Een woning is een bijzonder goed. Enerzijds is het een investering waarmee veel geld te verdienen valt, anderzijds heeft de overheid de wettelijke plicht te zorgen voor een goed, betaalbaar huis voor iedereen....
Van de transitie naar aardgasvrij wonen komt weinig terecht, als de Rijksoverheid en pensioenfondsen er niet fors in investeren. Circulair bouwen vormt een interessante optie om de CO2-uitstoot van de gebouwde...
In dialoog met landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties, deskundigen, GroenLinks-wethouders en Tweede Kamerleden heeft Bureau de Helling onderzocht welke groepen binnen de Wmo het grootste risico lopen om niet...
Drie jaar decentralisaties in het sociale domein brachten ons nabijheid van en maatwerk in de zorg. Maar ook een tekort aan professionaliteit, democratie en solidariteit, en onterecht een leidende rol voor het...
De grondstoffenhonger van de bouwsector is onhoudbaar, stelt Elphi Nelissen. De hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de TU Eindhoven leidde de projectgroep die in januari dit jaar de zogeheten Transitieagenda voor de...
De grootschalige decentralisaties in het sociaal domein verlopen nog niet vlekkeloos. Wat te doen? Volgens Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden is het terugdraaien van de decentralisaties geen...
Gaat uw kind spijbelen? Komt uw buurman in de schulden? Wordt uw buurt crimineler? Dankzij slimme algoritmen kan de overheid dit steeds vaker voorspellen voordat de leerplichtambtenaar of de schuldsanering...
De term ‘gentrificatie’ is niet meer weg te denken uit het Nederlandse stedenbouwkundig vocabulaire. De definitie, de opwaardering van oudere wijken door de komst van mensen uit de middenklasse met prijsopdrijving...
Het ziet er naar uit dat referenda geen lang leven beschoren zijn. Misschien zijn referenda geen goed idee – democratie zou geen afspiegeling moeten zijn van enkel private voorkeuren. Maar zolang het referendum...
Het woonbeleid van de regering faalt, schreef hoogleraar Peter Boelhouwer in een essay voor tijdschrift de Helling. Tweede Kamerlid Linda Voortman reageert.
De situatie op de woningmarkt wordt steeds nijpender: het woningtekort loopt snel op, kopen wordt moeilijker, de segregatie in wijken neemt snel toe. En de overheid reageert met een laissez-faire beleid, stelt prof...
Het uitzicht op de Oudegracht is weergaloos; de burelen doen wat gedateerd aan. We zijn op de zolderverdieping van het partijkantoor in Utrecht op bezoek bij Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau (WB) van...
Alles leuk en wel met de donuteconomie, maar hoe pas je het toe in de praktijk? Kate Raworth nodigt uit om dit gewoon te gaan doen, ieder vanuit eigen kracht en visie. GroenLinks Brabant doopte de donut daarop om...
In dialoog met landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties, deskundigen, GroenLinks-wethouders en Tweede Kamerleden heeft Bureau de Helling onderzocht welke groepen binnen de Wmo het grootste risico lopen om niet...
De kritiek op de Jeugdwet is fors, maar is deze wel terecht? Wim Gorissen, programmadirecteur Effectiviteit en Vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut, vertelt over de huidige staat van ons jeugdzorgstelsel...
Aan de hand van haar inmiddels wereldberoemde donutmodel pleit Oxford-econoom Kate Raworth voor een nieuwe manier van denken over groei: niet als doel op zich, maar als iets dat gebonden is aan de planetaire en...
Als we willen dat technologie de samenleving dient, moeten we haar democratiseren. Dat vraagt om zowel actieve burgers als actieve overheden, stelt Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer.
Aan de hand van haar inmiddels wereldberoemde donutmodel pleit Oxford-econoom Kate Raworth voor een nieuwe manier van denken over groei: niet als doel op zich, maar als iets dat gebonden is aan de planetaire en...
Als we willen dat technologische ontwikkeling niet tot minder werk, maar tot beter werk leidt, moeten zowel overheid als sociale partners zich er nadrukkelijker mee bemoeien. Dat stelden Ton Wilthagen en Catelijne...
Veel mensen voelen weerzin bij het idee dat alleenstaande tachtigplussers gezelschap krijgen van zorgrobots. Maar weerspiegelt die weerzin niet eerder onze angst voor de ouderdom dan een afwijzing van...
Technologie kan ons leven vergemakkelijken, maar mag ons niet overheersen. Als we willen voorkomen dat robots besluiten gaan nemen die aan mensen zijn voorbehouden, moeten we politieke actie ondernemen.
Ken ik eigenlijk luie mensen? Van een enkeling heb ik het vermoeden dat hij niet al te veel uitvoert, maar ik ken niemand die openlijk voor zijn luiheid uitkomt. Er lijkt wel een taboe op te rusten.
Impliceert het ideaal van de deliberatieve democratie dat burgers enkel mogen meedenken of ook dat ze de overheid ter verantwoording kunnen roepen? Vanaf deze maand leggen de gemeenten Utrecht en Zoetermeer enkele...
Door vergrijzing en ontgroening komt de zorg handen tekort. Zorgrobots zijn de oplossing. De kwaliteit van de zorg is erbij gebaat. Politici moeten lef tonen en de verdere ontwikkeling van zorgrobots stimuleren.1
De winning van grondstoffen in de ruimte komt steeds dichterbij, maar er zijn nog nauwelijks internationale regels voor ruimtemijnbouw. Een werkgroep onder Nederlandse leiding publiceerde in september een reeks ‘...
Hebben de WMO en de Jeugdwet geleid tot een toename van ongelijkheid binnen de zorg? En zo ja, in hoeverre is dat problematisch? Deze twee vragen vormen het vertrekpunt van het onderzoek ‘Zorg(en) in tijden van...
Zestien aanbevelingen voor het versnellen van de overgang naar een schone energievoorziening, dat is de oogst van de conferentie 'Energietransitie voor gemeenten' die Milieunetwerk GroenLinks en Bureau de Helling...
Hoe krijgen we onze gebouwen van het gas af? Soms is 'all-electric' de oplossing, soms de aansluiting op een warmtenet. Zo'n warmtenet transporteert bij voorkeur water op lage temperatuur (40 graden Celsius), zo...
Houd rekening met de beleving van burgers. Alleen zo kun je voldoende draagvlak voor de energietransitie scheppen. Bij de opening van de conferentie riep landschapsarchitect Sven Stremke lokale bestuurders daartoe...
PvdA en GroenLinks zitten weldra samen in de oppositiebankjes. Kunnen ze gezamenlijk aanjagers worden van klimaatpolitiek? Robert-Jan Wille zocht het antwoord op die vraag in de artikelenbundel Rood-groene politiek...
Lokale bestuurders en raadsleden zouden kritisch moeten kijken naar de parkeernormen in hun gemeente. Dwing projectontwikkelaars en woningcorporaties niet om parkeerplaatsen te bouwen op plekken waar je geen extra...
GroenLinks wil meer van het geld dat we aan de zorgsector toewijzen, daadwerkelijk besteden aan zorg voor patiënten. Andere partijen willen dat zorginstellingen winst afstaan aan aandeelhouders en dromen over...
Het was een kapitale fout om de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten gepaard te laten gaan met forse bezuinigingen. Dat stelde Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, tijdens het symposium '...
Tijdens het symposium 'Zorg(en) in tijden van transitie' kwamen verschillende perspectieven op de decentralisatie van de zorg aan bod. Patricia Withagen, wethouder in Zutphen, belichtte in een column het...
Tijdens het symposium 'Zorg(en) in tijden van transitie' kwamen verschillende perspectieven op de decentralisatie van zorg naar gemeenten aan bod. Marijke Hempenius, beleidsmedewerker van Ieder(in), sprak een...
De oceanen zijn in gevaar door overbevissing, verlies van soorten en vervuiling. Met een schat aan infografieken en rake teksten maakt de Oceaanatlas duidelijk waarom we nu in actie moeten komen om de oceanen te...
Verschillende perspectieven over zorg leiden tot ongelijkheid in de Wmo en de Jeugdwet. En vanwege de grote beleidsvrijheid en open opzet van de keukentafelgesprekken is de kans op willekeur bij de uitvoering van...
De begrippen ‘links’ en ‘rechts’ zijn al talloze malen doodverklaard, maar blijken steeds weer relevant, ook na deze Tweede Kamerverkiezingen. Moderne patronen van universaliteit en particulariteit zorgen daarvoor...
Klimaatverandering en ongelijkheid staan niet los van elkaar, stelt Ingrid Robeyns, hoogleraar filosofie en ethiek aan de Universiteit Utrecht. De gedragsverandering richting ecologisch duurzame levensstijlen kan...
Kan de burger de macht in het sociale domein terugkrijgen? De gemeente Woerden probeert het. GroenLinks-wethouder Yolan Koster (Sociaal Domein Woerden) en Rudy Bonnet (projectleider pilot i-pgb) vertellen hoe de...
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet wordt zorg niet langer opgevat als een universeel gelijk recht, maar als een individuele voorziening. Heeft de decentralisatie geleid tot een toename...
Wijzigingen in de organisatie van de zorg zijn van alle tijden. Cultuurpsycholoog Jos van der Lans deed de afgelopen jaren onderzoek naar de WMO, de Jeugdwet, de Participatiewet en de decentralisaties binnen het...
Wat betekent ‘soevereiniteit’ in tijden van voortgaande globalisering en opkomend nationalisme? Aan die vraag wijdt de werkgroep Internationale Samenwerking van GroenLinks op 20 april een symposium. Peter Bas-...
Moeten 75-plussers recht krijgen op hulp bij zelfdoding? De liberale waarde van het zelfbeschikkingsrecht lijkt te ontaarden in wat ik ‘autonomisme’ noem. Dit roept op tot een debat waarin andere waarden en...
Wat valt er te winnen met mijnbouw in de diepzee? Wat zijn de gevolgen voor het leven in de oceanen? Bureau de Helling vroeg het aan maritiem bioloog Sabine Gollner.
Both left-wing and right-wing parties and movements claim to defend Western Values while demonstrating against Islam or against Islamophobia and Populism. From both sides we hear words like Liberty and Equality....
Zowel Europarlementariërs Hans van Baalen en Guy Verhofstadt op de Maidan in Kiev als een grote groep politieke leiders tijdens de mars in Parijs na de aanslagen op Charlie Hebdo. Op momenten dat het eigene van de...
GroenLinks wil het eigen risico in de gezondheidszorg afschaffen. Maar hoe betalen we dan de steeds verder stijgende zorgkosten?
Zorggegevens zijn intieme gegevens. Door digitalisering worden ze steeds makkelijker toegankelijk, ook voor bedrijven. Wat is de belofte van big data in de zorg en hoe beschermen we onze gegevens? Volgens twee...
De verzorgingsstaat van GroenLinks is voor velen aantrekkelijk. Maar wordt het doel van minder ongelijkheid wel bereikt?
GroenLinks moet armoedebestrijding sterker verbinden met duurzaamheid, zowel nationaal als internationaal.
Kent u de grondstof antimoon? Antimoon is een van de zeldzaamste metalen in de aardkorst. Toch worden we erdoor omringd. Antimoon zit in onze elektronica, kleding, in petflessen, glas en aardewerk. Door dit...
Bedrijven maken zich op om grondstoffen te gaan winnen in de ruimte. Deze mijnbouw vereist internationale afspraken. Anders wordt de ruimte het nieuwe Wilde Westen.
Klimaatwetenschapper en voormalig klimaatonderhandelaar Bert Metz las het boek ‘Klimaatmores’ van Bas Eickhout. Hij waardeert de wijze waarop de GroenLinks-Europarlementariër de lezer laat delen in zijn emoties bij...
Het Europese beschavingsideaal staat voor de oneindige zoektocht naar een meer vredelievende, zachtaardige, ontspannen, minder gevaarlijke maatschappij: een maatschappij waarin mensen niet langer bang zijn voor...
Eind november organiseerden Nuala Ahern van de Green Irish Foundation en Erica Meijers van Bureau de Helling een workshop over ‘groene waarden en religie’ tijdens de Council van de Europese groene partij in Lyon.
Begint een beter milieu echt bij jezelf? De Britse activiste Elaine Graham-Leigh denkt van niet.
Oproep tot en concrete voorstellen voor progressieve samenwerking op links.
De geschiedenis toont dat de welvaart van links kwam. Toch voeren zelfs linkse politici vandaag een rechts economisch beleid. Dit gebrek aan zelfvertrouwen resulteert in pijn voor de achterban, een beschadigde...
Hoe we van de bijstand richting basisinkomen kunnen bewegen. En waarom een stapsgewijze invoering voordelen oplevert.
Als de communist Marcus Bakker het woord nam in de Tweede Kamer, ging iedereen op het puntje van zijn stoel zitten.
Na de markt is nu de macht aan de vrijwillige participatie, zo stelt Corina Hendriks. Haar betoog voor individueel initiatief als aandrijving van de participatiesamenleving roept echter de nodige vragen op.
Arme mensen zijn dom, dik en lui en dat is allemaal hun eigen schuld, zo klinkt het steeds steeds vaker. Sinds kort is er ook een tegengeluid: juist omdat je weinig te besteden hebt, maakt je slechte keuzes.
Gratis geld voor iedereen, dat moet wel horden luie blowers en ander werkschuw volk opleveren. Of toch niet?
Het denken van Marx verschilt op een paar punten essentieel van het latere socialisme. Dit verschil biedt bij uitstek aanknopingspunten voor de discussie over het basisinkomen.
Een gebrek aan ideologische ontwikkeling bij linkse partijen heeft hun profiel doen vervagen. Teruggrijpen op Marx kan dit veranderen als zijn politiek en economisch werk dient om de blik op huidige vraagstukken...
“Marx wordt vaak afgerekend op wat hij niet wist, maar we moeten kijken naar wat hij te bieden heeft. Hij was econoom, socioloog, politicoloog, historicus, filosoof en wetenschapsfilosoof. Hij was echt een...
Willen linkse partijen uit het electorale en ideologische slop komen, dan moeten ze terug naar hun bronnen. Linkse partijen zullen de huidige economische en politieke orde opnieuw moeten interpreteren, willen ze...
De Franse econoom Piketty heeft de ongelijkheid weer op de agenda gezet. Wie die ongelijkheid wil interpreteren en de wereld wil veranderen, kan echter beter Marx (her)lezen. Een nieuwe generatie jonge academici...
“Marx wordt vaak afgerekend op wat hij niet wist, maar we moeten kijken naar wat hij te bieden heeft. Hij was econoom, socioloog, politicoloog, historicus, filosoof en wetenschapsfilosoof. Hij was echt een...
Recept voor feel-good feestdagen: zonder je af met 'Gratis geld voor iedereen' en lees het in één weekend uit met wat Fair trade en/of Bio lekkers bij de hand. Dringende wenk: bespreek de inhoud aan de feestdis...
De Franse econoom Piketty heeft de ongelijkheid weer op de agenda gezet. Wie die ongelijkheid wil interpreteren en de wereld wil veranderen, kan echter beter Marx (her)lezen. Een nieuwe generatie jonge academici...
In de discussie over humanitaire interventies binnen GroenLinks komt het VN-mandaat vaak ter sprake, aangezien veel politiek handelen onder het internationale rechtssysteem valt. Michiel van de Kasteelen is onder...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet, zo ook de inspanningen van de internationale werkgroepen van GroenLinks om bij te dragen aan de...
“Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is een boom soms een mens, dat u tegen hem...
Ook in het GroenLinkse denken wordt meestal uitgegaan van nationale staten. Dit is onjuist.
Op 4 oktober 2014 organiseerden de Hellingproef, het Milieunetwerk, de werkgroep Internationale Samenwerking en de werkgroep Landbouw een symposium over de nieuwe millenniumdoelen.
In de discussie over humanitaire interventies binnen GroenLinks komt het VN-mandaat vaak ter sprake, aangezien veel politiek handelen onder het internationale rechtssysteem valt. Michiel van de Kasteelen is onder...
De nationale krijgsmachten van de EU-landen voeren al gezamenlijke missies uit onder de Europese vlag. De Franse adjudant Gilles Polin was in 2008 de eerste militair die sneuvelde tijdens een EU-operatie. Hij kwam om tijdens een missie ter bescherming van vluchtelingen, burgers en hulpverleners in het grensgebied van Tsjaad met Soedan.
Grote mondiale conflicten worden niet beslecht in de Tweede Kamer. Den Haag is niet het middelpunt van de wereld. De invloed van Nederland wordt bepaald door de mate waarin ons land samenwerkt met andere landen....
In de discussie over humanitaire interventies binnen GroenLinks komt het VN-mandaat vaak ter sprake, aangezien veel politiek handelen onder het internationale rechtssysteem valt. Michiel van de Kasteelen is onder...
De vraag of en hoe een oorlog rechtvaardig kan zijn is door de eeuwen heen voortdurend aan de orde geweest. De ‘Traditie van de rechtvaardige oorlog’ (Just War) is dan ook een lange traditie die begint in de...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Weinig mensen zullen de Millenniumdoelen (MDGs) van de Verenigde Naties uit hun hoofd kennen. Maar als je vraagt wat er nodig is om de wereldwijde armoede te verminderen, kan men ze met een beetje fantasie wel...
Gewetensbezwaarden militaire dienst kregen vaak tijdens het toetsen van hun gewetensbezwaren de volgende vraag voorgelegd: ‘Indien uw partner op het punt staat gedood te worden en u beschikt over een geweer, zou u...
In een echte participatiemaatschappij doet iedereen mee. Iedereen, dat wil zeggen ook de wat excentrieke man die zich het liefst kleedt in linnen kleding, een verzameling videobanden heeft van Bob Ross,...
Vorige week stonden voor het nieuwe filiaal van IKEA in Zwolle 4.000 mensen in de rij, niet voor een nieuw bankstel maar voor een baan. IKEA heeft namelijk 300 mensen nodig. Van elke dertien mensen in de rij kan er...
Donderdag 10 april vond in Brussel de Unconditional Basic Income for Europe (UBIE)-conferentie plaats. Voorstanders zien in het basisinkomen een krachtig middel om de teruglopende Europese democratie, solidariteit...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Tussen de socialistische en de neoliberale utopie loopt een gulden middenweg. Is dat misschien het Rijnlandmodel? Of de overlegeconomie? Hoe deze middenweg precies loopt is onderwerp van voortdurende discussies....
Er zijn parallellen tussen het Europa van 1914 en 2014. De verscheurdheid van vandaag komt door economische ongelijkheid en een crisis van de democratie. Het antwoord ligt in sociaal beleid en een anti-...
Er zijn parallellen tussen het Europa van 1914 en 2014. De verscheurdheid van vandaag komt door economische ongelijkheid en een crisis van de democratie. Het antwoord ligt in sociaal beleid en een anti-...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Op de vierde etage van de Stopera is het kantoor van wethouder Andrée van Es. Uitzicht op een mooi Amsterdams grachtentafereel. Van Es is een elegante vrouw, vriendelijk. Ze straalt een natuurlijk gezag uit dat...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Vaak wordt in grote steden een sociaal-economische tweedeling waargenomen, waarbij één deel op achterstand blijft. Niet toevallig is daar ook vaak een geografische grens mee gemoeid, zoals de Ring A10 in Amsterdam...
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen draait op volle toeren en vrijwel alle politieke partijen roepen om het hardst in koor "werk, werk, werk". Zondag kwam Diederik Samsom in Buitenhof met een analyse dat...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Bij de Monki-winkel aan de Steenweg staat de verkoopster haar best te doen mijn cadeautje mooi in te pakken. Een paar sokken met giraffes erop, voor een vriendin die mijn kat verzorgde terwijl ik laatst in het...
Mijn twee beste vrienden ruziën om een PhD-plek, terwijl een derde zijn verhaal over nog te behalen levensdoelen zonder enig spoor van een einde voortzet. Ik hoor ze nauwelijks omdat ik me zit af te vragen of ik...
Tineke Strik, lid van de Eerste Kamer en de assemblee van de Raad van Europa en, evenals docent rechten bij de Radboud Universiteit, richtte zich in het eerste deel van haar lezing op de Europese sociale wetgeving...
In zes lezingen gaat Bureau de Helling, samen met de Europawerkgroep en de Green European Foundation (GEF), 'dieper Europa in’. Tijdens de vijfde bijeenkomst richtte Tineke Strik, lid van de Eerste Kamer en de...
In februari 2012 studeerde ik af als politicoloog met een scriptie over de klimaatonderhandelingen. Ik was enorm gefascineerd door het feit dat er sinds het Kyoto-Protocol, inmiddels verlengd tot 2020, maar reeds...
De crisis, een moment van bezinning? Niets lijkt minder waar. Systeemvragen worden niet gesteld en Den Haag gaat verder op het oude pad. Gammele groeicijfers van 0,1% worden met luid institutioneel gejubel onthaald...
De werkloosheid is hoog. Volgens de laatste prognose van het Centraal Planbureau loopt die in 2014 nog verder op tot 665 duizend mensen, of 7,5% van de beroepsbevolking. De werkloosheid onder jongeren is met 10%...
We leven in een van de welvarendste landen ter wereld. Toch is het geluk in Nederland de laatste 40 jaar nauwelijks toegenomen, in tegenstelling tot de voetafdruk die ons hedendaags leefpatroon nodig heeft. Een...
Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is nooit erg populair geweest en zal het wel nooit worden ook. Mensen komen op de televisie met hun hartchirurg, maar nooit met hun psychiater. Psychische aandoeningen zijn meer...
Niet roken en geen alcohol voor je achttiende. Dat is de boodschap van de vorige week gelanceerde overheidscampagne NIX18. Zulke bevoogding werkt averechts: kinderen en tieners leren niet van bescherming tegen het...
Het Europa dat GroenLinks voorstaat, is van ons allen en is er voor ons allen. Hiertoe moet de Europese Unie (EU) wel hervormd worden. De maatregelen waarmee GroenLinks dit doel wil bereiken, zijn echter...
Het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Europese verkiezingen van mei 2014 besteedt haar eerste twee hoofdstukken ('Een sociaal Europa' en 'Meer democratie') aan een antwoord op de politieke en financieel-...
In 2006 verscheen Vrijheid Eerlijk Delen, de notitie van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks waar ik als toenmalig directeur van het Wetenschappelijk Bureau aan heb meegewerkt. Bram van Ojik kiest in zijn pamflet...
Participeren moet je kunnen, en niet iedereen kan dat. Kort door de bocht is dat de kern van de kritiek op het door de Koning geschetste perspectief van de participatiesamenleving. De sociaal doe-het-zelvers...
Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de druk wordt op het sociale vangnet. De koopkracht daalt, de banen nemen af, de kosten en de zorgen stijgen. Wat is het antwoord hierop van links en in het bijzonder van...
De nieuwe Helling gaat over werk en sociale (on)zekerheid. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de druk op het sociale vangnet. De koopkracht daalt, de banen nemen af, de kosten en de zorgen stijgen. Wat is het...
Er was een tijd in de roemruchte geschiedenis van de linkse beweging, dat woedende arbeiders met hamers en bijlen de machines te lijf gingen die hun het werk (en dus het inkomen) uit handen zouden nemen. Anderen...
Kennismaken met de particuliere veldslagjes binnen een potentiële regeringspartij is als voor het eerst in een 2CV de Mont Ventoux af, zonder remmen. Als er een tweede keer komt, ga je lopen. Dus het is...
De kosten van de gezondheidszorg nemen jaarlijks meer toe dan het bruto binnenlands product. Met bezuiniging en verbetering van de efficiëntie alleen zijn deze kosten niet in toom te houden. Met name geldt dit voor...
De door Rutte weer opgewarmde term 'participatiesamenleving' is een lege huls. Het kan links of liberaal beleid dekken, maar ook individueel of collectief worden ingevuld. GroenLinks is meestal voor participatie,...
In Zuid-Europa neemt de armoede toe. Veel mensen verliezen hun baan, soms zelfs hun huis. De bestaansonzekerheid is groot en er is voorlopig weinig perspectief op verbetering. In Noord-Europa is de situatie veel...
Wereldwijd zoeken politici de oplossing voor de financiële en economische crisis in austerity policies: een streng beleid van bezuinigen en het terugdringen van schulden. Een bekritiseerde oplossingsrichting (...
In economische zin is het doel van een bedrijf continuïteit ten behoeve van werknemers en aandeelhouders. Om het eigen voortbestaan te kunnen garanderen is het noodzakelijk om een gezond rendement te realiseren....
Met de discussienota die Bram van Ojik 20 juni publiceerde barste de discussie over de toekomst van werk en inkomen los op de website van Bureau de Helling. Het debat over deze vragen binnen GroenLinks is...
Zoals jullie weten ben ik het afgelopen half jaar onder de titel 'Kiezen om te delen' op zoek naar nieuwe antwoorden op vragen op het gebied van van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Met veel belangstelling...
Alleen aan de hoogte van haar stem kan ik horen dat ze in paniek is. Ze trekt haar rode jas strakker om zich heen en weigert hem uit te trekken, al zijn we binnen. Het kost me steeds meer moeite contact te maken....
Zolang we mensen met en zonder handicap in strikt gescheiden hokjes blijven stoppen, is de inclusieve arbeidsmarkt nog ver weg, aldus Nico Blok. 
In België kun je vouchers ('dienstencheques') kopen om daarmee, wit, je huishoudelijke hulp te betalen. Een goed initiatief dat werkgelegenheid en belastinginkomsten oplevert, zegt Hein Cras. Hilde van Dijk vindt...
'Kiezen om te delen' is een uiterst ongelukkige titel. De overheid moet zich niet neerleggen bij de huidige problemen, zich niet beperken tot het verdelen van armoede, maar zijn verantwoordelijkheid nemen, de...
Moet betaald werk voor iedereen het doel zijn? Zowel Sjaak Kloppenburg als Leon Segers betwijfelen dat. Siep van der Werf vindt dat opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de...
GroenLinks is een intern debat over de toekomst van de sociale zekerheid gestart. Dat is mooi. Minder mooi is dat de noodzakelijke vergroening van de economie daarin een geringe rol lijkt te spelen.
Zonder preventief beleid moet je niet sleutelen aan de sociale zekerheid, zegt arbeidsecononoom Ronald Dekker. Vroegere voorstellen van GroenLinks helpen niet meer mensen aan een baan, maar raken wel de...
In de reacties op de notitie van Bram van Ojik over werk en sociale zekerheid lees ik veel pleidooien voor het basisinkomen. Ook mij lijkt dat een goed vergezicht dat past bij GroenLinks. 
Wim de Heer ziet brood in het basisinkomen. De werkgroep GroenLinksPlus vraagt aandacht voor social return: de overheid stelt bij aanbestedingen als voorwaarde dat bedrijven een bijdrage leveren aan het vergroten...
Okke Mostard ziet uitzendbureaus liever vandaag dan morgen verdwijnen. De vakbondsmacht moet versterkt worden. Hij reageert op de notitie van Bram van Ojik.
Veel mensen willen flexibel kunnen werken. Ze willen zeggenschap over hun arbeidspatroon en werktijden. Laten we ons sociale zekerheidssysteem aanpassen aan deze realiteit, aldus Jenneke van Pijpen. Ze reageert op...
In de jaren '30 van de 20e eeuw investeerde de overheid in de aanleg van het Amsterdamse bos. Dat betekende niet alleen werkgelegenheid, maar ook bomen die CO2 vastlegden en het broeikaseffect beperkten. Dat is het...
Rinus Scheele pleit voor een Individuele Toeslag Levensonderhoud (ITL). Ad Backx is blij dat we binnen GroenLinks over mensen praten die hun baan verliezen in plaats van over de 'werkloosheid' en Martien Spitzen...
Op maandag 24 juni waren Bram Ojik, Rik Grashoff en Marije Cornelissen in Leeuwarden om met leden te praten over werk en sociale zekerheid. Het werd een levendig gesprek waar maar liefst 80 mensen bij aanwezig...
Wat een prettige avond gisteren (25 juni) in Rotterdam. Daar kwam Bram van Ojik zijn visie op sociale zekerheid en werk presenteren. Dat gebeurde zonder framing. Zonder poespas. What you see is what you get. 
Moet GroenLinks gaan pleiten voor een basisinkomen? Jannie Bos en Stefan van der Fangen vinden van wel. Alfred Kleinknecht pleit daarnaast voor meer aandacht voor arbeidstijdverkorting als manier om het beschikbare...
In een op volle draaiende 24uurseconomie is de behoefte om te ontsnappen uit de dagelijkse routine een ritueel terugkerend fenomeen. We gaan op vakantie, hoe vaker, hoe liever.  Maar onschuldig is het...
Ageeth Arends pleit voor een eerlijkere verdeling van arbeid. Volgens Timor el-Dardiry is sociale zekerheid een must in een open economie. Dick van Lente wijst op de keerzijde van een focus op individuele...
Simon Otjes reageert op de gespreksnotitie over sociale zekerheid van Bram van Ojik. Hij pleit ervoor onze sociale zekerheid om te vormen van verplichte verzekering tot algemene voorziening. Alleen op die manier...
Bram van Ojik werkt aan een duurzame visie op werk en sociale zekerheid, zoals je hier kunt lezen. Wij hebben verschillende mensen om een reactie op deze gespreksnotitie gevraagd. Wat willen zij graag terugzien in...
Op het zonovergoten terras van het Amsterdamse café De IJsbreker spreek ik Roos Wouters. Roos is, naast heel veel andere dingen, auteur van boeken met mooie titels als 'FUCK! Ik ben een feminist' en '...
Het CPB, zo werd onlangs bekend gemaakt, voorspelt voor 2014 een begrotingstekort van 3,7 procent. Waarom trekt die stomme economie - dat abstracte ding dat overal en nergens is - niet gewoon aan? 
Bram van Ojik werkt aan een duurzame visie op werk en sociale zekerheid. Lees hieronder de aanzet voor die visie. De online discussie is inmiddels afgerond. Lees hier de reactie van Bram van Ojik op alle bijdragen...
Waar gaat u deze zomer naartoe? Tijdschrift de Helling gaat deze editie over vakantie. In dit nummer worden vragen  verbanden gelegd over de aard van toerisme, maar ook over de gevolgen van vakantie op het milieu...
Voor Odysseus was het zwerven over de wereld nog een tocht met een doel: thuis komen. Soms was dat een lijdensweg, soms een genotvol verwijlen. Hij hield zijn hoofd erbij en werd tot icoon van de moderne tijd,...
Het woord 'vakantie' komt van het Latijnse werkwoord vacare, wat 'vrij zijn van verplichtingen' betekent. In de vakantie willen we ons vooral vrij voelen en ontspannen, in contrast tot ons dagelijkse, opgejaagde...
De toeslagenfraude door Bulgaarse bendes laat zien dat een complex belastingstelsel gevoelig is voor fraude. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom deed een interessant voorstel in de NRC van 16 mei.
Vakantie verwoest het milieu, de lokale cultuur van het land van bestemming en komt voort uit een overstresste samenleving. Schaf de vakantie af en kies voor een ontspannen samenleving, waar vakantie overbodig...
In de praktijk van ons Westerse moderne denken blijkt het niet eenvoudig om op een bevredigende manier vorm en inhoud te geven aan wat ook wel ‘het goede leven’ genoemd wordt.
Jet Bussemakers recente oproep aan hoogopleide vrouwen stelt vrouwenemancipatie gelijk aan economische zelfstandigheid. Volgens Simon Otjes botst deze houding echter met de individuele vrijheid.
We kunnen onze bestaanszekerheid flink verbeteren door flink minder gaan werken. Volgens Frans van der Steen is de 28-urige werkweek goed voor baanzekerheid én duurzaamheid.
Na jaren van Haagse stilte kwam er afgelopen zaterdag eindelijk weer eens een bericht van de minister die ook emancipatie in de portefeuille heeft.
We voelen allen onbehagen, pijn en onmacht over de vreselijke burgeroorlog in Syrië, erkent Hans Feddema, maar laat dat geen reden zijn voor ondoordachte en onverantwoorde stappen. Militair ingrijpen is geen goede...
Vakantie: ik vind het fantastisch als ik er ben. De reis er heen is ook prima. Voor mij is het probleem de planning, de langere termijn. Daar houd ik niet zo van.
Je kunt ook vakantieplekken kiezen die niet zo door de massa wordt bezocht.
Als politicus praat ik liever niet alleen over maar graag ook met bedrijven, organisaties en mensen om er achter te komen hoe de vork in de steel zit.
Wie zich vorig weekend in het Haagse uitgaansleven begaf kon zomaar de premier tegenkomen. 
Soms hebben maatschappelijke ontwikkelingen opvallende wetmatigheden. Zo is de jeugdwerkloosheid vrijwel altijd het dubbele percentage van de werkloosheid onder de reguliere beroepsbevolking.
Een op de vier Amsterdamse jongeren onder de 18 groeide in 2011 op in armoede. Dat is best veel. 
Politiek is kiezen. En het politieke werk is dat ook. 
De achterliggende decennia is de wereld erop vooruit gegaan! Deze werkelijkheid verdwijnt vaak in de stroom van negatieve berichten in de media. 
De agenda van het debat legde al meteen het manco bloot. Alle stukken die er op stonden waren maanden oud en dus achterhaald. Hoeveel mensen moeten er werkloos zijn voordat de alarmbellen gaan rinkelen bij dit...
Omdat natiestaten niet in staat zijn het hoofd te bieden tegen het imperium van de markt, neemt het wantrouwen van burgers jegen hun overheid toe. De oplossing: meer protectionisme om tegenwicht te bieden aan de...
Helaas blijven arbeidsmarktdeskundigen, opinie- en beleidmakers de illusie koesteren dat je het bij mensen met een handicap nooit over werk hoeft te hebben en dat zij nooit onderdeel hoeven uit te maken van gewone...
Het is in deze tijd slim om de nadruk in je leven te leggen op immateriële groei. Als Nederland economisch stilstaat, kunnen we in leren, schoonheid en omgangsvormen onze toekomstige aspiraties zoeken. Ik geef het...
Op 9 februari hield Paul Verhaeghe de lezing van de dag. Hier de volledige tekst.
Paul Verhaeghe, hoogleraar psychoanalyse aan de universiteit Gent en auteur van het boek Identiteit nam het hoofdartikel van de live editie voor zijn rekening.
De CPB cijfers zijn onafhankelijk en objectief. Toch? Nee. De rol van het CPB als 'onafhankelijke scheidsrechter' kent een aantal fundamentele problemen en het instituut zou dus niet zo'n grote rol in het politieke...
Presentatie over ecologische en sociale interventies in arme wijken van Rotterdam.
Een gesprek met Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen en lid van de SER, over de spanning tussen zekerheid en vrijheid op de arbeidsmarkt.
Zorg is een relationeel begrip: je zorgt voor iemand. Hoe verhoudt zich dit tot het begrip eigen regie? Met Alies Struijs van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks...
1 februari stopte Dick Pels als directeur van het Wetenschappelijk Bureau. Voor zijn afscheid gisteren zocht ik naar de rode draad in zijn denken: zijn Marxistische methodologie. 
De mantra van 'eigen regie' wordt een papieren tijger, wanneer deze regie niet samen gaat met eigen baas zijn. Regie en verantwoordelijkheid zonder macht en middelen is betutteling nieuwe stijl. 
Afgelopen zaterdag werd 25 jaar De Helling gevierd, met een conferentie over eigen verantwoordelijkheid. Pepijn Vloemans doet verslag van een dag vol debat.
Eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid maar voor wie? Als een kind ouders heeft die niet zo competent, slim of handig bezig zijn, kun je niet tegen dat kind zeggen: 'had je maar andere ouders moeten kiezen'.
De discussie over de kosten van kinderopvang is hevig, maar wordt geleid door verschillende en soms verborgen agenda's – en dat wordt lang niet altijd duidelijk uit de in de media naar voren gebrachte voorbeelden....
Het Feministisch Netwerk (FemNet) van GroenLinks pleit voor een serieus onderzoek naar de mogelijkheid van het afschaffen van de verplichte registratie van geslacht in het GBA. 'Het klinkt misschien radicaal,...
Vandaag stemt het Europees Parlement over het verminderen van autolawaai. Een concrete en onomstreden stap naar een economie waarin geluk centraal staat. 
We moeten het wel zelf uitzoeken, want eigenlijk bestaan we voor de (lokale) overheid niet meer. Zelf fondsen werven. Sociaal waar nodig, commerciëel waar mogelijk. Hartstikke spannend.
In het najaar van 1987, ruim vijfentwintig jaar geleden, verscheen het eerste nummer van de Helling. Drie jaar voordat GroenLinks werd opgericht fuseerden de bladen van de wetenschappelijke bureaus van CPN, PPR en...
In veel landen is een heroriëntatie van de economie gaande naar wat echt van waarde is. Het is tijd dat Nederland ook de koers verlegt naar de 'gelukseconomie'. Michiel Hobbelt: 'In deze postmodernistische tijd...
In veel landen is een heroriëntatie van de economie gaande naar wat echt van waarde is. Het is tijd dat Nederland ook de koers verlegt naar de 'gelukseconomie'. Arie Bleijenberg: 'Het is tijd dat de mensen weer...
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken met Linda Voortman over 'participatie' als rode draad, tekortkomingen aan de polder en Vrijheid Eerlijk Delen als radicaal links verhaal.
Wij moeten in de volle breedte van het linkse spectrum het lef hebben om van achter de burger vandaan te komen en weer voor haar uit te durven gaan lopen.
Prominenten reageren op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Marli Huijer: 'Hoe minder je werkt, hoe relaxter het bestaan, zou je denken. Maar zo simpel is het niet.'
Ik kan me erg vinden in het betoog van Nico Blok. Het is triest dat de beeldvorming over arbeidskansen van mensen met een handicap zo wordt neergezet en dat mensen met een handicap zo worden benaderd. 
Nico Blok geeft in zijn artikel aan dat het bestempelen van mensen tot Wajongeren te kort schiet. Door over Wajongeren te spreken, hebben veel mensen het idee dat het hier gaat om een vreemde soort. Een soort waar...
De participatie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt blijft achter bij de participatie van mensen die geen belemmering ondervinden door een handicap1. Terecht snijdt Nico Blok in zijn artikel deze...
In zijn stuk pleit Nico Blok voor een andere manier van denken over de arbeidsmarkt waardoor mensen met een arbeidshandicap er gewoon bij horen. FNV'er Leo Hartveld zou Nico Blok willen vragen hoe die omslag...
Wat betekent een flexibele arbeidsmarkt voor mensen die juist behoefte hebben aan routinematig werk? Hoe kan Leven Lang Leren worden vormgegeven om ook mogelijkheden te bieden aan mensen zonder...
In 'How much is enough? The love of money and the case for the good life' vragen vader en zoon Skidelsky zich af waarom we economisch blijven groeien en waarom we doorgaan met rennen in die tredmolen zonder ons af...
De missie van GroenLinks is uniek en broodnodig. Er is geen enkele reden om aan het bestaansrecht van de partij te twijfelen. Enquêtes tonen wel aan dat steeds meer mensen niet precies weten waar de partij voor...
'De filosofie van Simon Otjes is volledig ongeschikt om problemen met ongelijkheid in de samenleving aan te pakken', aldus Tamar de Waal in reactie op de laatste blog van Otjes.
Rens van Tilburg geeft in de derde lezing van de reeks 'waardevolle economie' een aanzet voor een nieuw economisch verhaal. Als een maatschappij zich zou inrichten op het bereiken van de hoogste mate van geluk in...
In landen met een gelijkmatigere inkomensverdeling is alles beter. Maar is het grootste geluk voor de grootste groep het doel van nivelleren?
Komt een versoepeling van het ontslagrecht de dynamiek van de arbeidsmarkt ten goede en helpt het werklozen eerder aan een baan? Of draagt het niets bij aan het overbruggen van de kloof tussen insiders en outsiders...
Socialisme is gericht op behoud van nationale soevereiniteit. Maar de incongruentie tussen politiek en economie kan alleen door een Europese staat worden teruggedraaid. Een verdere politisering en democratisering...
GroenLinks staat op een kruispunt in haar bestaan. Na de dramatische verkiezingsuitslag moet de partij gaan nadenken over haar koers, haar plaats in het politieke landschap en daarmee over haar zelfstandige...
Een goede compositie bestaat, naast een goede baslijn, uit een pakkende melodie. GroenLinks heeft een duidelijk deuntje nodig, dat blijft hangen nadat de muziek voorbij is. 
In de discussies over de vraag of GroenLinks rechtser is geworden, speelt een terugkerend sjabloon een dominante rol: de markt is rechts en links is tegen de markt. Deze voorstelling van zaken is een versimpeling...
Sinds de dreun voor GroenLinks buitelen de veronderstelde oorzaken van het verlies over elkaar heen. Een vermeende 'nieuwe' en 'rechtse' koers onder Femke Halsema wordt genoemd. Maar die koers past naadloos in de...
Het pleidooi voor loonmatiging zou op andere plaatsen moeten worden gehouden: niet in Den Haag of Berlijn, maar in Lissabon, Madrid, Rome en Athene. 
Met materiële onderwerpen kun je de verkiezingen winnen, maar de politiek zou veel meer moeten gaan over waarden, visie en idealen. Niet een politiek van de portemonnee, maar van het hart. 
GroenLinks zou zich moeten profileren als one-issuepartij die strijdt tegen mondiale armoede.
We mogen best hardop roepen dat we een andere samenleving willen. Eentje die in balans is en niet van crisis naar crisis holt.
Aan de vooravond van de troonrede sprak hoogleraar economie Alfred Kleinknecht zijn droomrede uit bij 'Het oog op morgen'.
De zomerstop is voorbij; jij terug uit het Noorden, ik uit het Zuiden; onze discussie kan verdergaan. Voordat ik op het "Grote Verhaal" inga waarover jij schreef, heb ik nog een paar woorden te zeggen over...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 4 op de lijst: Jesse Klaver. 
Waarom ik GroenLinks stem? Vanwege hooggestemde idealen als kansengelijkheid. Dat ideaal komt prachtig tot uiting in het voorstel om er voor te zorgen dat de beste en best betaalde docenten zich inzetten voor de...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 5 op de lijst: Linda Voortman. 
De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer over arbeidskosten en een hernieuwde vermenselijking van de arbeidsmarkt.
Als door een wesp gestoken reageert de farmaceutische industrie op mijn driepuntenplan om de farmaceutische industrie aan te pakken. Begrijpelijk, want de voorbeelden waaruit blijkt dat de industrie haar...
Er is veel te doen over grote winsten voor de farmaceutische industrie, maar hoeveel verdienen dergelijke bedrijven nu eigenlijk? Hans Groen dook in de winst- en verliesrekening van een groot bedrijf uit de...
Een kabinet maakt altijd plannen. Dat is haar natuur. Demissionair of niet, zomerreces of hoogwater. Minister Spies liet vorige week via Trouw weten dat ze steden helpt in het aanpakken van huisjesmelkers.
In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau de Helling de programma's van andere politieke partijen. Vandaag Dick Pels over 'Nederland Sterker & Socialer': het programma van de Partij van de Arbeid. 
Een nieuwe reactie in de blogwisseling tussen Hagar Roijackers en Claire Polders. Vandaag Hagar Roijackers met een verhaaltje voor het slapengaan.
In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau de Helling de programma's van andere politieke partijen. Vandaag schrijft Pepijn Vloemans over 'Nieuw Vertrouwen': het programma van de Socialistische Partij.
Chris Aalberts blijkt hopeloos ouderwets, zo ontdekte hij op een bijeenkomst van Stichting Kennisland.
De aankomende verkiezingen zullen over twee onderwerpen gaan: hervormingen van de verzorgingsstaat en de Europese Unie. Dit geeft populistische partijen, die zich hier altijd tegen verzetten een rol. Daarom is...
Bart Eigeman, voormalig GroenLinks-wethouder in Den Bosch, schrijft over de civil society en het aanwakkeren van de passie die mensen tot grote hoogten brengt.
Paul Frissen ziet onder het groene optimisme van het partijprogramma het gevaar van een staat als disciplineringsmachine.
De column van Erica Meijers bij De Andere Wereld, gisteren op IKON radio.
In zijn boek Makke schapen. Over volgzame burgers en vluchtige politiek (Amsterdam: Bert Bakker) toont Paul Kalma zich een marxist in schaapskleren. Hij omarmt een klassiek-socialistische visie die dicht aanschurkt...
De mens houdt wel van een roes nu en dan. Daarom drinken we alcohol, sporten fanatiek, hebben sex of houden van Oranje. En soms kan die zucht naar een roes verslavend zijn.
Evelien van Roemburg uit kritiek op het plan van minister Leers om eisen te stellen aan vluchtelingen.
Er is eigenlijk geen goed excuus om ons huidige belastingstelsel maar ongemoeid te laten, vinden Timor El-Dardiry en Paul Teule. Daarom zou in plaats van arbeid, consumptie belast moeten worden. 
Barbara Boon is het niet eens met De Helling-medewerker Pepijn Vloemans, die in zijn artikel Een hoger culinair plan Marshall-hulp aan wilde bieden aan Nederlandse koks. In Amsterdam en Utrecht, waar ik...
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld.
Links en rechts hebben volgens Frank Hemmes en anders dan de termen progressief en conservatief nog steeds betekenis.
Een centraal liberaal uitgangspunt is de meritocratie: maatschappelijke posities moeten verdeeld worden op basis van verdienste. In de kern is het de Amerikaanse droom. Je geniet zelf van je eigen successen maar...
Het verschil tussen toegang (open acces) en eigendom speelt een belangrijke rol in het debat rond de commons. De redenering is dat het gaat om toegang tot alles wat essentieel is om goed te kunnen leven, maar dat...
Gefeliciteerd. Volkswagen en aanverwante automerken doen het heel goed. Het personeel ziet zich daarom beloond. En uiteraard krijgt de president-directeur, Martin Winterkorn, ook een extraatje: zeventien miljoen...
De Sloveense filosoof Slavoj Zizek is een van de felste critici van het kapitalisme. Ook hij pleit voor de terugkeer van de gemeenschappelijkheid en voor aandacht voor de commons. Maar het is de vraag of hij dat in...
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week over overbevolking als de olifant in de kamer.
In Plenitude. The New Economics of True Wealth (2010) schetst Juliet Schor het ideaal van een echte welvaartseconomie: een economie die niet draait om geld, maximale groei en consumptie, maar om de rijkdom van een ...
Deze week houdt de Tweede Kamer twee volle dagen een hoorzitting over de Wet Werken naar Vermogen. Het kabinet gaat met dit wetsvoorstel ten onrechte uitgaat van de ideologie van eigen schuld dikke bult. Niet...
Nederland zou zich moeten spiegelen aan Portugal, waar het drugsgebruik sinds 2001 is gedecriminaliseerd. Dat stelt Tweede Kamerlid Tofik Dibi. 
Er zijn weinig GroenLinksers die met zo'n passie kunnen spreken over sociale rechtvaardigheid als Tof Thissen. Hij zoekt zijn oplossingen niet in stelselwijzigingen, maar in de vraag: 'Hoe kun je mensen helpen om...
Een verrassende discussie over de kosten van ambulancevervoer bij bewusteloze jonge drinkers. De kosten zouden we in rekening moeten brengen bij deze zogenaamde 'comazuiper'. Waarom nu plots deze discussie over de...
Het is niemand ontgaan: per 1 augustus 2014 verdwijnt de ‘rugzak’, en wil het kabinet deze leerlinggebonden financiering vervangen door de zogenaamde regeling ‘passend onderwijs’. Schoolbesturen krijgen de...
GroenLinks moet over de stijgende zorgkosten gaan nadenken, stelt Floris van Arkel. De combinatie van een stijgende levensverwachting en voortschrijdende medische techniek leidt tot een ongelimiteerde...
Erik Jurgens, oprichter van een van de voorlopers van GroenLinks en daarna jarenlang PvdA-Kamerlid, pleit voor nauwe samenwerking tussen GroenLinks en PvdA.
In het Financieel Dagblad van 16 februari 2012 breken Raymond Gradus en Roel Beetsma een lans voor een 'beheerste loon­ontwikkeling'. Heeft loonmatiging ons in het verleden inderdaad géén windeieren gelegd?
Dan kwam de pastoor 's ochtends bij moeder de vrouw langs. Neen, niet wat u denkt. Het gesprek bewoog zich langzaam in de richting van de vraag of er al een nieuw kindje in aantocht was. Als dat niet het geval was...
Niets mooier dan gematigde, tolerante en vrijzinnig mensen die op subtiele wijze over het goede leven nadenken. Elke keer dat ik botte liberalen tegenkom die vinden dat alles mag wat niet bij wet verboden is word...
 Niet zo lang geleden schreef de bekende jurist Costas Douzinas in The Guardian een interessant artikel over de economische crisis, waarin hij onder andere de volkswoede in Griekenland na het vertrek van Papandreou...
John Kenneth Galbraith was de eerste postmaterialistische econoom. Welke lessen uit een boek dat meer dan vijftig jaar geleden verscheen zijn nog altijd actueel?
Het Europees project staat onder druk. De economische en financiële crisis die door Europa raast legt de fouten bloot die in de Europese structuur zitten en dwingt tot bezinning over de toekomst van het Europese...
Wat is er gebeurd met het linkse gelijkheidsideaal, vraagt Pieter Pekelharing zich af.
Sovereignty is not absolute. Universality and human dignity – the principles that are the foundation of human rights – constrain the meaning of state sovereignty.
Het goede leven dat wordt nagestreefd met het basisinkomen veronderstelt een bepaald mensbeeld, waarbij het uitgangspunt is dat mensen de juiste keuzes maken als zij voldoende vrijheidskansen krijgen. Daar zit een...
Het burgerinitiatief van een groep zeventigers om op hogere leeftijd vrij een eind aan het leven te kunnen maken, plaatst de politiek voor een dilemma.
Volgens Joost Smiers hebben we  ons volstrekt afhankelijk gemaakt van de beursgenoteerde grillen van de farmaceutische industrieën die veel weg hebben van monopolisten, en als zodanig diep doordringen in de vezels...
Staat onze complexe samenleving een duurzame en gelukkige toekomst in de weg?
Het is een bekend verhaal: bij sociale problemen wil links dat de overheid ingrijpt, en rechts niet. Maar waarom inspireert het eens zo populaire paternalisme van links nog zo weinig?
Of het nu gaat om overgewicht of een schoner milieu, volgens Katinka Eikelenboom moeten we de moralist in onszelf koesteren.
Een willekeurige zin van een beginselprogramma van een Nederlandse politieke partij is 'Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van ....' Van welke partij is dit...
Wat willen we liever: dat we enkele daklozen ten onrechte opvangen of dat er iemand per ongeluk doodvriest?
Als kind uit een links nest droomde ik er vroeger van naar Latijns-Amerika te gaan en ‘il pueblo’ te helpen bij de strijd tegen tirannen als Somoza, Baby Doc en Duarte. Later las ik met rooie oortjes verhalen over...
Voor Mariko Peters was de grote betrokkenheid van GroenLinks bij internationale kwesties reden om lid te worden van de partij. Maar die liefde van de partij voor internationale politiek zorgt er ook voor de...
Emancipatie is bij GroenLinks geworteld in de individuele autonomie van de mens. Het resultaat is echter een samenleving van losse individuen zonder samenhang, met alle problemen van dien. Maar het dilemma van...
Onze kwaliteit van leven houdt al geruime tijd geen gelijke tred meer met de groei van ons nationaal inkomen. We moeten exacter gaan nadenken over wat we onder 'groei' verstaan. 
Als het aan minister Kamp ligt, moeten mensen bereid zijn te verhuizen voor een baan om het recht op een volledige WW- of bijstandsuitkering te behouden. Dit soort maatregelen hebben een bewezen positief effect op...
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een mensenrecht op vrije tijd vastgelegd. Is dat decadent of rechtvaardig?
In een meeslepend relaas ontrafelen wetenschapshistorici Naomi Oreskes en Erik Conway hoe een handvol wetenschappers twijfel wist te zaaien over de gezondheidsgevaren van sigarettenrook, het bestaan van zure regen...
De sociaal-liberale en de vrijzinnig-paternalistische verdediging van het basisinkomen gaan een eind gelijk op. Maar om het een moreel-politiek draagvlak te geven is het belangrijk om een bepaalde wederkerigheid in...
Een serieus debat is nodig over de voor- en nadelen van het basisinkomen volgens Jan Hoek.
Door de bezuinigingen op de kinderopvang zal de vraag naar opvangplekken afnemen. Dat betekent dat de wachtlijsten zullen slinken en er meer concurrentie zal ontstaan. Minister Kamp van Sociale Zaken juicht die...
Olga Abell en Marianne van Teunenbroek van Sardes, advies- en onderzoeksbureau voor onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd, reageerden afgelopen vrijdag in Trouw op het eerder verschenen opinieartikel van Bureau de...
In de bundel Vrijzinnig Paternalisme pleiten een aantal progressief-linkse auteurs voor een links en groen beschavingsproject. De overheid moet met burgers het gesprek aangaan over het goede leven. Ze willen...
Het fenomeen zwarte en witte scholen is bekend, maar segregatie treedt al op onder peuters. Kinderen van migranten en laagopgeleide autochtonen gaan naar de voorschool, kinderen van hoger opgeleide tweeverdieners...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Bij de tweede bijeenkomst...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Joost Lagendijk keek naar de...
Het publieke en politieke debat wordt beheest door een negatieve houding jegens immigratie. Een dergelijk klimaat is niet erg bevorderlijk voor een open en zakelijke discussie. Toch zou het getuigen van gezond...
Pas als links en rechts hun vastgeroeste posities opgeven, kan de arbeidsmarkt zijn flexibiliteit terugkrijgen, meent Bart Snels.
Om mensen vooruit te helpen, moet de PvdA de verzorgingsstaat niet willen behouden, maar hervormen.
Vincent, een veertiger die al jaren stevig verslaafd is aan alcohol, heeft zichzelf naar een afkickkliniek gesleept. Hij wil wanhopig graag controle over zijn drinkgedrag krijgen. Dit blijkt ondanks het goede...
Wat zal er gebeuren met de veertig krachtwijken wanneer een nieuw kabinet aan het bezuinigen slaat? Volgens de Utrechtse wethouder Harrie Bosch is de wijkaanpak nog zeker tien jaar nodig. In de komende jaren zal er...
De focus bij achterstandswijken is verkeerd. Niet de wijk, maar de mensen moeten centraal staan.
Een vriendin van mij, Margot, is consultatiebureau arts in Amsterdam- Oud West. Hordes baby's en peuters trekken iedere dag aan haar spreekkamer voorbij, vergezeld door eigenwijze, vermoeide, strijdlustige of...
De wijkaanpak, het krachtwijkenbeleid, is een speerpunt van het kabinet. Alles is erop gericht om veertig achterstandswijken te transformeren in prachtwijken. Daarvoor worden fysieke en sociale maatregelen ingezet...
In de discussie over de tweedeling op de arbeidsmarkt krijgt de vakbeweging vaak het verwijt alleen op te komen voor werknemers met een cao en de belangen van zzp’ers te negeren. Linde Gonggrijp zet zich als...
Steun aan zzp’ers en andere outsiders op de arbeidsmarkt was de inzet van het document Vrijheid Eerlijk Delen in 2005. Sindsdien woeden er in GroenLinks felle discussies. Kees Vendrik, zelf een hartgrondig...
Zzp’ers worden teveel voorgesteld als leuke flexibele creatievelingen, terwijl de groei van zzp’ers in feite heeft geleid tot lagere lonen, onderverzekering en een gebrek aan arbeidszekerheid. Rechtse populisten...
De revival van het vrije ondernemerschap is ook merkbaar in de geestelijke gezondheidszorg. In een dorp bij Nijmegen heeft Bert Vendrik met drie collega’s sinds vijftien jaar een Psychologenpraktijk voor kinderen,...
Botman volgde lange tijd huishoudelijk werkers in de regio Amsterdam en bestudeerde de arbeidsrelaties voor deze kleine zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Haar pleidooi: wees zakelijk.
De rechten van huishoudelijk werkers, vaak zonder papieren, zijn slecht in Europa. In Los Angeles zijn een aantal zaken beter geregeld.
De zzp’er lijkt soms een arbeidsvorm die in het leven geroepen is om het arbeidsrecht verder te ontmantelen. Maar misschien zou de zzp’er de guerrilla kunnen zijn die het kapitalisme van binnenuit duurzaam...
Alles tegelijk moeten: de vloek van menig werkende ouder. Is het zelfstandige bestaan de sleutel naar een ontspannen samenleving?
Er is geen kloof tussen burgers en politiek, maar wel een tussen burgers. Hoogopgeleide burgers hebben veel vertrouwen in de politiek, lager opgeleiden hebben geen vertrouwen en dat is begrijpelijk, omdat ze niet...
Angst voor of fascinatie met ‘krimp’ zoals die momenteel lijkt te bestaan, is feitelijk het spiegelbeeld van een langdurige wil tot groei. Met ‘groei’ en ‘krimp’ beschrijft de maatschappij zichzelf in economisch-...
Krimp roept emoties op: het veroorzaakt gevoelens van wrok en achtergesteld zijn. In het stemhokje leidt dat tot hoge scores voor protestpartijen. De gangbare reflex in het egalitaire Nederland is om het protest...
Op tal van terreinen is het motto voor de komende jaren: grenzen aan de groei. Bevolkingskrimp leidt tot een tekort aan arbeidskrachten, terwijl er ook minder natuurlijke hulpbronnen zijn. Welke negatieve en...
Terwijl de bevolking en de economie krimpen, groeit de behoefte aan zorg. Hoe daarmee om te gaan? GGZ Nederland, de brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg heeft er al...
Na een eeuw strijd tegen het kapitalisme, waarin de scherpste randjes werden afgevijld, was de vrije markt de zegevierende ideologie. Het feest was heftig, maar kort. Na de crisis, de kater. Is de markt te redden,...
De crisis bewijst het belang van een sterke publieke sector. Daar moet fors in geïnvesteerd worden. De toch al grote bezuinigingsopdracht wordt daardoor nog groter. GroenLinks komt voor lastige afwegingen te staan.
De prestatiemaatschappij moet omgevormd worden tot een meer ontspannen samenleving, betoogt FNV’er Rutger Groot Wassink.
In Afrika is klimaatverandering al overal zichtbaar. Boeren in Burkina Faso verliezen hun akkers door een overstroming, jagers in Congo moeten wegtrekken uit het gebied van hun  voorouders en overal staat de...
Wat zou er tijdens de klimaattop in Kopenhagen afgesproken kunnen worden, en vooral: wat moet er daarna gebeuren?
Kinderen krijg je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de samenleving. Maar in hoeverre mag de politiek zich met opvoeding bemoeien? Liesbeth Noordegraaf-Eelens over haar boek Kinderen koop je in de hemel. Over...
Emancipatie en feminisme ten spijt kiezen ook jonge moeders vandaag weer voor parttime werk. Michelle Verheij, freelance journaliste, moeder en twintiger, geeft haar visie op werk en ouderschap.
Hoe kan de winst van de groene partijen bij de Europese verkiezingen worden omgezet in politieke resultaten? Over kansen, coalities en ambities.
De inrichting van de openbare ruimte is jarenlang geen issue geweest in politiek Den Haag. Na zeven jaar stilte heeft de VROM-raad bij wijze van wake-up call op 5 juni een rapport aangeboden aan Jacqueline Cramer,...
Studenten onderzoeken Amsterdam Noord voor hun interdisciplinaire minor ‘Maakbaarheid in de Grote Stad’ en ontdekken een stukje stad waar nieuwe yuppen op oude wijkbewoners stuiten.
Na bijna elf jaar in het Europees Parlement maakt Joost Lagendijk de balans op. Van de spectaculaire val van de Europese Commissie en de triomf van GroenLinks in 1999 tot de opkomst van populisme en scepsis in het...
Marcel van Wees bedacht een plan om in zijn woonbuurt steigers aan te leggen, bedoeld als ontmoetingsplekken op het water. Dit originele burgerinitiatief stuit op een bureaucratisch harnas. Wanneer je als...
Het gaat niet goed met de geestelijke gezondheidszorg. Biedt het beleid van minister Rouvoet soelaas, zijn de voorstellen van de SP een alternatief, of moet elders worden gezocht? Een analyse van de geestelijke...
De discussie over de onrechtvaardige verhoudingen in de wereld en de betrokkenheid van Nederland bij de ontwikkeling van andere landen is zo’n zestig jaar oud. Na de Tweede Wereldoorlog brokkelde het koloniale...
De essentie van het politieke conflict over ontwikkelingssamenwerking is de vraag in hoeverre wij bereid zijn om eigen belangen ondergeschikt te maken aan de ontwikkelingskansen van arme landen. Pas dan komt een...
De huidige kritiek op het Nederlandse ontwikkelingsbeleid komt op een moment dat het met veel arme landen juist beter gaat, al is de rol van hulp daarbij niet altijd duidelijk. Het is zaak de basisregels van goed...
Technologie verandert de wereld. Hoe diep dat kan ingrijpen blijkt uit het verhaal van Bea Visser, die vanaf haar geboorte doof is.
Technologische vooruitgang gaat gepaard met veel onzekerheden. Beslissingen over deze complexe problemen vallen tussen politiek en wetenschap. Dit leidt tot onduidelijkheid en onvrede.
Afgelopen maand verscheen Femke Halsema’s pleidooi voor een nieuwe houding ten opzichte van het allesoverheersende consumentisme in onze samenleving onder de titel: Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en...
Bob Goudzwaard herkent in Femke Halsema een bondgenoot voor zijn dertig jaar oude voorstellen voor een andersoortige economie die niet uitsluitend is gebaseerd op groei.
Politieke programma’s zouden niet alleen moeten worden getoetst op hun effecten voor de economie, maar ook op hun geluksclaims, bepleit Halsema. Van Tilburg wil een nog scherpere confrontatie van de...
In Geluk! bindt Femke Halsema de strijd aan met modern conservatisme en een politiek van wantrouwen. Haar boek is een warm pleidooi voor eerherstel van het individualisme en een felle kritiek op het consumentisme...
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot het congres op 22 november binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
In de hele Noordwest-hoek van het Europese continent staan progressieve partijen momenteel op een levensbedreigende tweesprong. Zij kunnen verworden tot conservatieve bewegingen die zich vooral bekommeren om het...
Eind mei vonden in Georgië parlementaire verkiezingen plaats. Inzet was de toekomst van Mikheil Saakashvili, de inmiddels omstreden leider van de Rozenrevolutie in 2003. Hij won, maar de vraag is, of de democratie...
Nadenken over religie en politiek betekent in de Cubaanse samenleving allereerst nadenken over je verhouding als christen tot de socialistische samenleving. Sinds de jaren negentig betekent dat ook om deze keuzes...
De econoom Harry de Lange is voor de meeste linkse christenen een bekende. Overtuigd en betrokken PvdA-lid, zeer actief in en namens de Nederlandse Raad van Kerken in het maatschappelijk debat en spraakmakend in de...
Er is een nieuwe politieke strijd gaande tussen de winnaars en de verliezers van de globalisering. Een groep Zwitserse en Duitse wetenschappers vergeleek zes Europese landen.
Tuinbouw en illegaliteit gaan overal in Europa hand in hand. In het Nederlandse Westland is dat niet anders. Marijke Bijl deed veel onderzoek op dit terrein. Ze geeft een update van de situatie.
Hoe is het gesteld met de positie van de outsiders op de Nederlandse arbeidsmarkt? Erik de Gier onderzoekt of het nieuwe model van de activerende participatiemaatschappij voor hen betere kansen schept dan de...
Bart Snels en Noortje Thijssen van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks publiceerden deze zomer het boekje De tijd vooruit als bijdrage aan de beginseldiscussie in GroenLinks. Marius Ernsting las het en reageert.
De zelfredzame burger is populair. Maar helpt dit beeld inclusief de bijbehorende wetten, regels en houdingen, mensen werkelijk vooruit? Tof Thissen trekt langs overheidsdiensten en observeert, inventariseert en...
Vragen over het milieu hangen altijd samen met sociale vragen – in ecologische problemen draait het in feite om de vrijheid, de toekomst en de ontwikkeling van mensen. Groene partijen zouden dit tot uitgangspunt...
Heinrich Heine, poëet en romanticus, tijdgenoot en zo nu en dan ook bondgenoot van Karl Marx, zei eens het volgende over de grote queeste die onze geschiedenis is: “De historie is een sfinx, zij zoekt haar afgrond...
GroenLinks straalt de kilte uit van de studeerkamer. De partij heeft zich onvoldoende eigenaar gemaakt van de problemen die mensen in hun levens en in de samenleving ervaren.
Inhoudelijk verdient de sociaal-economische koers van GroenLinks instemming, maar op de totstandkoming daarvan is kritiek te leveren. Dat was een voorbeeld van leiderschap vanuit splendid isolation.
Het doel waarvoor GroenLinks in 1989 is opgericht, een linkse machtsfactor worden, is niet waargemaakt. Het is tijd voor een nieuwe fusie op links. 
De verkiezingen van november 2006 liggen ver achter ons. Ook het interne conflict binnen GroenLinks naar aanleiding van de “gemiste kans” in de formatie behoort tot de voltooid verleden tijd. Maar op de bodem van...
Er zijn twee manieren om naar het sociale stelsel te kijken: die van de individuele versus collectieve verantwoordelijkheid, en die van de risico's. Wie deze twee combineert krijgt uitzicht op de ideale...
Ligt de toekomst van de verzorgingsstaat in het verheffen of in het herverdelen? En ligt de verantwoordelijkheid bij het individu of bij de gemeenschap? Drie studies tegen het licht gehouden.
Nobelprijswinnaar voor de economie Joseph Stiglitz is zeer kritisch over de spelregels van de globalisering. Die zijn ontworpen door het Westen in eigen voordeel en in het nadeel van arme landen. Desondanks is...
De uitslag van de verkiezingen wordt uitgelegd als een conservatieve duik achter de dijken, weg van de boze buitenwereld. Maar klopt dat wel? Burgers verlangen een verhaal waarmee ze de toekomst in de ogen durven...
We weten steeds meer over wat ons gelukkig maakt. Dat biedt betere aanknopingspunten voor beleid dan een discussie over de hoogte van de economische groei.
Geluk rukt op in het economisch onderzoek. Maar hoe meetbaar is geluk en hoe bruikbaar voor politieke besluitvorming? Een rondgang over nut en noodzaak langs toonaangevende Nederlandse economen, met aanhangers en...
Kosmopolitisme hoort bij een wereld waarin mensen wereldwijd steeds meer van elkaar afhankelijk zijn, meent de filosoof Kwame Appiah. Het gaat hem om een levenshouding, niet om een superstaat met een wereldregering...
Twee boeken van filosofen die de globalisering proberen te duiden. Geen doemverhalen maar beiden laten ze weinig ruimte voor een links ideaal. 
De wetenschapper sprak het Kamerlid tegen. Dat is niet zo bijzonder, ware het niet dat het hier om een en dezelfde persoon ging: SP-er Ewout Irrgang. Onderwerp: de inkomensgelijkheid. Wordt die nou groter of juist...
De wedergeboorte van de natuur heeft zijn werk weer gedaan.
De WRR adviseerde onlangs om contacten aan te gaan met het islamitisch activisme. 'Naïef', zo luidde de kritiek. De auteurs lichten toe waarom toenadering zoeken verstandiger is dan uitsluiten.
Geen diploma, werkloos en steeds jonger al crimineel. Het conservatieve antwoord op probleemjongeren is: heropvoeden in kampen. Steven van Eijck, regeringscommissaris voor de jeugd, vindt dat onzin. Het antwoord...
Sommige mensen lijden aan het leven en willen dood. Parlement en Hoge Raad sloten de weg naar euthanasie af. Tot grote frustratie van betrokkenen. Paulus Lips, huisarts, zet de dilemma's op een rij en presenteert...
Lijden aan het leven raakt aan de vraag naar de zin van het leven. Dat is niet het terrein van de arts maar van predikanten of humanistisch raadslieden. Het probleem wordt wel degelijk onderkend maar er wordt voor...
Globalisering brengt niet alleen meer en goedkopere handel en communicatie van over de grenzen.
Het debat over een duurzame energievoorziening is in alle hevigheid losgebarsten. Probleem is dat iedereen iets anders verstaat onder duurzaamheid – ook kernenergie doet mee. Zeker is dat we staan voor pijnlijke...
Het oude idee van de verzorgingstaat is herverdeling van inkomen. In de toekomst is haar belangrijkste doel: investeren. Aldus welvaartsstaat-goeroe Esping-Andersen. 
Het sociale zekerheidsstelsel kreunt onder 25 jaar versoberen. Is daar voor links nog eer aan te behalen? Marco Wilke las de plannen van GroenLinks en de PvdA voor modernisering van de verzorgingstaat. Behalve een...
Het huidige stelsel van sociale zekerheid voldoet niet. Maar GroenLinks slaat met haar vernieuwingsplan de plank volledig mis. In plaats van mensen opjagen met boetes en kortingen, moet je ze perspectief bieden....
In de discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat geven Bos en Halsema hoog op van Scandinavië. Is dat model echt beter? En kan je zomaar krenten uit de pap halen? 
Zijn de achterstandsbuurten in de grote steden met hun opeenhoping van kansarme groepen een glijbaan naar ellende of een springplank naar emancipatie?
De verhouding tussen arts en patiënt is een stuk gelijker geworden en dat heeft zonder meer positieve kanten. Maar nivellering heeft grenzen.
De VN staan ter discussie. In september wordt besloten over grote hervormingen. Gezien de grote mondiale problemen dient het mondiale bestuur te worden versterkt en daar hoort ingrijpen in falende staten bij,...
Tegen armoede en klimaatverandering wordt onvoldoende gestreden, maar dat ligt niet alleen aan falende internationale besluitvorming. Mondiale problemen moeten opgelost worden door nationale actie.
“Fingerprint the Yankees”, stond er begin vorig jaar op de muren van een museum in Brasilia. De Verenigde Staten waren net begonnen foto’s en vingerafdrukken te maken van vrijwel elke buitenlander die het land in...
Ook links, dat het nut van betaald werk ooit flink relativeerde, stuurt nu iedereen de arbeidsmarkt op. Desnoods met dwang, want: ‘werken is beter voor u’. De nieuwe Wet Werk en Bijstand, sinds 2004 van kracht,...
Congressen van politieke partijen zijn met al hun rituelen een kruising tussen een hoogmis en een familiedag. Van heinde en verre stroomt men te samen voor een stichtende preek van de voorganger en een goede...
De tijden dat je de jeugd met politiek in opwinding kon brengen, lijken voorgoed voorbij, ook in Iran, en ik weet niet zo goed of ik het moet betreuren of toejuichen.
Individualisering en spot ten spijt is ‘huisje, boompje, kindje’ ieders ideaal. Ondanks dat het anders kan, verkiezen vrouwen het gezin boven economische zelfstandigheid. De emancipatie is erbij gebaat dit...
Het sociaal stelsel verzekert tegen risico’s. De risico’s van vandaag zijn niet dezelfde als die in de tijd dat het huidige stelsel ingevoerd is. Om die reden moet het sociaal stelsel hervormd worden, niet omdat...
Ik wil het hebben over de ouders van onze leerlingen, over de band die de ouders hebben met hun kinderen, en de band die ouders hebben met de school. En met Nederland. Alle problemen van de grote zwarte vmbo's zijn...
Ilya Ponomarev, 28 jaar jong, probeert het tij in Rusland te keren. Hij gelooft nog altijd in het communistische ideaal, al zal de communistische partij moeten verjongen en vernieuwen. Over een jonge generatie...
In heel Europa ligt de verzorgingsstaat op de pijnbank. De keuze is tussen terugtreden of vernieuwen.
Onderwijzers, welzijnswerkers en zorgverleners worden al jaren belaagd door efficiency, regelzucht en wantrouwen. Nu klinkt een pleidooi voor eerherstel van deze ‘professionals in dienst van de staat’. Zij zijn de...
Kiezen tussen compacte steden of wonen in het groen, daarover gaat het debat in de ruimtelijke ordening. Uit beide spreekt een afkeer van verstedelijking en een liefde voor groen. Zowel het landschap als de stad...
GroenLinks is enthousiast over het ontwerp voor een Europese Grondwet. Het garandeert geen groen en progressief beleid, maar vergroot wel de mogelijkheden om daarvoor te strijden. Het referendum in 2004 is een...
Na de chaotisch verlopen WTO-top in Cancun is iedereen in verwarring. Volgens Kees Vendrik is de top mislukt en juist daardoor een succes. Er vond een revolutie plaats, met consequenties: de WTO moet een links...
Een immigratieland heeft een vlottende en gemêleerde bevolking. Daarbij past geen verzorging van wieg tot graf die uniformiteit vereist en steunt op grote onderlinge eensgezindheid. Wat Nederland nodig heeft, is...
De woningcorporaties zijn tegenwoordig ondernemer: ze moeten zelf hun broek ophouden en tegelijk een maatschappelijke opdracht vervullen. Hoe verenigingen ze deze schijnbaar tegengestelde opdracht?
De regering van CDA, VVD en D66 komt met miljarden aan bezuinigingsmaatregelen. Tiny Kox van de SP zet uiteen hoe dit 'asociale beleid' gekeerd kan worden. Inclusief een nawoord.
In plaats van 'meer werk', kiest het kabinet met haar beleid voor meer werkloosheid. Dat lijkt politieke zelfmoord. 
Viagra of hartoperaties? Keuzes in de zorg zijn onvermijdelijk. Als we de waardering van gezondheid en ziekte in cijfers uitdrukken, kunnen we ons geld zo besteden dat we maximale gezondheidswinst behalen. 
De compacte stad is niet 'groen' en zeker niet links. De Nederlandse stedenbouw is toe aan innovatie; het voorbeeld ligt in het verleden. 
Geld maakt niet gelukkig? Wetenschappelijk onderzoek wijst anders uit. Andere opmerkelijke bevinding: welvaart van het land is belangrijker voor tevredenheid dan het eigen inkomen. 
Zelf kom ik uit een miljoenenstad. Teheran, de stad van mijn jeugd huisvestte in die jaren zo'n negen miljoen mensen. Deze mensen kwamen uit alle hoeken van Iran, spraken verschillende talen en knielden voor...
Mensen teren op betrokkenheid en onderlinge sociaal-emotionele aandacht. Ze leven, gezonder, gelukkiger en langer als ze vrienden en kennissen om zich heen hebben. Ze willen deel uitmaken uit een grotere geheel,...
De wereld is veranderd in een 'global village', maar niet een dorp van pais en vree. De haat is nog nooit zo nabij geweest. Economische ongelijkheid is een belangrijke oorzaak. Militaire dreiging is niet het beste...
In een recente documentaire over Iran kwam een jonge vrouw aan het woord. Zij sprak open over wat zij miste in haar leven en dat betrof drie vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van sociale omgang en als...