Tijdens de jaarlijkse Quasimodolezing betoogde Erica Meijers waarom de claim van de christelijke identiteit van Europa (inclusief die van Nederland) moet worden verworpen en vervangen door de oproep tot een humaan...
Both left-wing and right-wing parties and movements claim to defend Western Values while demonstrating against Islam or against Islamophobia and Populism. From both sides we hear words like Liberty and Equality....
Zowel Europarlementariërs Hans van Baalen en Guy Verhofstadt op de Maidan in Kiev als een grote groep politieke leiders tijdens de mars in Parijs na de aanslagen op Charlie Hebdo. Op momenten dat het eigene van de...
How do we bring values into public arenas of debate? A well-known story from my own religious tradition will be my starting point to show how stories are at the origin of my identity and how they influence my...
Als seculiere partij met een aanzienlijke christelijke achterban moet GroenLinks recht doen aan religieuze sentimenten in maatschappelijke discussies rond bijvoorbeeld euthanasie en ritueel slachten. De partij doet...
De scheiding van kerk en staat moet niet misbruikt worden om pluralisme uit het publieke debat te weren.
Er gaan enorme hoeveelheden tijd, geld en moeite op aan de inrichting van zo goed mogelijk onderwijs. In januari is een wetsvoorstel aangekondigd om de ‘beschermingswal’ van het bijzondere onderwijs op te heffen (...
De nieuwe publicatie van bureau de Helling werd gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Linkerwang.
Eind vorige week werd in de Nederland een wetsvoorstel aangekondigd dat een einde moet maken aan de formule ‘bij de gratie Gods’ in de aanhef van nieuwe wetten. Nee, dat was geen voorstel van deze partij,...
De Duitse Groenen stelden in 2013 een ‘religiecommissie’ in, omdat allerlei kwesties op dit terrein al jaren werden uitgesteld. De commissie koos ‘groene’ uitgangspunten voor deze vraagstukken en stelde voor de...
Vlak na de aanslagen in Parijs werd Almaci overspoeld met haatmail. Toen ze in een openbaar debat opriep tot eenheid noemde een andere deelnemer aan tafel haar een ‘paard van Troje’ omdat ze moslima is.
Het hangt samen met haar Amsterdams-katholieke achtergrond dat Europarlementariër voor GroenLinks Judith Sargentini graag voor pragmatische oplossingen kiest. Ze staat bekend als een vrouw met een stevige mening,...
In het winternummer van de Helling praten groene politici uit Europa over hun geloof, de politiek en de relatie tussen beide. Zowel de diversiteit binnen de groene partijen als die in de samenleving komt aan de...
De problematiek die door de stroom van vluchtelingen wordt opgeroepen, beheerst het nieuws. Persoonlijk kan ik heel slecht tegen beelden van mensen die ‘s nacht door een rivier zwemmen of dagenlang in de regen...
Eind november organiseerden Nuala Ahern van de Green Irish Foundation en Erica Meijers van Bureau de Helling een workshop over ‘groene waarden en religie’ tijdens de Council van de Europese groene partij in Lyon.
Ontwikkelde landen hebben een ecologische schuld aan ontwikkelende landen. Oneindige groei is een illusie. Steden moeten duurzamer en zuiniger worden. Is de paus groen?
De kloof tussen seculiere en gelovige visies binnen groene partijen moet overbrugd worden, stelt Erica Meijers. In een Europa-breed project probeert ze deze dialoog nu op gang te brengen. De recente terreur in...
Religie blijft een ongemakkelijk thema voor de politiek. Ze is te aanwezig in de samenleving om te kunnen negeren, maar mag tegelijkertijd niet worden vermengd met het bereik van de staat. Zeker bij links bestaat...
Terecht stuurt staatssecretaris Dekker aan op aanpassing van het onderwijsstelsel. Het onderwijs is een van de laatste verzuilde sectoren. Deze wijziging kan echter niet zonder herbezinning op de rol van religie en...
In december 2013 stemde GroenLinks in met een militaire missie om te helpen de destabilisatie van de republiek Mali tegen te gaan. Ik was boos en wilde meteen mijn lidmaatschap van GroenLinks opzeggen.
Wat te denken van het debat over de vraag of moslims zich moeten distantiëren van de mensenrechtenschendingen door IS? Acties als #not inmyname roepen sympathie op, maar moslims die dat onzin vinden omdat ze zeggen...
De afgelopen weken plaatste De Helling een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Tussen de socialistische en de neoliberale utopie loopt een gulden middenweg. Is dat misschien het Rijnlandmodel? Of de overlegeconomie? Hoe deze middenweg precies loopt is onderwerp van voortdurende discussies....
Sinds de crisis is de belangstelling voor ‘Islamitisch financieren’ toegenomen. Volgens de Sharia is rente vragen haram – het mag niet – en dienen investeringen aan ethische voorschriften te voldoen. Stel dat we...
Religie en emancipatie: twee begrippen die altijd voer voor discussie vormen, zeker wanneer ze met elkaar gecombineerd worden. Christina Lammer bezocht onlangs de discussiebijeenkomst (On)gelofelijk geëmancipeerd!...
Vakantie is opium van het volk. Religie heeft als opium afgedaan. Maar dat geeft niet, want nu is er de vakantie. En het volk, dat zijn we in dit geval allemaal. Vakantie is de kick die ons gaande houdt, de...
En de trein, die dendert voort. Nee, niet de Fyra natuurlijk. Ik bedoel de trein van de vooruitgang. 
Bij de geschiedenis van de schuld denk ik in de eerste plaats aan 'de zondeval'. 
Louis Paul Boons rauwe beschrijvingen van de werkelijkheid leggen de kracht van zijn tederheid juist bloot. Zoals volgens Boon dromen de motor van de wereld zijn, zo is zijn bewogenheid de drijfveer van zijn...
Heeft de islamitische wereld behoefte aan narren? Of is het meer een tijd van revolutionairen? De martelaars lijken in elk geval hun tijd te hebben gehad, gezien de gebeurtenissen in Egypte. Een gesprek over...
Bijtende spot in een quasi lachwekkend jasje: Erasmus wist precies hoever hij kon gaan. Leo Molenaar leidt De lof der zotheid in en vraagt zich af of dergelijke narrentaal vandaag nog wenselijk en mogelijk is.
Om klimaatverandering tegen te gaan, moet er iets gebeuren. Daar zijn we het wel over eens. Vooral technologische ontwikkelingen of veranderingen in onze levensstijl zijn nodig. De cijfers en feiten zeggen dat we...
Net als haar partijgenoot Femke Halsema (zie de vorige Helling) maakt Andrée van Es zich zorgen over de emancipatie van jonge moslimmeiden. Verworven rechten van vrouwen en homo’s staan steeds meer onder druk. De...
Wat is de relatie van christenen tot de politiek? Nu de vrijheid van godsdienst weer zo vaak onderwerp is van politieke controverses, is die vraag opnieuw urgent. Bijbelse lessen over almacht, rechtvaardigheid en...
Wat is de basisenergie, het visioen, de ziel of de nestgeur van GroenLinks? En hoe twee Trouw-journalisten met hun 'groene catechismus' de plank missloegen.
Nog nooit heeft Nederland zo'n seculiere volksvertegenwoordiging gekend als nu. Hoog tijd om een eind te maken aan de segregatie van jonge Nederlandse burgers. We moeten toe naar een burgerschapsideaal waarin...
GroenLinks richt zich op het grote geheel. Duurzaamheid is een kernwaarde. Het maakte de partij tot een vernieuwende en voor sommigen zelfs spirituele politieke factor. Totdat GroenLinks deze zomer het decor werd...
Door zelf minder mentaal te opereren, maar meer nadruk op het hart te leggen, zal de idealenpartij GroenLinks mensen in het hart raken en terug kunnen winnen 
Het CDA heeft in de afgelopen jaren haar zetelaantallen zien dalen. De christen-democratie is ten einde, lijkt het. Of was ze dat al?
'Daad bij het Woord!' zo pronkt er voor op het speerpuntenprogramma van de SGP. In 40 pagina's probeert de kleine partij uiteen te zetten welke daden zij bij het Woord Gods willen voegen. 
De wisseling van het vijandbeeld (de islam maakt plaats voor Europa) geeft het verkiezingsprogramma van de PVV een banale, materialistische wending: van 'eigen volk eerst' naar 'eigen geld eerst'.
De column van Erica Meijers bij De Andere Wereld, gisteren op IKON-radio.
Geboren en getogen in de sfeer van de Gereformeerde Bond, koos hij in zijn studententijd voor socialisme en actiewezen. Maar de bijbelse boodschap bleef altijd de leidraad van Ab Harrewijn, de 'rooie dominee'. "Ik...
Op 1 juni vindt de conferentie Godsdienst onder druk plaats. Ruard Ganzevoort geeft alvast een voorschot op zijn bijdrage 'Haatbaarden, kleuterneukers en een pannetje soep. De framing van traditioneel-religieuze...
Naast voedsel en onderdak wil de mens de ervaring dat zijn leven zin heeft. De markt biedt daar de uitgelezen mogelijkheid voor. Dit leidt tot overconsumptie en uitbuiting van de aarde. De klimaatcrisis is, volgens...
De Nederlandse wet is er voor het individu, niet voor God, die gaf zijn wetten al aan Mozes.
Een atmosfeer waarin mensen mogen uiten wat hen ten diepste raakt, ook als dit goden lastert, is noodzakelijk voor een betere wereld.
De ecologische beweging van de Transition Towns wil dorpen en steden zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken. Praktisch idealisme of semi-religieus? Utopie of bruikbaar?
Afgelopen zaterdag 31 maart was er op het Vreemdlandfestival gelegenheid op politieke en culturele wijze kennis te maken met de wereld van vluchtelingen. Onderstaande column, op het festival uitgesproken, betoogt...
Onlangs ontstond er in het land enige beroering naar aanleiding van enkele uitspraken van onze beminde premier. Op een congres van de Staatkundig Gereformeerde Partij betoogde hij dat het liberalisme wortelt in...
Andrée van Es wenst, wat betreft de rechten van minderheden, GroenLinksers wat meer historisch besef toe. Ze stelt: 'Religie of cultuur kan nooit een vrijbrief zijn om het gesprek niet aan te gaan over de vrijheid...
Hoe lang pikken moslims nog dat Mohamed Merah in hun naam moordt?
Gelovigen zijn dom, rechts en conservatief. Mensen die juist niet (meer) in gevaarlijke religieuze fantasieën geloven, zijn slim, links en liberaal. Het is een beeld dat steeds dominanter wordt in Nederland. De...
Mijn oog viel op een onschuldig ogend berichtje op pagina 6 van het NRC-Handelsblaadje. Het OM gaat in beroep tegen een vonnis waarin een orthodoxe Jood is vrijgesproken van een boete van 60 euro voor het tijdens...
Dwars denken, een '180 graden reactie', Den Boef mag graag suggereren dat zijn atheïstische standpunten origineel en tegendraads zijn. Helaas zijn atheïsten in hoge mate voorspelbaar en schromen ze niet om dezelfde...
Juist omdat links-liberalen gretig willen samenwerken met seculiere gelovigen die hun politieke ideeën delen, zouden zij zich helder en ondubbelzinnig moeten distantiëren van de orthodoxie. Een 180-graden kritiek...
Het werk van de kunstenaar Aad de Haas is door de Duitse bezetter veroordeeld als 'ontaard' en door de katholieke kerk verboden als 'deformerend', maar de overzichtstentoonstelling in de Kunsthal laat zien dat zijn...
Het idee dat een gelovige niet modern kan zijn, is een vorm van domheid en onwetendheid, aldus Erica Meijers.
Bij de discussie over rituele slacht is het de kunst om niet te blijven steken in polarisatie en gemakkelijke vijandbeelden, maar om constructief te kijken hoe we dierenwelzijn kunnen verbeteren in zowel de...
Moed is nodig om religieuze autoriteiten die zich baseren op de letter van de wet te trotseren, en zelfstandig te zoeken naar de vrijheid van de geest.
In de Trouw debatteerden afgelopen maand Trouw-columnist Sylvain Ephimenco en De Helling-hoofdredacteur Erica Meijers over de lelijke kant van religie.
Begrijpelijk dat de Eerst Kamer uiteindelijk de wetswijziging rond onverdoofd slachten heeft afgewezen. De nieuwe geamendeerde wet verdiende geen schoonheidsprijs. Toch heeft naar mijn mening de Staten Generaal van...
Emancipatie is bij GroenLinks geworteld in de individuele autonomie van de mens. Het resultaat is echter een samenleving van losse individuen zonder samenhang, met alle problemen van dien. Maar het dilemma van...
Onlangs verscheen het boek Van Harem tot Fitna, Beeldvorming over de islam in Nederland 1848-2010, van Theo Salemink en Marcel Poorthuis. Een van de conclusies is dat oude beelden van de islam tegenwoordig in een...
Is godsdienst de bron van achterlijkheid en ellende, vraagt Theo Brand zich af.
Links weet zich geen raad meer met religie. De kameraadschap tussen links en het oecumenische christendom is vergeten, orthodoxie en fundamentalisme worden met elkaar verward, met als gevolg dat GroenLinks uiterst...
De publieke discussie van de afgelopen maanden over vrijheid en tolerantie omtrent weigerambtenaren, onverdoofd slachten en de algemene gewetensnood volgen een vast patroon.
Moraal kan niet democratisch worden vastgesteld volgens Christian Jongeneel en daarom is het vrijzinnig-paternalistische project gedoemd te falen.
Bij wie is de tolerantie in veilige handen? Eerder bij de christelijke partijen dan bij de vrijzinnigen, mits ze zich aan hun eigen leer houden.
Vorige week is de motie Van Gent aangenomen over een wettelijke regeling tegen weigerambtenaren. Naast het feit dat de discussie zich vooral richt op een weigerkabinet en een VVD die haar liberale waarden nu ook...
Moslims onderwerpen zich, christenen klampen zich vast aan dogma's, Europeanen zijn beschaafd, vrouwen houden van macho's met geld en zwarten zijn muzikaal en seksbelust. Beeldvorming over 'anderen', mensen van een...
Het was de triomf van Ineke van Gent: haar motie over weigerambtenaren haalde een Kamermeerderheid, mede door de plotselinge steun van de PVV. GroenLinks lost hiermee een punt uit haar verkiezingsprogramma in,...
Godsdienstvrijheid of dierenrechten? Debat en besluitvorming rond het ritueel slachten in het voorjaar van 2011 leken over dit dilemma te gaan. Wie nader onderzoekt wat de vooronderstellingen van de gebruikte...
In welke samenleving gelooft GroenLinks? Wat zijn de kernwoorden van deze partij? De bewegingsruimte voor individuele burgers lijkt het belangrijkste kwaliteitskenmerk. De laatste jaren is bovendien 'vrijheid' een...
Het integratiedebat zoekt voortdurend items rondom religie. Voorgenomen - al dan niet specifieke - boerkaverboden keren cyclisch terug in de media. “Vrouwen geen handen schudden” passeert geregeld de revue. En...
Het is een groteske situatie. Terwijl burgers in verschillende Arabische landen de moed hebben om met gevaar voor eigen leven te strijden voor vrijheid en democratie, blijft Wilders verkondigen dat de Islam een...
Moet links zich afkeren van religie en ‘terugkeren naar zijn seculiere wortels’, zoals onlangs werd bepleit door Yoeri Albrecht, directeur van cultureel centrum De Balie in Amsterdam? Ook de nieuwe burgemeester van...
Is geloof een belemmering bij de ontplooiing van individuen? Welke relatie moet er zijn tussen de overheid en de godsdiensten?  Op 9 oktober 2010. organiseerden het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, het platform...
Goedemiddag, dames en heren. Laat ik er maar geen geheim van maken dat ik dit een moeilijke toespraak vind. Spreken over godsdienstvrijheid  en –kritiek is als het betreden van een smal en met prikkeldraad omzoomd...
Op negen oktober reageerden Sophie in ’t Veld en André Rouvoet op de toespraak van Femke Halsema. Rouvoets bijdrage verscheen in de Volkskrant. Hier de reactie van In ’t Veld.
Jeroen Dijsselbloem reageert op de speech van Halsema in de vorm van een brief aan Martijn van Dam. Hij wordt, na dat Dijsselbloem dit acht jaar was, de nieuwe woordvoerder integratie van de PvdA-fractie in de...
Halsema blijft godsdienst beschouwen als een probleem en op geen enkele manier als oplossing. Terwijl linkse mensen, ook als ze zelf niet gelovig zijn, religie niet allereerst zouden moeten zien als achterhaald of...
Lange tijd was Zijderveld als een invloedrijk CDA’er, al karakteriseert hij zichzelf als agnost. In 2009 zegde hij echter zijn lidmaatschap van het CDA op omdat die samenwerking met de PVV niet uitsloot. Recent...
De zedenmisdrijven en homodiscriminatie in de r.k. kerk beschadigen individuen. Waar liggen de grenzen van de godsdienstvrijheid? Ook in de kerk geldt de rechtsstaat, schrijven Ruard Ganzevoort, voorzitter van De...
De minaret zet in Zwitserland het islamdebat op scherp. Rechts mobiliseert wezenlijke angsten en links heeft daarop geen antwoord. Links kiest voor een legalistische opstelling, maar met het opkomen voor...
Sektarische groepen weigeren compromissen te sluiten omdat ze hun principes heilig verklaren. Ze zijn niet antidemocratisch, maar elitair. De politiek filosoof waarschuwt voor sektarische tendensen in de politiek....
Revoluties zijn bijzonder verontrustende ervaringen. Wie ooit zo’n ingrijpende maatschappelijke omwenteling heeft mee gemaakt, komt er nooit meer van los. Het is een vloek en een zegen tegelijk. Een diepe wond voor...
De weg van de mens begint met de verdrijving uit het paradijs. Hoeveel religieuze en politieke fantasieën er ook bestaan over heil en verlossing, over de hemel op aarde die aanbreekt wanneer de rode dageraad gloort...
Politiek en religie lijken elkaar vooral te raken in hun utopische dromen over een andere wereld. Theo de Wit prefereert in het kader van de moderne democratie een andere verwantschap: zowel politiek als religie...
Jaren geleden, als puberende Rotterdamse, kwam ik wekelijks in de Centrale Bibliotheek: een enorme academie van het volk met honderdduizenden boeken, de trots van de stad. Daar bracht ik vele uren door in allerlei...
In het debat over religie en moderniteit wordt van verschillende zijden geschermd met de historische periode van de Verlichting. De kennis over die periode is echter schraal. Opheldering over de relatie religie en...
De politieke islam is het kind van de seculiere politiek, geboren op de puinhopen van de seculiere regimes in de Arabisch-islamitische wereld. Zijn aantrekkingskracht wordt sterk gevoed door de weerstand tegen het...
Het is een denkreflex die mij al vaker is opgevallen bij hoe men de publieke, sociale en politieke uitingen en collectieve acties inschat en beoordeeld die we islamisme zijn gaan noemen. Het Westen is bij voorbaat...
De gedachte dat de islam van nature theocratisch is, dat zij onverenigbaar is met de democratie en geen scheiding der machten kent, wordt tegenwoordig veel gehoord. Tariq Ramadan reageert.
Politiek en religie worden de laatste jaren op een onzalige manier vermengd, in elk geval als het om de islam gaat. Dit gebeurt van zowel islamitische als anti-islamitische kant. Wat kan links daar tegenover...
Nadenken over religie en politiek betekent in de Cubaanse samenleving allereerst nadenken over je verhouding als christen tot de socialistische samenleving. Sinds de jaren negentig betekent dat ook om deze keuzes...
De econoom Harry de Lange is voor de meeste linkse christenen een bekende. Overtuigd en betrokken PvdA-lid, zeer actief in en namens de Nederlandse Raad van Kerken in het maatschappelijk debat en spraakmakend in de...
Als docent godsdienst en levensbeschouwing aan het Hervormd Lyceum West in stadsdeel Slotervaart te Amsterdam, waar de leerlingen veelal islamitisch zijn, heeft Greta Huis dagelijks te maken met spanningen op het...
“Als een leger van een arm land als Tanzania een massamoord kan stoppen, dan kan het leger van Nederland dat ook.”
Nederland is in de ban van islamofobia. De gematigde autochtoon en de gematigde moslim zijn in een mentale gijzeling beland.
Paul Kalma, vertrekkend directeur van de Wiardi Beckman Stichting, en Jelle van der Meer, vertrekkend hoofdredacteur van de Helling, geven het nieuwe kabinet het voordeel van de twijfel. "Politiek moet niet alleen...
Ian Buruma doet in zijn laatste boek een poging de Nederlandse verwarring na de moord op Van Gogh te duiden. In een interview vertelt hij over haat, angst en onbegrip in de wereld en in Nederland in het bijzonder.
De WRR adviseerde onlangs om contacten aan te gaan met het islamitisch activisme. 'Naïef', zo luidde de kritiek. De auteurs lichten toe waarom toenadering zoeken verstandiger is dan uitsluiten.
De felle kritiek op het WRR-advies in gesprek te gaan met de islam is een bewijs van het vijandsdenken over de islam, aldus Joost Janmaat. Hij doet een aantal voorstellen hoe de confrontatiepolitiek doorbroken kan...
Lijden aan het leven raakt aan de vraag naar de zin van het leven. Dat is niet het terrein van de arts maar van predikanten of humanistisch raadslieden. Het probleem wordt wel degelijk onderkend maar er wordt voor...
Globalisering brengt niet alleen meer en goedkopere handel en communicatie van over de grenzen.
De verrassende winnaar van de recente verkiezingen in Egypte waren de Moslimbroeders. Een fundamentalistische partij met een geweldadige reputatie die zich nu in retoriek en in praktijk voegt naar de democratische...
Door de rellen in de banlieues staat het Franse integratiebeleid ter discussie, inclusief de strikte scheiding van kerk en staat. Deze laïcité werd precies honderd jaar geleden in een wet vastgelegd. Toen bedoeld...
Gaan islam en democratie samen? In verschillende islamitische landen steken moslimpartijen de kop op die zeggen de democratische weg te willen bewandelen. Onder andere in Indonesië. Er is argwaan, maar ook hoop.
De donkere schaduw van het islamitische terrorisme die mij en andere ballingen uit het Midden Oosten al langer bekend is, hangt ook boven het Westen sinds de 11-9. En sinds de moord op Theo van Gogh vorig jaar is...
De politieke islam in de Arabische landen maakt een omwenteling door. Niet Khomeini’s Iran is meer het grote voorbeeld, maar het Iran van de democratische hervormer Khatami. Aldus Midden-Oostenkenner Asef Bayat.
Mag ik mij wagen aan uw geschiedenis, mijn hoog geachte Hollandse lezer? Het thema van de boekenweek dit jaar was ‘Spiegel van de Lage Landen’. Die boekenweek ligt al maanden achter ons, zult u zeggen, maar toch...
Religieuze gemeenschappen hebben nog altijd een rol in de samenleving. Ze moeten zich niet laten terugdringen naar de binnenkamers omdat de vragen die ze stellen de samenleving niet aanstaat. 
Met de moord op Theo van Gogh heeft Nederland kennisgemaakt met de jonge radicale moslims van eigen Europese bodem die willen sterven voor hun geloof. Wat is de verklaring van deze radicalisering van modern...
Dallas, Texas USA. Het is twee weken na de Amerikaanse verkiezingen. In een afgelegen ranch zit ik rond de tafel met dertig mannen en vrouwen, bij elkaar gehaald uit Europa en Amerika om te praten over religie en...
De politiek-filosoof John Gray bekritiseert in zijn boeken zowel links als rechts. Zijn belangrijkste boodschap is dat het westerse geloof in vooruitgang en maakbaarheid een gevaarlijk geloof is. Hij waarschuwt...
Het is zonnig in Rotterdam, mensen kruipen uit hun huiselijke taferelen en begeven zich op de straten, terrasjes en parken. Lente betekent gezoen, gestreel en gevrij op straat. Verliefde, jongens en meisjes die de...
De islam verkeert in een toestand van beroering. Er zijn vele soorten hervormers, van modernisten tot puriteinen. Wat de situatie gevaarlijk maakt is dat de traditionele islam zich in haar bestaan dodelijk bedreigd...
Maart 2004, Abou Jahjah op bezoek. Hij neemt deel aan een debat in Rotterdam over de doorwerking van het Israëlisch-Palestijnse conflict in Nederland. Vier brede bodyguards houden Zaal de Unie met een ijzeren...
Hij heette Andranik; niet alleen zijn naam, maar ook zijn accent en het lichtblonde haar verrieden zijn niet-islamitische afkomst. Hij behoorde tot een etnisch en religieuze minderheid in een islamitische republiek...
De scheiding van kerk en staat in Nederland wordt gebruikt als argument tegen de islam. Maar hoe eenduidig is de Nederlandse praktijk en die van haar buren?
Voor een moslim is ‘de islamitische staat’ het ideaalbeeld van een rechtvaardige samenleving. Maar wat houdt die islamitische staat, waar ook de AEL naar verwijst, concreet in?
De islamitische jeugd van tegenwoordig blijft de gemoederen bezighouden. Hebben we net verwerkt dat een aantal Amsterdamse moslimmeisjes naast Brad Pitt en Puff Daddy ook Osama Bin Laden als hun idool beschouwen,...