergroenen van onze economie en samenleving vraagt om een radicale herziening van wat het begrip 'vooruitgang' betekent. Tot op heden is deze term synoniem aan economische groei. Als we het woord 'vooruitgang'...
De realisering van een duurzame economie vraagt om een industriële renaissance. Een debat tussen Natalie Bennett, leider van de Green Party van Engeland en Wales, en Reinhard Bütikofer, Europarlementariër en co-...
Iemand uit het publiek riep net als vroeger luidkeels ‘Amandla!’ na het zingen van het Nkosi sikelel' iAfrika. En met een paar anderen antwoordde ik als vanzelf: ‘Awethu!’ De macht aan ons, de macht aan het volk....
Een verkiezingsprogramma heeft verschillende functies. Het zet bijeen waar een politieke partij staat op alle actuele zaken. Het is een leidraad voor politici voor hun functioneren de komende jaren. En het is een...
De Belgische publicist David van Reybrouck heeft een interessant pamflet geschreven: Tegen Verkiezingen. In dit boek pleit hij er voor om elementen van loting toe te voegen aan de democratie. Net als in de oude...
In haar bijdrage stelt Judith Sargentini dat er een dilemma is tussen misdaadbestrijding en privacybescherming. De onderliggende vraag is hoe misdaad kan worden bestreden zonder een alles-controlerende staat te...
Ik was enkele dagen in het beloofde land. De zon lichtte over het herfstbos en alle treinen reden op tijd. Baden-Württemberg is met bijna elf miljoen inwoners en qua oppervlakte de derde Duitse deelstaat. Zij wordt...
Deze maand vindt er in Polen een nieuwe VN-klimaattop plaats. De inzet van de Poolse premier Tusk zal niet verbazen: het frustreren van een klimaatakkoord om te voorkomen dat Polen moet overstappen op schone...
Om meer duidelijkheid te scheppen in het hoe en waarom van Europa organiseert Bureau de Helling een lezingenserie waarin het functioneren van de Europese Unie en de belangrijkste Europese instituties centraal komen...
Hoe ziet industrie er uit in een duurzame economie? Een vraag die we niet kunnen en moeten ontwijken in tijden van crisis op het gebied van zowel economie als milieu.
On 29 September 2013, Austria went to the polls. The results gave the Greens 12,4% of the vote, a plus of 2%. Despite high hopes, the Greens were once more left without a governing option, though, in a party-system...
Niels Bosman ziet Nederland kwakkelen op gebied van duurzame innovatie en vraagt om een heldere Europese lijn. Volgens Henk Blom en John Horowitz mag het economisch belang echter wel wat minder overheersen. De...
Als we de huidige peilingen doortrekken naar een Europees resultaat, halen we met moeite de kiesdrempel. Nu hebben we met Bas Eickhout als lijsttrekker iemand die veel kan bereiken samen met de andere Europese...
Inmiddels wordt er overal in Europa openlijk over gepraat: Duitsland heeft het 'weer' voor het zeggen in Europa. Dat ene woordje 'weer' maakt dit voor velen tot een verontrustend feit. De meeste commentaren hebben...
Het Europa dat GroenLinks voorstaat, is van ons allen en is er voor ons allen. Hiertoe moet de Europese Unie (EU) wel hervormd worden. De maatregelen waarmee GroenLinks dit doel wil bereiken, zijn echter...
Het eerste jaar Rutte-Asscher illustreert de Europese inbedding van het Nederlandse politieke spel. Doordat het kabinet star vasthoudt aan de Europese begrotingsregels, is te veel politieke macht bij de Europese...
Whereas the European Union defines itself as a federation of nation-states, some of which are still very centralised while others evidently federal, the mere association of both concepts rings differently according...
Het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Europese verkiezingen van mei 2014 besteedt haar eerste twee hoofdstukken ('Een sociaal Europa' en 'Meer democratie') aan een antwoord op de politieke en financieel-...
Hoe kunnen groene en sociale ideeën het beste hun weg vinden in Europa? Wat kan de Europese Unie betekenen in tijden van financiële en ecologische crises? Hoe ziet ons Europa eruit? De programmacommissie heeft zijn...
Europa heeft ons veel gebracht: welvaart, maar vooral ook stabiliteit en vrede. Toch is het Europa dat GroenLinks voor ogen staat een heel ander Europa dan het huidige. De Europese Unie moet niet alleen veel...
Participeren moet je kunnen, en niet iedereen kan dat. Kort door de bocht is dat de kern van de kritiek op het door de Koning geschetste perspectief van de participatiesamenleving. De sociaal doe-het-zelvers...
Kennismaken met de particuliere veldslagjes binnen een potentiële regeringspartij is als voor het eerst in een 2CV de Mont Ventoux af, zonder remmen. Als er een tweede keer komt, ga je lopen. Dus het is...
Moet de Nederlandse overheid bezuinigen, in welke mate en bij welke soorten uitgaven? Dat zijn de vragen die domineren in de discussie over het beleid voor publieke sectoren als gezondheidszorg, onderwijs e.d. Veel...
De participatiesamenleving was het woord van Prinsjesdag: de tijd van de verzorgingsstaat is voorbij, burgers moeten zelf de handen uit de mouwen steken. Maar hier en daar anticiperen burgers al lang op dit...
De door Rutte weer opgewarmde term 'participatiesamenleving' is een lege huls. Het kan links of liberaal beleid dekken, maar ook individueel of collectief worden ingevuld. GroenLinks is meestal voor participatie,...
In Zuid-Europa neemt de armoede toe. Veel mensen verliezen hun baan, soms zelfs hun huis. De bestaansonzekerheid is groot en er is voorlopig weinig perspectief op verbetering. In Noord-Europa is de situatie veel...
Wereldwijd zoeken politici de oplossing voor de financiële en economische crisis in austerity policies: een streng beleid van bezuinigen en het terugdringen van schulden. Een bekritiseerde oplossingsrichting (...
GroenLinks zou zeer kritisch moeten zijn over het Energieakkoord dat onlangs werd gesloten door werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. De belangen van burgers zijn onvoldoende meegenomen en het plan zal...
In een tijd waarin de kritiek op Europa alleen maar lijkt toe te nemen, getuigt het van moed als een partij voor meer Europa durft te kiezen. GroenLinks is zo'n partij (zie hier). Dat is moedig, maar past het ook...
Het afgelopen decennium kende een overweldigende dominantie van conservatieve partijen en politici in Europa. Zij bekokstoofden in achterkamertjes de economische dwangbuis waarmee nu bezuinigingen op bezuinigingen...
De Europavisie van GroenLinks is gevaarlijk naïef, zo schrijft Ewald Engelen afgelopen zaterdag op de opiniepagina van het NRC (zie ook hier). Nederlanders zullen nooit de solidariteit kunnen opbrengen die...
Dick Pels reageert op het essay Macht pakken met Europa. Hij pleit voor zelfbewuste politieke leiders die niet bang zijn voor hun eurosceptische bevolkingen, maar hun economische en culturele angsten kunnen dempen...
In Macht pakken met Europa kiest GroenLinks duidelijk en terecht voor Europa. Maar twee zaken mogen wel wat duidelijker worden gesteld: het gaat om een ander Europa en die macht pak je alleen door internationale...
De kritiek van Ewald Engelen op het vandaag door GroenLinks gepresenteerde essay over Europa is gemakzuchtig en onterecht, vindt Miko Flohr. Engelen zet GroenLinks neer als naïeve cheerleader voor 'Brussel'. Maar...
Hagar Roijackers e.a. reageren op het pleidooi van Klub Kobalt voor een politiek die aansluit op een flexibele netwerksamenleving. De auteurs pleiten voor een pas op de plaats: laten we eerst eens eerst goed...
Ewald Engelen reageert op het essay 'Macht pakken met Europa'. Hij vindt de GroenLinkse aftrap voor de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar vintage GroenLinks: overklotsend van de goede bedoelingen waar...
Politici proberen elkaar af te troeven met zo lang mogelijke lijstjes van uit Europa terug te halen bevoegdheden. Het debat over Europa dreigt hiermee een exercitie in geheugenverlies en zelfoverschatting te worden...
Bas Eickhout (delegatieleider eurofractie GroenLinks) en ik presenteerden deze week: Macht pakken met Europa, onze visie op Europese politiek. Ik hoop op een serieus debat in de aanloop naar de Europese...
Op het zonovergoten terras van het Amsterdamse café De IJsbreker spreek ik Roos Wouters. Roos is, naast heel veel andere dingen, auteur van boeken met mooie titels als 'FUCK! Ik ben een feminist' en '...
GroenLinks zit in het slop en dus werd het tijd voor een vernieuwingsbeweging. Klub Kobalt wil nieuwe politiek en hoopt dat GroenLinks de eerste partij is ‘die het aandurft om zich open te breken.'
Klub Kobalt, een vernieuwingsbeweging binnen GroenLinks, zet zich af tegen de bestaande partijen en hun verouderde organisatie. De diagnose die ze stellen is onvoldoende onderbouwd. Dat leidt tot een kuur die...
GroenLinks moet weer een beweging worden, hoor ik nu al jaren in onze partij. Dat klinkt heel mooi, maar het blijkt telkens weer heel lastig om zoiets handen en voeten te geven.
Hoe krijg je mensen weer politiek actief? De klassieke partijtijgers, heftig debatterend in rokerige bovenzaaltjes, lijken wel een uitstervend ras. Ze zijn er nog wel; bij de afdeling Leiden organiseren we af en...
Vrijdag was ik in Nijmegen in de Waarmakerij. Daar mocht ik een vraag stellen die vervolgens door twintig creatieve ondernemers zou worden beantwoord. Soms kan het leven simpel zijn.
Willen de lidstaten van de Europese Unie eigenlijk wel een doortastend, socialer en duurzamer Europa, vraagt Bart Staes zich af. Ze hebben het er wel over, maar écht effectieve actie blijft uit. Hieronder staat een...
Willen de lidstaten van de Europese Unie eigenlijk wel een doortastend, socialer en duurzamer Europa, vraagt Bart Staes zich af. Ze hebben het er wel over, maar écht effectieve actie blijft uit.
In een democratie als de onze is het instituut 'politieke partij' nog steeds van betekenis. Maar wil zij haar geloofwaardigheid en bestaansrecht behouden, dan moet zij zichzelf opnieuw durven uitvinden, aldus...
Volgens Patrick Curry is een ecologische ethiek dringend nodig, omdat de aarde in rap tempo wordt uitgeput door de mens. De enige manier om dit te kunnen stoppen is de aarde te waarderen om haar eigen waarde en...
Robespierre, een van de belangrijkste leiders van de Franse Revolutie, is nog altijd een controversiële man. Maar wie was hij als mens? Ruth Scurr doet in Fatal Purity een poging om Robespierre te begrijpen.
Volgens Avner Offer komt er een eind aan het tijdperk van hoge economische groei. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Volgens Offer zijn er twee opties: 'pull apart' of 'hang together.'
Duurzaamheid lijkt op democratie. Beide zijn aangeleerde, collectieve emoties die zich traag in het bewustzijn nestelen.
Kan de Europese Unie een rol spelen in het versterken van de Poolse nationale democratie? De Poolse Europarlementariër Sidonia Jędrzejewska en Poolse professor Leszek Jesień spraken hierover op de bijeenkomst '...
Het twitterdebat gaat door: is het wel of niet verstandig van GroenLinks om niet mee te doen aan het door Wilders aangevraagde debat over het door hem gesignaleerde en geagendeerde 'Marokkanenprobleem'.
Cyprus is voorlopig van de ondergang gered. Dat bleek afgelopen zondagavond. 
We zijn vrijer dan ooit. Dat lijkt mooi, maar er zitten ook grote keerzijden aan. Volgens Avner Offer moeten we onze keuzemogelijkheden aan banden leggen om een beter leven te leiden.
Een paar weken geleden zag ik Pierre Heijnen, Tweede Kamerlid namens de Partij van de Arbeid, in de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Hij hield een pleidooi voor meer democratie in Nederland.
In de zeer matige film 'The Iron Lady' (2011), waarin Meryl Streep een terugblikkende Margaret Thatcher speelt, zat precies één monoloog die me bijbleef: 
De nieuwe editie van de Helling staat online. U kunt nu alle lezingen en debatten van de speciale live editie op onze site bekijken, beluisteren en nalezen. 
Thierry Baudet en Thijs Kleinpaste houden er andere visies op Europa op na. Op 14 maart gingen ze hierover in debat met elkaar in de Balie. Silvia Roukens was er bij namens de Helling.
Steeds meer kiezers kiezen steeds vaker voor steeds wisselende partijen, heet het. Meer wisselvalligheid, wispelturigheid en onvoorspelbaarheid van de politiek is het gevolg. Telkens nieuwe partijen, telkens andere...
Is Geert Wilders de nar van het huidige politieke bestel? Als dat waar is, zijn we allemaal zot geworden. Want Wilders, dat zijn we zelf. De komische personages die bedacht werden door satirici als Schippers en...
De affaire rond Wikileaks legde een nieuwe wereld bloot. Hackers zetten regeringen te kijk en ondermijnen informatiesystemen: zijn zij de nieuwe narren? In elk geval doen ze alsof en verdoezelen zo het feit dat ze...
De grootste spotter-provocateur van links: de filosoof, cultuurhistoricus & psychoanalyticus Slavoj Žižek, over de financiële en economische crisis.
In de vorige editie van De Helling schreef Marius Ernsting over ‘de toekomst van links’ en pleit hij voor een brede linkse samenwerking - van SP tot D66 - op basis van inhoud. Een reactie.
Wie zit er te wachten op linkse samenwerking? Dat is de verkeerde vraag!
Er zijn maar weinig diersoorten die op grote schaal kunnen samenwerken. Mieren kunnen het, en termieten ook, maar zij hebben gemeen dat ze familie zijn. De mens is de enige diersoort die zonder verwantschap kan...
Wat is de relatie van christenen tot de politiek? Nu de vrijheid van godsdienst weer zo vaak onderwerp is van politieke controverses, is die vraag opnieuw urgent. Bijbelse lessen over almacht, rechtvaardigheid en...
Wanneer is iemand een Nederlander? Als we onze huidige inburgeringexamens bekijken, lijkt het iets te maken te hebben met kennis van de Nederlandse taal en wat basale feiten over Nederland en haar inwoners. 
Beluister hier een gesprek met hoofdredacteur Erica Meijers over 'eigen verantwoordelijkheid' in het radioprogramma De Andere Wereld van de IKON  op 10 februari 2013.
Afgelopen zaterdag werd 25 jaar de Helling gevierd, met een conferentie over eigen verantwoordelijkheid. Pepijn Vloemans doet verslag van een dag vol debat.
Op school maakten Stella Asante en Rogelio Nedd zelfportretten onder leiding van kunstenaar Margerite Luitwieler. Hoe kijken ze nu, acht jaar later, naar zichzelf en hun plek in de wereld?
Hellingfotograaf Philippe McIntyre toonde eigen werk op de Helling Live (zie de Helling, 2012, nr. 4), en maakte tegelijk een beeldverslag van de dag.
Het 'huis van Thorbecke' staat na ruim 150 jaar trouwe dienst op instorten. De burger beticht de politiek van gebrek aan leiderschap en de politiek schuwt de directere invloed van deze steeds mondigere burger. Er...
Albert Hennipman en Mark Schalken van de Ruimte Ontwerpers, de vormgevers van de Helling, richten de zaal in voor de live editie van 9 februari 2013. Albert Hennipman zijn eigen beeldverslag.
Op 9 februari hield Paul Verhaeghe de lezing van de dag. Hier de volledige tekst.
Paul Verhaeghe, hoogleraar psychoanalyse aan de universiteit Gent en auteur van het boek Identiteit nam het hoofdartikel van de live editie voor zijn rekening.
'De lokale politiek wijst de weg.' Dat was de prachtige titel van het laatste GroenLinks magazine van 2012. De foto op het voorblad was typerend: een luchtfoto van een gemeentehuis. 
Tijdens de live editie van de Helling vertelde journaliste en tv presentator Naeeda Aurangzeb een persoonlijk verhaal over eigen verantwoordelijkheid. "Wat het mij heeft opgeleverd? De vrijheid, de autonomie - hoe...
Presentatie over ecologische en sociale interventies in arme wijken van Rotterdam.
 Een pleidooi voor meer trots op het eigen initiatief.
Een gesprek met Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen en lid van de SER, over de spanning tussen zekerheid en vrijheid op de arbeidsmarkt.
Zorg is een relationeel begrip: je zorgt voor iemand. Hoe verhoudt zich dit tot het begrip eigen regie? Met Alies Struijs van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks...
Vooral op het gebied van duurzaamheid nemen burgers hun eigen verantwoordelijkheid. Met Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, en Paul Hendriksen van Transition Towns Nederland.
Debat tussen Bram van Ojik, Marleen Barth, Jos van der Lans en Paul Verhaeghe
1 februari stopte Dick Pels als directeur van het Wetenschappelijk Bureau. Voor zijn afscheid gisteren zocht ik naar de rode draad in zijn denken: zijn Marxistische methodologie. 
De financiële crisis woekert nog immer voort, inmiddels vooral als soevereine schuldencrisis in de Europese periferie. Tegelijk is het debat de afgelopen jaren verengt tot de overheidsbegroting: blijven we on der...
De mantra van 'eigen regie' wordt een papieren tijger, wanneer deze regie niet samen gaat met eigen baas zijn. Regie en verantwoordelijkheid zonder macht en middelen is betutteling nieuwe stijl. 
Afgelopen zaterdag werd 25 jaar De Helling gevierd, met een conferentie over eigen verantwoordelijkheid. Pepijn Vloemans doet verslag van een dag vol debat.
Veel problemen werden in slechts een paar uur tijd bij Klub Kobalt opgelost. Als we landelijk dit soort avonden wekelijks zouden organiseren op heel veel andere plekken, zou het er dan voor velen niet veel beter...
Eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid maar voor wie? Als een kind ouders heeft die niet zo competent, slim of handig bezig zijn, kun je niet tegen dat kind zeggen: 'had je maar andere ouders moeten kiezen'.
Vanavond organiseert Klub Kobalt, een vernieuwingsbeweging binnen GroenLinks, een event voor initiatiefrijke en betrokken lieden uit het hele land. De vernieuwingsbeweging is te vergelijken met Niet Nix en Nieuw...
Je kunt de jaren '60 als een afgesloten periode neerzetten waarin conservatieve bolwerken werden gesloopt. Echter, dit decennium van 'oplopende ongehoorzaamheid' kan ook beschouwd worden als een aanzet tot verder-...
Vandaag stemt het Europees Parlement over het verminderen van autolawaai. Een concrete en onomstreden stap naar een economie waarin geluk centraal staat. 
We moeten het wel zelf uitzoeken, want eigenlijk bestaan we voor de (lokale) overheid niet meer. Zelf fondsen werven. Sociaal waar nodig, commerciëel waar mogelijk. Hartstikke spannend.
De oproep tot eigen verantwoordelijkheid vereist een overheid, instellingen en professionals die ook hún eigen verantwoordelijkheid nemen door relaties aan te gaan.
Hoe ziet de 'eigen verantwoordelijkheid' eruit in de politieke praktijk van GroenLinks wethouders? Wat hen betreft is het tijd voor een cultuuromslag bij bestuurders: meer macht afstaan aan burgers en meer...
Onze dorpsgemeenschappen barsten van de energie en ideeën. Het enige dorp waar dat niet gebeurt, is een dorp waar de informele toonzetters vooral oude PvdA-ers zijn. 
De laatste tijd is er een grotere roep om strenger te straffen. Maar mensen zouden wat meer rekening met elkaar moeten houden en minder gauw een beroep doen op strengere represailles en dergelijke. 
'Eigen verantwoordelijkheid' is in de mode, bij politici van vrijwel alle partijen, bij voorstanders van burgerparticipatie en activisten van onderop. Het wekt vooral positieve associaties met vrijheid en...
In het najaar van 1987, ruim vijfentwintig jaar geleden, verscheen het eerste nummer van de Helling. Drie jaar voordat GroenLinks werd opgericht fuseerden de bladen van de wetenschappelijke bureaus van CPN, PPR en...
Mijn principiële ideaal is dat vrijheden en verantwoordelijkheden gelijkelijk over mensen zijn verdeeld. Ik vind het daarom goed als ieder 'zijn eigen verantwoordelijkheid' neemt. 
De analyse van de commissie Van Dijk is grondig en snijdt op vele punten hout. Ik ben te voorbarig geweest met het opzeggen van mijn lidmaatschap, en zal dat rechtzetten. 
Het idee van een 'kiezersgerichte ledenpartij' is onzinnig omdat er impliciet wordt gesteld dat kiezers en leden het met elkaar eens zouden zijn en discussies ooit afgerond worden. Beiden zijn een illusie. 
In reply to Katsambekis' article Pels writes: 'Political history of the past century has proven a bloody graveyard for all claims to act as 'true representatives of the people'. Liberal democrats should remain...
In veel landen is een heroriëntatie van de economie gaande naar wat echt van waarde is. Het is tijd dat Nederland ook de koers verlegt naar de 'gelukseconomie'. Michiel Hobbelt: 'In deze postmodernistische tijd...
Vandaag presenteerde Klub Kobalt, een jonge vernieuwingsbeweging binnen GroenLinks, zich aan het publiek. Lees hier het manifest voor de 'durvers, doeners en denkers' dat vandaag in de NRC.next verscheen.
In a deeply de-politicized EU, where any form of popular resistance is spontaneously stigmatized and condemned as 'populism', one cannot but sound the alarm: Aren't we today, in the name of 'economic necessity',...
De steeds weer terugkerende en zich nooit tot een sluitstuk wendende discussies over de koers van GroenLinks zijn de mensen uit de lokale praktijk meer dan zat. 
Het pamflet vormt een welkome bijdrage in de discussie. Voor één afsplitsing is het pamflet van Duyvendak in ieder geval reden geweest weer terug te keren bij GroenLinks. Bas Elfrink, die eerder dit jaar zijn...
Wij moeten in de volle breedte van het linkse spectrum het lef hebben om van achter de burger vandaan te komen en weer voor haar uit te durven gaan lopen.
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken medio november met Bram van Ojik over het probleem van Rutte, Loeigoeie zuivel en GroenLinks als netwerkbeweging. 
Het kan geen kwaad de koers tegen het licht te houden, ook wanneer dat leidt tot samenwerking met de PvdA.
Prominenten reageren op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Maarten van Poelgeest: 'Het is mij opgevallen dat voor steeds meer GroenLinksers het 'linkse gedachtengoed' allerminst vanzelfsprekend is. Het...
Prominenten reageren deze week op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Bart Snels: 'Het is jammer dat de crisis van GroenLinks nu leidt tot een koersdiscussie. Juist dan wordt de unieke positie van GroenLinks...
Marius de Geus mengt zich in het debat over de koers van de partij: 'Een kerntaak van groene partijen in het algemeen is dat zij creatieve, aansprekende en opbouwende ideeën dienen te formuleren om de moderne...
Prominenten reageren deze week op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Joost Lagendijk: 'Ik zou het onverstandig en kortzichtig vinden als GroenLinks nu al besluit dat de partij onder alle omstandigheden...
Martha Nussbaum doet een appèl aan de lezer als mens, als individu met het verlangen de eigen rechten, en die van anderen, te beschermen tegen de willekeur van een argeloze massa. 
Het artikel van Wijnand Duyvendak is de moeite waard. Mijn mening over de politieke plaatsbepaling van GroenLinks is vrij kort en bondig. 
Het pamflet van Wijnand Duyvendak is een uitstekend, inspirerend verhaal met een wenkend perspectief voor de partij. Maar voldoet de naam GroenLinks nog wel?
'GroenLinks heeft fouten gemaakt, zeker', aldus Wijnand Duyvendak. 'GroenLinks is teveel meegegaan in het idee dat alles vanzelf wel goed zou komen. Daar ben ik zelf ook schuldig aan.' Duyvendak schreef een pamflet...
'Dit pamflet kent slechts één ambitie: het politiek-inhoudelijke debat binnen GroenLinks te voeden, opdat de partij er zo snel mogelijk weer klaar voor is om er flink tegenaan te gaan.' Hier een ingekorte versie ...
Het is lang geleden dat ik enthousiast was over GroenLinks. Maar Wijnand Duijvendak krijgt het voor elkaar. Als je groen, links en vrijzinnig bent, dan moet je fundamentele kritiek hebben op het huidige economisch...
Beste Bram. Wat goed dat je zo in gesprek gaat met leden! Ik ben erg overtuigd van de kracht van dialoog en ben daarom blij dat onze fractie dat nu ook onderkent. Ik meen in jouw woorden echter ook een...
Antonis Samaras and his party, New Democracy (ND), won the elections of the 17th of June 2012 in Greece. But what appears to be a victory for New Democracy and the forces advocating the continuation of harsh...
Het Europees Parlement bepaalt komende week zijn positie ten aanzien van schaliegasboringen. Twee kampen zijn zichtbaar. 
GroenLinks is misschien wel groen, maar is het ook links? Rijke schetst de contouren van wat in zijn ogen 'echt links' is. In navolging van Willem Schinkel1 noemt hij dat 'links van links'. Als er één linkse partij...
Hartmans en Te Slaa schrijven in reactie op het stuk van De Ruiter en Verheijen over Wilders en het fascisme: 'Wie beweert dat wij Wilders en de PVV vergoelijken is of te kwader trouw of kan niet lezen'. Ze laten...
De samenleving moet niet worden gestuurd door de markt, en ook niet door de staat, maar door gemeenschappen. Een pleidooi voor een linkse agenda van onderop.
Helaas wordt het gezicht van GroenLinks niet alleen bepaald door kamerleden en nauwelijks door brochures van de Helling, maar wordt het ook bepaald door lokale en provinciale nieuwlinksers. En die maken soms hele...
Momenteel is er veel te doen omtrent Europa. De verschillen in economische structuur, op de spits gedreven door de kredietcrisis, leggen grote verschillen in politieke opvattingen bloot. Toch is dit geen reden tot...
Binnen GroenLinks wordt sinds een aantal jaren een levendige discussie gevoerd over de uitgangspunten van de partij. Is de partij nu links-liberaal, vrijzinnig-links of links-libertair? Bij deze discussie lijkt het...
Geert Wilders en zijn partij zijn naar gedachtegoed gesproken anti-democratisch of op zijn minst a-democratisch en beleidsmatig gesproken ronduit racistisch en discriminerend. Hij is de representant van een veel...
Gemeengoed is gebaseerd op een klassiek liberale gedachte over gemeenschappelijk eigendom. GroenLinks zou niet alleen moeten flirten met het hippe verschijnsel, maar zich het gedachtegoed van de commons ook op een...
Socialisme is gericht op behoud van nationale soevereiniteit. Maar de incongruentie tussen politiek en economie kan alleen door een Europese staat worden teruggedraaid. Een verdere politisering en democratisering...
'Het is voor veel nieuwe partijen lastig om zich aan de parlementaire agenda te onttrekken. En toch moet je deze agenda niet volgen, als je deze wil bepalen'. Dat concludeert Simon Otjes in zijn proefschrift dat...
Immateriële kwesties zoals migratie en veiligheid waren van ondergeschikt belang in de verkiezingsstrijd. Post-materiële kwesties als zelfontplooiing en identiteit zijn echter aan de orde van de dag door een nieuwe...
GroenLinks moet terug naar z'n bestaansreden, waarbij de wezenlijke programpunten anno 2012 niet precies dezelfde hoeven te zijn als die van in 1982. Als ze maar van openheid en radicaliteit getuigen.
Volgens een onderhand sleets cliché biedt de financiële crisis ook kansen. Hopelijk geldt dat ook voor de crisis van GroenLinks. Laat GroenLinks zich herpakken en 5 x groener en linkser worden. 
The division between anti-capitalists and market fundamentalists hampers any discussion on the ways to transform Europe into a smart, sustainable and inclusive society. Markets can help us achieve our political...
GroenLinks staat op een kruispunt in haar bestaan. Na de dramatische verkiezingsuitslag moet de partij gaan nadenken over haar koers, haar plaats in het politieke landschap en daarmee over haar zelfstandige...
In plaats van een groot links blok, pleit Pieter Pekelharing voor profilering van linkse partijen. GroenLinks zou bijvoorbeeld moeten opkomen voor intergenerationele rechtvaardigheid.
De cultuur binnen GroenLinks beperkt het vrije debat en zorgt voor grote interne verdeeldheid. De nieuwe fractievoorzitter Bram van Ojik moet de partij hervormen en een democratische cultuur creëren.
Het is verleidelijk een zelfanalyse en toekomstperspectief van GroenLinks te focussen op de gebeurtenissen rond de afgelopen verloren verkiezingen. Dat is wel heel kortzichtig. De missie van de partij valt niet te...
Sinds de dreun voor GroenLinks buitelen de veronderstelde oorzaken van het verlies over elkaar heen. Een vermeende 'nieuwe' en 'rechtse' koers onder Femke Halsema wordt genoemd. Maar die koers past naadloos in de...
Het verhaal van GroenLinks steunt op drie diepe overtuigingen: groen, links en vrijzinnig. Die idealen zijn nog springlevend, maar vragen ieder voor zich om een scherpere kritiek op het kapitalisme en de...
Als een kleine politieke partij verantwoordelijkheid wil aangaan, kan zij zich daarop beter maar goed voorbereiden. 
GroenLinks heeft een transparant bestuur nodig dat spreekt namens de partijconferentie. Het bestuur moet de belangen van leden en stemmers behartigen.
Belangengroepen binnen GroenLinks maken de partij kapot. Het organiseren van tegenspraak is nodig om de partij weer op de kaart te zetten.
Het pleidooi voor loonmatiging zou op andere plaatsen moeten worden gehouden: niet in Den Haag of Berlijn, maar in Lissabon, Madrid, Rome en Athene. 
Bij het bekijken van de GroenLinks-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen viel me één ding op: de opvallende gelijkenissen en banden met de lijst uit 1994. Maar tijdens de campagne drongen nog meer analogieën zich...
De rechtshandhaving verandert. In plaats van de onafhankelijke rechter zijn het steeds vaker bestuurders die wetten en regels handhaven. Wat zijn hiervan de gevolgen?
'Samen de schouders eronder', zei Heleen Weening na de verkiezingen. Maar als dat neerkomt op doormodderen, komt Marius Ernsting er zijn bed niet voor uit.
Met materiële onderwerpen kun je de verkiezingen winnen, maar de politiek zou veel meer moeten gaan over waarden, visie en idealen. Niet een politiek van de portemonnee, maar van het hart. 
Jan Ruyssenaars introduceert zes voorstellen voor een nieuw en beter GroenLinks.
Waar werd het meest op GroenLinks gestemd bij de afgelopen verkiezingen? Een electoraal-geografische analyse.
Een electoraal-geografische weergave van de verkiezingsuitslag, biedt inzicht in de regionale verschillen in stemgedrag. We pakken de kaarten erbij.
De erfenis van Femke Halsema ligt ten grondslag aan de dramatische verkiezingsnederlaag. De liberale koers heeft de partij weinig succes gebracht. Tijd voor een nieuwe koers met een nieuwe leider!
De verkiezingsnederlaag kan niet worden verklaard door de koers die de partij heeft gekozen. Het zit hem meer in het beeld van de partij dat we hebben neergezet in de ogen van de kiezers.
Het opzeggen van zijn lidmaatschap gaat hem te ver, maar Jaap Vlaming komt wel met het vriendelijke verzoek om voortaan beter op de winkel te passen.
De crisis binnen GroenLinks wordt door de media opgeblazen tot een hype. Onterecht, aldus Chris Aalberts.
Fuseren met de PvdA zal niet tot vergroening van die partij leiden. Het is juist de uitdaging om onze groene partij onmisbaar te maken.
De crisis binnen GroenLinks biedt de partij de mogelijkheid zichzelf opnieuw uit te vinden. De scherven opruimen en iets nieuws creëeren, is nu de taak van de partij.
Zolang het over de kern van de zaak gaat, is en blijft Peter van Meels een GroenLinkser.
De val van GroenLinks doet denken aan een tragedie uit de klassieke oudheid. Hoogmoed kwam voor de val.
GroenLinks zou zich moeten profileren als one-issuepartij die strijdt tegen mondiale armoede.
Wat kan GroenLinks leren van de klim die D66 maakte na de halvering van haar zetelaantal in 2006?
De vele analyses die volgden op de verkiezingsuitslag getuigen van onvoldoende inzicht in de samenleving en zijn een belediging voor de kiezer. 
Wat ging er mis met GroenLinks, en hoe moet het verder?
The ecologist Reinhard Loske wants to get away from the dogma of growth. Ralf Fücks, CEO of the Heinrich-Böll Foundation, favours green growth and a bio-economy. A debate. 
Alle partijgenoten die hun blik liever op de toekomst richten dan op het verleden, moeten kennis nemen van de talrijke inspirerende initiatieven die buiten de politiek om worden genomen.
GroenLinks moet het hebben van de mensen in het land die handelen vanuit hun idealen. Voor de partij zelf is het nog niet te laat om hun voorbeeld te volgen.
Waarom haakten zoveel GroenLinksers eigenlijk af op 12 september? De Nijmeegse Werkgroep Landelijk besloot een klein en snel onderzoek te doen onder twijfelende en mogelijk afhakende GroenLinks-kiezers. 
Ondanks een goed programma zal GroenLinks niet met dubbele cijfers in de Kamer komen. Maar is het erg om een kleine partij te zijn? 
GroenLinks scheidt de samenleving door haar achterhaalde liberale wereldbeeld waarin collectief en individu tegenover elkaar staan. Het wordt tijd dat GroenLinks gaat beseffen dat de verschillen tussen mensen niet...
In tegenstelling tot andere groene partijen in Europa weet GroenLinks in Nederland niet de groene kiezer aan zich te binden. GroenLinks stoot elke keer haar neus tegen een zelf opgelegd 'groen' plafond door haar...
Een overzicht van de winst- en verliesmomenten van GroenLinks biedt inzicht in de psyche van de kiezer. Op welke momenten haakte men af en wanneer kon GroenLinks op hun steun rekenen?
De verkiezingen stonden in het teken van angst, de grenzen van het maakbaarheidsideaal en een nieuw bewustzijn. Er is krachtige inspiratie nodig om richting te geven aan een samenleving in crisis.
GroenLinks was noch Groen noch Links. De nadruk lag dermate bij vrijzinnigheid dat de kernwaarden van GroenLinks zijn vervaagd. Zet de kernwaarden weer centraal, luidt het betoog van Hans Groen.
De rechtshandhaving verandert. In plaats van de onafhankelijke rechter zijn het steeds vaker bestuurders die wetten en regels handhaven. Wat zijn hiervan de gevolgen? 
Lokale bestuurders krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf voor rechter te spelen. Het verbaast mij al langere tijd hoe weinig maatschappelijk verzet hiertegen is. In de Helling van herfst 2012 bespreekt Arthur...
De veronderstelling dat het concept van de Trias Politica is gebaseerd op een scheiding der staatsmachten is staatsrechtelijk al decennia geen uitgangspunt meer.
Tijd voor politieke contestatie! Als reactie op het artikel van Chris Aalberts, betoogt Pieter Pekelharing dat zowel de principiele als de pragmatische kant van GroenLinks tot zijn recht kan komen in een politiek...
In zijn Vrijdenkersruimte is er plaats voor twijfel. Jesse Klaver staat namelijk niet voor waarheden, maar voor waarden. En voor die waarden zal hij blijven vechten. 
De verkiezingsuitslag was een klap in ons gezicht. De situatie biedt echter ook mogelijkheden: 'We hebben de komende tijd de ruimte en tijd om ons eigen verhaal aan te scherpen en te moderniseren', aldus Brechtje...
De kiezer heeft GroenLinks hard bestraft. Volgens Wijnand Duyvendak is de opdracht duidelijk: breng de partij op de orde en kies ondubbelzinnig voor een groene identiteit.  
De verkiezingsuitslag moet leiden tot de vraag waarom GroenLinks op aarde is. De keuze is eenvoudig: een pragmatische linkse partij met een groene koers, of een idealistische partij met principes? Chris Aalbers...
Too big to fail? Too crisis-hardened to go under? The collapse of the Soviet Union has something to teach Europe's politicians if another leap from the unthinkable to the inevitable is to be avoided in the case of...
Politici hebben soms weinig respect voor de feiten: ze denken dat je ze kunt wegdiscussiëren. Maar politiek en wetenschap moeten elkaar juist respecteren. 
Wie het politieke nieuws een beetje volgt, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat je als kiezer tegenwoordig geacht wordt weinig bestendige ideeën te hebben. Je zweeft als een fruitvlieg rond en laat je keuze...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 2 op de lijst: Bram van Ojik. 
Waarom stemt Hayat Barrahmun GroenLinks? Ze vindt het een hele makkelijke vraag, maar moeilijk te beantwoorden als je niet in oneliners of zielig gedoe wilt vervallen.
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 3 op de lijst: Liesbeth van Tongeren. 
'Ben je voor Europa of tegen?' Persoonlijk ben ik voor Europa. Om tal van redenen.
GroenLinks is de partij die nadenkt over en zorgt voor structurele, duurzame en creatieve oplossingen voor problemen die iedereen raken. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks van 2012 verwoordt mijn ambities,...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 4 op de lijst: Jesse Klaver. 
Febroniya Atto van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in NL voorziet een machtsstrijd na een vertrek van president Assad en meent dat 'christenen in Syrië een onzekere toekomst tegemoet gaan'. Ze noemt onlangs in...
Waarom ik GroenLinks stem? Vanwege hooggestemde idealen als kansengelijkheid. Dat ideaal komt prachtig tot uiting in het voorstel om er voor te zorgen dat de beste en best betaalde docenten zich inzetten voor de...
Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt. De schade aan de gastheer is meestal niet zo groot dat deze aan de...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 6 op de lijst: Rik Grashoff. 
De afgelopen weken las Bureau de Helling in de rubriek 'De Helling Spiekt' de verkiezingsprogramma's van tien andere partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september mee zullen doen. Een bloemlezing. 
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 7 op de lijst: Arjan El Fassed. 
'Daad bij het Woord!' zo pronkt er voor op het speerpuntenprogramma van de SGP. In 40 pagina's probeert de kleine partij uiteen te zetten welke daden zij bij het Woord Gods willen voegen. 
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 8 op de lijst: Niels van den Berge.
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 9 op de lijst: Corinne Ellemeet. 
De VVD was de afgelopen twee jaar de grootste partij in het parlement, maar kan de partij deze positie behouden? In De Helling Spiekt is vandaag de VVD aan de beurt; wij lazen 'Niet doorschuiven maar aanpakken',...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer tien op de lijst: Tofik Dibi. 
The ongoing euro crisis has made "Europe" a main issue in the Dutch general elections. How is the Dutch Green party, GroenLinks, preparing for this? GEF spoke with Simon Otjes, electoral researcher of the Dutch...
De wisseling van het vijandbeeld (de islam maakt plaats voor Europa) geeft het verkiezingsprogramma van de PVV een banale, materialistische wending: van 'eigen volk eerst' naar 'eigen geld eerst'.
Een kabinet maakt altijd plannen. Dat is haar natuur. Demissionair of niet, zomerreces of hoogwater. Minister Spies liet vorige week via Trouw weten dat ze steden helpt in het aanpakken van huisjesmelkers.
Twee jaar geleden, in april 2010, kwam in Hongarije een nationalistische rechtse regering aan de macht. Over twee jaar zijn er opnieuw parlementsverkiezingen. Hoe hangt de politieke vlag er halverwege de rit bij?...
50Plus is vooral de spreekbuis van verwende babyboomers. Handen af van ons zuurverdiende pensioen! Zo weten we eindelijk wat 'verzilvering' precies betekent.
In zijn bespreking van de transitiebeweging plakt Dick Pels ouderwetse en negatieve etiketten op. Wat hij als zwakheden beschouwt, zijn juist bronnen van kracht van een nieuwe prepolitieke beweging in tijden van...
The Heinrich Böll Foundation has compiled a dossier containing articles and interviews on the situation in Hungary since the right-wing government came to power in April 2010. Their intention is to raise awareness...
In zijn column van de Volkskrant schrijft Wouter Bos dat de komende coalitie wat hem betreft niet breed genoeg kan zijn. De moeilijke boodschap van bezuinigingen die nog komen moet verkocht worden aan de kiezer....
Voor de verandering heet het programma van de ChristenUnie. Dat was de campagneleus van GroenLinks in 1998. Een teken dat de partijen verwant zijn. Ze willen een groene, sociale en ontspannen samenleving.
I just don't think that way. Dat is het antwoord dat Susan Sontag blijft herhalen in een interview met haar dat te zien is op Youtube.
Niet minder dan 1.300 amendementen hebben de CDA-leden ingediend. Op 1.300 verschillende manieren willen zij het concept-verkiezingsprogramma van hun partij aanpassen. In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau...
Het is weer verkiezingstijd en dat betekent dat de politieke partijen hun troefkaarten gaan spelen. In 2010 heeft de VVD voluit ingezet op het thema "economie". Vrijwel zonder serieus tegenspel stampten Mark Rutte...
Mensen willen de zeggenschap terug over zaken die hun levens raken, en vragen om instituties die dat mogelijk maken. Dat is geen goedkope bezuinigingsretoriek; het is het opnieuw toe-eigenen van wat in een...
Dierenrechten liggen niet meer in de etalage van de Partij voor de Dieren. In de etalage ligt vlees, natuurlijk wel onder een hoger BTW-tarief.
Blogger, columnist en D66-raadslid in Amsterdam-Centrum Thijs Kleinpaste las het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Verkiezingen gaat echter niet over programma's, maar over de houding van politici, en daar is...
In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau de Helling de programma's van andere politieke partijen. Vandaag Dick Pels over 'Nederland Sterker & Socialer': het programma van de Partij van de Arbeid. 
Meer overheid en meer vrijheid zijn niet per definitie met elkaar in tegenspraak, aldus Simon Otjes.
'Pechtold is heel erg Volvo: degelijk en betrouwbaar, maar ook een beetje saai'. Met deze beschrijving slaat Frans van Deijl van HP/De Tijd de spijker op z'n kop. Het programma van D66 is behoorlijk Volvo. Degelijk...
Jan Atze Nicolai pleit voor het democratiseren van de semi-overheid.
In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau de Helling de programma's van andere politieke partijen. Vandaag schrijft Pepijn Vloemans over 'Nieuw Vertrouwen': het programma van de Socialistische Partij.
René Cuperus, werkzaam bij de Wiardi Beckmanstichting, had liever een programma gezien met 10 heldere punten, dan een waslijst van 355.
Chris Aalberts blijkt hopeloos ouderwets, zo ontdekte hij op een bijeenkomst van Stichting Kennisland.
De aankomende verkiezingen zullen over twee onderwerpen gaan: hervormingen van de verzorgingsstaat en de Europese Unie. Dit geeft populistische partijen, die zich hier altijd tegen verzetten een rol. Daarom is...
Europa is tegenwoordig synoniem met crisis, maar Europa is veel meer. In dit nummer proberen we de kloof te dichten die gaapt tussen het politiek-economische Europa en de culturele identeit(en) van het continent....
De jonge maagd Europa die zich liet verleiden door een bronstige god is een breekbare dame geworden. Krijgt zij nog enig respect of is het binnenkort met haar levenskracht gedaan? In deze Helling kijken Europeanen...
Het zelfbeeld van Europa als sociaal superieur aan de rest van de wereld is zelfbedrog. De ervaringen met de relatie tussen Oost- en West-Europa leren ons dat het idee van een verenigd Europa eenvoudig heeft...
Musici gaan makkelijker met grenzen om dan politici, leert de ervaring. Charpentier en Beethoven bijvoorbeeld. In hun muziek, en de manier waarop die is ontvangen, wordt de grote spanning in de Europese ziel tussen...
Europa is meertalig en wanneer we elkaar werkelijk willen leren kennen, dan is Engels als lingua franca volstrekt onvoldoende. Ervaringen met de Europese taalgrenzen leren dat taal nog steeds de voornaamste ingang...
l'Europe parle plusieurs langues et si on veut vraiment se connaitre en Europe, l'anglais comme lingua franca ne suffit absolument pas. Les experiences avec les barrieres linguistiques en Europe nous montre que la...
Nooit meer oorlog: dat was vanaf het begin de ziel van de Europese eenwording. Inmiddels heeft Europa dringend behoefte aan een nieuw groot verhaal. Is ‘nooit meer oorlog’ achterhaald, of kan herinterpretatie en...
Nu is ze aangekomen, de ziel van Europa. Ze zit op een rots op de Isla de las Palomas, de meest zuidelijke punt van Europa. Achter haar de muur van de citadel, de witte huizen van Tarifa en laatste uitlopers van...
Jetzt ist sie angekommen, die Seele Europas. Sie sitzt auf einem Felsen auf der Isla de las Palomas, die südlichste Spitze Europas. Hinter ihr die Mauern der Festungsanlage, die weissen Häuser von Tarifa, der...
Deze maand vindt in Polen en Oekraïne het Europees kampioenschap voetbal plaats. Verguisd in Nederland, heeft Polen belangrijke Europese denkers afgeleverd. Een van hen is Zygmunt Bauman, wiens begrip ‘vloeibare...
In many Europeans’ minds the term ‘Europe’ refers to Greece and to its mythology. For a non-nationalist Greek, going a couple of thousand years back to identify and possibly celebrate what ‘the cradle of democracy...
Bij het woord ‘Europa’ denken velen aan Griekenland en vooral aan de Griekse mythologie. Voor een niet-nationalistische Griek is het een ironische en misschien zelfs dubieuze onderneming om een paar duizend jaar...
Bart Eigeman, voormalig GroenLinks-wethouder in Den Bosch, schrijft over de civil society en het aanwakkeren van de passie die mensen tot grote hoogten brengt.
Paul Frissen ziet onder het groene optimisme van het partijprogramma het gevaar van een staat als disciplineringsmachine.
De column van Erica Meijers bij De Andere Wereld, gisteren op IKON radio.
Een scholier kijkt uit het raam van zijn klaslokaal, de zon schijnt, er is geen wolkje aan de hemel. Hij zucht diep. 'Wat een prachtige dag. Het zou vandaag kunnen zijn.' Hij kijkt nog eens en verzucht weer: 'Het...
Met het programma 'Groene Kansen voor Nederland' richt GroenLinks zich meer dan ooit op het centraal stellen van een duurzame samenleving. Waar onder Femke Halsema het vrijzinnige geluid vooral centraal stond,...
De subsidie op zonnepanelen moet verdwijnen, in welke bestaansvorm dan ook.
Erica Meijers' column in De Andere Wereld, IKON radio, 10 juni 2012.  
GroenLinks had zijn zaakjes op het groene terrein altijd al goed op orde. Maar in profilering en personeel kreeg het onderwerp lang niet altijd de benodigde aandacht. In het partijprogramma van 2010 was milieu een...
Nederland is een progressief land. In het publieke debat is de consensus groot over het belang van zaken als homo- en vrouwenemancipatie, uitingsvrijheid en geloofsvrijheid. Maar ondanks de eensgezindheid wordt een...
In zijn boek Makke schapen. Over volgzame burgers en vluchtige politiek (Amsterdam: Bert Bakker) toont Paul Kalma zich een marxist in schaapskleren. Hij omarmt een klassiek-socialistische visie die dicht aanschurkt...
Erica Meijers' column in De Andere Wereld, IKON radio, 3 mei 2012.
Daan Spaargaren vraagt zich af of politieke partijen, in hun huidige zin van het woord, nog wel bestaansrecht hebben.
De mens houdt wel van een roes nu en dan. Daarom drinken we alcohol, sporten fanatiek, hebben sex of houden van Oranje. En soms kan die zucht naar een roes verslavend zijn.
In zijn nieuwe boek De Nieuwe Democratie pleit Willem Schinkel voor ideologische vernieuwing van Nederland. Een welkom voornemen, maar de voorstellen die hij doet lossen de problemen die Nederland heeft niet op,...
Willem de Gelder reageert op ‘GroenLinks moet luisteren naar congresgangers, niet naar twitteraars’ van Chris Aalberts, dat gisteren op deze site verscheen. Chris Aalberts laat zich in zijn stuk erg negatief uit...
De situatie rondom het lijsttrekkersreferendum en de kandidatuur van Tofik Dibi bewijst dat GroenLinks beter niet kan luisteren naar twitteraars, maar naar haar congresgangers. Sociale media zijn helemaal in. Alle...
Alfred Jager schrijft over Ricarda Huch en Gotthold Ephraim Lessing, twee mensen die voor hem de ziel van Europa merken.
The new issue of the Green European Journal discusses the austerity measures taken by governments all over Europe.
Ingeborg Visscher vond haar Europese gevoel in de Kazankathedraal in St. Petersburg.
Claire Polders reageert op 'Waar dumpen we ons geboorteoverschot' van Hagar Roijackers.
Het aantal dakloze Grieken is in de afgelopen twee weken fors gestegen. Een kwart van de Spanjaarden is werkloos. En wij tobben maar weer eens over hoe dat toch moet met die 'ziel van Europa'. Laten we het liever...
Er komt een intern referendum voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen. Al eerder hield GroenLinks een referendum over het lijsttrekkerschap: 1993. Welke lessen kunnen we daaruit leren?
 David Barnouw reageert op Erica Meijers betoog dat de Tweede Wereldoorlog beter internationaal kan worden herdacht.
Zijn Nederlandse campagnes negatiever geworden? Bureau de Helling leest het proefschrift van Annemarie Walter om daarachter te komen.
Vernieuwen is een aantrekkelijk begrip, maar het heeft pas betekenis als je publiek hebt en zij je vernieuwing ook als nieuw ervaart.
De zorgvuldige manier waarop GroenLinks naar eigen zeggen de lijsttrekker wil aanwijzen, wordt de laatste week in rap tempo ingehaald door de realiteit.
Het Oudgriekse denken wordt algemeen beschouwd als de oorsprong van de Europese beschaving; het bracht Europa de filosofie, de wetenschap en de eerste vorm van democratisch bestuur. Reden genoeg om dit denken als...
Douwe de Roest voelde zich Europeaan toen hij meedeed aan een prestigieuze achtdaagse simulatie van het Europees besluitsvormingsproces.
Binnen de grenzen van Nederland is net zoveel diversiteit als binnen de grenzen van Europa als geheel, maar de verschillen zijn kleinigheden.   
Maxe de Rijk voelde zich altijd slechts Amsterdammer, maar voelt zich nu Europeaan.
 Transparantie is een steeds belangrijker begrip. Het duikt regelmatig op in krantenberichten en in de politiek. Er is tegenwoordig zelfs een proefschrift over te schrijven. Dit jaar zijn er al twee over verschenen...
Europeaan voel ik me in het gezelschap van andere groene Europeanen in de Europese Groene Partij.
Geschiedenisles in het zomerkamp, Verenigde Staten 1957, toen voelde ik me voor het eerst Europeaan.  
Toen ik me vorige week boos maakte om Geert Wilders viel mijn oog op en onooglijk klein boekje van Harry G. Frankfurt. Ineens wist ik het: Wilders stond gewoon te bullshitten.
 Met het lenteakkoord laait de discussie op over de effectiviteit van een indicator die gebaseerd is op het BNP[=BNI] of op het BBP. Menig econoom maar ook GroenLinks pleit al langer voor het hanteren van een...
De tegenstanders van een bezoek aan de Duitse graven op 4 mei hebben gelijk: het geeft geen pas te suggereren dat daders en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog één pot nat zijn, zoals Herman Pley in de Trouw...
 Alle Liberianen keken dit weekend naar Nederland: als expat keek Leo Platvoet vooral naar Geert Wilders, terwijl de Liberianen keken naar het Sierra Leone Tribunaal in Den Haag.
Er is geen ziel van Europa in de zin van mijn Europa. Die hoeft er ook niet te komen.
Als bange konijnen keek de politiek, terwijl de financiële en economische crisis om zich heen greep in de koplampen van die crisis. Verlamd. Versteend. Sommigen zelfgenoegzaam in de dogma's van het eigen gelijk,...
Er staan alleen nog wat monumenten en ruïnes die de geschiedenis van wat wij Europa noemden belichamen. 
 Ik ben geen nationalist, want ik vind Nederlanders niets bijzonderder dan andere wereldburgers. Als ik mij iets voel, dan is het wel Europeaan.
Het Europese gevoel van Marco Meiling.
Wanneer voel ik mij Drent, Nederlander, wetenschapper, man? Er vallen meer tweeslachtige vragen te stellen dan die omtrent mijn Europese gevoel.
Iedere politicus zou eens een dagje mee moeten lopen bij de organisatie van een internationaal muziekfestival. 
'Kabinetten vallen niet op inhoud', is een politicologische regel. Geldt dit ook voor dit kabinet?
Zijn pragmatisme en idealisme wel elkaars tegenpolen?
Links en rechts hebben volgens Frank Hemmes en anders dan de termen progressief en conservatief nog steeds betekenis.
De commons vormen een sleutelingrediënt bij het formuleren van een nieuw links verhaal, omdat ze ons voeren naar een politiek voorbij de dualiteit van staat en markt. Een inleiding op het debat rond het gemeengoed.
Het vrijzinnig paternalisme, de nieuwste vondst in de post-Fortuynistische cultuurstrijd, vraagt zich af hoe het kan verhinderen dat het individualisme doorschiet in narcisme, hebzucht en hufterigheid. Het antwoord...
Quota zijn volgens Quintijn Hoogenboom een uitermate liberaal middel om onze ecologische voetafdruk te beperken.
Afgelopen kerst bracht ik door in de Vaucluse, een streek in het zuiden van Frankrijk. In Fontaine-de-Vaucluse, een toeristisch dorpje waar Petrarca graag kwam, bestelde ik een dagmenu. 
Een vreemde spagaat: voor het eerst sinds de oprichting van GroenLinks in 1989-90 ontbrak het referendum in het verkiezingsprogramma.1 Maar het prijkte wél prominent in de programma's van Wilders' PVV en Verdonks...
De feiten zijn niet heilig, maar wel heel belangrijk aldus Pieter Pekelharing. Zoals in veel debatten, komen in de discussie over fact free politics grofweg vier posities voor. De eerste en tweede positie acht ik...
De ecologische beweging van de Transition Towns wil dorpen en steden zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken. Praktisch idealisme of semi-religieus? Utopie of bruikbaar?
Op welk moment voelde jij je Europeaan? In het zomernummer van de Helling verzamelen we verhalen over de ziel van Europa, of het ontbreken daarvan. Discussieer nu alvast mee over de ziel van Europa.
Een centraal liberaal uitgangspunt is de meritocratie: maatschappelijke posities moeten verdeeld worden op basis van verdienste. In de kern is het de Amerikaanse droom. Je geniet zelf van je eigen successen maar...
Wat wil de getalenteerde en gedreven jonge mens van tegenwoordig? Na zevenentwintig jaar ervaring is mijn voorlopige indruk deze: slagen in zaken. Ondernemers, bankiers, trainees, consultants en communicados, dat...
Gemeengoed is gebaseerd op een klassiek liberale gedachte over gemeenschappelijk eigendom. GroenLinks zou niet alleen moeten flirten met het hippe verschijnsel,maar zich het gedachtegoed van de commons ook op een...
De financiële en economische crises stimuleren het denken over alternatieven voor het neoliberalisme en de politieke crisis roept vragen op over de relatie tussen overheid en burgers. Er wordt weer gepleit voor...
Voor iemand die vanuit een conformistisch ideaal streeft naar zoveel mogelijk van 'het gewone' en 'het vertrouwde' kan het heel logisch zijn om christenen godsdienstvrijheid te gunnen, maar moslims niet. Noortje...
Onlangs ontstond er in het land enige beroering naar aanleiding van enkele uitspraken van onze beminde premier. Op een congres van de Staatkundig Gereformeerde Partij betoogde hij dat het liberalisme wortelt in...
Tom Louwerse, Frank Hemmes en Pieter Pekelharing vinden dat ik de feiten stukrelativeer en dat politiek bedrijven op basis van onzekerheid niet mogelijk is. Maar een vrijzinnig-democratische politiek moet juist ...
Het Nederlandse electoraat wordt steeds bewegelijker: met het aftreden van Cohen en het aantreden van Samsom is de PvdA zo weer een paar zetels omhoog geschoten.
Sloppenwijken ontstaan vaak door het bezetten en zonder toestemming bebouwen van grond. Legalisatie is een veelvoorkomende manier om sloppenwijken te bestrijden: door eigendomsrechten op de grond te verstrekken...
“Regeren is vooruitzien”, luidt een versleten cliché. Maar in de praktijk is regeren is meestal een antwoord verzinnen op de problemen van gisteren en daarover morgen beslissen.
De Sloveense filosoof Slavoj Zizek is een van de felste critici van het kapitalisme. Ook hij pleit voor de terugkeer van de gemeenschappelijkheid en voor aandacht voor de commons. Maar het is de vraag of hij dat in...
In this period of uncertainty and quick change, launching a new journal dedicated to the analysis of long term trends appears as pragmatic as trying to organise a meditation congress in the middle of a tsunami. But...
De Eurocrisis wordt ten onrechte voorgesteld als zijnde veroorzaakt door gebrek aan be­grotingsdiscipline gecombineerd met luie, spilzuchtige en corrupte praktijken rond de Mid­dellandse Zee. De kern van de crisis...
Martha Nussbaum heeft een hartstochtelijk pleidooi geschreven voor de waarde van geesteswetenschappen Niet voor de winst. De geesteswetenschappen zijn voor haar noodzakelijk voor een democratie. Een welkome...
Gelovigen zijn dom, rechts en conservatief. Mensen die juist niet (meer) in gevaarlijke religieuze fantasieën geloven, zijn slim, links en liberaal. Het is een beeld dat steeds dominanter wordt in Nederland. De...
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week: Hagar Roijackers over utopieën.
Wat is de erfenis van Pim Fortuyn? Sinds vorige week staat deze vraag weer in de belangstelling nu het tien jaar geleden is dat Leefbaar Rotterdam de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen won. We zullen tot de...
De fouten van klimaatwetenschappers bij het IPCC worden breed uitgemeten in de Tweede Kamer. Progressieve politici worden bij GeenStijl voor gek gezet. Als een rechter iemand vrij spreekt vanwege vormfouten volgen...
Een halfjaar geleden constateerde Koen Haegens in de Groene Amsterdammer dat het neoliberale gedachtegoed bij lange na niet dood is. Sterker nog, het is springlevend. The Road to Serfdom van Friedrich Von Hayek,...
Erik Jurgens, oprichter van een van de voorlopers van GroenLinks en daarna jarenlang PvdA-Kamerlid, pleit voor nauwe samenwerking tussen GroenLinks en PvdA.
As the Hungarian government continues to receive criticism for its undemocratic 'reforms', one of the co-founders of the Hungarian sister party of the GreenLeft, LMP, Kristóf Szombati discusses whether they mark a...
Als Diederik Samsom zijn groene verleden niet vergeet, en het linksliberale programma van Frans Timmermans omarmt, kan hij hand in hand met Jolande Sap op weg naar het roodgroene midden.
Het gaat wat minder goed met het anders niet al te nederige Westen. Vooral Europa zit in een dip. Voor het eerst zitten we als werelddeel in een crisis, terwijl daarvan geen sprake is in arme en opkomende landen in...
The European Project lacks any significant ingredient of emotional bonding. In the absence of a 'European soul', the existing rational, bureaucratic structure is doomed to remain a distant presence for the citizens...
Dwars denken, een '180 graden reactie', Den Boef mag graag suggereren dat zijn atheïstische standpunten origineel en tegendraads zijn. Helaas zijn atheïsten in hoge mate voorspelbaar en schromen ze niet om dezelfde...
Juist omdat links-liberalen gretig willen samenwerken met seculiere gelovigen die hun politieke ideeën delen, zouden zij zich helder en ondubbelzinnig moeten distantiëren van de orthodoxie. Een 180-graden kritiek...
Sinds Geert Wilders begon aan zijn kruistocht richting Den Haag is er veel gezegd en geschreven over het 'nieuwe populisme'. De laatste poging van Pechtold maakt deel uit van een bredere poging om dit populisme te...
Een gedachtenexperiment. Stel je voor, eind jaren vijftig ben je op tweejarige leeftijd met je ouders geëmigreerd van Amsterdam naar München. Jullie zijn nooit meer teruggegaan. Amsterdam ken je slechts van de...
Filosofie biedt geen fundamenten, zoals menig eerstejaarsstudent hoopt, maar nog meer twijfel. Wat koop je daar voor? Minder wreedheid, betoogt Pepijn Vloemans.
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week: Claire Polders over schrijven als een manier om...
Filosofe Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week: Hagar Roijackers over de ergenissen en...
‘Muslims subject themselves’, ‘Christians cling to dogmas’, ‘Europeans are civilized’, ‘women like men who are wealthy and strong’ and ‘black people have good sense of rhythm’. Images about ‘others’, people of...
GroenLinks doet het matig in de peilingen. Net zoals de PvdA weet GroenLinks geen virtuele winst te boeken, in tegenstelling tot SP en D66. Ook is Jolande Sap nog bezig haar gezag bij kiezers op te bouwen, wat...
Er moeten minder Raads-, Staten- en Kamerleden komen, aldus het huidige kabinet. Een slecht signaal, op precies het verkeerde moment.
Het rapport Kieskeurige Kiezers van de UvA is een eye-opener voor de Nederlandse politiek. Het is niet de kiezer die op drift is geraakt, maar de politieke partijen. De kiezer is kritischer geworden en hecht veel...
Het Europees project staat onder druk. De economische en financiële crisis die door Europa raast legt de fouten bloot die in de Europese structuur zitten en dwingt tot bezinning over de toekomst van het Europese...
Wat verklaart het succes en falen van de Duitse Groenen, het Vlaamse Groen! en de Deense Socialistische Volkspartij? Hoe leerden deze partijen van hun fouten en op welke manieren boekten ze succes? Annie van de Pas...
Filosofe Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld.
Wat is er gebeurd met het linkse gelijkheidsideaal, vraagt Pieter Pekelharing zich af.
De basis van dierenrechten is, filosofisch gezien, precair. Traditionele politieke theorieën zijn niet goed in staat om zulke rechten te verdedigen. In het boekje Een waardig bestaan schetst Martha Nussbaum een...
Hoe ver kun je een pathosstrategie voeren? De King of Pathos, Wilders, staat op verlies en zoekt een manier om de kiezers die overlopen naar de SP terug te lokken. Goede keuze van het moment: na een tijd van...
Moed is nodig om religieuze autoriteiten die zich baseren op de letter van de wet te trotseren, en zelfstandig te zoeken naar de vrijheid van de geest.
De band tussen burgers en bestuur is verzwakt in Nederland. Wat kunnen we doen om deze band te verstevigen: moeten we inzetten op personalisering van de politiek zoals Pels betoogt in zijn boek Het volk bestaat...
In zijn kanttekening bij de kritiek van links op fact free politics hanteert Dick Pels een aantal argumenten die het verdienen kritisch tegen het licht te worden gehouden.  Dick maakt om te beginnen duidelijk dat...
Eén van de meest spraakmakende documentaires tijdens het laatste IDFA-festival was Ouwehoeren: Meet the Fokkens. De hoofdpersonen Martine en Louise Fokkens werken al vijftig jaar op de Wallen en via hun ogen zien...
Er is een moord gepleegd in Het huis van de vrijheid: de liberale politiek filosoof Rutger Claassen rekent rücksichtslos af met de cultuurkritische auteur van het boek Het eeuwig tekort: dezelfde Rutger Claassen....
De artikelen over populisme beschrijven nagenoeg feilloos het succes ervan en zoeken geestdriftig naar een afdoende antwoord op dit verschijnsel. Wat veelal in de artikelen ontbreekt is een werkelijke analyse van...
Wat zijn de oorzaken van het dalende politieke engagement van burgers? Ligt de schuld bij de bestuurders? Of hebben de burgers het laten gebeuren? Frank Hemmes bekijkt de oorzaken van de groeiende kloof tussen...
In zijn indrukwekkende tour de force van het sociaal-liberalisme probeert Rutger Claassen alles op te bouwen vanuit het vrijheidsbeginsel. Maar hij miskent teveel dat het toebrengen van schade aan anderen en aan...
Politiek is een spel dat pas begint als de regels veranderen. De laatste tijd bepaalt Wilders de regels. Moeten we meeschreeuwen, dezelfde wapens in stelling brengen of met een vaderlijke glimlach het geschreeuw...
Een willekeurige zin van een beginselprogramma van een Nederlandse politieke partij is 'Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van ....' Van welke partij is dit...
Toch nog interessant politiek nieuws voor het eind van 2011. Na de kersttoespraak van Hare Majesteit die onze eigen speechschrijvers niet beter hadden kunnen verwoorden, maar waar Rutte eindverantwoordelijke voor...
Het pleidooi van Pels voor linkse fact free politics leidt volgens Frank Hemmes terug naar de intellectuele prehistorie. Daarnaast hebben we in tijden van rechtse dominantie geen metanarratief nodig maar gewoon een...
De Volkskrant trekt uit een rekenfout de verkeerde conclusie. Uit hun eigen cijfers blijkt het tegenovergestelde van wat ze zelf zeggen: GroenLinks schuift niet op naar de SP maar naar D66.
Onlangs verscheen het boek Van Harem tot Fitna, Beeldvorming over de islam in Nederland 1848-2010, van Theo Salemink en Marcel Poorthuis. Een van de conclusies is dat oude beelden van de islam tegenwoordig in een...
Het huis van de vrijheid (2011) van Rutger Claassen is een ambitieuze sociaal-liberale tour de force. Dick Pels blijft niettemin pleiten voor morele grenzen aan de autonomie.
Je kunt sociale feiten nooit helemaal los zien van je standpunt, maar dat betekent niet dat het niet de moeite waard is om te pogen een onderscheid te maken tussen feiten en meningen. Recentelijk betoogde Dick Pels...
Links weet zich geen raad meer met religie. De kameraadschap tussen links en het oecumenische christendom is vergeten, orthodoxie en fundamentalisme worden met elkaar verward, met als gevolg dat GroenLinks uiterst...
Dick Pels pleit voor een meer emotioneel burgerschap.
De huidige eurocrisis is in de ogen van Alfred Kleinknecht geen staatsschuldencrisis, maar een crisis van solidariteit. Een Europese muntunie kan niet bestaan zonder Europese solidariteit.
Door fact free politics moeten we ons opnieuw bezinnen over het onderscheid tussen wetenschap en politiek en tussen politiek en bestuur.
Ouders moeten meer doen op school, dat is Theo Brand met minister Van Bijsterveldt eens, tegelijkertijd moet de overheid meer doen voor kwetsbare leerlingen.
Bill Clinton noemde zijn boek het interessantste, meest informatieve boek over politiek dat hij ooit had gelezen. In The Political Brain  raadt Drew Westen progressieve politici aan minder ratio en meer emotie te...
GroenLinks moet zich actiever profileren als het gaat om vrijwillig levenseinde.
Is er nog reden voor politiek engagement in Nederland, een land dat bijna het paradijs op aarde is? Pepijn Vloemans denkt van wel.
Volgens Hans Feddema moeten we niet meesmuilend doen over een beweging als Occupy, die een perspectief biedt op een nieuwe cultuur van mildheid, samenwerking en compassie. 
Groene politiek heeft een vrij smalle historische basis. De meeste groenen zien zich bij uitstek als voorvechters van de toekomst. Maar juist de laatste tijd levert het relatieve gebrek aan geschiedenis de groene...
Terwijl Europese schuldencrisis voortsleept roepen commentatoren tot een slagvaardiger democratischer Europese Unie. Nochtans ontberen deze oproepen vaak concrete invulling. Bovendien wijzen recente ontwikkelingen...
Democratie ligt onder vuur, net als honderd jaar geleden, toen de Duits-Italiaanse socioloog Robert Michels (1876-1936) de 'ijzeren wet van de oligarchie' formuleerde in zijn Soziologie des Parteiwesens in der...
Toen olie nog tien dollar per vat kostte en klimaatverandering niet bestond, was ik al geobsedeerd door energieverbruik. Maar niet uit ideële overwegingen. Het kwam door een digitale teller in de auto. De teller...
Groene partijpolitiek heeft een relatief korte geschiedenis. De meeste groenen zien zich bovendien bij uitstek als voorvechters van de toekomst en houden zich niet zo bezig met ‘historische ballast’. Toch levert...
Voor hoerenlopers is Zweden een rotland geworden. Hoeren zijn er moeilijk te vinden en je riskeert nog een straf of boete ook. Je kunt beter een vrouw uit de kroeg oppikken, luidt het advies op internationale...
Moslims onderwerpen zich, christenen klampen zich vast aan dogma's, Europeanen zijn beschaafd, vrouwen houden van macho's met geld en zwarten zijn muzikaal en seksbelust. Beeldvorming over 'anderen', mensen van een...
We leven in een tijd waarin in Nederland de vrijheid groot is. Vrouwen hebben kiesrecht, kunnen meer dan ooit deelnemen aan de arbeidsmarkt, homoseksuelen kunnen zich vrij uiten en trouwen, enzovoort. Dat zijn...
Het is verbazend dat er onduidelijkheid is over de eventuele aanwezigheid van ex juntalid vader Zorreguieta bij de toekomstige troonsbestijging van Alexander en Maxima Zorreguieta. Ondanks vragen uit de Tweede...
Peter Kanne, opinieonderzoeker bij TNS NIPO, stelt in Gedoogdemocratie (2011) de vraag heeft stemmen eigenlijk wel zin? Volgens hem zijn er zulke grote verschillen tussen wat kiezers van partijen verwachten en wat...
All over Europe, Green and left-wing political parties are confronted with rising political movements that claim to speak in the name of 'the people'. These movements pit themselves against mainstream politics,...
Toen de Kring der Wetenschap der Politiek zestig jaar bestond, vroegen de jubilarissen mij te reageren op de volgende idiote stelling: 'Over zestig jaar wordt in de Nieuwe Kerk te Delft begonnen aan de bouw van het...
Herbronning is tegenwoordig een gebod. Politieke partijen moeten herbronnen. Het is een eer en genoegen te mogen reageren op de meest recente poging daartoe bij GroenLinks, in de vorm van het boek Vrijzinnig...
Het was op het randje, maar Denemarken laat zien dat het kan. Het 'rode blok' van sociaaldemocraten, groenen en sociaal-liberalen onder leiding van Helle Thorning-Schmidt behaalde een nipte overwinning op het '...
‘Tijdperk van de betutteling is achter de rug’, aldus een recente krantenkop. Het artikel meldt hoe het ‘kokette, kleurrijke’ duo Edith Schippers, de huidige VVD-minister van Volksgezondheid, en Fleur Agema,...
Hoe komt het dat rechts zo succesvol is in het framen van politieke discussies? Het lukt het beter dan links om de manier waarop het electoraat nadenkt over waarden en identiteit te beïnvloeden. Over framing,...
Politieke overtuigingskracht staat en valt met een goed eigen verhaal. Het concept van resilience zou de basis kunnen zijn voor een groen frame. 
De traditionele middenpartijen schuiven naar de vleugels van hun populistische concurrenten. GroenLinks moet durven kiezen voor het definiëren van het nieuwe midden. Samen met D66 kan zij een machtige brug vormen...
Bart Snels, een van de belangrijkste politieke denkers binnen GroenLinks, heeft afscheid genomen van de Tweede Kamerfractie, in zijn eerste grote verhaal als zelfstandig strateeg in de Volkskrant zaterdagochtend,...
De strategie van Snels is om machtspolitieke redenen goed, maar samengaan van D66 en GroenLinks leidt niet per se tot een middenpositie. 
Snels zwijgt over groene en linkse waarden, is ten onrechte nostalgisch over het mislukte Paarsplus, gooit de PvdA en de SP op één links-conservatieve hoop en negeert bewust het neoliberale sociaal-economische...
Het betoog van Bart Snels doet aan als een krampachtige poging om lafhartig het formuleren van een eigen, positieve politieke visie te vermijden. Niet voor niets beperkt Snels zich voornamelijk tot omschrijven van...
Er is een kloof tussen de kiezers en de elite van GroenLinks. De electorale kansen liggen juist aan de andere kant: links en conservatief. In een innige samenwerking met D66 wordt GroenLinks steeds onherkenbaarder...
Is het waar dat je met de waarheid en met feiten niets kunt beginnen tegen de irrationele kracht van het populisme? Dat alleen verbeelding en geloof hiertegen opgewassen zijn? Pekelharing stuit in zijn bespreking...
In welke samenleving gelooft GroenLinks? Wat zijn de kernwoorden van deze partij? De bewegingsruimte voor individuele burgers lijkt het belangrijkste kwaliteitskenmerk. De laatste jaren is bovendien 'vrijheid' een...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Joost Lagendijk keek naar de...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Bas De Gaay Fortman, oud-PPR...
Wat heeft het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks bezield om een boek te maken waarin de vrijheid wordt bejubeld? Die vraag stelden Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens in een recensie van het boek Vrijheid als...
De politieke macht van de neoconservatieven loopt ten einde. Na de Verenigde Staten verliest de maakbaarheidsdrift nu ook in Nederland terrein.
De gelijkheidsdrang van het socialisme zou zich niet verdragen met individueel vrijheidsstreven. Jawel, zeggen Femke Halsema en Bart Snels, het begrip emancipatie sluit beide in.
Om mensen vooruit te helpen, moet de PvdA de verzorgingsstaat niet willen behouden, maar hervormen.

Zin

Het maakte de PvdA-campagnevrijwilliger afgelopen zaterdagmiddag in de regen op de Utrechtse Stadhuisbrug weinig uit op welke partij ik zou gaan stemmen op 2 maart. Zolang ik maar niet voor de gedoogcoalitie zou...
Het Feest van de Democratie vieren we in Nederland niet tijdens verkiezingen, maar de nacht ervoor. In de Melkweg, met vrolijke muziek, verhitte debatten en veel vermaak.
De politieke tweedeling tussen optimistische binnenstedelingen en zich onbehaaglijk voelende bewoners van de vinexwijken en het platteland is steeds duidelijker op de kaart van Nederland te zien. Lifestyle-...
Over de staat van onze democratie wordt in het publieke debat met pessimisme gesproken. Het Huis van Thorbecke zou op instorten staan. Het fundament waarop het stelsel rust vertoont scheuren door het gestamp van de...
Wat zal er gebeuren met de veertig krachtwijken wanneer een nieuw kabinet aan het bezuinigen slaat? Volgens de Utrechtse wethouder Harrie Bosch is de wijkaanpak nog zeker tien jaar nodig. In de komende jaren zal er...
De focus bij achterstandswijken is verkeerd. Niet de wijk, maar de mensen moeten centraal staan.
Afgelopen week verscheen in de Volkskrant een achtergrondartikel over de politieke tegenstellingen tussen 'links' en 'rechts' (zie onder). De auteurs stellen dat het onderscheid tussen links en rechts uiterst...
De wijkaanpak, het krachtwijkenbeleid, is een speerpunt van het kabinet. Alles is erop gericht om veertig achterstandswijken te transformeren in prachtwijken. Daarvoor worden fysieke en sociale maatregelen ingezet...
Halsema heeft geprobeerd om het vrijheidsideaal terug te winnen voor links, maar zij heeft daarbij te weinig beseft dat vrijheid ook een duistere zelfkant heeft. Er is een morele invulling nodig van het goede leven...
De opstanden in het Midden-Oosten hebben het falen van de internationale gemeenschap pijnlijk aan het licht gebracht. Drie tips voor de omgang met dictators.
Advocate en emeritus hoogleraar Ties Prakken is gespecialiseerd in politiek beladen strafzaken. Recent publiceerde zij met haar Belgische collega Jan Fermon hierover het boek Politieke Verdediging. Een gesprek met...
Minder Turken dan ooit voelen voor toetreding tot de EU; hun aantal daalde van 75 procent in 2005 naar 35 procent nu. Onder de Turkse Nederlanders gelooft bijna zeventig procent niet meer dat Turkije ooit nog lid...
Goedemiddag, dames en heren. Laat ik er maar geen geheim van maken dat ik dit een moeilijke toespraak vind. Spreken over godsdienstvrijheid  en –kritiek is als het betreden van een smal en met prikkeldraad omzoomd...
In Denemarken is al sinds 2001 een rechts minderheidskabinet aan de macht met gedoogsteun van de populistische Deense Volkspartij. De progressieve partijen willen nu eindelijk uit de woestijn, maar welke kant is...
Hoe werken onder erbarmelijke omstandigheden toch bevrijdend kan werken, bewijst het huidige China. Vrouwen trekken er in grote getale naar de stad, weg van de patriarchale plattelandscultuur, en worden zelfstandig...
Onlangs verscheen het boek Van de straat naar de staat? waarin twintig jaar GroenLinks besproken wordt. Naar aanleiding hiervan stelt Marius Ernsting zich de vraag naar de toekomst van links: hoe komen we zo snel...
De vorming van een links blok over de volle breedte - van SP tot en met D66 - heeft electoraal geen goede kansen. Een alliantie van GroenLinks, D66 en het progressieve deel van de PvdA biedt meer duidelijkheid en...
Democratisering is een mooi ideaal, maar is Nederland nog wel een democratie? En zo nee, wat betekent dat dan? Het draait om besturen en bestuurd worden, het gebrek aan georganiseerd vertrouwen en het verschil...
Het denken over democratisering binnen GroenLinks is blijven steken in het participatie-ideaal uit de jaren zeventig, hoewel dat niet meer klopt met de praktijk. De partij moet een andere weg inslaan.
Er is geen kloof tussen burgers en politiek, maar wel een tussen burgers. Hoogopgeleide burgers hebben veel vertrouwen in de politiek, lager opgeleiden hebben geen vertrouwen en dat is begrijpelijk, omdat ze niet...
Personalistische democratie geeft gewone burgers meer greep op de politiek, herstelt het contact tussen kiezer en gekozene en biedt kansen voor meer burgerlijk engagement. GroenLinks reageert ambivalent, maar zou...
Nieuwe media kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen burgers en politieke elite, maar dat wordt te weinig opgepikt.
Voorstellen tot democratische vernieuwing houden vaak een stevige kritiek in op het middenbestuur. Een poging tot een andere visie op de drie lagen van het huis van Thorbecke.
In Brussel gaapt een democratisch gat. De Europese besluitvorming is onvoorspelbaar en stroperig en er is gebrek aan Europees publiek debat. Maar aanpassingen aan het Europese bouwwerk zijn niet genoeg, in...
Rond 1960 werden veel Afrikaanse landen onafhankelijk. Na het tijdperk van kolonisatie volgde het tijdperk van zelfbestuur. De bemoeienis van het Westen bleef, waarbij invoering van vrije verkiezingen dikwijls een...
Het politieke klimaat dwingt tot een nieuwe visie op kunstbeleid. Democratische veelstemmigheid moet daarbij het uitgangspunt zijn.
Het was gedurende die moeizame ‘paarsplusfase’ in de formatie, begin juli, toen ik tegen een bevriende groenlinkser de wat overdreven verzuchting slaakte: “de bottomline is dat ik door fatsoenlijke mensen bestuurd...
Wie het gedachtegoed van de directe democratie aan rechts overlaat, laat de vrijheid verkommeren tot een privilege van een kleine bevoorrechte groep en laat de meerderheid van de burgers rechts liggen. Bouwstenen...
Democratisering is niet alleen bestuurlijke en parlementaire vernieuwing. Zeggenschap van mensen over hun eigen leven is misschien wel allereerst van belang in de eigen buurt. Kunnen kleinschalige...
Al bij ontstaan van de democratiseringsbeweging in de jaren zestig was er zowel sympathie voor de ideeën als scepsis over het slagen ervan. Veertig jaar later is er in dit opzicht weinig veranderd. Wel zijn de...
Krimp roept emoties op: het veroorzaakt gevoelens van wrok en achtergesteld zijn. In het stemhokje leidt dat tot hoge scores voor protestpartijen. De gangbare reflex in het egalitaire Nederland is om het protest...
Krimp is een zegen, want het doorbreekt het vooruitgangsdenken in het bestuur. Linkse politici zouden veel meer moeten nadenken over een nieuwe bestuursfilosofie. Paul Kuypers pleit voor meer passiviteit.
De Rotterdamse landschapsarchitect Adriaan Geuze en de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest ontmoeten elkaar voor een gesprek over ruimtelijke ordening en bevolkingskrimp.
Een rare toestand: het referendum is naar rechts verhuisd. Voor het eerst sinds de oprichting in 1989-90 komt het niet langer voor in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, terwijl het wél prominent prijkt in dat...
Op 7 mei 2010 was de Europese welvaartstaat bijna voorbij. Een halve eeuw na de verklaring van Schuman voor Europese integratie, lagen de Europese droom en onze welvaartstaat bijna aan diggelen. Door de aanval van...
De opvatting van PvdA-lijsttrekker Job Cohen over democratisch zelfbestuur is een sympathieke illusie. 'De boel bij elkaar houden' is nodig, maar het gaat in de democratie uiteindelijk om het organiseren van een...
Links moet moraliseren en durven zeggen: dit is goed en dat is kwaad.
Links is haar morele kompas kwijt. Ze omarmt relativisme en ironie en vergeet dat mensen behoefte hebben aan een publieke opvatting over goed en kwaad. Zo oordeelt de filosofe Susan Neiman. Ze schiet te hulp met...
Een idealistische wethouder, boze burgers, de onthulling van een kunstwerk en veel bier. Dat zijn de ingrediënten waarmee Wunderbaum in haar voorstelling Venlo een haarscherp beeld schetst van de politieke...
Niet zo lang geleden waren mijn geliefde en ik uitgenodigd op een verjaardag van een vage kennis. Ze werd veertig en het was de eerste keer dat ze een "party" zou geven. Ze had speciaal nog opgebeld om te checken...
De minaret zet in Zwitserland het islamdebat op scherp. Rechts mobiliseert wezenlijke angsten en links heeft daarop geen antwoord. Links kiest voor een legalistische opstelling, maar met het opkomen voor...
Het succes van populisten en de onmacht van hun tegenstanders bewijst dat leiderschap en charisma cruciaal zijn. Daarbij hoort de rechtstreekse verkiezing van gezagsdragers. Zo krijgen we politici met meer ambitie...
We laten de overheid dingen doen die burgers zelf kunnen, meent de econoom Bas Jacobs. Structurele hervormingen zijn hard nodig, maar alleen te verkopen als ze samen gaan met een ideologisch verhaal.
De crisis bewijst het belang van een sterke publieke sector. Daar moet fors in geïnvesteerd worden. De toch al grote bezuinigingsopdracht wordt daardoor nog groter. GroenLinks komt voor lastige afwegingen te staan.
GroenLinks-wethouders krijgen veel voor elkaar, maar zijn te veel idealist en te weinig politicus. Ze negeren de machtspolitiek en vergeten successen electoraal uit te buiten. Drie wethouders aan het woord.
Wilders en Mohammed Bouyeri hangen eenzelfde beeld van de islam aan. Maar het idee van waarheid dat ze delen past slecht in de democratie. 
Hoe zou het Europees energiebeleid eruit moeten zien? Eigenlijk is het heel simpel: Europa moet de komende decennia klaar worden gestoomd om volledig op duurzame energie te lopen. Daarvoor moeten nog wel de nodige...
Het afgelopen decennium is er een nieuw Europees energielandschap ontstaan, dat gekenmerkt wordt door een toenemende politisering. Hierdoor is de energiezekerheid voor de Europeanen onvoorspelbaar geworden.
In een situatie van demografische krimp moeten steden meer autonomie hebben. Dat betoogde Maarten van Poelgeest begin oktober tijdens het Wibautcongres, dat in Amsterdam plaatsvond onder het motto: ‘Steden kunnen...
Na zijn bejubelde boek The dark side of democracy (2005) moet de socioloog Michael Mann overal uitleg geven over zijn bevinding dat democratisering gevaarlijk is: het kan leiden tot etnische zuiveringen en genocide...
Hoe kan de winst van de groene partijen bij de Europese verkiezingen worden omgezet in politieke resultaten? Over kansen, coalities en ambities.
De inrichting van de openbare ruimte is jarenlang geen issue geweest in politiek Den Haag. Na zeven jaar stilte heeft de VROM-raad bij wijze van wake-up call op 5 juni een rapport aangeboden aan Jacqueline Cramer,...
De inrichting van de openbare ruimte roept allerlei vragen op: waar hebben we het over en welke kwesties spelen er op dit moment? Een rondetafelgesprek over de stedelijke openbare ruimte met vier Amsterdamse...
Amsterdam Noord weerspiegelt de Nederlandse sociale geschiedenis en de ideeën over de openbare ruimte in de afgelopen eeuw. Het is in zijn ontwikkeling exemplarisch voor de ontwikkeling van het denken over wonen,...
Cultuur speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de openbare ruimte. In Amsterdam-Noord zorgen initiatieven van kunstenaars, de komst van het Filmmuseum, verschillende festivals en het nieuwe centrum de...
Studenten onderzoeken Amsterdam Noord voor hun interdisciplinaire minor ‘Maakbaarheid in de Grote Stad’ en ontdekken een stukje stad waar nieuwe yuppen op oude wijkbewoners stuiten.
Een vrij voorstel voor een andere inrichting van de NDSM-werf in Amsterdam Noord, waar kunstenaars en ondernemers elkaar verdringen in hun gevecht om een plekje op deze voormalige scheepswerf.
“Amsterdam-Noord is door zijn aard, ligging en historie een onuitputtelijke bron voor het maken van plannen”, aldus de politicus die voorstelde een goed plan te maken voor het vele water en groen in de het...
Na bijna elf jaar in het Europees Parlement maakt Joost Lagendijk de balans op. Van de spectaculaire val van de Europese Commissie en de triomf van GroenLinks in 1999 tot de opkomst van populisme en scepsis in het...
Marcel van Wees bedacht een plan om in zijn woonbuurt steigers aan te leggen, bedoeld als ontmoetingsplekken op het water. Dit originele burgerinitiatief stuit op een bureaucratisch harnas. Wanneer je als...
De essentie van het politieke conflict over ontwikkelingssamenwerking is de vraag in hoeverre wij bereid zijn om eigen belangen ondergeschikt te maken aan de ontwikkelingskansen van arme landen. Pas dan komt een...
Democratiseringsondersteuning is lange tijd als onlosmakelijk onderdeel van ontwikkelingssamenwerking gezien. Maar over het veronderstelde positieve verband tussen beide bestaat steeds meer twijfel. Maar de...
Er heeft zich de laatste 10 jaar een stille revolutie voltrokken in de ontwikkelingssamenwerking. Heel wat donoren hebben enorme veranderingen ondergaan, omdat ze flink geleerd hebben van de fouten uit het verleden...
Technologische mogelijkheden hebben altijd geleid tot toekomstdromen. De droom die de Europese Unie dichterbij wil brengen is ontwikkeld door Philips en heet: Ambient Intelligence. Over de ontwikkeling van een...
Een democratische ontwikkeling van controversiële nieuwe technologieën is niet gediend met een algemeen publiek debat. Het is zinvoller om te discussiëren met direct betrokken wetenschappers en groepen burgers die...
De ondertekenaars van de Verklaring van Tilburg (zie onderaan artikel) pleiten voor diepgrijpende wijzigingen in ons economisch bestel. Een van de initiatiefnemers vergelijkt de reactie van parlementair links op de...
In 1968 was mijn moeder 33 jaar, ze was getrouwd en had drie kinderen waarvan ik de jongste was. Zoals veel andere vrouwen werd ze ontslagen toen ze ging trouwen, om haar werk als onderwijzeres pas tien jaar later...
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot het congres op 22 november binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
In de hele Noordwest-hoek van het Europese continent staan progressieve partijen momenteel op een levensbedreigende tweesprong. Zij kunnen verworden tot conservatieve bewegingen die zich vooral bekommeren om het...
De strijd voor gelijkwaardigheid is niet enkel en alleen een rassenprobleem, van zwarten tegenover blanken. En in laatste instantie is het niet eens een strijd tussen mensen maar een spanning tussen recht en...
U leest dit blad. Dus ofwel u heeft een actieverleden ofwel u bent goed bevriend met mensen met een actieverleden. Er is zelfs een kans dat u een actietoekomst heeft. Al is die kans wat kleiner, en daarmee ook die...
Regisseur Floris van Delft (1976) maakte een theaterproductie over democratie, waarin de generatie van 1968 en de generatie van nu met elkaar de staat van de democratie in Nederland doorlichten. Het is deel een van...
Nicolas Sarkozy heeft zijn rechtse kiezers vorig jaar beloofd dat hij de erfenis van mei 1968 gaat ‘liquideren’. Toch had hij met zijn onconventionele manier van politiek bedrijven en turbulente huwelijksleven...
Zomergast Willem Schinkel wilde graag een fragment zien van mei ‘68 in Parijs. Omdat je je daar als geëngageerd, kritisch socioloog van nu toe dient te verhouden. Maar mei ‘68 indachtig zou je moeten zeggen dat dat...
Moet de burger, al is het voor even en in de geringste mate, zijn geweten overlaten aan de wetgever? Waarom heeft iedereen dan een geweten? Ik vind dat we in de eerste plaats mensen moeten zijn, en pas daarna...
Hoeveel radicalisme kan een land verdragen? In Duitsland zijn de marges tegenwoordig groter dan in Nederland. Dat was ooit anders.
Antoine Verbij verwijt mij het activisme uit de jaren tachtig niet in haar context te plaatsen. Juist met mijn aftreden hoopte ik voor een genuanceerd debat meer ruimte creëren.
Burgerlijke ongehoorzaamheid is een specifieke vorm van politiek protest. Het ligt in het midden van een continuüm, dat zich uitstrekt van politieke onenigheid en legale protestvormen aan de ene kant, politiek...
Volgens de Amerikaanse cultureel antropoloog James Scott doet de staat meer kwaad dan goed. Plaats hem echter niet in het rechtse kamp. Scott is een anti-planner, een anarchist die het opneemt voor spontaan...
Eind mei vonden in Georgië parlementaire verkiezingen plaats. Inzet was de toekomst van Mikheil Saakashvili, de inmiddels omstreden leider van de Rozenrevolutie in 2003. Hij won, maar de vraag is, of de democratie...
In de zuidoostelijke uithoek van Europa liggen tussen Georgië en de Kaspische Zee Armenië en Azerbeidzjan. Leo Platvoet bezocht de laatste drie jaar de regio regelmatig. Voor de Helling schetst hij aan de hand van...
'Groen' gaat in de politiek vaak samen met 'progressief'. Toch zijn veel natuurliefhebbers als het erop aankomt nogal behoudzuchtig. Bijvoorbeeld wanneer er bomen dreigen te worden gekapt, zelfs wanneer dat is om...
GroenLinks denkt na over de toekomst en de uitgangspunten van de partij. Paul Lucardie is een bekende GroenLinks-watcher. Wat hem betreft moet GroenLinks zich laten leiden door altruïsme.
Het financiële beest is weer eens los; als zo vaak in de geschiedenis van het moderne kapitalisme waart er een crisis door de wereld van het geld. Welke reactie van links is adequaat, nu een totale afwijzing van de...
Een progressief antwoord op de kredietcrisis moet een aantal lessen uit het verleden ter harte nemen. Pas dan gaat het beest weer terug in zijn hok.
De weg van de mens begint met de verdrijving uit het paradijs. Hoeveel religieuze en politieke fantasieën er ook bestaan over heil en verlossing, over de hemel op aarde die aanbreekt wanneer de rode dageraad gloort...
Politiek en religie lijken elkaar vooral te raken in hun utopische dromen over een andere wereld. Theo de Wit prefereert in het kader van de moderne democratie een andere verwantschap: zowel politiek als religie...
In het debat over religie en moderniteit wordt van verschillende zijden geschermd met de historische periode van de Verlichting. De kennis over die periode is echter schraal. Opheldering over de relatie religie en...
De politieke islam is het kind van de seculiere politiek, geboren op de puinhopen van de seculiere regimes in de Arabisch-islamitische wereld. Zijn aantrekkingskracht wordt sterk gevoed door de weerstand tegen het...
De gedachte dat de islam van nature theocratisch is, dat zij onverenigbaar is met de democratie en geen scheiding der machten kent, wordt tegenwoordig veel gehoord. Tariq Ramadan reageert.
Nadenken over religie en politiek betekent in de Cubaanse samenleving allereerst nadenken over je verhouding als christen tot de socialistische samenleving. Sinds de jaren negentig betekent dat ook om deze keuzes...
De econoom Harry de Lange is voor de meeste linkse christenen een bekende. Overtuigd en betrokken PvdA-lid, zeer actief in en namens de Nederlandse Raad van Kerken in het maatschappelijk debat en spraakmakend in de...
Midden november kwamen er van allerlei kanten deadlines op me af. Ik besloot naar Eindhoven te gaan om de tentoonstelling over politiek en kunst in het Van Abbemuseum te bezoeken, waarvan deze Helling het één en...
In het kader van de 'beginseldiscussie' in GroenLinks stelt Huub Dijstelbloem voor te rade te gaan bij de sociaal-politieke beweging van het pragmatisme. Die geeft volgens hem wenken voor een actueel politiek...
Bestaat er een GroenLinks-beleid wat betreft kunst en cultuur? Het verkiezingsprogramma spreekt in algemene termen over een open, pluriforme cultuur. GroenLinks wil meer ruimte voor creatievelingen en hun...
Zelden ben ik zo vaak door lezers van De Helling op het matje geroepen als na die keer dat ik schreef gevallen te zijn voor Barack Obama.
Er is een nieuwe politieke strijd gaande tussen de winnaars en de verliezers van de globalisering. Een groep Zwitserse en Duitse wetenschappers vergeleek zes Europese landen.
Overal in Europa plukken immigranten de tomaten in de kassen en steken de asperges op de velden. Vaak voor een hongerloontje en in omstandigheden die bijna 19e-eeuws aandoen. Moeizaam komt het vakbondswerk onder...
Hoe kan het dat in het welvarende Europa arme landarbeiders in regelrechte sloppen wonen? Heeft dat iets te maken met het landbouwbeleid van de Europese Unie? En zo ja, wat kan de EU daar dan aan doen? Die vragen...
Links is zoekende. Daar is op zichzelf niets nieuws aan, want dat is al het geval sinds de val van de Berlijnse muur in 1989, of preciezer gezegd: sinds het reëel bestaande socialisme ten onder ging.
Vorig jaar won het Van Abbemuseum in Eindhoven de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit. Een half miljoen euro werd uitgereikt door de Mondriaan Stichting. Volgens Charles Esche, de directeur van het museum...
In de discussies over de Europese Unie klinkt regelmatig de roep om een gemeenschappelijke Europese identiteit. De emotionele eenheid zou ontbreken in het project Europa. Wanneer Europa geen 'ziel' krijgt, is de...
In het lentenummer van de Helling stonden drie artikelen die kritisch commentaar gaven op de koers van GroenLinks. De discussie daarover wordt hieronder voortgezet. 
De zelfredzame burger is populair. Maar helpt dit beeld inclusief de bijbehorende wetten, regels en houdingen, mensen werkelijk vooruit? Tof Thissen trekt langs overheidsdiensten en observeert, inventariseert en...
Vragen over het milieu hangen altijd samen met sociale vragen – in ecologische problemen draait het in feite om de vrijheid, de toekomst en de ontwikkeling van mensen. Groene partijen zouden dit tot uitgangspunt...
Dankzij de mediacampagne van televisiepresentator Nicolas Hulot kreeg het milieu meer aandacht dan oit tijdens de Franse presidentsverkiezingen. Wat leverde dit op?
Heinrich Heine, poëet en romanticus, tijdgenoot en zo nu en dan ook bondgenoot van Karl Marx, zei eens het volgende over de grote queeste die onze geschiedenis is: “De historie is een sfinx, zij zoekt haar afgrond...
Op 21 maart vieren Koerden Nevroz, dan begint voor hen een nieuw jaar. Dit Koerdische volksfeest was lange tijd verboden in Turkije maar het werd niettemin gevierd. De Turkse overheid kon er een paar jaar geleden...
GroenLinks straalt de kilte uit van de studeerkamer. De partij heeft zich onvoldoende eigenaar gemaakt van de problemen die mensen in hun levens en in de samenleving ervaren.
Inhoudelijk verdient de sociaal-economische koers van GroenLinks instemming, maar op de totstandkoming daarvan is kritiek te leveren. Dat was een voorbeeld van leiderschap vanuit splendid isolation.
Het doel waarvoor GroenLinks in 1989 is opgericht, een linkse machtsfactor worden, is niet waargemaakt. Het is tijd voor een nieuwe fusie op links. 
GroenLinks moet haar simplistische afkeer van het populisme laten varen en kritischer worden over het verschijnsel van de politieke partij. De partij moet haar koudwatervrees voor de personendemocratie overwinnen.
Maatschappelijk ondernemen wordt door de overheid ingezet als instrument om bedrijven tot beter gedrag aan te zetten. Dat is geen goede zaak.
De uitslag van de verkiezingen wordt uitgelegd als een conservatieve duik achter de dijken, weg van de boze buitenwereld. Maar klopt dat wel? Burgers verlangen een verhaal waarmee ze de toekomst in de ogen durven...
Femke Halsema heeft met ‘vrijzinnigheid’ GroenLinks een nieuwe ideologische jas gegeven. Maar hoe ruim of krap is die jas? Is de GroenLinks een partij geworden voor een kleine kring? Na drie verloren verkiezingen...
Niet de leden maar de ideologische keuzes van GroenLinks vergrijzen. Het fel rode en groene vervaagt en wordt vervangen door een nog niet erg uitgewerkt ‘democratisch radicalisme’. Het is de vraag of daar toekomst...
Behalve door woorden zijn we in verkiezingstijd overspoeld met beelden. Vormgevingscriticus Max Bruinsma bekeek de affiches en werd daar niet vrolijk van. Kraak noch smaak met hier en daar een uitglijder van...
Het milieu was volop in het nieuws maar het was toch geen onderwerp in de verkiezingen en GroenLinks kon er zich niet op profileren. Hoe kan dat?
Titels van verkiezingsprogramma’s vanaf 1977.
De moderne, op beheersing gerichte samenleving heeft een tragisch karakter, zegt filosoof Jos de Mul. Het inzicht ontbreekt dat teveel van het goede ook het kwade kan zijn. Een interview.
Een nationale identiteit biedt een emotioneel tehuis. Dat benauwt vaak, maar helemaal zonder is erg schraal. Als de Nederlandse elite dit negeert komen we niet verder dan voetbalnationalisme en André Hazes.
Kosmopolitisme hoort bij een wereld waarin mensen wereldwijd steeds meer van elkaar afhankelijk zijn, meent de filosoof Kwame Appiah. Het gaat hem om een levenshouding, niet om een superstaat met een wereldregering...
Politici moeten niet in de valkuil van de populistische verleiding stappen en 'het volk' gaan napraten. Maak van passieve klagers actieve beslissers.
Het schrijven van een verkiezingsprogramma is een schier onmogelijke taak.
Het GroenLinks-programma is op onderdelen origineel, verrassend, radicaal en gedurfd, maar mist een omvattende visie en het ontbreekt aan prioriteiten.
In Nederland en in België zijn er dit najaar verkiezingen. De groene partijen moeten hun ideologisch profiel verscherpen als antwoord op de verrechtsing. 'Een beetje meer van het goede' is niet genoeg.
Economische groei lijkt de bron van alle zegen, zie ook het nieuwe GroenLinks-programma. Dit is een misverstand. De aarde is eindig, dus ook groei kan niet doorgaan. Aangezien 'duurzame groei' niet bestaat, is het...
De verkiezingen komen er aan, maar buiten het circus van applauswedstrijdjes tussen lijsttrekkers van de politiek partijen leeft een ander gesprek. Het is een gesprek over ‘het nieuwe onbehagen’.
Politieke lobby is onvermijdelijk en misschien wel gewenst. Maar in Amerika leidt het lobbyen tot corrumpering van de democratie. Dat leert een recente reeks schandalen met als dieptepunt het imperium van...
Lobbyfirma's in Brussel bieden hun klanten strategieën aan met namen als 'de gevechtshelikopter', een lekker agressieve campagne, en 'de tandarts', precisiewerk gericht op rotte kiezen. In tegenstelling tot Amerika...
"Het consumentisme en kapitalisme ondermijnen de beschaving." Ad Verbrugge, het jonge en aansprekende gezicht van het conservatisme in Nederland, zoekt het antwoord in de opvoeding. "Een jonge ziel snakt naar...
Links gaat, rechts komt. Jos de Beus telt de neuzen van columnisten en intellectuelen en peilt het maatschappelijk-politiek klimaat en stelt de terugkeer vast, na lange afwezigheid, van het conservatisme in...
De Franse schrijver Houellebecq bekritiseert het moderne bestaan om zijn commercie, individualisme en ontspoorde seksuele moraal. Ondertussen dompelt hij zichzelf en zijn hoofdpersonen er volledig in onder. Een...
De opkomst van het conservatisme is een hype gebleken: veel columns maar weinig bruikbare ideeën.
Geen diploma, werkloos en steeds jonger al crimineel. Het conservatieve antwoord op probleemjongeren is: heropvoeden in kampen. Steven van Eijck, regeringscommissaris voor de jeugd, vindt dat onzin. Het antwoord...
Het pessimisme over de toekomst is groot. Politicoloog Frank Furedi duidt dit als het conservatisme van de angst. Deze angst - voor terrorisme, broeikaseffect, immigranten, etc. - wordt gepolitiseerd door rechts én...
De economische ontwikkeling van China heeft honderden miljoenen mensen uit de ergste armoede gehaald en zorgt voor een begin van democratisering. Maar de groei veroorzaakt ook grote maatschappelijke scheuren. Aldus...
Na het Grondwetdebacle is Europa in grote verwarring. Groenen en liberale Europarlementariërs stellen voor om eerst een paar hele concrete kwesties aan te pakken: de grenzen van Europa, de doelstelling van Europa,...
De verrassende winnaar van de recente verkiezingen in Egypte waren de Moslimbroeders. Een fundamentalistische partij met een geweldadige reputatie die zich nu in retoriek en in praktijk voegt naar de democratische...
In de discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat geven Bos en Halsema hoog op van Scandinavië. Is dat model echt beter? En kan je zomaar krenten uit de pap halen? 
Er is een steeds luidere roep om leiders. Meestal wordt dan bedoeld 'krachtdadige' leiders. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Naarmate leiderschap met een grotere 'L' wordt geschreven worden geen oplossingen,...
Zijn de achterstandsbuurten in de grote steden met hun opeenhoping van kansarme groepen een glijbaan naar ellende of een springplank naar emancipatie?
(Links-)liberalen zijn bevreesd voor de hartstocht, irrationaliteit en onvrijwilligheid van gemeenschappen. Ten onrechte, zo betoogt de politiek filosoof Michael Walzer. Gemeenschapsverbanden zijn de voorwaarden om...
Basisscholen bieden prachtige inkijkjes in de Nederlandse werkelijkheid. Een kennis van mij is onderwijzeres in groep 8. Op een ochtend zat een van haar leerlingen, Desi, enorm te klieren en toen ook herhaalde...
Dat ik na de brand bij Schiphol niet meteen reageerde op de uitnodiging van Marion Bloem om aangifte te doen tegen Rita Verdonk en Piet Hein Donner wegens dood door nalatigheid was iets waar ik zelf ook even over...
Dualisering van het gemeentebestuur moest de politieke verhoudingen verduidelijken, en op die manier, zo hoopte men, de betrokkenheid van burgers vergroten. De operatie heeft bestuurders, raadsleden en ambtenaren...
Gaan islam en democratie samen? In verschillende islamitische landen steken moslimpartijen de kop op die zeggen de democratische weg te willen bewandelen. Onder andere in Indonesië. Er is argwaan, maar ook hoop.
De treurige vaststelling is dat de emancipatie van burgers en de mondigheidsrevolte niet geleid hebben tot een democratische omgang met professionele elites. De afstand tussen burger en dokter, onderwijzer,...
De verhouding tussen arts en patiënt is een stuk gelijker geworden en dat heeft zonder meer positieve kanten. Maar nivellering heeft grenzen.
Het wantrouwen in het strafrecht is groot en de roep om strenger straffen klinkt alom. Maar juryrechtspraak is geen oplossing.
In de media heeft de burger de boel al overgenomen. De grenzen tussen maker en gebruiker en tussen journalist en amateur zijn vervaagd. Door individualisering verandert het gebruik van massamedia in een 1-op-1-...
In het theater van de politiek gooit het opstandige publiek met tomaten en eist een ander repertoire: een beetje populairder, meer emotie, meer drama. De spelers-politici zijn in opperste verwarring. Hoeveel...
De angst bij de elite voor het volk is van alle tijden. Tocqueville reisde in de 19de eeuw naar Amerika om te ontdekken of het volk de democratie aan kon. Het antwoord was: ja. Maar ideaal was anders, want de...
Met de coalitie van SPD en Groenen was in Duitsland zeven jaar lang de generatie van ’68 aan de macht. Rood-groen heeft het land iets groener, nauwelijks liberaler, en zeker niet socialer en vrediger achtergelaten.
Vooruitgang gaat niet over economische groei maar over het vergroten van sociale, economische en politieke vrijheden. Dat geldt voor arme én rijke landen, zo betoogt Sen.
In tijden van angst en stigmatisering vinden velen een veilige haven in een identiteit. Maar identiteit staat vrijheid in de weg. Jean-Paul Sartre, de bijna vergeten Franse filosoof van wie we dit jaar zijn...
In het toneelstuk Fort Europa geeft de Vlaamse auteur Tom Lanoye een vernietigend commentaar op Europa. Het continent dat zich de bakermat noemt van de democratie, heeft het kritisch denken opgegeven. Lanoye...
Ondanks het 'nee' tegen de Grondwet zijn er geen aanwijzingen dat Nederland nu tegen Europa is. Wel is er alle reden om voorlopig kalm aan te doen met een verdere uitbouw van Europa. Ook GroenLinks moet met haar...
Tegenover het opkomend conservatisme moet links zich profileren als beschermer van de politieke en sociale vrijheidsrechten. Het wordt tijd dat in Nederland de term liberaal, net zoals liberal in de Verenigde...
Fortuyn wees Nederland de weg: wij zijn van de Verlichting en dus superieur; zij zijn religieus en dus achterlijk. Cultuurrelativisten die dat niet willen weten, zijn onpatriottisch. Sjoerd de Jong verzet zich...
Om het rechtse tij te keren moet links haar centrale opvattingen onder de loep nemen. Om te beginnen met het ideaal van individualisering en emancipatie. De invulling daarvan moet worden heroverd op rechts: geen...
Niet alles in de wereld draait om vrijheid, aldus Paul Kalma. De omarming door links van het liberalisme miskent de overeenkomsten die links heeft met het christelijke-sociale denken en het sociaal-conservatisme.
De auteurs van Vrijheid als ideaal betogen dat de VVD burgers de vrijheid met dwang wil opleggen. Ten onrechte. De VVD streeft naar een door iedereen gedeelde publieke ruimte. Dat links over het hoofd ziet dat die...
Wat heeft het wetenschappelijke bureau van Groenlinks bezield om een bundel te schrijven waarin de vrijheid wordt bejubeld? Iedereen is in principe voor vrijheid. Pas in de praktijk doen zich pijnlijke keuzes voor...
In een stille revolutie heeft links de macht gegrepen in veel Latijns-Amerikaanse landen. Het eeuwige probleem is de spanning tussen de sociale beloftes en de economische spelregels. Met op de achtergrond de hoge...
Peter Sloterdijk is een van de grootste hedendaagse filosofen. De Duitse denker beschrijft de mens als een ‘verwend wezen’ omdat hij wordt geboren in overvloed en door die overvloed zijn leven lang wordt bepaald....
De politieke islam in de Arabische landen maakt een omwenteling door. Niet Khomeini’s Iran is meer het grote voorbeeld, maar het Iran van de democratische hervormer Khatami. Aldus Midden-Oostenkenner Asef Bayat.
Het streven van de moderne mens naar vrijheid zonder beperkingen maakt niet gelukkig en vernietigt het milieu. De Duitse filosoof Wilhelm Schmid zet hier zijn ‘levenskunst’ tegenover: de kunst om in alle vrijheid...
‘Wat is links nog?’, is een veelgehoorde vraag. Ewald Engelen geeft aan de hand van vier cruciale politieke kwesties een historische schets van de ideologische tegenstellingen. En komt met een voorzet voor een...
Ook links, dat het nut van betaald werk ooit flink relativeerde, stuurt nu iedereen de arbeidsmarkt op. Desnoods met dwang, want: ‘werken is beter voor u’. De nieuwe Wet Werk en Bijstand, sinds 2004 van kracht,...
Congressen van politieke partijen zijn met al hun rituelen een kruising tussen een hoogmis en een familiedag. Van heinde en verre stroomt men te samen voor een stichtende preek van de voorganger en een goede...
De nationale gemeenschap wordt bedreigd door migratie, Europa en globalisering. Wat kan onze Heimat bijeenhouden?
Meer individuele vrijheid heeft er niet toe geleid dat Nederlanders geen lid meer zijn van clubs, verenigingen en organisaties. Of dat ze geen groepsgedrag meer voortonen. Het tegendeel is het geval. Individualisme...
De revolutionaire activisten in Nederland in de rode jaren zeventig hebben weliswaar niet veel uitgericht, maar zij waren niet geïsoleerd. Veel Nederlanders deelden hun dromen en waren bereid hun stem te verheffen...
Dit voorjaar mogen Nederlanders stemmen over de Europese Grondwet. Bij de totstandkoming daarvan hebben de Europese Groenen een belangrijke rol gespeeld. Wat gebeurde er achter de schermen, wat was de invloed van...
De WRR veegt de vloer aan met de wijze waarop onderwijs, arbeidsvoorziening, welzijn,  zorg en volkshuisvesting worden aangestuurd. Volksvertegenwoordigers moeten zich er minder mee bemoeien, politiek partijen des...
De politiek-filosoof John Gray bekritiseert in zijn boeken zowel links als rechts. Zijn belangrijkste boodschap is dat het westerse geloof in vooruitgang en maakbaarheid een gevaarlijk geloof is. Hij waarschuwt...
De Europese Unie heeft er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? Deel 4 van een kleine serie portretten van het culturele leven in de nieuwe lidstaten.
Verdient de Europese grondwet een ja of een nee? Aan een keuze valt niet te ontkomen, met een referendum op komst. Marcel Ham las het grondwetboek en ging voor goede raad langs bij zijn vrienden van de SP en...
De filosoof Adorno is van grote betekenis voor het progressieve denken van na de oorlog. Nu links in crisis verkeert, zou ze veel op kunnen steken van zijn pleidooi kritisch te zijn. Links kan zich niet langer...
De Europese Unie heeft er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? Deel 3 van een serie kleine portretten van het culturele leven in de nieuwe lidstaten.
Het conservatisme rukt op, niet alleen bij VVD en CDA maar ook bij PvdA en SP. Daartegenover moet GroenLinks de vrijzinnigheid zetten: vrijheid en emancipatie in plaats van dwang.
Femke Halsema komt met een mooi betoog, maar ze spuwt tegen de wind in. We staan aan het begin van een omwenteling, aldus J. A. A. van Doorn. Rechts krijgt het voor het zeggen, links is buiten de orde. Advies: het...
Femke Halsema koos begin dit jaar voor de term ‘links-liberaal’ en laat die nu weer vallen. Ze schrikt terug voor een discussie binnen GroenLinks. Ten onrechte. Met meer marktliberalisme valt ook voor links nog...
Femke Halsema keuze voor het liberalisme en de vrijheid van het individu is een breuk met het linkse paternalisme, aldus de PvdA-er Jet Bussemaker. Halsema negeert de kritiek uit haar eigen partij op de...
Ilya Ponomarev, 28 jaar jong, probeert het tij in Rusland te keren. Hij gelooft nog altijd in het communistische ideaal, al zal de communistische partij moeten verjongen en vernieuwen. Over een jonge generatie...
Het debat over normen en waarden lijdt onder een irrationele angst voor fundamentele meningsverschillen. In plaats van te streven naar harmonie moeten we leren omgaan met conflicten.
De Europese Unie heeft er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? Deel 2 van een serie kleine portretten van het culturele leven in de nieuwe lidstaten.
In 1989 scheurde het IJzeren Gordijn. Toen de Sovjet-Unie de militaire greep waarin ze Oost-Europa hield verslapte, vielen de communistische regimes om als dominostenen. De tv-beelden hiervan zijn iconen geworden:...
De geschiedschrijver van de Nederlandse arbeidersbeweging Ger Harmsen is nog altijd zeer strijdbaar: "Links moet agressiever zijn". Maar hij ziet ook een fundamenteel probleem: "Het kapitaal is sterker dan linkse...
In heel Europa ligt de verzorgingsstaat op de pijnbank. De keuze is tussen terugtreden of vernieuwen.
Maart 2004, Abou Jahjah op bezoek. Hij neemt deel aan een debat in Rotterdam over de doorwerking van het Israëlisch-Palestijnse conflict in Nederland. Vier brede bodyguards houden Zaal de Unie met een ijzeren...
Kiezen tussen compacte steden of wonen in het groen, daarover gaat het debat in de ruimtelijke ordening. Uit beide spreekt een afkeer van verstedelijking en een liefde voor groen. Zowel het landschap als de stad...
Het verhaal heeft mythische proporties gekregen: George W. Bush wordt aangestuurd door een klein clubje oorlogzuchtige neoconservatieven, die zich weer laten inspireren door de ideeën van de obscure professor Leo...
De Europese Unie krijgt er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? De Helling begint een korte serie met kleine portretten van het culturele leven in de...
Per 1 mei wordt de natuur van de Europese Unie een stuk rijker. Zo krijgen we er met de Karpaten een fantastisch gebergte bij. De centralistische wijze waarop Europa die natuur wil beschermen houdt echter risico’s.
Rechts geeft links er flink van langs. Drugs, onveiligheid, zelfs de Koran komt van links. Maar het anti-linksverhaal rammelt aan alle kanten en is op de keper beschouwd niks nieuws. Bijna niks nieuws.
GroenLinks is enthousiast over het ontwerp voor een Europese Grondwet. Het garandeert geen groen en progressief beleid, maar vergroot wel de mogelijkheden om daarvoor te strijden. Het referendum in 2004 is een...
Om landschap te sparen moeten we dichter op elkaar gaan wonen. De stad moet de hoogte in. Dat is ook goed voor het in stand houden van voorzieningen. Nijmegen geeft het goede voorbeeld. 
Het kabinet wil dat wij allemaal 'meedoen' en doelt daarbij vooral op toezicht en controle. Balkenende zaait wantrouwen, aldus Cas Wouters. Niet meedoen is onmogelijk.