Draagt de methaanuitstoot van koeien wel of niet bij aan klimaatverandering? De Nederlandse Melkveehouders Vakbond vindt van niet. Methaanonderzoeker Ko van Huissteden checkt of dat waar is.
Environmental taxes advocated by Green parties such as road pricing give rise to social resistance and populist criticism. There is, however, a response to the mistrust of green taxation. Richard Wouters explores...
De term ‘gentrificatie’ is niet meer weg te denken uit het Nederlandse stedenbouwkundig vocabulaire. De definitie, de opwaardering van oudere wijken door de komst van mensen uit de middenklasse met prijsopdrijving...
De milieubelastingen die GroenLinks bepleit, zoals de kilometerheffing, stuiten op maatschappelijke weerstand en populistische kritiek. Er is een manier om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening:...
Het ziet er naar uit dat referenda geen lang leven beschoren zijn. Misschien zijn referenda geen goed idee – democratie zou geen afspiegeling moeten zijn van enkel private voorkeuren. Maar zolang het referendum...
Als we de huidige tijdgeest, misschien het beste verwoord door de louche zakenman Gordon Gekko in de film Wall Street, moeten geloven, is hebzucht een goede zaak. Zonder greed geen menselijke vooruitgang. Daar werd...
Van alle partijen die door het hele land meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is het aandeel vrouwen op de kandidatenlijst het hoogst bij GroenLinks (41%). Daarna volgen SP (37%) en PvdA (33%). Dat blijkt uit...
De politiek loopt achter de technologische feiten aan. Of dat erg is, daarover zijn politici het niet eens. Ideologische verschillen klinken door in het debat waarmee de conferentie Kan technologie ook links zijn?...
Technologie is noch een natuurkracht, noch een serviele dienaar van de mens. Technologie is een vorm van macht, die we gedeeltelijk naar onze hand kunnen zetten. Technologie kan dus ook links zijn. Maar dat vereist...
Ken ik eigenlijk luie mensen? Van een enkeling heb ik het vermoeden dat hij niet al te veel uitvoert, maar ik ken niemand die openlijk voor zijn luiheid uitkomt. Er lijkt wel een taboe op te rusten.
Rechts-radicale partijen zijn internationaal in opmars en brengen de gevestigde politiek in een lastig parket. Om een effectief weerwoord te kunnen bieden is van belang om de oorzaak van rechtspopulisme te...
Het is alweer even geleden: de aanklacht tegen het economisme als politieke aftrap van Jesse Klavers partijleiderschap. Achteraf gezien een mooie tijd van publiek oproer tegen het rendementsdenken in...
The recent rise of ‘populism’ across Europe has been the subject of increasing concern in the past few years. However the idea that it’s ‘populism’ itself is a problem fails to take into account its key...
Online en offline activisme ondersteunen elkaar. Dat is een van de lessen die te trekken valt uit het waardevolle boek 'Twitter and Tear Gas' van technosocioloog Zeynep Tufekci.
Van alle ondeugden spreekt die van de wellust vandaag de dag misschien wel het minst tot de verbeelding. 
Toen ik nog hulpeloos op de commode lag te spartelen, hield mijn oudere zus mijn buik vast, zodat ik er niet af zou vallen. Zij was bij mij, voor ik wist dat ik zelf bestond. ‘In den beginne was de relatie’, zo...
Kort geleden was ik in Cremona voor het Monteverdi-festival: wat een prachtige stad en wat een heerlijk concert. Ik kom al vele jaren in Italië en er is altijd crisis: Brigate Rosse, Berlusconi en nu de dreiging...
Tijdens de jaarlijkse Quasimodolezing betoogde Erica Meijers waarom de claim van de christelijke identiteit van Europa (inclusief die van Nederland) moet worden verworpen en vervangen door de oproep tot een humaan...
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet wordt zorg niet langer opgevat als een universeel gelijk recht, maar als een individuele voorziening. Heeft de decentralisatie geleid tot een toename...
Wat is de overeenkomst tussen een voorjaarsstorm en onze democratie? Is het de chaos waarbij iedereen over elkaar heenvalt en in elkaar verstrikt raakt, of de keuzemogelijkheid om elkaar overeind te helpen, of...
Het onderwijs schreeuwt om aandacht: leerlingen en studenten willen maatwerk, docenten zuchten onder de werkdruk en de kwaliteit daalt. Maar de ministers van Onderwijs laten hun oren te veel hangen naar bestuurders...
Het onderwijs schreeuwt om aandacht: leerlingen en studenten willen maatwerk, docenten zuchten onder de werkdruk en de kwaliteit daalt. Maar de ministers van Onderwijs laten hun oren te veel hangen naar bestuurders...
Wat betekent ‘soevereiniteit’ in tijden van voortgaande globalisering en opkomend nationalisme? Aan die vraag wijdt de werkgroep Internationale Samenwerking van GroenLinks op 20 april een symposium. Peter Bas-...
Klimaatonderhandelingen worstelen met politieke traagheid. Dit terwijl klimaatverandering vraagt om daadkrachtige maatregelen. Onder veel wetenschappers en politici wordt de roep om geo-engineering ondertussen...
Het is alweer even geleden dat 'Pluche' van Femke Halsema uitkwam. Maar Wim Bot merkte dat hij een cruciaal element miste in de discussie over het boek: de verhouding van Halsema tot haar eigen partij, GroenLinks....
Het Antropoceen vraagt om een groene tegenbeweging die er naar streeft mensen weer controle te geven over hun leefomgeving. GroenLinks kan hier een unieke vertaling aan geven als zij zich laat inspireren door het...
In Vrijheid & Zekerheid – Naar een sociaal-ecologische samenleving wijst Dirk Holemans ons de weg naar een veerkrachtige samenleving van autonome burgers. Het boek is geen blauwdruk, maar een open verhaal over...
Ralf Fücks visited the United States in the week after the elections for talks and events in New York and Washington DC. Reflections and highlights from a nation in shock.
Both left-wing and right-wing parties and movements claim to defend Western Values while demonstrating against Islam or against Islamophobia and Populism. From both sides we hear words like Liberty and Equality....
Zowel Europarlementariërs Hans van Baalen en Guy Verhofstadt op de Maidan in Kiev als een grote groep politieke leiders tijdens de mars in Parijs na de aanslagen op Charlie Hebdo. Op momenten dat het eigene van de...
De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.
Het gebeurt regelmatig dat ik in de trein word aangesproken door wat oudere, vriendelijke dames en heren gekleed in kleurrijke hesjes met het verzoek om mijn ov-kaart te scannen. Dat verzoek wordt meestal tevoren...
Juni 2016: de Britten verbazen vriend en vijand door in een referendum – met krappe meerderheid – te stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie. Terwijl in Groot-Brittannië de kruitdampen neerdalen, ontvouwt...
How do we bring values into public arenas of debate? A well-known story from my own religious tradition will be my starting point to show how stories are at the origin of my identity and how they influence my...
Als seculiere partij met een aanzienlijke christelijke achterban moet GroenLinks recht doen aan religieuze sentimenten in maatschappelijke discussies rond bijvoorbeeld euthanasie en ritueel slachten. De partij doet...
Hokjesdenken is onwijs menselijk maar evengoed verwerpelijk. In de strijd tegen vooroordelen en discriminatie moet GroenLinks de schotten tussen ministeries, portefeuilles en programmahoofdstukken doorbreken.
Een deel van de Nederlandse burgers is ontevreden over politiek en bestuur. Er is onbehagen, woede en teleurstelling. Maar dat is geen bewijs voor een algehele kloof tussen burgers en bestuurders. Bovendien,...
De scheiding van kerk en staat moet niet misbruikt worden om pluralisme uit het publieke debat te weren.
Linkse partijen ontfermen zich graag over de minder bedeelden, in een klassiek verbond tussen elite en rafelrand. Maar al te opzichtige steun aan emanciperende bevolkingsgroepen vermindert hun gevoel van...
Misschien dat Lucette ter Borg in de NRC van donderdag 3 maart teveel gevangen was door het indrukwekkende en allesbehalve toevallige decor van de kunstmanifestatie HACKING HABITAT om te zien welk verhaal hier...
Er gaan enorme hoeveelheden tijd, geld en moeite op aan de inrichting van zo goed mogelijk onderwijs. In januari is een wetsvoorstel aangekondigd om de ‘beschermingswal’ van het bijzondere onderwijs op te heffen (...
De nieuwe publicatie van bureau de Helling werd gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Linkerwang.
Eind vorige week werd in de Nederland een wetsvoorstel aangekondigd dat een einde moet maken aan de formule ‘bij de gratie Gods’ in de aanhef van nieuwe wetten. Nee, dat was geen voorstel van deze partij,...
De Duitse Groenen stelden in 2013 een ‘religiecommissie’ in, omdat allerlei kwesties op dit terrein al jaren werden uitgesteld. De commissie koos ‘groene’ uitgangspunten voor deze vraagstukken en stelde voor de...
Vlak na de aanslagen in Parijs werd Almaci overspoeld met haatmail. Toen ze in een openbaar debat opriep tot eenheid noemde een andere deelnemer aan tafel haar een ‘paard van Troje’ omdat ze moslima is.
Het hangt samen met haar Amsterdams-katholieke achtergrond dat Europarlementariër voor GroenLinks Judith Sargentini graag voor pragmatische oplossingen kiest. Ze staat bekend als een vrouw met een stevige mening,...
In het winternummer van de Helling praten groene politici uit Europa over hun geloof, de politiek en de relatie tussen beide. Zowel de diversiteit binnen de groene partijen als die in de samenleving komt aan de...
De problematiek die door de stroom van vluchtelingen wordt opgeroepen, beheerst het nieuws. Persoonlijk kan ik heel slecht tegen beelden van mensen die ‘s nacht door een rivier zwemmen of dagenlang in de regen...
Eind november organiseerden Nuala Ahern van de Green Irish Foundation en Erica Meijers van Bureau de Helling een workshop over ‘groene waarden en religie’ tijdens de Council van de Europese groene partij in Lyon.
Ontwikkelde landen hebben een ecologische schuld aan ontwikkelende landen. Oneindige groei is een illusie. Steden moeten duurzamer en zuiniger worden. Is de paus groen?
De kloof tussen seculiere en gelovige visies binnen groene partijen moet overbrugd worden, stelt Erica Meijers. In een Europa-breed project probeert ze deze dialoog nu op gang te brengen. De recente terreur in...
Religie blijft een ongemakkelijk thema voor de politiek. Ze is te aanwezig in de samenleving om te kunnen negeren, maar mag tegelijkertijd niet worden vermengd met het bereik van de staat. Zeker bij links bestaat...
Terecht stuurt staatssecretaris Dekker aan op aanpassing van het onderwijsstelsel. Het onderwijs is een van de laatste verzuilde sectoren. Deze wijziging kan echter niet zonder herbezinning op de rol van religie en...
De kiezers kunnen tegenwoordig enkel kiezen tussen Coca-Cola en Pepsi Cola. Dit heeft een algemene depolitisering en een gebrek aan interesse in wat er vandaag de dag gaande is in onze samenlevingen tot gevolg. Als...
Geëngageerde kunst speelt zich vaak buiten de gevestigde culturele instituties af. Tino Sehgal bekritiseert met zijn vluchtige kunstwerken juist in de musea het materialisme van de samenleving. Dit jaar staat hij...
"In de hedendaagse event-cultuur gaat het steeds vaker over de toepasbaarheid van kunst in een commercieel kader en steeds minder over de innovatieve waarde van kunst voor de samenleving. Kunstenaars moeten een...
“The optimism of Green parties has ultimately failed”, says philosopher, writer and activist Lieven De Cauter. Activists and politicians have to remind people of the imminent catastrophe; this is the only way to...
Deze maand is de nieuwe editie van het Green European Journal verschenen onder de titel: Connecting the struggles. Onder de slogan "Wij zijn de 99 procent" wordt gekeken naar de opkomst van nieuwe bewegingen die...
De opdracht aan theaters om een cultureel divers publiek binnen te halen is mislukt. De canon bleef klassiek westers, waardoor alleen het verhaal van een deel van de Nederlanders wordt verteld. Een groep jonge...
"Psalm" verscheen eerder in de bundel Gospels en Psalmen (2008) en werd gepubliceerd in de Helling 20.4 - Kunst & Politiek.
Kunst is politiek voor zover ze een eigen ervaring van tijd en ruimte creëert die afwijkt van de gewone orde, zegt Rancière. Piet Molendijk geeft een korte inleiding op zijn werk.
Tania Bruguera is een van de bekendste politieke kunstenaars van dit moment. Ze schreef verschillende manifesten waarin ze duidelijk maakt dat politieke kunst het terrein van de kunst overschrijdt en in het...
Politieke kunst wil de wereld niet alleen verbeelden, zij wil de wereld veranderen. Politieke kunst is daarom de natuurlijke bondgenoot van progressieve politiek. Bestel dit nummer.
Politieke kunst wil de wereld niet alleen verbeelden; zij wil de wereld veranderen. Politieke kunst is daarom de natuurlijke bondgenoot van progressieve politiek. Politieke kunst wil nuttig zijn. Niet door haar...
"In de hedendaagse event-cultuur gaat het steeds vaker over de toepasbaarheid van kunst in een commercieel kader en steeds minder over de innovatieve waarde van kunst voor de samenleving. Kunstenaars moeten een...
De opdracht aan theaters om een cultureel divers publiek binnen te halen is mislukt. De canon bleef klassiek westers, waardoor alleen het verhaal van een deel van de Nederlanders wordt verteld. Een groep jonge...
Mensen worden steeds meer beheerst door grote systemen die met behulp van technologie de regie van ons overnemen. Hoe helpt kunst te begrijpen wat er gaande is en hoe we ons kunnen weren? Een gesprek met Ine Gevers...
In welke wereld doet de politieke kunstenaar zijn werk? Sociologe Saskia Sassen sprak tijdens de eerste life hack van het kunstproject Hacking Habitat.  Haar thema voor deze avond: onzichtbaarheid. Haar...
Hoe kan kunst museum en theater overstijgen en de wereld veranderen? De nieuwe Helling en de manifestatie Hacking Habitat buigen zich de komende tijd over deze vraag.
GroenLinks moet niet als 'constructieve oppositie' haar ideale inruilen voor wat linkse kralen en kettingen. Ook niet nu het meer macht in de Eerste Kamer heeft.
Als de communist Marcus Bakker het woord nam in de Tweede Kamer, ging iedereen op het puntje van zijn stoel zitten.
Een gebrek aan ideologische ontwikkeling bij linkse partijen heeft hun profiel doen vervagen. Teruggrijpen op Marx kan dit veranderen als zijn politiek en economisch werk dient om de blik op huidige vraagstukken...
Op 5 januari overleed Benoît Lechat, hoofdredacteur van de Green European Journal, met wie ons tijdschrift de Helling veel samenwerkte. Hij was al enige tijd ziek. Als eerbetoon aan zijn leven en werk publiceren we...
In december 2013 stemde GroenLinks in met een militaire missie om te helpen de destabilisatie van de republiek Mali tegen te gaan. Ik was boos en wilde meteen mijn lidmaatschap van GroenLinks opzeggen.
De vraag of GroenLinks zou moeten instemmen met besluiten tot militaire interventies om daarmee tot vrede in conflictgebieden te komen, is niet makkelijk te beantwoorden. Dit geldt niet alleen voor experts of de...
Wat te denken van het debat over de vraag of moslims zich moeten distantiëren van de mensenrechtenschendingen door IS? Acties als #not inmyname roepen sympathie op, maar moslims die dat onzin vinden omdat ze zeggen...
Partijdemocratie botst nogal eens met de mediapolitieke realiteit. Hier volgen enkele observaties en kanttekeningen aan de hand van de lijsttrekkersstrijd tussen Tofik Dibi en Jolande Sap. Want wat GroenLinks is...
Dit is een interactieve versie van de tijdlijn die in het herfstnummer van de Helling `Waar is de politiek?´ staat bij het artikel van Herman Meijer, 'Van wie is de partij en voor wie is ze bedoeld?'. Zo kunt u...
Besluiten over het inzetten van geweld, vergt laveren tussen moraal en politiek. Daarbij moet Nederland niet blind varen op het vermeende morele kompas van de VN, maar zelf een afweging maken. 
In juni had ik het genoegen de summer school van de Green Foundation Ireland bij te mogen wonen, in de prachtige gebouwen van Queen's University in Belfast. Het programma had als overkoepelend thema 'Greening the...
Waarom is er na zes jaar crisis zo weinig protest? In deel 1 kwam ik tot de conclusie dat het gebrek aan protest kan worden verklaard door de maskerade van de neoliberale ideologie als ‘realiteit’. In dit tweede...
GroenLinks schuift steeds meer op naar het politieke midden, op zo'n beetje het meest omstreden standpunt in het hele verkiezingsprogramma. Bovendien sluit de partij een akkoord op een gebied waarop de partij zich...
GroenLinks schuift steeds meer op naar het politieke midden, op zo'n beetje het meest omstreden standpunt in het hele verkiezingsprogramma. Bovendien sluit de partij een akkoord op een gebied waarop de partij zich...
Met het akkoord over het sociaal leenstelsel richt GroenLinks zich op een gebied waar weinig te halen valt, volgens Alex van Dierendonck. Met andere woorden: schoenmaker, blijf bij je leest.
De afgelopen weken plaatste De Helling een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Maandag 7 april presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) bij ProDemos, op een steenworp afstand van het Binnenhof, haar nieuwste bundel ‘Politieke partijen: overbodig of nodig?’. De Helling was aanwezig...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Tussen de socialistische en de neoliberale utopie loopt een gulden middenweg. Is dat misschien het Rijnlandmodel? Of de overlegeconomie? Hoe deze middenweg precies loopt is onderwerp van voortdurende discussies....
Honderd jaar geleden brak er oorlog uit in Europa. Er hing spanning in de lucht, maar toch dachten velen dat militair geweld voorkomen kon worden. De wereld bevond zich immers midden in een periode van...
De verhalen over de Grote Oorlog blijven doorgaans binnen een nationaal perspectief. De oorlog van 1914-1918, die een hele Europese generatie uitdunde, verminkte en voor het leven tekende, wordt nauwelijks...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Rechts-populistische partijen hebben het tij mee in Europa. De Gouden Dagenraad in Griekenland, Jobbik in Hongarije en Geert Wilders in Nederland: wat hebben deze partijen eigenlijk gemeenschappelijk? En vormen zij...
Met de hele hetze rondom de racistische uitlatingen van Geert Wilders is het verfrissend om eens op een andere manier naar Wilders en de PVV te kijken. Wie of wat zijn ze? Hebben ze iets wat we een ideologie kunnen...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
De concrete vraag aan mij was om een “column” bij te dragen. Als u het niet erg vindt doe ik dat liever niet. Mijn indruk is dat het fenomeen van de column hoort bij de verschillende politieke crises die onze...
Het nationalisme in Europa moet overwonnen worden. Dat kan alleen door meer ruimte te geven aan een democratischer en socialer Europa. Deze stelling onderschrijven alle auteurs van de special Europa 1914-2014:...
De twintigste eeuw was de eeuw waarin de opkomst van de moderne natiestaat tot een grote herschikking en zuivering van de Europese bevolking leidde. Na veel geweld, vooral tegen minderheden, biedt de Europese Unie...
Spanje bleef, net als Nederland, tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Toch had de oorlog een diepe impact op het land. Het was het begin van een lange periode van isolatie in Europa, die dankzij de integratie...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Boy Trip (1921-1990) was tussen 1973 en 1977 minister van Wetenschapsbeleid. Veel mensen zullen zich hier niet van bewust zijn, want Trip was de minst bekende minister van het kabinet-Den Uyl, in een arena van...
Sinds de crisis is de belangstelling voor ‘Islamitisch financieren’ toegenomen. Volgens de Sharia is rente vragen haram – het mag niet – en dienen investeringen aan ethische voorschriften te voldoen. Stel dat we...
De euro, het hoogtepunt van Europese monetaire integratie, staat de laatste jaren onder druk. Hoe is de monetaire unie ontstaan? Hoe kwam deze in een crisis? En hoe kunnen we dit oplossen? Jasper Blom schetst de...
Tijdens de eerste van zes lezingen over Europa ging Kathalijne Buitenweg maandagavond in op de geschiedenis en de werking van de Europese Unie. Tien jaar lang was Europa haar werkveld en inmiddels is het onderwerp...
Iemand uit het publiek riep net als vroeger luidkeels ‘Amandla!’ na het zingen van het Nkosi sikelel' iAfrika. En met een paar anderen antwoordde ik als vanzelf: ‘Awethu!’ De macht aan ons, de macht aan het volk....
Een straatschoffie staat voor de rechter op verdenking van mishandeling. En een Surinaamse dame is één van de velen die vanwege het slikken van bolletjes de rechtbank op Schiphol van binnen ziet. Zelden zitten er...
Kan muziek de wereld veranderen? Het is al meer dan veertig jaar geleden dat de maatschappijkritische single Big yellow taxi van Joni Mitchell uitkwam. ‘They paved paradise and put up a parking lot’, luidden de...
Religie en emancipatie: twee begrippen die altijd voer voor discussie vormen, zeker wanneer ze met elkaar gecombineerd worden. Christina Lammer bezocht onlangs de discussiebijeenkomst (On)gelofelijk geëmancipeerd!...
Vakantie is opium van het volk. Religie heeft als opium afgedaan. Maar dat geeft niet, want nu is er de vakantie. En het volk, dat zijn we in dit geval allemaal. Vakantie is de kick die ons gaande houdt, de...
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de visiebrief van minister Bussemaker over het cultuurbeleid. De harde VVD-toon is verdwenen, de sociaaldemocratische waardering voor kunst lijkt weer terug. Hoe verhouden de...
De overheid draaide onlangs de geldkraan dicht van de kleine omroepen, waaronder de IKON, een omroep die de verbinding van de kerk met de wereld uitdroeg. Nu volgt de kerk zelf ook op dit pad: de Protestantse Kerk...
En de trein, die dendert voort. Nee, niet de Fyra natuurlijk. Ik bedoel de trein van de vooruitgang. 
Jet Bussemakers recente oproep aan hoogopleide vrouwen stelt vrouwenemancipatie gelijk aan economische zelfstandigheid. Volgens Simon Otjes botst deze houding echter met de individuele vrijheid.
Na jaren van Haagse stilte kwam er afgelopen zaterdag eindelijk weer eens een bericht van de minister die ook emancipatie in de portefeuille heeft.
Kunst valt niet onder vrijheid van meningsuiting, vindt burgemeester Roep van Vlissingen.
Bij de geschiedenis van de schuld denk ik in de eerste plaats aan 'de zondeval'. 
Robespierre, een van de belangrijkste leiders van de Franse Revolutie, is nog altijd een controversiële man. Maar wie was hij als mens? Ruth Scurr doet in Fatal Purity een poging om Robespierre te begrijpen.
Louis Paul Boons rauwe beschrijvingen van de werkelijkheid leggen de kracht van zijn tederheid juist bloot. Zoals volgens Boon dromen de motor van de wereld zijn, zo is zijn bewogenheid de drijfveer van zijn...
GroenLinks moet in haar streven naar vrijzinnigheid de pluriformiteit niet uit het oog verliezen, betoogt Theo Brand. 
Op 26 maart nam Andrée van Es het eerste exemplaar van het boek 'Het minderhedenbeleid voorbij' in ontvangst. Dit is de toespraak die zij gaf bij de gelegenheid.
In de wereld van het Centraal Planbureau (CPB) passen er best wat meer kinderen in de klas en gaan afgestudeerden lachend de arbeidsmarkt op, ondanks een studieschuld van 30.000.
De politiek vindt vooral nieuwe plannen spannend en belangrijk, zegt Arie Blijenberg. Ze hebben een blinde vlek voor grotere doelen en de werking van maatregelen. Gelukkig hebben we het CPB om de politiek een...
Het twitterdebat gaat door: is het wel of niet verstandig van GroenLinks om niet mee te doen aan het door Wilders aangevraagde debat over het door hem gesignaleerde en geagendeerde 'Marokkanenprobleem'.
Daar heb je ze weer, hoorde je sommige mensen verzuchten. En inderdaad: vorige week ging het weer heel even over vuurwerk. 
Peter Brosens en Jessica Woodworth konden geen beter moment uitkiezen voor de lancering van hun laatste film dan deze lente. 
Humor moet tegenwoordig in de politiek, maar echte narren zijn er niet meer. De ernst waarmee hij contrasteert, bestaat niet meer in de politiek. Eigenlijk is de politicus zelf tot nar geworden, een machteloze,...
Heeft de islamitische wereld behoefte aan narren? Of is het meer een tijd van revolutionairen? De martelaars lijken in elk geval hun tijd te hebben gehad, gezien de gebeurtenissen in Egypte. Een gesprek over...
Is Geert Wilders de nar van het huidige politieke bestel? Als dat waar is, zijn we allemaal zot geworden. Want Wilders, dat zijn we zelf. De komische personages die bedacht werden door satirici als Schippers en...
Om klimaatverandering tegen te gaan, moet er iets gebeuren. Daar zijn we het wel over eens. Vooral technologische ontwikkelingen of veranderingen in onze levensstijl zijn nodig. De cijfers en feiten zeggen dat we...
Bijtende spot in een quasi lachwekkend jasje: Erasmus wist precies hoever hij kon gaan. Leo Molenaar leidt De lof der zotheid in en vraagt zich af of dergelijke narrentaal vandaag nog wenselijk en mogelijk is.
Is groei en vooruitgang de grootste zotheid van deze tijd? Ton Lemaire vindt van wel. Hij keerde de academische filosofie de rug toe en wordt daardoor door wetenschappers nauwelijks nog serieus genomen. Ook werkt...
Als politiek inderdaad de kunst van het mogelijke is, dan staat koorddanser Philippe Petit diametraal tegenover de politiek, want hij bedrijft al jarenlang de kunst van het onmogelijke.
De affaire rond Wikileaks legde een nieuwe wereld bloot. Hackers zetten regeringen te kijk en ondermijnen informatiesystemen: zijn zij de nieuwe narren? In elk geval doen ze alsof en verdoezelen zo het feit dat ze...
In Frankrijk is er altijd meer dan in Nederland sprake geweest van een politieke traditie van satire. Dit sprookje van de komiek François Morel is daar een voorbeeld van. Tijdens zijn wekelijkse column voor radio...
De afgelopen weken gebeurde er genoeg, maar ik merkte dat ik me nergens druk om maakte. Er verschenen dus geen blogs. Meestal zijn het Nederlandse, Europese of universele verhalen die me bezighouden. De laatste...
Net als haar partijgenoot Femke Halsema (zie de vorige Helling) maakt Andrée van Es zich zorgen over de emancipatie van jonge moslimmeiden. Verworven rechten van vrouwen en homo’s staan steeds meer onder druk. De...
Er zijn maar weinig diersoorten die op grote schaal kunnen samenwerken. Mieren kunnen het, en termieten ook, maar zij hebben gemeen dat ze familie zijn. De mens is de enige diersoort die zonder verwantschap kan...
Wat is de relatie van christenen tot de politiek? Nu de vrijheid van godsdienst weer zo vaak onderwerp is van politieke controverses, is die vraag opnieuw urgent. Bijbelse lessen over almacht, rechtvaardigheid en...
Wanneer is iemand een Nederlander? Als we onze huidige inburgeringexamens bekijken, lijkt het iets te maken te hebben met kennis van de Nederlandse taal en wat basale feiten over Nederland en haar inwoners. 
Op 9 februari hield Paul Verhaeghe de lezing van de dag. Hier de volledige tekst.
Paul Verhaeghe, hoogleraar psychoanalyse aan de universiteit Gent en auteur van het boek Identiteit nam het hoofdartikel van de live editie voor zijn rekening.
Presentatie over ecologische en sociale interventies in arme wijken van Rotterdam.
1 februari stopte Dick Pels als directeur van het Wetenschappelijk Bureau. Voor zijn afscheid gisteren zocht ik naar de rode draad in zijn denken: zijn Marxistische methodologie. 
Je kunt de jaren '60 als een afgesloten periode neerzetten waarin conservatieve bolwerken werden gesloopt. Echter, dit decennium van 'oplopende ongehoorzaamheid' kan ook beschouwd worden als een aanzet tot verder-...
Het Feministisch Netwerk (FemNet) van GroenLinks pleit voor een serieus onderzoek naar de mogelijkheid van het afschaffen van de verplichte registratie van geslacht in het GBA. 'Het klinkt misschien radicaal,...
In het najaar van 1987, ruim vijfentwintig jaar geleden, verscheen het eerste nummer van de Helling. Drie jaar voordat GroenLinks werd opgericht fuseerden de bladen van de wetenschappelijke bureaus van CPN, PPR en...
Onverantwoordelijk handelen tegen anderen komt niet voor eigen rekening. Naar mijn mening wordt het tijd om die schuld, de eigen verantwoordelijkheid, die toch op anderen wordt afgewenteld, eens grondig onder de...
In reply to Katsambekis' article Pels writes: 'Political history of the past century has proven a bloody graveyard for all claims to act as 'true representatives of the people'. Liberal democrats should remain...
Het boek van Van der Land is een belangrijk boek, niet alleen omdat het historisch interessant is te lezen waarom het misging bij D66 en hoe de partij in rap tempo het tij keerde, maar omdat GroenLinksers daar...
Wat is de basisenergie, het visioen, de ziel of de nestgeur van GroenLinks? En hoe twee Trouw-journalisten met hun 'groene catechismus' de plank missloegen.
Wat is de rol van de kunst in onze beschaving? Dient zij slechts een esthetisch doel of gaat het verder dan dat? De meningen zijn verdeeld. Volgens Robbert van Heuven draagt kunst bij aan de kritische houding die...
In a deeply de-politicized EU, where any form of popular resistance is spontaneously stigmatized and condemned as 'populism', one cannot but sound the alarm: Aren't we today, in the name of 'economic necessity',...
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken met Jesse Klaver over nepkapitalisten, de schuldeneconomie en illegaliteit. 
Marius de Geus mengt zich in het debat over de koers van de partij: 'Een kerntaak van groene partijen in het algemeen is dat zij creatieve, aansprekende en opbouwende ideeën dienen te formuleren om de moderne...
Martha Nussbaum beschrijft in 'Not for profit' hoe mensen zich slechter gedragen als ze zich niet verantwoordelijk voelen voor hun keuzes, en dat ze zich minder verantwoordelijk voelen als ze zich kunnen...
Martha Nussbaum doet een appèl aan de lezer als mens, als individu met het verlangen de eigen rechten, en die van anderen, te beschermen tegen de willekeur van een argeloze massa. 
Wij zijn blij met je uitnodiging om te reageren op jouw brief, en doen dat dan hierbij ook graag. 
'Dit pamflet kent slechts één ambitie: het politiek-inhoudelijke debat binnen GroenLinks te voeden, opdat de partij er zo snel mogelijk weer klaar voor is om er flink tegenaan te gaan.' Hier een ingekorte versie ...
Het is lang geleden dat ik enthousiast was over GroenLinks. Maar Wijnand Duijvendak krijgt het voor elkaar. Als je groen, links en vrijzinnig bent, dan moet je fundamentele kritiek hebben op het huidige economisch...
We moeten de confrontatie aangaan met onverantwoord geweld of intolerante opvattingen en handelingen. Anders loop je in de pas van die onverdraagzame, onverantwoorde geweldplegers. 
In de economische visie van GroenLinks staan ecologische, sociale en financiële duurzaamheid centraal. Als je vanuit deze waarden politiek bedrijft, leidt dat tot een radicaal andere inrichting van de economie,...
Dat vreemde, romantische idee dat onderwijsbestuurders als regenten kunnen zetelen in ivoren torens en de wantoestanden op hun instellingen gemakshalve kunnen negeren, daar moeten we echt vanaf. Dat hoort bij een...
Nog nooit heeft Nederland zo'n seculiere volksvertegenwoordiging gekend als nu. Hoog tijd om een eind te maken aan de segregatie van jonge Nederlandse burgers. We moeten toe naar een burgerschapsideaal waarin...
GroenLinks richt zich op het grote geheel. Duurzaamheid is een kernwaarde. Het maakte de partij tot een vernieuwende en voor sommigen zelfs spirituele politieke factor. Totdat GroenLinks deze zomer het decor werd...
De worsteling in de Haagse integratienota staat symbool voor de manier waarop het integratiedebat de afgelopen jaren gevoerd wordt. De samenleving zou uit twee groepen mensen bestaan: autochtoon of allochtoon. 
Hartmans en Te Slaa schrijven in reactie op het stuk van De Ruiter en Verheijen over Wilders en het fascisme: 'Wie beweert dat wij Wilders en de PVV vergoelijken is of te kwader trouw of kan niet lezen'. Ze laten...
Door zelf minder mentaal te opereren, maar meer nadruk op het hart te leggen, zal de idealenpartij GroenLinks mensen in het hart raken en terug kunnen winnen 
Geert Wilders en zijn partij zijn naar gedachtegoed gesproken anti-democratisch of op zijn minst a-democratisch en beleidsmatig gesproken ronduit racistisch en discriminerend. Hij is de representant van een veel...
Een cultuur waarin iedereen minder betaald werkt, voltooit de emancipatie van vrouwen, geeft meer werkzekerheid en biedt ons ook meer vrije tijd, terwijl we en passant de aarde sparen.
Groen, vrijzinnig en inclusief zouden de kernwaarden van GroenLinks moeten zijn. Maar voorop staat een groene koers waarin oude economische ideeën worden weggegooid zodat het diepgroene deel van het electoraat zich...
Een goede compositie bestaat, naast een goede baslijn, uit een pakkende melodie. GroenLinks heeft een duidelijk deuntje nodig, dat blijft hangen nadat de muziek voorbij is. 
Het verhaal van GroenLinks steunt op drie diepe overtuigingen: groen, links en vrijzinnig. Die idealen zijn nog springlevend, maar vragen ieder voor zich om een scherpere kritiek op het kapitalisme en de...
De emancipatie lijkt te verdwijnen door de enorme nadruk in de media en marketing op het onderscheid tussen mannen en vrouwen.
Het CDA heeft in de afgelopen jaren haar zetelaantallen zien dalen. De christen-democratie is ten einde, lijkt het. Of was ze dat al?
In zijn Vrijdenkersruimte is er plaats voor twijfel. Jesse Klaver staat namelijk niet voor waarheden, maar voor waarden. En voor die waarden zal hij blijven vechten. 
Too big to fail? Too crisis-hardened to go under? The collapse of the Soviet Union has something to teach Europe's politicians if another leap from the unthinkable to the inevitable is to be avoided in the case of...
Politici hebben soms weinig respect voor de feiten: ze denken dat je ze kunt wegdiscussiëren. Maar politiek en wetenschap moeten elkaar juist respecteren. 
De zomerstop is voorbij; jij terug uit het Noorden, ik uit het Zuiden; onze discussie kan verdergaan. Voordat ik op het "Grote Verhaal" inga waarover jij schreef, heb ik nog een paar woorden te zeggen over...
Niet op GroenLinks stemmen, is als het tarten van de natuurwetten. Ik ben een vrouw ('v' in paspoort). Ik ben hoogopgeleid ('dr' op CV). En ik woon in Amsterdam (de Baarsjes). Dat is een multiculturele buurt die...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 3 op de lijst: Liesbeth van Tongeren. 
Enkele dagen geleden prijkte op de opiniepagina van de Volkskrant een persoonlijk relaas van Sarah Sluimer over seksisme op straat richting de ongesluierde vrouw. Sluimer en ik lijken op elkaar. We wonen allebei in...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 4 op de lijst: Jesse Klaver. 
Waarom ik GroenLinks stem? Vanwege hooggestemde idealen als kansengelijkheid. Dat ideaal komt prachtig tot uiting in het voorstel om er voor te zorgen dat de beste en best betaalde docenten zich inzetten voor de...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 5 op de lijst: Linda Voortman. 
Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt. De schade aan de gastheer is meestal niet zo groot dat deze aan de...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 7 op de lijst: Arjan El Fassed. 
'Daad bij het Woord!' zo pronkt er voor op het speerpuntenprogramma van de SGP. In 40 pagina's probeert de kleine partij uiteen te zetten welke daden zij bij het Woord Gods willen voegen. 
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 9 op de lijst: Corinne Ellemeet. 
De VVD was de afgelopen twee jaar de grootste partij in het parlement, maar kan de partij deze positie behouden? In De Helling Spiekt is vandaag de VVD aan de beurt; wij lazen 'Niet doorschuiven maar aanpakken',...
De wisseling van het vijandbeeld (de islam maakt plaats voor Europa) geeft het verkiezingsprogramma van de PVV een banale, materialistische wending: van 'eigen volk eerst' naar 'eigen geld eerst'.
Twee jaar geleden, in april 2010, kwam in Hongarije een nationalistische rechtse regering aan de macht. Over twee jaar zijn er opnieuw parlementsverkiezingen. Hoe hangt de politieke vlag er halverwege de rit bij?...
In zijn bespreking van de transitiebeweging plakt Dick Pels ouderwetse en negatieve etiketten op. Wat hij als zwakheden beschouwt, zijn juist bronnen van kracht van een nieuwe prepolitieke beweging in tijden van...
I just don't think that way. Dat is het antwoord dat Susan Sontag blijft herhalen in een interview met haar dat te zien is op Youtube.
De column van Erica Meijers bij De Andere Wereld, gisteren op IKON-radio.
De aankomende verkiezingen zullen over twee onderwerpen gaan: hervormingen van de verzorgingsstaat en de Europese Unie. Dit geeft populistische partijen, die zich hier altijd tegen verzetten een rol. Daarom is...
Europa is tegenwoordig synoniem met crisis, maar Europa is veel meer. In dit nummer proberen we de kloof te dichten die gaapt tussen het politiek-economische Europa en de culturele identeit(en) van het continent....
Musici gaan makkelijker met grenzen om dan politici, leert de ervaring. Charpentier en Beethoven bijvoorbeeld. In hun muziek, en de manier waarop die is ontvangen, wordt de grote spanning in de Europese ziel tussen...
Europa is meertalig en wanneer we elkaar werkelijk willen leren kennen, dan is Engels als lingua franca volstrekt onvoldoende. Ervaringen met de Europese taalgrenzen leren dat taal nog steeds de voornaamste ingang...
l'Europe parle plusieurs langues et si on veut vraiment se connaitre en Europe, l'anglais comme lingua franca ne suffit absolument pas. Les experiences avec les barrieres linguistiques en Europe nous montre que la...
Deze maand vindt in Polen en Oekraïne het Europees kampioenschap voetbal plaats. Verguisd in Nederland, heeft Polen belangrijke Europese denkers afgeleverd. Een van hen is Zygmunt Bauman, wiens begrip ‘vloeibare...
Wat is er beter in tijden van crisis dan een goed verhaal? Even wegvluchten in een andere wereld van ver weg of lang geleden, waar je als het meezit zelfs nog nieuwe moed en inspiratie opdoet? Ik herlas twee boeken...
De column van Erica Meijers bij De Andere Wereld, gisteren op IKON radio.
Jan Hoek schrijft over Rom 87 en punk als moderne inspiratiebron.
Erica Meijers' column in De Andere Wereld, IKON radio, 10 juni 2012.  
Buiten het zicht van de politieke radar is het niet 5 voor 12, maar een nieuwe dag. Een dag die zich kenmerkt door een bloeiende en groeiende nieuwe generatie jonge Nederlanders. Wij zijn jonge mensen die niet...
Nederland is een progressief land. In het publieke debat is de consensus groot over het belang van zaken als homo- en vrouwenemancipatie, uitingsvrijheid en geloofsvrijheid. Maar ondanks de eensgezindheid wordt een...
In zijn boek Makke schapen. Over volgzame burgers en vluchtige politiek (Amsterdam: Bert Bakker) toont Paul Kalma zich een marxist in schaapskleren. Hij omarmt een klassiek-socialistische visie die dicht aanschurkt...
In zijn nieuwe boek De Nieuwe Democratie pleit Willem Schinkel voor ideologische vernieuwing van Nederland. Een welkom voornemen, maar de voorstellen die hij doet lossen de problemen die Nederland heeft niet op,...
Geboren en getogen in de sfeer van de Gereformeerde Bond, koos hij in zijn studententijd voor socialisme en actiewezen. Maar de bijbelse boodschap bleef altijd de leidraad van Ab Harrewijn, de 'rooie dominee'. "Ik...
Onze samenleving kan niet zonder verbeeldingskracht, vooral niet in tijden van crisis. Kunstenaars tonen ons nieuwe werelden als we dat het meest nodig hebben en verdienen daarom onze steun. Subsidies zijn daarbij...
Er komt een intern referendum voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen. Al eerder hield GroenLinks een referendum over het lijsttrekkerschap: 1993. Welke lessen kunnen we daaruit leren?
 David Barnouw reageert op Erica Meijers betoog dat de Tweede Wereldoorlog beter internationaal kan worden herdacht.
Zijn Nederlandse campagnes negatiever geworden? Bureau de Helling leest het proefschrift van Annemarie Walter om daarachter te komen.
Op 1 juni vindt de conferentie Godsdienst onder druk plaats. Ruard Ganzevoort geeft alvast een voorschot op zijn bijdrage 'Haatbaarden, kleuterneukers en een pannetje soep. De framing van traditioneel-religieuze...
Naast voedsel en onderdak wil de mens de ervaring dat zijn leven zin heeft. De markt biedt daar de uitgelezen mogelijkheid voor. Dit leidt tot overconsumptie en uitbuiting van de aarde. De klimaatcrisis is, volgens...
Binnen de grenzen van Nederland is net zoveel diversiteit als binnen de grenzen van Europa als geheel, maar de verschillen zijn kleinigheden.   
Toen ik me vorige week boos maakte om Geert Wilders viel mijn oog op en onooglijk klein boekje van Harry G. Frankfurt. Ineens wist ik het: Wilders stond gewoon te bullshitten.
Opnieuw werd de 4 Mei-herdenking, overal in het land een moment van grote waardigheid en bezinning, enigszins overschaduwd door conflicten over wat er wel en niet gepast is. Dit jaar ging het om een gedicht op de...
De tegenstanders van een bezoek aan de Duitse graven op 4 mei hebben gelijk: het geeft geen pas te suggereren dat daders en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog één pot nat zijn, zoals Herman Pley in de Trouw...
Bestaat er zoiets als objectieve feiten?
"Nederland moet een systeem van tegenbindingen zijn", is een mogelijk verfrissende kijk op het multiculturele debat, stelt Tamar de Waal. 
Iedere politicus zou eens een dagje mee moeten lopen bij de organisatie van een internationaal muziekfestival. 
'Kabinetten vallen niet op inhoud', is een politicologische regel. Geldt dit ook voor dit kabinet?
Eeuwenlang bestond er een relatief evenwicht in de samenleving tussen het economische en sociale, dankzij allerlei gemeenschappelijke instituties en hun slimme regels. Vandaag de dag zijn we veel daarvan vergeten....
De Nederlandse wet is er voor het individu, niet voor God, die gaf zijn wetten al aan Mozes.
Het vrijzinnig paternalisme, de nieuwste vondst in de post-Fortuynistische cultuurstrijd, vraagt zich af hoe het kan verhinderen dat het individualisme doorschiet in narcisme, hebzucht en hufterigheid. Het antwoord...
Kunnen beleidsmakers zich onttrekken aan de medialogica?
Een atmosfeer waarin mensen mogen uiten wat hen ten diepste raakt, ook als dit goden lastert, is noodzakelijk voor een betere wereld.
Een vreemde spagaat: voor het eerst sinds de oprichting van GroenLinks in 1989-90 ontbrak het referendum in het verkiezingsprogramma.1 Maar het prijkte wél prominent in de programma's van Wilders' PVV en Verdonks...
Er is geen sprake van een feminisering van de maatschappij stelt Dylan van Rijsbergen, maar van het vervagen van gender-verschillen.
De ecologische beweging van de Transition Towns wil dorpen en steden zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken. Praktisch idealisme of semi-religieus? Utopie of bruikbaar?
Kennis is een gemeenschappelijk ‘bezit’ dat gedijt bij zoveel mogelijk uitwisseling. Hoe meer mensen er toegang toe hebben, hoe beter het is. Je kunt kennis dus goed als een ‘gemeen goed’ verstaan. Maar door het...
Ons economisch systeem maakt gebruik van creatieve en collectieve processen die buiten dat systeem tot stand komen. Die gemeenschappelijke creativiteit van de samenleving is ons gemeengoed, maar wordt door de...
Wat wil de getalenteerde en gedreven jonge mens van tegenwoordig? Na zevenentwintig jaar ervaring is mijn voorlopige indruk deze: slagen in zaken. Ondernemers, bankiers, trainees, consultants en communicados, dat...
Wat is de rol van de kunst in onze beschaving? Dient zij slechts een esthetisch doel of gaat het verder dan dat? De meningen zijn verdeeld. Volgens Pepijn Vloemans kan kunst alleen de tand des tijds overleven door...
Afgelopen zaterdag 31 maart was er op het Vreemdlandfestival gelegenheid op politieke en culturele wijze kennis te maken met de wereld van vluchtelingen. Onderstaande column, op het festival uitgesproken, betoogt...
Voor iemand die vanuit een conformistisch ideaal streeft naar zoveel mogelijk van 'het gewone' en 'het vertrouwde' kan het heel logisch zijn om christenen godsdienstvrijheid te gunnen, maar moslims niet. Noortje...
Onlangs ontstond er in het land enige beroering naar aanleiding van enkele uitspraken van onze beminde premier. Op een congres van de Staatkundig Gereformeerde Partij betoogde hij dat het liberalisme wortelt in...
Is prostitutie, zoals Ine Vanwesenbeeck hier eerder schreef, als de 'verbijzondering van de uitruil van seks-tegen-geld' de gewoonste zaak van de wereld? Pieter Pekelharing analyseert seks in de context van de...
Andrée van Es wenst, wat betreft de rechten van minderheden, GroenLinksers wat meer historisch besef toe. Ze stelt: 'Religie of cultuur kan nooit een vrijbrief zijn om het gesprek niet aan te gaan over de vrijheid...
Ook onze oosterburen worstelen met de gevolgen van een liberale prostitutiewet. Sekswerk zou een 'ganz normale Dienstleistung' worden. Maar vrouwen kopen en verkopen is niet normaal. 
Hoe lang pikken moslims nog dat Mohamed Merah in hun naam moordt?
Tom Louwerse, Frank Hemmes en Pieter Pekelharing vinden dat ik de feiten stukrelativeer en dat politiek bedrijven op basis van onzekerheid niet mogelijk is. Maar een vrijzinnig-democratische politiek moet juist ...
In this period of uncertainty and quick change, launching a new journal dedicated to the analysis of long term trends appears as pragmatic as trying to organise a meditation congress in the middle of a tsunami. But...
“Ik geloof dat ik toch liever gewoon liberaal blijf”, fluistert de Belgische journalist tegen me. Hij zit naast me tijdens het ochtendprogramma van een congres over de commons, georganiseerd door de Belgische...
Martha Nussbaum heeft een hartstochtelijk pleidooi geschreven voor de waarde van geesteswetenschappen Niet voor de winst. De geesteswetenschappen zijn voor haar noodzakelijk voor een democratie. Een welkome...
Gelovigen zijn dom, rechts en conservatief. Mensen die juist niet (meer) in gevaarlijke religieuze fantasieën geloven, zijn slim, links en liberaal. Het is een beeld dat steeds dominanter wordt in Nederland. De...
Wat is de erfenis van Pim Fortuyn? Sinds vorige week staat deze vraag weer in de belangstelling nu het tien jaar geleden is dat Leefbaar Rotterdam de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen won. We zullen tot de...
Er zijn weinig GroenLinksers die met zo'n passie kunnen spreken over sociale rechtvaardigheid als Tof Thissen. Hij zoekt zijn oplossingen niet in stelselwijzigingen, maar in de vraag: 'Hoe kun je mensen helpen om...
Het is niemand ontgaan: per 1 augustus 2014 verdwijnt de ‘rugzak’, en wil het kabinet deze leerlinggebonden financiering vervangen door de zogenaamde regeling ‘passend onderwijs’. Schoolbesturen krijgen de...
GroenLinks is bij uitstek de partij voor de toekomst, maar soms moet je terugkijken om weer vooruit te kunnen. Vier partijleden die betrokken waren bij de oprichting van GroenLinks, kijken terug naar het verleden....
De fouten van klimaatwetenschappers bij het IPCC worden breed uitgemeten in de Tweede Kamer. Progressieve politici worden bij GeenStijl voor gek gezet. Als een rechter iemand vrij spreekt vanwege vormfouten volgen...
As the Hungarian government continues to receive criticism for its undemocratic 'reforms', one of the co-founders of the Hungarian sister party of the GreenLeft, LMP, Kristóf Szombati discusses whether they mark a...
Mijn oog viel op een onschuldig ogend berichtje op pagina 6 van het NRC-Handelsblaadje. Het OM gaat in beroep tegen een vonnis waarin een orthodoxe Jood is vrijgesproken van een boete van 60 euro voor het tijdens...
Groene partijpolitiek heeft een relatief korte geschiedenis. Bovendien zien de meeste groenen zich bij uitstek als voorvechters van de toekomst - niet zo bezig met ‘historische ballast’. Maar waar staat de groene...
Dwars denken, een '180 graden reactie', Den Boef mag graag suggereren dat zijn atheïstische standpunten origineel en tegendraads zijn. Helaas zijn atheïsten in hoge mate voorspelbaar en schromen ze niet om dezelfde...
Juist omdat links-liberalen gretig willen samenwerken met seculiere gelovigen die hun politieke ideeën delen, zouden zij zich helder en ondubbelzinnig moeten distantiëren van de orthodoxie. Een 180-graden kritiek...
DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks was jarenlang de radikale luis in de pels van GroenLinks. Gedurende de jaren '00 matigde DWARS haar toon en trok ze steeds meer richting GroenLinks. Zet DWARS deze weg...
Dan kwam de pastoor 's ochtends bij moeder de vrouw langs. Neen, niet wat u denkt. Het gesprek bewoog zich langzaam in de richting van de vraag of er al een nieuw kindje in aantocht was. Als dat niet het geval was...
De studietax is ooit door GroenLinks geïntroduceerd als alternatief voor de huidige studiefinanciering. Waarom horen we daar zo weinig van?
Sinds Geert Wilders begon aan zijn kruistocht richting Den Haag is er veel gezegd en geschreven over het 'nieuwe populisme'. De laatste poging van Pechtold maakt deel uit van een bredere poging om dit populisme te...
Is Cohen de fatsoenlijke premier die Nederland is misgelopen door één zetel verschil en door de vileine beeldvorming van hijgerige media?
Een gedachtenexperiment. Stel je voor, eind jaren vijftig ben je op tweejarige leeftijd met je ouders geëmigreerd van Amsterdam naar München. Jullie zijn nooit meer teruggegaan. Amsterdam ken je slechts van de...
Ongeveer een half jaar geleden kwam ik een blog tegen, waarin een wetenschappelijk onderzoeker meldde dat hij nauwelijks wetenschappelijke tijdschriften las. Hij is beslist niet de enige. Eens de belangrijkste bron...
Filosofie biedt geen fundamenten, zoals menig eerstejaarsstudent hoopt, maar nog meer twijfel. Wat koop je daar voor? Minder wreedheid, betoogt Pepijn Vloemans.
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week: Claire Polders over schrijven als een manier om...
Het werk van de kunstenaar Aad de Haas is door de Duitse bezetter veroordeeld als 'ontaard' en door de katholieke kerk verboden als 'deformerend', maar de overzichtstentoonstelling in de Kunsthal laat zien dat zijn...
Niets mooier dan gematigde, tolerante en vrijzinnig mensen die op subtiele wijze over het goede leven nadenken. Elke keer dat ik botte liberalen tegenkom die vinden dat alles mag wat niet bij wet verboden is word...
‘Muslims subject themselves’, ‘Christians cling to dogmas’, ‘Europeans are civilized’, ‘women like men who are wealthy and strong’ and ‘black people have good sense of rhythm’. Images about ‘others’, people of...
Gewoon jezelf kunnen zijn. Het was de kreet waar Ed Nijpels – die we nu één van de leukste VVD-ers vinden – in de jaren '80 de verkiezingen mee won. We spraken van Veronica-liberalisme. Daar moet het begonnen zijn...
In tegenstelling tot Chris Aalberts, vindt Kris van der Veen dat de er behoefte is aan politici die diversiteit en ruimte voor verschil hoog in het vaandel houden.
Het rapport Kieskeurige Kiezers van de UvA is een eye-opener voor de Nederlandse politiek. Het is niet de kiezer die op drift is geraakt, maar de politieke partijen. De kiezer is kritischer geworden en hecht veel...
GroenLinks zegt te staan voor de rechten en sociale acceptatie van homo's. De vraag is of deze politieke strijd nog wel van deze tijd is. Liggen de uitdagingen voor de acceptatie van homoseksualiteit in de politiek...
Ik ben het kind van werkende ouders. In allebei vond ik verzorgers en beschermers. Mijn moeder heeft mijn vader in zware tijden beschermd en ze hebben mij altijd voorgehouden dat ik niet de stereotype jongen hoefde...
Filosofe Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld.
Het idee dat een gelovige niet modern kan zijn, is een vorm van domheid en onwetendheid, aldus Erica Meijers.
Hoe ver kun je een pathosstrategie voeren? De King of Pathos, Wilders, staat op verlies en zoekt een manier om de kiezers die overlopen naar de SP terug te lokken. Goede keuze van het moment: na een tijd van...
Bij de discussie over rituele slacht is het de kunst om niet te blijven steken in polarisatie en gemakkelijke vijandbeelden, maar om constructief te kijken hoe we dierenwelzijn kunnen verbeteren in zowel de...
Moed is nodig om religieuze autoriteiten die zich baseren op de letter van de wet te trotseren, en zelfstandig te zoeken naar de vrijheid van de geest.
In de Trouw debatteerden afgelopen maand Trouw-columnist Sylvain Ephimenco en De Helling-hoofdredacteur Erica Meijers over de lelijke kant van religie.
Eerst een Belgenmop: staat een Nederlander aan de oever van een rivier, en roept naar een Belg die aan de tegenoverliggende oever staat: kunt u mij vertellen hoe ik aan de overkant kom? Antwoordt de Belg: maar...
De band tussen burgers en bestuur is verzwakt in Nederland. Wat kunnen we doen om deze band te verstevigen: moeten we inzetten op personalisering van de politiek zoals Pels betoogt in zijn boek Het volk bestaat...
Eén van de meest spraakmakende documentaires tijdens het laatste IDFA-festival was Ouwehoeren: Meet the Fokkens. De hoofdpersonen Martine en Louise Fokkens werken al vijftig jaar op de Wallen en via hun ogen zien...
Er is een moord gepleegd in Het huis van de vrijheid: de liberale politiek filosoof Rutger Claassen rekent rücksichtslos af met de cultuurkritische auteur van het boek Het eeuwig tekort: dezelfde Rutger Claassen....
Het is een bekend verhaal: bij sociale problemen wil links dat de overheid ingrijpt, en rechts niet. Maar waarom inspireert het eens zo populaire paternalisme van links nog zo weinig?
De artikelen over populisme beschrijven nagenoeg feilloos het succes ervan en zoeken geestdriftig naar een afdoende antwoord op dit verschijnsel. Wat veelal in de artikelen ontbreekt is een werkelijke analyse van...
Wat zijn de oorzaken van het dalende politieke engagement van burgers? Ligt de schuld bij de bestuurders? Of hebben de burgers het laten gebeuren? Frank Hemmes bekijkt de oorzaken van de groeiende kloof tussen...
In zijn indrukwekkende tour de force van het sociaal-liberalisme probeert Rutger Claassen alles op te bouwen vanuit het vrijheidsbeginsel. Maar hij miskent teveel dat het toebrengen van schade aan anderen en aan...
Politiek is een spel dat pas begint als de regels veranderen. De laatste tijd bepaalt Wilders de regels. Moeten we meeschreeuwen, dezelfde wapens in stelling brengen of met een vaderlijke glimlach het geschreeuw...
Het nieuwe moralisme van GroenLinksers over prostitutie verzwakt de positie van sekswerkers, versterkt de legitimiteit van hun uitbuiting en ondermijnt het respect voor seksueel dienstverlenend werk. Dreigt...
Of het nu gaat om overgewicht of een schoner milieu, volgens Katinka Eikelenboom moeten we de moralist in onszelf koesteren.
Begrijpelijk dat de Eerst Kamer uiteindelijk de wetswijziging rond onverdoofd slachten heeft afgewezen. De nieuwe geamendeerde wet verdiende geen schoonheidsprijs. Toch heeft naar mijn mening de Staten Generaal van...
Emancipatie is bij GroenLinks geworteld in de individuele autonomie van de mens. Het resultaat is echter een samenleving van losse individuen zonder samenhang, met alle problemen van dien. Maar het dilemma van...
Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, publiceerde vorig jaar het boek Vrijzinnig paternalisme. Marius Ernsting las het voor tijdschrift de Helling en vindt dat het boek ons onnodig en...
Onlangs verscheen het boek Van Harem tot Fitna, Beeldvorming over de islam in Nederland 1848-2010, van Theo Salemink en Marcel Poorthuis. Een van de conclusies is dat oude beelden van de islam tegenwoordig in een...
Is godsdienst de bron van achterlijkheid en ellende, vraagt Theo Brand zich af.
Het huis van de vrijheid (2011) van Rutger Claassen is een ambitieuze sociaal-liberale tour de force. Dick Pels blijft niettemin pleiten voor morele grenzen aan de autonomie.
Links weet zich geen raad meer met religie. De kameraadschap tussen links en het oecumenische christendom is vergeten, orthodoxie en fundamentalisme worden met elkaar verward, met als gevolg dat GroenLinks uiterst...
Dick Pels pleit voor een meer emotioneel burgerschap.
De publieke discussie van de afgelopen maanden over vrijheid en tolerantie omtrent weigerambtenaren, onverdoofd slachten en de algemene gewetensnood volgen een vast patroon.
In een meeslepend relaas ontrafelen wetenschapshistorici Naomi Oreskes en Erik Conway hoe een handvol wetenschappers twijfel wist te zaaien over de gezondheidsgevaren van sigarettenrook, het bestaan van zure regen...
De sociaal-liberale en de vrijzinnig-paternalistische verdediging van het basisinkomen gaan een eind gelijk op. Maar om het een moreel-politiek draagvlak te geven is het belangrijk om een bepaalde wederkerigheid in...
Moraal kan niet democratisch worden vastgesteld volgens Christian Jongeneel en daarom is het vrijzinnig-paternalistische project gedoemd te falen.
Bij wie is de tolerantie in veilige handen? Eerder bij de christelijke partijen dan bij de vrijzinnigen, mits ze zich aan hun eigen leer houden.
Is de Nederlandse homo uitgeëmancipeerd? It ain't over 'till the fat lady sings aldus Giel van der Steenhoven.
Eindelijk leveren linkse partijen fundamentele kritiek op de zogeheten verworvenheden van de jaren zestig en zeventig. Onder het mom van vrijheid zijn kostbare tradities en oude waarden aan de kant geschoven. Op de...
Ouders moeten meer doen op school, dat is Theo Brand met minister Van Bijsterveldt eens, tegelijkertijd moet de overheid meer doen voor kwetsbare leerlingen.
Links en rechts bedrijven fact free politics. Wij moeten beter leren om de feiten te laten dansen op de maat van de eigen muziek: om de feiten te manipuleren, zonder ze te presenteren als onwrikbare dingen. 
Bill Clinton noemde zijn boek het interessantste, meest informatieve boek over politiek dat hij ooit had gelezen. In The Political Brain  raadt Drew Westen progressieve politici aan minder ratio en meer emotie te...
Is er nog reden voor politiek engagement in Nederland, een land dat bijna het paradijs op aarde is? Pepijn Vloemans denkt van wel.
Volgens Hans Feddema moeten we niet meesmuilend doen over een beweging als Occupy, die een perspectief biedt op een nieuwe cultuur van mildheid, samenwerking en compassie. 
In zijn boek Framing. Over de macht van taal in de politiek analyseert Hans de Bruijn hoe Nederlandse politieke partijen hun argumenten framen en rekent hij af met een aantal hardnekkige mythes over framing.
Groene politiek heeft een vrij smalle historische basis. De meeste groenen zien zich bij uitstek als voorvechters van de toekomst. Maar juist de laatste tijd levert het relatieve gebrek aan geschiedenis de groene...
Over de herkomst van Zwarte Piet bestaan verschillende interpretaties. Hij is in de loop van de 19e eeuw geëvolueerd van knecht van de Sint tot een Zwarte Piet, mogelijk naar Moors model, als opvolger van een demon...
Onlangs laaide naar aanleiding van de hardhandige arrestatie van twee demonstranten de discussie weer op over de vraag of Zwarte Piet niet net als de slavernij afgeschaft dient te worden. Het argument is dat Zwarte...
Democratie ligt onder vuur, net als honderd jaar geleden, toen de Duits-Italiaanse socioloog Robert Michels (1876-1936) de 'ijzeren wet van de oligarchie' formuleerde in zijn Soziologie des Parteiwesens in der...
Groene partijpolitiek heeft een relatief korte geschiedenis. De meeste groenen zien zich bovendien bij uitstek als voorvechters van de toekomst en houden zich niet zo bezig met ‘historische ballast’. Toch levert...
Lodewijk Asscher en Dick Pels ridiculiseren de inzet van de voorvechters van rechten van prostituees. De strijd tegen uitbuiting en misbruik in de prostitutie is niet gebaat bij wij-zij denken. Het wordt tijd om de...
Het is een onbetwiste flop, dat is elf jaar na de legalisering van prostitutie wel duidelijk. Het failliet van comfortfeministen die verkrachting tegen betaling voor seksuele bevrijding aanzien. En van andere...
Vorige week is de motie Van Gent aangenomen over een wettelijke regeling tegen weigerambtenaren. Naast het feit dat de discussie zich vooral richt op een weigerkabinet en een VVD die haar liberale waarden nu ook...
Voor hoerenlopers is Zweden een rotland geworden. Hoeren zijn er moeilijk te vinden en je riskeert nog een straf of boete ook. Je kunt beter een vrouw uit de kroeg oppikken, luidt het advies op internationale...
Moslims onderwerpen zich, christenen klampen zich vast aan dogma's, Europeanen zijn beschaafd, vrouwen houden van macho's met geld en zwarten zijn muzikaal en seksbelust. Beeldvorming over 'anderen', mensen van een...
Peter Kanne, opinieonderzoeker bij TNS NIPO, stelt in Gedoogdemocratie (2011) de vraag heeft stemmen eigenlijk wel zin? Volgens hem zijn er zulke grote verschillen tussen wat kiezers van partijen verwachten en wat...
Het was de triomf van Ineke van Gent: haar motie over weigerambtenaren haalde een Kamermeerderheid, mede door de plotselinge steun van de PVV. GroenLinks lost hiermee een punt uit haar verkiezingsprogramma in,...
In zijn boek The End of Over-consumption (2003) analyseert de Nederlandse politiek filosoof Marius de Geus hoe we in een consumptiecultuur zijn beland en hoe we die weer moeten verlaten. Onze redding is een zuinige...
Olga Abell en Marianne van Teunenbroek van Sardes, advies- en onderzoeksbureau voor onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd, reageerden afgelopen vrijdag in Trouw op het eerder verschenen opinieartikel van Bureau de...
In de bundel Vrijzinnig Paternalisme pleiten een aantal progressief-linkse auteurs voor een links en groen beschavingsproject. De overheid moet met burgers het gesprek aangaan over het goede leven. Ze willen...
All over Europe, Green and left-wing political parties are confronted with rising political movements that claim to speak in the name of 'the people'. These movements pit themselves against mainstream politics,...
Toen de Kring der Wetenschap der Politiek zestig jaar bestond, vroegen de jubilarissen mij te reageren op de volgende idiote stelling: 'Over zestig jaar wordt in de Nieuwe Kerk te Delft begonnen aan de bouw van het...
Herbronning is tegenwoordig een gebod. Politieke partijen moeten herbronnen. Het is een eer en genoegen te mogen reageren op de meest recente poging daartoe bij GroenLinks, in de vorm van het boek Vrijzinnig...
Het fenomeen zwarte en witte scholen is bekend, maar segregatie treedt al op onder peuters. Kinderen van migranten en laagopgeleide autochtonen gaan naar de voorschool, kinderen van hoger opgeleide tweeverdieners...
De seksuele revolutie van de jaren zestig heeft ons veel moois gebracht. Maar de normalisering van prostitutie als 'sekswerk' en de romantisering van de prostituee als 'vrije vrouw' laten zien dat zij ook een...
Het was op het randje, maar Denemarken laat zien dat het kan. Het 'rode blok' van sociaaldemocraten, groenen en sociaal-liberalen onder leiding van Helle Thorning-Schmidt behaalde een nipte overwinning op het '...
‘Tijdperk van de betutteling is achter de rug’, aldus een recente krantenkop. Het artikel meldt hoe het ‘kokette, kleurrijke’ duo Edith Schippers, de huidige VVD-minister van Volksgezondheid, en Fleur Agema,...
Deze Helling gaat over framing: het activeren van een bepaald waardenstelsel door middel van een raak beeld of scherpe uitdrukking.
Hoe komt het dat rechts zo succesvol is in het framen van politieke discussies? Het lukt het beter dan links om de manier waarop het electoraat nadenkt over waarden en identiteit te beïnvloeden. Over framing,...
Wanneer je Haagse politieke bedrijf langs de meetlat van George Lakoff legt, blijkt al gauw dat de praktijk een stuk weerbarstiger is dan de theorie. Een gesprek over GroenLinkse waarden, het gevoel erbij en de...
Redelijkheid, wie is er tégen? Niemand. Redelijkheid is wat George Lakoff, Amerikaans linguïst en intellectueel baas van het ‘framen’, noemt een diep frame: we zien niet dat met het woord een maatschappijopvatting...
Godsdienstvrijheid of dierenrechten? Debat en besluitvorming rond het ritueel slachten in het voorjaar van 2011 leken over dit dilemma te gaan. Wie nader onderzoekt wat de vooronderstellingen van de gebruikte...
Hoe diep bepaalde frames ingrijpen, wordt duidelijk aan de hand van de metafoor van de samenleving als lichaam. Ideeën over bijvoorbeeld integratie en groei worden hierdoor onbewust vormgegeven, en niet op gunstige...
'Reframing is social change' zegt George Lakoff. Als bijdrage aan een nieuw links denkraam (frame), notities over de geschiedenis van Nederland.
Politieke overtuigingskracht staat en valt met een goed eigen verhaal. Het concept van resilience zou de basis kunnen zijn voor een groen frame. 
Bas de Gaay Fortman pleit voor een ander frame als het om mensenrechten gaat. In plaats van de gebruikelijke focus op abstracte rechten en verdragen, neemt hij de aantasting van menselijke waardigheid tot...
Snels zwijgt over groene en linkse waarden, is ten onrechte nostalgisch over het mislukte Paarsplus, gooit de PvdA en de SP op één links-conservatieve hoop en negeert bewust het neoliberale sociaal-economische...
Is het waar dat je met de waarheid en met feiten niets kunt beginnen tegen de irrationele kracht van het populisme? Dat alleen verbeelding en geloof hiertegen opgewassen zijn? Pekelharing stuit in zijn bespreking...
Woorden hebben een enorme invloed op hoe we denken en naar de wereld kijken. Framing is daar een essentieel onderdeel van: de ingesleten verbanden tussen woorden en waarden in het brein sturen de interpretaties van...
In welke samenleving gelooft GroenLinks? Wat zijn de kernwoorden van deze partij? De bewegingsruimte voor individuele burgers lijkt het belangrijkste kwaliteitskenmerk. De laatste jaren is bovendien 'vrijheid' een...
De Britten zijn van hun schrik bekomen en hebben hun kapotte ruiten en rolluiken weer gerepareerd. Maar zij (en wij) begrijpen nog steeds niet veel van de ongehoorde rellen in hun land. Ontluisterend was dat...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Waar liggen de ideologische...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Bij de tweede bijeenkomst...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Bas De Gaay Fortman, oud-PPR...
De politiek moet niet het engagement van de kunstenaars dicteren, stellen Aysel Sabahoğlu en Gerrit Pas. De overheid mag randvoorwaarden stellen, maar moet zich niet met de inhoud van kunst bemoeien.
De politieke macht van de neoconservatieven loopt ten einde. Na de Verenigde Staten verliest de maakbaarheidsdrift nu ook in Nederland terrein.
In het essay 'How to cure a fanatic' gebruikt de Israëlische auteur Amoz Oz een mooi beeld voor de verhouding tussen individu en maatschappij. Volgens hem moet men mensen niet beschouwen als eilandjes, maar als...
De gelijkheidsdrang van het socialisme zou zich niet verdragen met individueel vrijheidsstreven. Jawel, zeggen Femke Halsema en Bart Snels, het begrip emancipatie sluit beide in.
Het integratiedebat zoekt voortdurend items rondom religie. Voorgenomen - al dan niet specifieke - boerkaverboden keren cyclisch terug in de media. “Vrouwen geen handen schudden” passeert geregeld de revue. En...
Het is een groteske situatie. Terwijl burgers in verschillende Arabische landen de moed hebben om met gevaar voor eigen leven te strijden voor vrijheid en democratie, blijft Wilders verkondigen dat de Islam een...
De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels stelde voor de politiek meer invloed te geven op de kunsten. De afstand tussen politiek en kunst is een reëel probleem, maar de oplossing van Gehrels werkt averrechts. Vijf...
Afgelopen week verscheen in de Volkskrant een achtergrondartikel over de politieke tegenstellingen tussen 'links' en 'rechts' (zie onder). De auteurs stellen dat het onderscheid tussen links en rechts uiterst...
Halsema heeft geprobeerd om het vrijheidsideaal terug te winnen voor links, maar zij heeft daarbij te weinig beseft dat vrijheid ook een duistere zelfkant heeft. Er is een morele invulling nodig van het goede leven...
Advocate en emeritus hoogleraar Ties Prakken is gespecialiseerd in politiek beladen strafzaken. Recent publiceerde zij met haar Belgische collega Jan Fermon hierover het boek Politieke Verdediging. Een gesprek met...
Moet links zich afkeren van religie en ‘terugkeren naar zijn seculiere wortels’, zoals onlangs werd bepleit door Yoeri Albrecht, directeur van cultureel centrum De Balie in Amsterdam? Ook de nieuwe burgemeester van...
Is geloof een belemmering bij de ontplooiing van individuen? Welke relatie moet er zijn tussen de overheid en de godsdiensten?  Op 9 oktober 2010. organiseerden het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, het platform...
Goedemiddag, dames en heren. Laat ik er maar geen geheim van maken dat ik dit een moeilijke toespraak vind. Spreken over godsdienstvrijheid  en –kritiek is als het betreden van een smal en met prikkeldraad omzoomd...
Op negen oktober reageerden Sophie in ’t Veld en André Rouvoet op de toespraak van Femke Halsema. Rouvoets bijdrage verscheen in de Volkskrant. Hier de reactie van In ’t Veld.
Jeroen Dijsselbloem reageert op de speech van Halsema in de vorm van een brief aan Martijn van Dam. Hij wordt, na dat Dijsselbloem dit acht jaar was, de nieuwe woordvoerder integratie van de PvdA-fractie in de...
Halsema blijft godsdienst beschouwen als een probleem en op geen enkele manier als oplossing. Terwijl linkse mensen, ook als ze zelf niet gelovig zijn, religie niet allereerst zouden moeten zien als achterhaald of...
Lange tijd was Zijderveld als een invloedrijk CDA’er, al karakteriseert hij zichzelf als agnost. In 2009 zegde hij echter zijn lidmaatschap van het CDA op omdat die samenwerking met de PVV niet uitsloot. Recent...
Hoe werken onder erbarmelijke omstandigheden toch bevrijdend kan werken, bewijst het huidige China. Vrouwen trekken er in grote getale naar de stad, weg van de patriarchale plattelandscultuur, en worden zelfstandig...
Steeds meer jonge theatermakers maken expliciet politiek theater. In recente voorstellingen van Floris van Delft, Eric de Vroedt, Laura van Dolron en Ilay den Boer gaat het ondermeer over Wilders en Israël-...
Er is geen kloof tussen burgers en politiek, maar wel een tussen burgers. Hoogopgeleide burgers hebben veel vertrouwen in de politiek, lager opgeleiden hebben geen vertrouwen en dat is begrijpelijk, omdat ze niet...
Personalistische democratie geeft gewone burgers meer greep op de politiek, herstelt het contact tussen kiezer en gekozene en biedt kansen voor meer burgerlijk engagement. GroenLinks reageert ambivalent, maar zou...
Nieuwe media kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen burgers en politieke elite, maar dat wordt te weinig opgepikt.
Het politieke klimaat dwingt tot een nieuwe visie op kunstbeleid. Democratische veelstemmigheid moet daarbij het uitgangspunt zijn.
Wie het gedachtegoed van de directe democratie aan rechts overlaat, laat de vrijheid verkommeren tot een privilege van een kleine bevoorrechte groep en laat de meerderheid van de burgers rechts liggen. Bouwstenen...
Bevolkingskrimp betekent minder kinderen, minder scholen en dus minder keuzevrijheid voor ouders. Wat betekent dat voor het voortbestaan van bijzonder en openbaar onderwijs?
De opvatting van PvdA-lijsttrekker Job Cohen over democratisch zelfbestuur is een sympathieke illusie. 'De boel bij elkaar houden' is nodig, maar het gaat in de democratie uiteindelijk om het organiseren van een...
De zedenmisdrijven en homodiscriminatie in de r.k. kerk beschadigen individuen. Waar liggen de grenzen van de godsdienstvrijheid? Ook in de kerk geldt de rechtsstaat, schrijven Ruard Ganzevoort, voorzitter van De...
Links is haar morele kompas kwijt. Ze omarmt relativisme en ironie en vergeet dat mensen behoefte hebben aan een publieke opvatting over goed en kwaad. Zo oordeelt de filosofe Susan Neiman. Ze schiet te hulp met...
Een idealistische wethouder, boze burgers, de onthulling van een kunstwerk en veel bier. Dat zijn de ingrediënten waarmee Wunderbaum in haar voorstelling Venlo een haarscherp beeld schetst van de politieke...
De minaret zet in Zwitserland het islamdebat op scherp. Rechts mobiliseert wezenlijke angsten en links heeft daarop geen antwoord. Links kiest voor een legalistische opstelling, maar met het opkomen voor...
Het succes van populisten en de onmacht van hun tegenstanders bewijst dat leiderschap en charisma cruciaal zijn. Daarbij hoort de rechtstreekse verkiezing van gezagsdragers. Zo krijgen we politici met meer ambitie...
We laten de overheid dingen doen die burgers zelf kunnen, meent de econoom Bas Jacobs. Structurele hervormingen zijn hard nodig, maar alleen te verkopen als ze samen gaan met een ideologisch verhaal.
Op 24 december 2009 overleed Marcus Bakker, tussen 1956 en 1982 lid van de Tweede Kamer voor de CPN, waarvan negentien jaar als fractievoorzitter. Hij was in die tijd een van de bekendste politici van Nederland....
De VVD wil in Den Haag 30 miljoen bezuinigen op maatschappelijke opvang en de PVV in Den Haag zelfs 150 miljoen. Daarmee ondergraven ze hun eigen beleid, want subsidies zijn nodig om onderdrukten op te vangen.
Wilders en Mohammed Bouyeri hangen eenzelfde beeld van de islam aan. Maar het idee van waarheid dat ze delen past slecht in de democratie. 
Als ‘Kopenhagen’ mislukt zal overal weer het commentaar klinken dat er een gebrek is aan politieke wil. Maar het ligt ingewikkelder. De klimaatcrisis wordt pas opgelost wanneer de communicatie tussen wetenschappers...
Emancipatie en feminisme ten spijt kiezen ook jonge moeders vandaag weer voor parttime werk. Michelle Verheij, freelance journaliste, moeder en twintiger, geeft haar visie op werk en ouderschap.
De culturele sector maakt zich zorgen over de opkomst van de PVV, die geen geld wil uitgeven aan kunst. Een toekomstig kabinet met die partij en een lege schatkist vormt daarom een groot gevaar voor de kunsten. Ook...
De inrichting van de openbare ruimte roept allerlei vragen op: waar hebben we het over en welke kwesties spelen er op dit moment? Een rondetafelgesprek over de stedelijke openbare ruimte met vier Amsterdamse...
Amsterdam Noord weerspiegelt de Nederlandse sociale geschiedenis en de ideeën over de openbare ruimte in de afgelopen eeuw. Het is in zijn ontwikkeling exemplarisch voor de ontwikkeling van het denken over wonen,...
Cultuur speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de openbare ruimte. In Amsterdam-Noord zorgen initiatieven van kunstenaars, de komst van het Filmmuseum, verschillende festivals en het nieuwe centrum de...
In Amerika heeft ene Robert Galinsky onlangs de New York Reality TV School opgericht. Aan de website te zien is de cursus vaker gecovered door de media dan dat ze succesvolle reality personalities heeft afgeleverd...
Na bijna elf jaar in het Europees Parlement maakt Joost Lagendijk de balans op. Van de spectaculaire val van de Europese Commissie en de triomf van GroenLinks in 1999 tot de opkomst van populisme en scepsis in het...
De economische crisis heeft grote gevolgen voor de kunst- en cultuursector in de Verenigde Staten, die vrijwel geheel afhankelijk is van private fondsenwerving.
Het Rathenau Instituut bericht parlementariërs gevraagd en ongevraagd over kansen en risico’s van nieuwe technologieën. Directeur Jan Staman over het beïnvloeden van de politieke agenda en het Haagse krachtenveld...
Technologische vooruitgang gaat gepaard met veel onzekerheden. Beslissingen over deze complexe problemen vallen tussen politiek en wetenschap. Dit leidt tot onduidelijkheid en onvrede.
Sektarische groepen weigeren compromissen te sluiten omdat ze hun principes heilig verklaren. Ze zijn niet antidemocratisch, maar elitair. De politiek filosoof waarschuwt voor sektarische tendensen in de politiek....
In Geluk! bindt Femke Halsema de strijd aan met modern conservatisme en een politiek van wantrouwen. Haar boek is een warm pleidooi voor eerherstel van het individualisme en een felle kritiek op het consumentisme...
In 1968 was mijn moeder 33 jaar, ze was getrouwd en had drie kinderen waarvan ik de jongste was. Zoals veel andere vrouwen werd ze ontslagen toen ze ging trouwen, om haar werk als onderwijzeres pas tien jaar later...
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot het congres op 22 november binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
Het grootste deel van 1968 was ik 20. Twee jaar eerder was ik als rustig ontkerstende tuinderszoon uit de Beemster vertrokken naar dat magische Amsterdam om er nooit meer weg te gaan.
De strijd voor gelijkwaardigheid is niet enkel en alleen een rassenprobleem, van zwarten tegenover blanken. En in laatste instantie is het niet eens een strijd tussen mensen maar een spanning tussen recht en...
De terugblikken op 1968 die dit jaar overal verschijnen zijn zelden bedoeld om die periode in de geschiedenis recht te doen. Zij worden vooral gebruikt om positie te kiezen in het debat over de huidige politieke...
U leest dit blad. Dus ofwel u heeft een actieverleden ofwel u bent goed bevriend met mensen met een actieverleden. Er is zelfs een kans dat u een actietoekomst heeft. Al is die kans wat kleiner, en daarmee ook die...
Regisseur Floris van Delft (1976) maakte een theaterproductie over democratie, waarin de generatie van 1968 en de generatie van nu met elkaar de staat van de democratie in Nederland doorlichten. Het is deel een van...
Wat voorbij is historisch articuleren wil niet zeggen, het herkennen ‘zoals het eigenlijk is geweest’. Het wil zeggen, een herinnering bemachtigen zoals ze op een ogenblik van gevaar opflitst.
Nicolas Sarkozy heeft zijn rechtse kiezers vorig jaar beloofd dat hij de erfenis van mei 1968 gaat ‘liquideren’. Toch had hij met zijn onconventionele manier van politiek bedrijven en turbulente huwelijksleven...
Zomergast Willem Schinkel wilde graag een fragment zien van mei ‘68 in Parijs. Omdat je je daar als geëngageerd, kritisch socioloog van nu toe dient te verhouden. Maar mei ‘68 indachtig zou je moeten zeggen dat dat...
Moet de burger, al is het voor even en in de geringste mate, zijn geweten overlaten aan de wetgever? Waarom heeft iedereen dan een geweten? Ik vind dat we in de eerste plaats mensen moeten zijn, en pas daarna...
Antoine Verbij verwijt mij het activisme uit de jaren tachtig niet in haar context te plaatsen. Juist met mijn aftreden hoopte ik voor een genuanceerd debat meer ruimte creëren.
Hoeveel radicalisme kan een land verdragen? In Duitsland zijn de marges tegenwoordig groter dan in Nederland. Dat was ooit anders.
Burgerlijke ongehoorzaamheid is een specifieke vorm van politiek protest. Het ligt in het midden van een continuüm, dat zich uitstrekt van politieke onenigheid en legale protestvormen aan de ene kant, politiek...
Verboden helpen niet tegen de uitwassen van de beeldcultuur en de nieuwe media. Beter is het mensen weerbaar en mediawijs te maken.
Niels Spierings reageert op het artikel van Erik van Ree over kinderporno, pedofilie en de tijdgeest in de zomereditie van de Helling
December vorig jaar kondigde minister van Justitie Hirsch Ballin een wetsvoorstel aan waarmee het 'zich toegang verschaffen' tot kinderporno en het 'bekijken zonder bezit' strafbaar gesteld gaat worden. Erik van...
De internationale organisatie Memorial roept om opnieuw te spreken over de vele, tegenstrijdige geschiedenissen van Oost- en Midden-Europa.
In de zuidoostelijke uithoek van Europa liggen tussen Georgië en de Kaspische Zee Armenië en Azerbeidzjan. Leo Platvoet bezocht de laatste drie jaar de regio regelmatig. Voor de Helling schetst hij aan de hand van...
GroenLinks denkt na over de toekomst en de uitgangspunten van de partij. Paul Lucardie is een bekende GroenLinks-watcher. Wat hem betreft moet GroenLinks zich laten leiden door altruïsme.
'Groen' gaat in de politiek vaak samen met 'progressief'. Toch zijn veel natuurliefhebbers als het erop aankomt nogal behoudzuchtig. Bijvoorbeeld wanneer er bomen dreigen te worden gekapt, zelfs wanneer dat is om...
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot de herfst van 2008 binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
Revoluties zijn bijzonder verontrustende ervaringen. Wie ooit zo’n ingrijpende maatschappelijke omwenteling heeft mee gemaakt, komt er nooit meer van los. Het is een vloek en een zegen tegelijk. Een diepe wond voor...
De weg van de mens begint met de verdrijving uit het paradijs. Hoeveel religieuze en politieke fantasieën er ook bestaan over heil en verlossing, over de hemel op aarde die aanbreekt wanneer de rode dageraad gloort...
Politiek en religie lijken elkaar vooral te raken in hun utopische dromen over een andere wereld. Theo de Wit prefereert in het kader van de moderne democratie een andere verwantschap: zowel politiek als religie...
Jaren geleden, als puberende Rotterdamse, kwam ik wekelijks in de Centrale Bibliotheek: een enorme academie van het volk met honderdduizenden boeken, de trots van de stad. Daar bracht ik vele uren door in allerlei...
In het debat over religie en moderniteit wordt van verschillende zijden geschermd met de historische periode van de Verlichting. De kennis over die periode is echter schraal. Opheldering over de relatie religie en...
De politieke islam is het kind van de seculiere politiek, geboren op de puinhopen van de seculiere regimes in de Arabisch-islamitische wereld. Zijn aantrekkingskracht wordt sterk gevoed door de weerstand tegen het...
Het is een denkreflex die mij al vaker is opgevallen bij hoe men de publieke, sociale en politieke uitingen en collectieve acties inschat en beoordeeld die we islamisme zijn gaan noemen. Het Westen is bij voorbaat...
De gedachte dat de islam van nature theocratisch is, dat zij onverenigbaar is met de democratie en geen scheiding der machten kent, wordt tegenwoordig veel gehoord. Tariq Ramadan reageert.
Politiek en religie worden de laatste jaren op een onzalige manier vermengd, in elk geval als het om de islam gaat. Dit gebeurt van zowel islamitische als anti-islamitische kant. Wat kan links daar tegenover...
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot de herfst van 2008 binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
Nadenken over religie en politiek betekent in de Cubaanse samenleving allereerst nadenken over je verhouding als christen tot de socialistische samenleving. Sinds de jaren negentig betekent dat ook om deze keuzes...
De econoom Harry de Lange is voor de meeste linkse christenen een bekende. Overtuigd en betrokken PvdA-lid, zeer actief in en namens de Nederlandse Raad van Kerken in het maatschappelijk debat en spraakmakend in de...
Als docent godsdienst en levensbeschouwing aan het Hervormd Lyceum West in stadsdeel Slotervaart te Amsterdam, waar de leerlingen veelal islamitisch zijn, heeft Greta Huis dagelijks te maken met spanningen op het...
Midden november kwamen er van allerlei kanten deadlines op me af. Ik besloot naar Eindhoven te gaan om de tentoonstelling over politiek en kunst in het Van Abbemuseum te bezoeken, waarvan deze Helling het één en...
“Als een leger van een arm land als Tanzania een massamoord kan stoppen, dan kan het leger van Nederland dat ook.”
In december wordt veel en liefst lustvol gegeten. Maar na het genieten komt het grote lijnen. Volgens Ilja Fase bevindt onze samenleving zich in een boulimisch continuüm. Weten we hoe we eten, of dienen we al...
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij, die tot de herfst van 2008 binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal founding fathers van de partij terug op de...
Hoe ligt de relatie tussen moderne kunst en sociale verandering en hoe hebben kunstenaars hun talent gebruikt om te reageren op de radicale veranderingen in de samenleving? Daarover gaat de tentoonstelling Vormen...
Bestaat er een GroenLinks-beleid wat betreft kunst en cultuur? Het verkiezingsprogramma spreekt in algemene termen over een open, pluriforme cultuur. GroenLinks wil meer ruimte voor creatievelingen en hun...
In deze bijdrage blikt Cas Smithuijsen in vogelvlucht terug op de ontwikkeling van de relatie tussen het openbaar bestuur en de cultuur. Ondanks de voortdurende discussies op dit terrein blijkt er sprake te zijn...
Hoezeer kunst altijd verweven is met de politieke context waarin zij ontstaat, is goed af te lezen aan de teksten van de vroegromantische dichter Novalis. De romantiek, bekend als een beweging die vlucht voor de...
Afgelopen maand verscheen een Nederlandse vertaling van werk van de Franse denker Jacques Rancière. Kunst is politiek voor zover ze een eigen ervaring van tijd en ruimte creëert die afwijkt van de gewone orde, zegt...
“Is dit kunst?” Een wrak van een bomaanslag in Bagdad ligt in de foyer van Gemak, het nieuwe centrum voor kunst en politiek in Den Haag. Het is onderdeel van de tentoonstelling Green Zone / Red Zone, waarmee Gemak...
Op Landgoed De Horst in Driebergen vond op 27 september 2007 de oprichting van het First Art Rescue Team plaats. F*ART is een open internationaal netwerk voor jonge kunstenaars. Het is een virtueel platform om...
Zelden ben ik zo vaak door lezers van De Helling op het matje geroepen als na die keer dat ik schreef gevallen te zijn voor Barack Obama.
Nederland is in de ban van islamofobia. De gematigde autochtoon en de gematigde moslim zijn in een mentale gijzeling beland.
Begin deze maand is het academisch jaar weer geopend. Een goed moment om ook het debat over het hoger onderwijs te heropenen. Enrico Perotti, hoogleraar aan de aan de Universiteit van Amsterdam gelieerde Amsterdam...
Links is zoekende. Daar is op zichzelf niets nieuws aan, want dat is al het geval sinds de val van de Berlijnse muur in 1989, of preciezer gezegd: sinds het reëel bestaande socialisme ten onder ging.
Vorig jaar won het Van Abbemuseum in Eindhoven de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit. Een half miljoen euro werd uitgereikt door de Mondriaan Stichting. Volgens Charles Esche, de directeur van het museum...
In de discussies over de Europese Unie klinkt regelmatig de roep om een gemeenschappelijke Europese identiteit. De emotionele eenheid zou ontbreken in het project Europa. Wanneer Europa geen 'ziel' krijgt, is de...
In het lentenummer van de Helling stonden drie artikelen die kritisch commentaar gaven op de koers van GroenLinks. De discussie daarover wordt hieronder voortgezet. 
Heinrich Heine, poëet en romanticus, tijdgenoot en zo nu en dan ook bondgenoot van Karl Marx, zei eens het volgende over de grote queeste die onze geschiedenis is: “De historie is een sfinx, zij zoekt haar afgrond...
Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van De Armeense Genocide van Taner Akçam. Hij geldt als een van de weinige Turkse historici die hun nek durven uitsteken ten aanzien van de erkenning van de Armeense...
Het is een opeens een issue geworden waar je niet omheen kunt, vrouwelijke seksualiteit. Minister Ab Klink (CDA) van Volksgezondheid hield onlangs een wervingscampagne voor donoren tegen, omdat deze 'te bloot' zou...
Paul Kalma, vertrekkend directeur van de Wiardi Beckman Stichting, en Jelle van der Meer, vertrekkend hoofdredacteur van de Helling, geven het nieuwe kabinet het voordeel van de twijfel. "Politiek moet niet alleen...
GroenLinks straalt de kilte uit van de studeerkamer. De partij heeft zich onvoldoende eigenaar gemaakt van de problemen die mensen in hun levens en in de samenleving ervaren.
GroenLinks moet haar simplistische afkeer van het populisme laten varen en kritischer worden over het verschijnsel van de politieke partij. De partij moet haar koudwatervrees voor de personendemocratie overwinnen.
Femke Halsema heeft met ‘vrijzinnigheid’ GroenLinks een nieuwe ideologische jas gegeven. Maar hoe ruim of krap is die jas? Is de GroenLinks een partij geworden voor een kleine kring? Na drie verloren verkiezingen...
Behalve door woorden zijn we in verkiezingstijd overspoeld met beelden. Vormgevingscriticus Max Bruinsma bekeek de affiches en werd daar niet vrolijk van. Kraak noch smaak met hier en daar een uitglijder van...
Het hoger onderwijs ligt onder vuur. Er moet meer aandacht komen voor talent en meer ruimte om te excelleren. Hoeveel toppen kan de universitaire hoogvlakte aan?
Leren omgaan met cultuurverschillen, dat is de uitdaging van onze tijd. We hebben te maken met een explosieve diversiteit, als burgers van de dezelfde staat en als bewoners van dezelfde straat. Het is niet meer...
Ian Buruma doet in zijn laatste boek een poging de Nederlandse verwarring na de moord op Van Gogh te duiden. In een interview vertelt hij over haat, angst en onbegrip in de wereld en in Nederland in het bijzonder.
De moderne, op beheersing gerichte samenleving heeft een tragisch karakter, zegt filosoof Jos de Mul. Het inzicht ontbreekt dat teveel van het goede ook het kwade kan zijn. Een interview.
Een nationale identiteit biedt een emotioneel tehuis. Dat benauwt vaak, maar helemaal zonder is erg schraal. Als de Nederlandse elite dit negeert komen we niet verder dan voetbalnationalisme en André Hazes.
Politici moeten niet in de valkuil van de populistische verleiding stappen en 'het volk' gaan napraten. Maak van passieve klagers actieve beslissers.
Gentechnologie knutselt aan het leven van mens, dier en plant. Dat vraagt om een stevige publieke bemoeienis, zegt de invloedrijke wetenschapssociologe Helga Nowotny. Wetenschap en industrie kunnen niet langer de...
De WRR adviseerde onlangs om contacten aan te gaan met het islamitisch activisme. 'Naïef', zo luidde de kritiek. De auteurs lichten toe waarom toenadering zoeken verstandiger is dan uitsluiten.
De felle kritiek op het WRR-advies in gesprek te gaan met de islam is een bewijs van het vijandsdenken over de islam, aldus Joost Janmaat. Hij doet een aantal voorstellen hoe de confrontatiepolitiek doorbroken kan...
"Het consumentisme en kapitalisme ondermijnen de beschaving." Ad Verbrugge, het jonge en aansprekende gezicht van het conservatisme in Nederland, zoekt het antwoord in de opvoeding. "Een jonge ziel snakt naar...
Links gaat, rechts komt. Jos de Beus telt de neuzen van columnisten en intellectuelen en peilt het maatschappelijk-politiek klimaat en stelt de terugkeer vast, na lange afwezigheid, van het conservatisme in...
De Franse schrijver Houellebecq bekritiseert het moderne bestaan om zijn commercie, individualisme en ontspoorde seksuele moraal. Ondertussen dompelt hij zichzelf en zijn hoofdpersonen er volledig in onder. Een...
De opkomst van het conservatisme is een hype gebleken: veel columns maar weinig bruikbare ideeën.
Geen diploma, werkloos en steeds jonger al crimineel. Het conservatieve antwoord op probleemjongeren is: heropvoeden in kampen. Steven van Eijck, regeringscommissaris voor de jeugd, vindt dat onzin. Het antwoord...
Het pessimisme over de toekomst is groot. Politicoloog Frank Furedi duidt dit als het conservatisme van de angst. Deze angst - voor terrorisme, broeikaseffect, immigranten, etc. - wordt gepolitiseerd door rechts én...
Lijden aan het leven raakt aan de vraag naar de zin van het leven. Dat is niet het terrein van de arts maar van predikanten of humanistisch raadslieden. Het probleem wordt wel degelijk onderkend maar er wordt voor...
Globalisering brengt niet alleen meer en goedkopere handel en communicatie van over de grenzen.
De verrassende winnaar van de recente verkiezingen in Egypte waren de Moslimbroeders. Een fundamentalistische partij met een geweldadige reputatie die zich nu in retoriek en in praktijk voegt naar de democratische...
In de discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat geven Bos en Halsema hoog op van Scandinavië. Is dat model echt beter? En kan je zomaar krenten uit de pap halen? 
In een opvallend verbond trekken feministen en rechtse politici ten strijde tegen de vermeende onderdrukking van islamitische vrouwen. Het tragische resultaat is dat zowel emancipatie als integratie worden...
Zijn de achterstandsbuurten in de grote steden met hun opeenhoping van kansarme groepen een glijbaan naar ellende of een springplank naar emancipatie?
(Links-)liberalen zijn bevreesd voor de hartstocht, irrationaliteit en onvrijwilligheid van gemeenschappen. Ten onrechte, zo betoogt de politiek filosoof Michael Walzer. Gemeenschapsverbanden zijn de voorwaarden om...
Basisscholen bieden prachtige inkijkjes in de Nederlandse werkelijkheid. Een kennis van mij is onderwijzeres in groep 8. Op een ochtend zat een van haar leerlingen, Desi, enorm te klieren en toen ook herhaalde...
Dat ik na de brand bij Schiphol niet meteen reageerde op de uitnodiging van Marion Bloem om aangifte te doen tegen Rita Verdonk en Piet Hein Donner wegens dood door nalatigheid was iets waar ik zelf ook even over...
Door de rellen in de banlieues staat het Franse integratiebeleid ter discussie, inclusief de strikte scheiding van kerk en staat. Deze laïcité werd precies honderd jaar geleden in een wet vastgelegd. Toen bedoeld...
Gaan islam en democratie samen? In verschillende islamitische landen steken moslimpartijen de kop op die zeggen de democratische weg te willen bewandelen. Onder andere in Indonesië. Er is argwaan, maar ook hoop.
De treurige vaststelling is dat de emancipatie van burgers en de mondigheidsrevolte niet geleid hebben tot een democratische omgang met professionele elites. De afstand tussen burger en dokter, onderwijzer,...
Ouders zijn heel tevreden over de school van hun kind. Tegelijk is de opmars van klagende ouders de grootste verandering in het basisonderwijs. Ze willen een beetje meer aandacht.
In de media heeft de burger de boel al overgenomen. De grenzen tussen maker en gebruiker en tussen journalist en amateur zijn vervaagd. Door individualisering verandert het gebruik van massamedia in een 1-op-1-...
In het theater van de politiek gooit het opstandige publiek met tomaten en eist een ander repertoire: een beetje populairder, meer emotie, meer drama. De spelers-politici zijn in opperste verwarring. Hoeveel...
De angst bij de elite voor het volk is van alle tijden. Tocqueville reisde in de 19de eeuw naar Amerika om te ontdekken of het volk de democratie aan kon. Het antwoord was: ja. Maar ideaal was anders, want de...
De donkere schaduw van het islamitische terrorisme die mij en andere ballingen uit het Midden Oosten al langer bekend is, hangt ook boven het Westen sinds de 11-9. En sinds de moord op Theo van Gogh vorig jaar is...
In het toneelstuk Fort Europa geeft de Vlaamse auteur Tom Lanoye een vernietigend commentaar op Europa. Het continent dat zich de bakermat noemt van de democratie, heeft het kritisch denken opgegeven. Lanoye...
De ideologische muren rond de Islamitische Republiek Iran zijn als een gatenkaas. Dankzij satelliettelevisie-uitzendingen uit Amerika en Europa en het vrije verkeer van informatie en opinie via het internet, staat...
Fortuyn wees Nederland de weg: wij zijn van de Verlichting en dus superieur; zij zijn religieus en dus achterlijk. Cultuurrelativisten die dat niet willen weten, zijn onpatriottisch. Sjoerd de Jong verzet zich...
Om het rechtse tij te keren moet links haar centrale opvattingen onder de loep nemen. Om te beginnen met het ideaal van individualisering en emancipatie. De invulling daarvan moet worden heroverd op rechts: geen...
De politieke islam in de Arabische landen maakt een omwenteling door. Niet Khomeini’s Iran is meer het grote voorbeeld, maar het Iran van de democratische hervormer Khatami. Aldus Midden-Oostenkenner Asef Bayat.
Mag ik mij wagen aan uw geschiedenis, mijn hoog geachte Hollandse lezer? Het thema van de boekenweek dit jaar was ‘Spiegel van de Lage Landen’. Die boekenweek ligt al maanden achter ons, zult u zeggen, maar toch...
De belangstelling voor vaderlandse geschiedenis is groot, op gang gebracht door de veel gestelde vraag ‘wie zijn wij’. Historicus Piet de Rooy heeft zijn bedenkingen. In de geschiedenis liggen geen antwoorden, maar...
De nationale gemeenschap wordt bedreigd door migratie, Europa en globalisering. Wat kan onze Heimat bijeenhouden?
Religieuze gemeenschappen hebben nog altijd een rol in de samenleving. Ze moeten zich niet laten terugdringen naar de binnenkamers omdat de vragen die ze stellen de samenleving niet aanstaat. 
Individualisering en spot ten spijt is ‘huisje, boompje, kindje’ ieders ideaal. Ondanks dat het anders kan, verkiezen vrouwen het gezin boven economische zelfstandigheid. De emancipatie is erbij gebaat dit...
De revolutionaire activisten in Nederland in de rode jaren zeventig hebben weliswaar niet veel uitgericht, maar zij waren niet geïsoleerd. Veel Nederlanders deelden hun dromen en waren bereid hun stem te verheffen...
Een succesvol inburgerbeleid ontslaat migranten van het allochtoon-zijn. Over het drama van de inburgering.
Volgens dramaturge Rezy Schumacher (Helling, 4-2004) gaat theater gelukkig weer over politiek. Toneelregiseur Johan Simons toonde zich eerder (Helling, 3-2003) ook een aanhanger van politiek op de planken. De...
Bij de bestrijding van de RAF-terreur in de jaren zeventig koos West-Duitsland voor een harde aanpak, niet alleen gericht op terroristen maar op iedereen die links-radicaal was. Met als gevolg dat de linkse rijen...
Met de moord op Theo van Gogh heeft Nederland kennisgemaakt met de jonge radicale moslims van eigen Europese bodem die willen sterven voor hun geloof. Wat is de verklaring van deze radicalisering van modern...
Dallas, Texas USA. Het is twee weken na de Amerikaanse verkiezingen. In een afgelegen ranch zit ik rond de tafel met dertig mannen en vrouwen, bij elkaar gehaald uit Europa en Amerika om te praten over religie en...
Net als na Fortuyn gaat ook na de moord op Van Gogh de discussie over woordgebruik. Die discussie is minder onschuldig dan wel wordt gedacht. Achter het geruzie over 'demoniseren', 'politieke correctheid' en 'de...
De politiek-filosoof John Gray bekritiseert in zijn boeken zowel links als rechts. Zijn belangrijkste boodschap is dat het westerse geloof in vooruitgang en maakbaarheid een gevaarlijk geloof is. Hij waarschuwt...
GroenLinks is een toevallige en niet noodzakelijke gemeenschap. Haar past geen zware ideologische identiteit, veel eerder een lichte en nuttige. Daarom is ‘vrijzinnig’ een begrip dat GroenLinks goed past.
De Nederlandse musea hebben hun internationale reputatie verloren. De oorzaak wordt bij de politiek gelegd: een verstikkende bureaucratie die nuttige kunst wil. Hoe verder? Een rondgang langs betrokkenen uit binnen...
We leven in een mediacratie wordt wel eens beweerd. De twee recentste verkiezingen hebben laten zien hoe politieke debatten in de media worden uitgevochten, the medium is the message. 
Halsema’s vrijzinnig-linkse agenda overtuigt allerminst. Ten onrechte verklaart ze de moraal als politiek verboden terrein. Met kritiek op hedonisme en onverschilligheid is daar juist veel te winnen. GroenLinks...
'Vrijzinnig', dat is het nieuwe motto van GroenLinks als partijleider Femke Halsema haar zin krijgt. Geen goed idee, GroenLinks moet kiezen voor groen en sociaal. 
Vrijzinnig links is interessant, maar vrijzinnig Groenlinks: is dat wel mogelijk?
Nadat ze zichzelf eerst links-liberaal had gedoopt, nuanceerde Femke Halsema zich in het vorige nummer van De Helling. Haar nieuwe politiek perspectief heet nu: vrijzinnig links. Instemming en kritiek waren – zoals...
Het is zonnig in Rotterdam, mensen kruipen uit hun huiselijke taferelen en begeven zich op de straten, terrasjes en parken. Lente betekent gezoen, gestreel en gevrij op straat. Verliefde, jongens en meisjes die de...
De filosoof Adorno is van grote betekenis voor het progressieve denken van na de oorlog. Nu links in crisis verkeert, zou ze veel op kunnen steken van zijn pleidooi kritisch te zijn. Links kan zich niet langer...
Het conservatisme rukt op, niet alleen bij VVD en CDA maar ook bij PvdA en SP. Daartegenover moet GroenLinks de vrijzinnigheid zetten: vrijheid en emancipatie in plaats van dwang.
Femke Halsema komt met een mooi betoog, maar ze spuwt tegen de wind in. We staan aan het begin van een omwenteling, aldus J. A. A. van Doorn. Rechts krijgt het voor het zeggen, links is buiten de orde. Advies: het...
Femke Halsema koos begin dit jaar voor de term ‘links-liberaal’ en laat die nu weer vallen. Ze schrikt terug voor een discussie binnen GroenLinks. Ten onrechte. Met meer marktliberalisme valt ook voor links nog...
Femke Halsema keuze voor het liberalisme en de vrijheid van het individu is een breuk met het linkse paternalisme, aldus de PvdA-er Jet Bussemaker. Halsema negeert de kritiek uit haar eigen partij op de...
X. was negentien toen hij in 1988 naar Nederland kwam. “Ik was een jaar eerder uit Iran gevlucht en had dat jaar doorgebracht in Karachi, Pakistan. Volgens de huidige Nederlandse asielregeling zou ik toen meteen...
Ik wil het hebben over de ouders van onze leerlingen, over de band die de ouders hebben met hun kinderen, en de band die ouders hebben met de school. En met Nederland. Alle problemen van de grote zwarte vmbo's zijn...
Wat is de invloed van migranten op de Nederlandse cultuur? Dat is het ambitieuze onderwerp van een vijfdelige serie waarvan onlangs het eerste deel verscheen.
De islam verkeert in een toestand van beroering. Er zijn vele soorten hervormers, van modernisten tot puriteinen. Wat de situatie gevaarlijk maakt is dat de traditionele islam zich in haar bestaan dodelijk bedreigd...
Maart 2004, Abou Jahjah op bezoek. Hij neemt deel aan een debat in Rotterdam over de doorwerking van het Israëlisch-Palestijnse conflict in Nederland. Vier brede bodyguards houden Zaal de Unie met een ijzeren...
Arbeidsmigranten zijn welkom, maar dan moeten ze wel de schoolbanken in, samen met Nederlandse laagopgeleiden. Het is tijd voor een heuse onderwijsrevolutie.
Uit frustratie met de gevestigde kranten en tv-stations heeft de actiewereld zijn eigen medium opgericht: Indymedia.org. ‘Iedereen is zijn eigen journalist’, is de slogan. De relevante vraag van een lezer: “Moet ik...
Het kunstklimaat is verziekt. Het cultuurbeleid is zogenaamd neutraal maar in praktijk erg politiek en de kunst hobbelt daar strategisch dan wel slaafs achteraan. Hoogste tijd voor verandering.
Het verhaal heeft mythische proporties gekregen: George W. Bush wordt aangestuurd door een klein clubje oorlogzuchtige neoconservatieven, die zich weer laten inspireren door de ideeën van de obscure professor Leo...
In het Belgische Manage werd eind november de directie van een verffabriek drie dagen gegijzeld door haar eigen werknemers. Aanleiding was het schrappen van de helft van de ongeveer 300 banen. 
Hij heette Andranik; niet alleen zijn naam, maar ook zijn accent en het lichtblonde haar verrieden zijn niet-islamitische afkomst. Hij behoorde tot een etnisch en religieuze minderheid in een islamitische republiek...
Veel buitenlanders vragen zich af wat de Nederlanders bezielt om het integratiebeleid plots een fiasco te noemen. Nederland was een witte raaf in het migrant-onvriendelijke Europa. Een Vlaming buigt zich over de...
Het kabinet wil dat wij allemaal 'meedoen' en doelt daarbij vooral op toezicht en controle. Balkenende zaait wantrouwen, aldus Cas Wouters. Niet meedoen is onmogelijk. 
Het begin van onze getallencultuur ligt in de 19de eeuw, met de opkomst van statistiek. De dichter Wordsworth gruwde er van, tegenover de abstractie van de statistiek stelde hij 'de echte mens' en 'het gevoel'. Dat...
Als het Centraal Planbureau zegt dat het crisis is, dan is het crisis. De modellen vallen samen met de werkelijkheid. Het voorspellen door wetenschappers is een symbiose aangegaan met politiek beleid. 
Na zeventien jaar afwezigheid leverde een vijf weken durend bezoek aan mijn moederland Iran vele inzichten op, vooral over mezelf. Heimwee bijvoorbeeld ken ik nu beter. Ik peins al zeventien jaar over wat heimwee...
Regisseur Johan Simons van ZT Hollandia maakt politiek theater. Maar wat is politiek theater? Tussen de repetities door van Sentimenti, in een oude fabriekshal in de buurt van Maarssen, spreekt hij over zijn liefde...
Wat doen kunstenaars in een land waar de staat volkomen afwezig is, maar macht overal aanwezig? Kongo is zo'n land. Daar is alleen een staat als er ergens geld voor valt te vragen. Voor alle burgers, ook voor...
Groen is uit, rechts is in – de tijd dwingt GroenLinks tot een pas op de plaats. Niet om op zoek te gaan naar nieuwe inhoud, wel naar nieuwe strategie.
Bush misbruikt de mythe van het Wilde Westen ter legitimatie van zijn strijd tegen het terrorisme. Hij verwijst graag naar de klassieke western: “hunt ‘em down”, maar hij zou eens naar een aantal andere films...
“Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat”, zegt de jonge Rotterdamse ter afronding van ons gesprek over de reis die ze maakte naar het West-Afrikaanse land waar haar...
De scheiding van kerk en staat in Nederland wordt gebruikt als argument tegen de islam. Maar hoe eenduidig is de Nederlandse praktijk en die van haar buren?
Voor een moslim is ‘de islamitische staat’ het ideaalbeeld van een rechtvaardige samenleving. Maar wat houdt die islamitische staat, waar ook de AEL naar verwijst, concreet in?
Kunst is niet langer heilig. De cultuursector moet het volk tegemoet komen, anders is ze straks al haar legitimatie kwijt.
Is Nederland een jojo-democratie geworden, een spektakelmaatschappij, een mediacratie? Het zijn termen waarmee commentatoren pogen de recente ontwikkelingen in het politieke landschap te beschrijven. Maar is er wel...
De rechtspraak zit vol vooroordelen. Daardoor worden elementaire rechtsbeginselen geschonden ten nadele van allochtonen. Multiculturalisering van het strafrecht moet niet gaan over hoger of lager straffen van...
De islamitische jeugd van tegenwoordig blijft de gemoederen bezighouden. Hebben we net verwerkt dat een aantal Amsterdamse moslimmeisjes naast Brad Pitt en Puff Daddy ook Osama Bin Laden als hun idool beschouwen,...
De VS zijn een grootmacht maar zullen het onderspit delven tegen een alomvattende systeem dat beheerst wordt door mondiale kapitaal- en informatiestromen. De tijd van staten is voorbij, de tijd van Empire breekt...