Op 1 mei hield Kathalijne Buitenweg, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, de Koos Vorrink-lezing. Zij pleitte voor gelijke zelfbeschikking en een progressieve technologieagenda.
Technologie kan ons leven vergemakkelijken, maar mag ons niet overheersen. Als we willen voorkomen dat robots besluiten gaan nemen die aan mensen zijn voorbehouden, moeten we politieke actie ondernemen.
De Indiase mensenrechtenadvocate Kiruba Munusamy was een poos te gast bij Shelter City Nijmegen. Om bij te komen, even vrede te vinden. Student Mark Nijland maakte haar van dichtbij mee en dat opende hem de ogen. "...
De vorming van een kabinet met GroenLinks liep stuk op de onwil van CDA en VVD om vluchtelingen op te vangen in Nederland. Deze twee partijen vinden het Vluchtelingenverdrag ‘niet meer van deze tijd’. Daarmee...
De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.
Do the things you are saying on Facebook constitute terrorist content? Which jobs will an unemployed individual be required to apply for? Should an individual be investigated by the police? Many of these questions...
Minder dan een procent van het landoppervlak van de aarde wordt gebruikt voor grondstoffenwinning - een klein deel in vergelijking met de landbouw. Maar mijnbouw heeft een onevenredig groot effect op het milieu en...
Nederland en Europa doen hun best de grondstoffen veilig te stellen die cruciaal zijn voor de economie, maar waarvan het niet zeker is dat ze beschikbaar blijven. Wat is de beste strategie voor behoud van deze '...
Het partijgesprek over militaire interventies werd uitgebreid gevoerd op onze website. Taalwetenschapper en communicatiedeskundige Anna Lohfink analyseerde het debat in de reacties, blogs en artikelen op de website...
In de discussie over humanitaire interventies binnen GroenLinks komt het VN-mandaat vaak ter sprake, aangezien veel politiek handelen onder het internationale rechtssysteem valt. Michiel van de Kasteelen is onder...
Prof. mr. P.A. Nollkaemper is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam en extern juridisch adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken. Wij legden hem een aantal prangende vragen...
René Cuperus is wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Voorafgaand aan de partijbrede discussie over militaire interventies die Bureau de Helling dit...
Nog steeds stromen de reacties op het partijdebat en de bijbehorende startnotitie binnen bij GroenLinks. John Jorna wijst op de complexiteit van conflicten en de notie van bevrijding - van wie, van wat? Paul...
Gewapende conflicten ontstaan in het algemeen omdat actoren met verschillende belangen er niet in slagen om op een vreedzame manier te komen tot een consensus waarin de belangen van beide actoren worden erkend.
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. Na de bijeenkomsten wordt een sfeerverslag geplaatst op de website van Bureau de Helling, waarin...
Honderden leden op negen provinciale bijeenkomsten. Tientallen bijdragen op bureaudehelling.nl. Een goedbezochte expertmeeting van de internationale werkgroepen. Een drukbezocht symposium van Bureau de Helling....
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
De sterke focus op militaire interventie in politieke debatten is vaak te nauw en leidt daarmee af van andere belangrijke beleidsopties voor het voorkomen van grove mensenrechtenschendingen.
In de discussie over humanitaire interventies binnen GroenLinks komt het VN-mandaat vaak ter sprake, aangezien veel politiek handelen onder het internationale rechtssysteem valt. Michiel van de Kasteelen is onder...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
In de discussie over humanitaire interventies binnen GroenLinks komt het VN-mandaat vaak ter sprake, aangezien veel politiek handelen onder het internationale rechtssysteem valt. Michiel van de Kasteelen is onder...
Weinig mensen zullen de Millenniumdoelen (MDGs) van de Verenigde Naties uit hun hoofd kennen. Maar als je vraagt wat er nodig is om de wereldwijde armoede te verminderen, kan men ze met een beetje fantasie wel...
Binnen GroenLinks lijkt op dit moment de dominante visie te zijn, dat militair ingrijpen een correct middel is om schendingen van mensenrechten te bestrijden in het Midden-Oosten. Het leed wat momenteel aan...
Wat te denken van het debat over de vraag of moslims zich moeten distantiëren van de mensenrechtenschendingen door IS? Acties als #not inmyname roepen sympathie op, maar moslims die dat onzin vinden omdat ze zeggen...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Auteur Gerrit Pas mag als eerste de goedgevulde zaal toespreken. In zijn introductie op de door hem geschreven bundel maakt hij duidelijk dat GroenLinks in 1989 werd gevormd uit vier partijen die alle vier tot de...
Militair historicus Christ Klep was één van de sprekers op het symposium rondom de publicatie 'Burgers beschermen. GroenLinks van Koude Oorlog tot humanitaire interventie'. Hieronder zijn reactie op de publicatie....
Nederland is beter in opleiden dan in vechten, zo stelt Paul Puntman. Mark Waanders (werkgroep Vrede en Veiligheid) onderschrijft het belang van een inhoudelijke en vroegtijdige politieke discussie over...
De invloed van compromissen en taalspelletjes in het politieke debat op de slagingskans van missies. 
Frans Teutscher pleit voor afspraken in VN-verband over militair ingrijpen en afschaffing van het vetorecht in de Veiligheidsraad. GroenLinks dient onder geen voorwaarde militair ingrijpen onder NAVO-vlag te...
'Make love not war', aldus Bob Kruit. Ary van de Water waarschuwt voor het leveren van wapens aan rebellen, maar sluit interventies niet uit. Bert Ritter vindt dat we voormalig Oostbloklanden beter kunnen...
De komende maanden debatteert GroenLinks over militaire interventies. Lees het startdocument 'De internationale betrokkenheid van GroenLinks - vragen bij militaire interventies', praat mee op een van de tien...
Besluiten over het inzetten van geweld, vergt laveren tussen moraal en politiek. Daarbij moet Nederland niet blind varen op het vermeende morele kompas van de VN, maar zelf een afweging maken. 
Wanneer is militair ingrijpen in het buitenland gerechtvaardigd? Die vraag raakt eerder aan de dilemma's dan aan de criteria van een rechtvaardige oorlog, schrijft Jasper Blom. Het is een groot goed dat GroenLinks...
Naar aanleiding van artikelen van Mient Jan Faber (het gezicht van de anti-kernwapenbeweging in de jaren '80) en Jan Gruiters (directeur van PAX, voorheen PaxChristi) over de houdbaarheid van het pacifisme stelt...
De afgelopen twee dagen plaatste Bureau de Helling twee bijdragen van Erica Meijers over een zoektocht naar de Europese ziel. Vandaag het slot in deze serie, waarin een bijdrage is opgenomen van Christoph Keller....
Iemand uit het publiek riep net als vroeger luidkeels ‘Amandla!’ na het zingen van het Nkosi sikelel' iAfrika. En met een paar anderen antwoordde ik als vanzelf: ‘Awethu!’ De macht aan ons, de macht aan het volk....
Kant overleed 200 jaar geleden, maar zijn Zum Ewigen Friede, met een pleidooi voor een volkerenbond, soevereiniteit en kosmopolitisch recht mag zich vanwege de actualiteit in een groeiende belangstelling verheugen.
We voelen allen onbehagen, pijn en onmacht over de vreselijke burgeroorlog in Syrië, erkent Hans Feddema, maar laat dat geen reden zijn voor ondoordachte en onverantwoorde stappen. Militair ingrijpen is geen goede...
De verantwoordelijkheid die grote multinationals nemen om ook bij hun operaties in het buitenland de mensenrechten te waarborgen is nog veel te vrijblijvend. Deze kritiek leverde GroenLinks-leider Bram van Ojik op...
Wereldwijd doen bedrijven steeds meer aan duurzaamheid. Shell mag dan de allergrootste zijn - ondanks alle mooie praatjes hoeft er van de oliegigant niet veel verwacht te worden. 
GroenLinks is de partij die nadenkt over en zorgt voor structurele, duurzame en creatieve oplossingen voor problemen die iedereen raken. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks van 2012 verwoordt mijn ambities,...
Jos van Dijk van het blog Free Flow of Information over spreekverboden in het mededingingsrecht.
The Heinrich Böll Foundation has compiled a dossier containing articles and interviews on the situation in Hungary since the right-wing government came to power in April 2010. Their intention is to raise awareness...
De beloften die bij de Olympische Spelen van 2008 gedaan werden aan Tibet om de situatie aldaar te verbeteren bleken achteraf schone schijn.
Evelien van Roemburg uit kritiek op het plan van minister Leers om eisen te stellen aan vluchtelingen.
Voor iemand die vanuit een conformistisch ideaal streeft naar zoveel mogelijk van 'het gewone' en 'het vertrouwde' kan het heel logisch zijn om christenen godsdienstvrijheid te gunnen, maar moslims niet. Noortje...
Sovereignty is not absolute. Universality and human dignity – the principles that are the foundation of human rights – constrain the meaning of state sovereignty.
How much longer can we stand by and witness the ongoing killing of civilians in neighboring Syria? The question keeps popping up in my mind each time I read about the daily count of people murdered in Homs,...
De politiemissie in Kunduz en de interventie in Libië hebben het debat over interventie in GroenLinks weer doen oplaaien. Wie de nieuwe Helling leest komt goed beslagen ten ijs. Invalshoek is het VNconcept...
De ambitieuze advocaat Roger Cox schreef geen boek, maar een pleitnota. Het onderzoek naar peak oil en klimaatverandering is inmiddels zo overtuigend dat de Nederlandse staat juridisch gehouden is de...
Als kind uit een links nest droomde ik er vroeger van naar Latijns-Amerika te gaan en ‘il pueblo’ te helpen bij de strijd tegen tirannen als Somoza, Baby Doc en Duarte. Later las ik met rooie oortjes verhalen over...
R2P is een politieke norm in een spanningsveld tussen internationaal recht, humanitaire, economische en geopolitieke belangen, die kan worden toegepast door de internationale gemeenschap om burgers te beschermen...
Voor Mariko Peters was de grote betrokkenheid van GroenLinks bij internationale kwesties reden om lid te worden van de partij. Maar die liefde van de partij voor internationale politiek zorgt er ook voor de...
GroenLinks heeft vanaf het begin hevig gedebatteerd over buitenlandse interventie. In het begin  volgde de partij het denken uit de Koude Oorlog, maar stap voor stap werd dat ingeruild voor een visie die...
GroenLinks is als een partij met weinig hang naar geopolitiek geschikt om R2P een centralere plek te geven in de internationale besluitvorming. De partij kan aanjager zijn van discussies over vergeten landen,...
Vandaag de dag krijgt men wel eens de indruk dat het internationale recht er vooral is om individuen te beschermen, maar historisch gezien was het Handvest het resultaat van een verdrag tussen staten ten behoeve...
Responsibility to Protect dreigt een sluiproute te worden voor Westerse staten om zich te ontdoen van de last van vluchtelingen. Door de nadruk op veiligheid in eigen land, dreigen universele mensenrechten...
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een mensenrecht op vrije tijd vastgelegd. Is dat decadent of rechtvaardig?
Bas de Gaay Fortman pleit voor een ander frame als het om mensenrechten gaat. In plaats van de gebruikelijke focus op abstracte rechten en verdragen, neemt hij de aantasting van menselijke waardigheid tot...
Toen Mladic nog vrij rondliep en de landen van het voormalige Joegoslavië hun wonden likten na de oorlog, richtte de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) veldkantoren in Bosnië in om bij te...
Goedemiddag, dames en heren. Laat ik er maar geen geheim van maken dat ik dit een moeilijke toespraak vind. Spreken over godsdienstvrijheid  en –kritiek is als het betreden van een smal en met prikkeldraad omzoomd...
Democratiseringsondersteuning is lange tijd als onlosmakelijk onderdeel van ontwikkelingssamenwerking gezien. Maar over het veronderstelde positieve verband tussen beide bestaat steeds meer twijfel. Maar de...
De strijd voor gelijkwaardigheid is niet enkel en alleen een rassenprobleem, van zwarten tegenover blanken. En in laatste instantie is het niet eens een strijd tussen mensen maar een spanning tussen recht en...
Moet de burger, al is het voor even en in de geringste mate, zijn geweten overlaten aan de wetgever? Waarom heeft iedereen dan een geweten? Ik vind dat we in de eerste plaats mensen moeten zijn, en pas daarna...
De WRR adviseerde onlangs om contacten aan te gaan met het islamitisch activisme. 'Naïef', zo luidde de kritiek. De auteurs lichten toe waarom toenadering zoeken verstandiger is dan uitsluiten.
De VN staan ter discussie. In september wordt besloten over grote hervormingen. Gezien de grote mondiale problemen dient het mondiale bestuur te worden versterkt en daar hoort ingrijpen in falende staten bij,...
De tribunalen en de humanitaire interventies lijken winst voor de mensenrechten. Maar schijn bedriegt. De mensenrechten dreigen te bezwijken onder de nadruk op harde handhaving en strafvervolging.
Het recht van staten op soevereiniteit biedt bescherming tegen oorlog en overheersing van buitenaf, maar schept ook een moreel dilemma. Wanneer is het gerechtvaardigd die soevereiniteit te schenden?