4 mins

Een optimistisch geluid

GroenLinks bestaat vandaag precies 25 jaar. En we zijn optimistisch over de toekomst. Als bestuur presenteren we vandaag onze plannen voor vernieuwing en versterking van de interne partijdemocratie van GroenLinks.

Samen met leden uit de partij en met de partijraad zijn de ideeën over modernisering van onze interne afspraken voorbereid. Nu liggen de plannen voor in de partij en gaan we ook zoveel mogelijk experimenteren met de nieuwe werkwijzen. Deels waren we daar overigens al mee bezig. Zowel vanuit het bestuur als vanuit de fracties.

Ik vertrouw er op dat we met deze plannen goede invulling geven aan de wensen van het congres. Maar meer nog, dat we er ook echt in slagen om van onze partij een beweging te maken waar je graag bij wilt horen, open, transparant, in staat om daadwerkelijk als partij van leden en breder als beweging van groene en sociale politiek visie en standpunten te ontwikkelen en zo daadwerkelijk een schakel te kunnen zijn tussen de samenleving en de vertegenwoordigende democratie.

Lees ons plan en laat weten wat je ervan vindt. De komende periode willen we onze ideeën aanscherpen en concretiseren in de statuten van de vereniging. 

Rik Grashoff,

Partijvoorzitter

---

Kern van het plan is om de leden, maar ook geïnteresseerden van buiten en externe deskundigen, intensief te betrekken bij discussies over standpunten en visie van de partij. De uiteindelijke zeggenschap daarover is aan de leden. Die worden vaker rechtstreeks om hun mening en standpunt gevraagd door middel van ledenreferenda. Partijbrede discussies zullen plaatsvinden op meerdere plaatsen in het land en er komen betere mogelijkheden om online te reageren en met elkaar in discussie te gaan. Sociale media worden ingezet om een zo breed mogelijke groep te betrekken.

Dat gebeurt door de volgende ingrepen:

  • invoering van een digitaal ledenreferendum over inhoudelijke onderwerpen,
  • inzet instrumenten voor meningsvorming en dialoog via internet en sociale media,
  • opstellen van de verkiezingsprogramma's met actieve inbreng van buiten de partij,
  • vaststellen kandidatenlijsten door middel van ledenreferenda,
  • opheffing van de partijraad.

Niet-leden praten mee, leden blijven beslissen

Het partijbestuur kiest ervoor om vaker ledenreferenda in te zetten. In de huidige praktijk zijn er alleen referenda voor lijsttrekkersverkiezingen. Door referenda ook voor inhoudelijke vraagstukken in te zetten, wordt de betrokkenheid en actieve deelname van leden sterk vergroot. Bij de jaarlijkse ledencongressen zijn meestal 800 tot 1.200 stemmende leden aanwezig; via referenda kan de deelname twee tot tien keer zo hoog zijn. Voorafgaand aan zo'n referendum wordt een “partijbrede discussie” georganiseerd. Deze vindt regionaal plaats, verspreid over het land. In deze discussies wil GroenLinks niet-leden en sympathisanten de ruimte geven actief mee te doen aan het debat over programmatische vernieuwing of concrete politieke onderwerpen.

Van (alleen) verantwoording achteraf naar co-creatie

Tot nu toe vormden het jaarlijkse ledencongres en (tussentijds) de getrapt verkozen partijraad de plekken voor verantwoording door partijbestuur en landelijke fracties. Het partijbestuur heeft al geëxperimenteerd met regionale bijeenkomsten met leden en kiezers en wil die jaarlijkse rondes uitbreiden naar vertegenwoordigers van fracties in Den Haag en Brussel. Zo ontstaat een levendiger intern debat over de politieke actualiteit en de manier waarop GroenLinks zich opstelt in politiek en samenleving. De Tweede Kamerfractie is nu al veel actiever in het betrekken van de leden. Fracties maken ook al vaker gebruik van interactieve vormen voor het ontwikkelen van politieke initiatieven of het inzetten van expertise vanuit de achterban of het netwerk rond de partij. De fracties in Den Haag en Brussel maken daartoe onder meer gebruik van het Werklab als werkvorm, sociale media en huiskamerbijeenkomsten in het land. Het partijbestuur wil de interactie tussen politici en brede achterban verder uitbouwen en faciliteren.

Discussie over de nieuwe werkwijze en experimenteren

Leden en anderen kunnen de komende periode meepraten over de voorstellen. Het partijbestuur roept de lokale afdelingen op om het plan voor vernieuwing van de partijdemocratie te bespreken. Ook is er een mogelijkheid om online te reageren. Een fors aantal van de voorstellen vergt formalisering in de statuten en reglementen van de vereniging. Daarover beslist uiteindelijk het congres van februari2015. Inde aanloop daar naartoe wordt al zoveel mogelijk geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze.

Meer lezen over de verjaardag van GroenLinks?

Nog altijd op weg naar 15 zetels, Trouw

Bestuur GroenLinks wil ook niet-leden laten meebeslissen, Trouw

 

Reacties

Geert Bergsma

Beste Rik, best partijbestuur

Als vers partijraadslid vind ik het beetje jammer dat die functie gaat vervallen maar ik het eens dat jullie voorstel met meer mogelijkheden voor participatie van alle leden beter is. Veel groenlinks leden denken goed na over allerlei issues en regelmatig over allerlei onderwerpen de stemming peilen lijkt mij heel goed. Ook zijn veel leden buitengewoon geintereseerd in een paar onderwerpen waarover je graag meepraat en niet in andere onderwerpen. Door gefocuste peilingen en referenda en te houden kan je als lid aanhaken als je daarvoor gemotiveerd bent en het overlaten aan anderen als het issue je niet zo boeit.

Mijn grootste zorg is dat het nog lang gaat duren eer dit zo gaat werken als jullie voorstellen. Mijn idee zou zijn om hier gewoon al mee aan de slag te gaan. Ook al is het formeel dan nog niet helemaal vastgelegd, gewoon afspreken dat je al ongeveer zo gaat doen. Onderwerpen om mee aan de slag te gaan lijken mij 1 vergaand klimaat en duurzame energiebeleid in NL en Europa: langzaam aan of kiezen we echt voor een trendbreuk, 2 Vreemdelingenhaat in NL en Europa: hoe gaan we daar mee om.
Een onderwerp dat nu al geregeld is maar ook goed hieronder had kunnen vallen is de nieuwe studiefinanciering.

groet Geert

Peter van Vught

Inderdaad gewoon snel mee aan de gang gaan. Dan ben ik heel benieuwd hoe de leden/niet-leden aankijken tegen het akkoord over het nieuwe studiefinancieringssysteem. Wat mij betreft een slecht akkoord voor, wederom, de lagere inkomensgroepen. Zo jagen we iedereen richting SP. Kan iemand mij uitleggen wat er links of socialistisch is aan dit voorstel? Na het Kunduz-akkoord wederom een heel discutabel akkoord ondersteund??!!
Ik maak mij grote zorgen over de "linkse??" koers van GroenLinks.

Wim Nusselder

RE "Lees ons plan en laat weten wat je ervan vindt."

Het gebrek aan reacties komt mogelijk deels voort uit
- het feit dat de kop en eerste alinea's niet duidelijk maken dat beoogd wordt hiermee feedback te krijgen op een plan en
- gebrek aan duidelijkheid over de manier waarop je die feedback het beste kunt geven en onzekerheid over wat er dan mee wordt gedaan en in hoeverre het serieus wordt genomen.
Dat laatste, onzekerheid over de mate waarin je (input) als lid serieus wordt genomen (met de oorzaken daarvan, in hoeverre daar wat aan te doen is en wat daaraan te doen, voor zover mogelijk), is tevens de cruciale factor bij bevordering van ledenparticipatie en versterking van interne partijdemocratie waar het plan ten onrechte geen aandacht aan besteedt.

Henk Daalder Pa...

Beste Voorzitter,
Papier is geduldig, je schreef op 19 mei dat de partij veel moet experimenteren met vormen van leden participatie.
Ik merk daar tot nu toe weinig van.

Met http://www.typeform.com/ zijn op een simpele manier, door iedereen die een browser kan bedienen, peilingen te maken. Alleen voor het bedenken is moed en enig verstand nodig. Beide zijn in de top van de top van de partij voldoende beschikbaar.

GroenLinks heeft een "my gremium first" cultuur, daarbij worden leden gewantrouwd en zijn gremia tegen ledenpeilingen.
Daarom moet het bestuur het goede voorbeeld geven, een paar keer. Voor iedereen zichtbaar leren hoe je interessante peilingen maakt.
Online, en alle leden met een email adres een email sturen.
Gewoon beginnen.

De tijd dringt, want als in feb 2015 nog geen werkende praktijk voor leden participatie, zijn bestaansrecht bewezen heeft, kan de Partijraad niet afgeschaft worden, en heeft GroenLinks nog steeds geen manier om het intellect van die 25000 leden een kans te geven.

Henk Daalder Pa...

Enkele peilingsvoorstellen, om te leren, met de partij als geheel.

Meer duurzame energie opwekken, is een kern thema van GroenLinks.
Als kleine fractie in de kamer hebben we weinig invloed.

Maar leden doen individueel al veel, zelf opwekken met zonnepanelen of een stukje windpark bij de windcentrale.
Daarom hierover enkele vragen.
Door te vragen naar hoeveel leden dat doen, kunnen we dat afzetten tegen de hele bevolking, en, waarschijnlijk, laten zien dat GroenLinks leden zelf ook doen wat ze als partij ook willen.

De opkomst is ook een belangrijke uitkomst in zo'n peilings experiment.

Een andere peiling kan gaan over het peilen zelf
Vraag de leden hoe ze het liefst willen participeren.
- Met 1 referendum per jaar
- Of een peiling vlak voor een belangrijk besluit van de fractie, waarbij opkomst net zo belangrijk is dan de uitslag zelf
- Elk kwartaal een peiling over een aantal onderwerpen voor de nabije toekomst, waar de fractie zich bij voorkeur op moet richten.
- peilen welke win win deals in de Haagse politiek de leden het belangrijkst vinden.
- Hoe veel zeggen nu om specifieke GroenLinks tweets door te geven als de partij een twitter campagne houdt

En een peiling over invloed
De core business van een politieke partij is invloed.
- Moeten we de invloed van de leden op de politiek over laten aan bedrijfslobbyisten?
- Of aan bedrijfslobbyisten en leden van gremia, die een relatie met de fractie hebben opgebouwd, lid-lobbyisten?
- of moet een gremium zijn mening onderbouwen, draagvlak ophalen in de partij, met een partijbrede peiling, voordat ze er mee naar buiten mogen komen?
- of moeten gremia, werkgroepen, vooral de leden vragen welke kant zij als werkgroep op zouden moeten werken?

Ronaldo Nobel

Kom maar op met die peilingen. We kunnen wel wat gebruiken om mensen niet op SP of D66 te laten stemmen.

Wat die discussies betreft.. zolang we geen eigen forum hebben lijkt Linkedin me daarvoor de aangewezen plek.

AFried Haanennoniem

Een van de partijen die aan de basis liggen van G.L. is de P.S.P. daarom GEEN MILITAIRE INTERVENTIES.

Rob van Dijk

Ik vind het een goed plan dat geleidelijk meer leden invloed krijgen, door via de computer hun mening te geven.

Natuurlijk zijn er veel mensen zoals ik. die veelal niet van de hoed en de rand weten.

Dus graag goede zo mogelijk korte informatie geven over de onderwerpen; en ik kan de vraag niet overzien als mogelijkheid meenemen.

Veel succes toegewenst

Rob van Dijk

Ik vind het een goed plan dat geleidelijk meer leden invloed krijgen, door via de computer hun mening te geven.

Natuurlijk zijn er veel mensen zoals ik. die veelal niet van de hoed en de rand weten.

Dus graag goede zo mogelijk korte informatie geven over de onderwerpen; en ik kan de vraag niet overzien als mogelijkheid meenemen.

Veel succes toegewenst

Anoniem

Rik;
Waar gaat dit nu weer over?

De manier waarop we democratie bedrijven of een peiling over hoe we denken over militair ingrijpen in crisis gebieden?

Ik heb het even over het laatste.
Altijd ingrijpen.
Altijd betrokken zijn.
Altijd hulp bieden.
Maar dan met de mensen die troost en hondersteuning brengen en die niet iets afdwingen. Een soldaat is niet echt een van de meest sociale wezens in onze maatschappij.
Een spuit OK maar dan geen UZIE of hoe die dingen ook mogen heten. Een tas met voedsel, medicamenten en verband, meer niet. Als wij mensen naar dit soort gebieden sturen dragen ze dus witte jassen.
Dus NOOIT militair ingrijpen, de ene oorlog roept de ander op!
Het is arrogant om te denken dat we ergens in de wereld onze vrede op kunnen dringen.

Ons legers is er om onze grenzen te bewaken, het wordt nu ingezet als aanvalswapen,een aantal binnen onze partij vinden dat tof.
Ik denk dat die niet echt bij ons horen.
Wij zijn tegen het(aanvals)leger
Basta!
Je.
J

John van Paassen

Beste Anoniem,

Militairen worden alleen maar ingezet in gebieden met een hoog risicoprofiel. Zo'n gebied dus waar niemand veilig is. En al helemaal geen blanke westerse hulpverleners. Het zal dus niet meevallen om mensen te vinden die hulp gaan bieden en alleen maar een witte jas als beveiliging hebben. In veel gevallen is het echter geen probleem en dan is het ook niet nodig om militairen te sturen.

De wereld zit vol met criminelen, godsdienstgekken, terroristen, dictators en ander afval. Als u op voorhand al bekent maakt dat u nooit militair zal ingrijpen is dat een vrijbrief om ongehinderd de macht uit te bereiden. Prima dat u dat goed vind maar dan moet u nooit meer zeuren over mensenrechten en milieu of dat soort dingen. Als er dat een terreurbeweging een aanslag pleegt kunnen we hooguit een brief sturen met het vriendelijke verzoek om een beetje normaal te doen. De kans bestaat dat daar geen gehoor aan gegeven wordt en dan moeten we dat maar accepteren.

Wel positief dat u vind dat ons leger onze eigen grenzen moet bewaken. Zelfs die basistaak was bij Groen Links lange tijd overbodig.

Dat het Nederlandse leger nu wordt gebruikt als aanvalswapen is werkelijk te grappig voor woorden. Waar u dat op baseert is mij een raadsel. U bent vast abuis met het Nederlandse voetbalelftal of zoiets.

Met vriendelijke groet,

John van Paassen

Jansje Bouman

Ik vind de vernieuwing van de partijdemocratie uitstekend op deze wijze. Snel doorgaan hiermee.
Als je niet in een grote stad woont, en ver van de randstad, is dit belangrijk.
Je hebt dan toch de mogelijkheid mee te doen en je mening telt en zo hoort het ook in een democratische partij.

Reactie toevoegen