4 mins

Provinciale bijeenkomst Limburg (15 november 2014)

Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. Na de bijeenkomsten wordt een sfeerverslag geplaatst op de website van Bureau de Helling, waarin een of enkele opvallende punten die aan de orde werden gesteld besproken worden.

Op zaterdag 15 november vond in Roermond de laatste provinciale bijeenkomst plaats in het kader van het GroenLinksgesprek over militaire interventies. De bijeenkomst werd vooraf gegaan door een belangrijke ALV voor alle provinciale afdelingen, de ALV waarin de kandidatenlijst voor de komende provinciale verkiezingen werd vastgesteld. Helaas bleef er daardoor minder tijd dan gepland over voor het gesprek over militaire interventies. Daarmee was het geen minder interessante bijeenkomst, aangezien Jasper Blom – directeur van Bureau de Helling en projectleider militaire interventies – Roermond de primeur presenteerde van resultaten van de ledensteekproef.

In aanvulling op de provinciale bijeenkomsten, een symposium, een expertmeeting en het debat op de website van Bureau de Helling, is afgelopen maand een steekproef getrokken van 2000 willekeurig gekozen GroenLinksleden. Deze leden ontvingen een enquête met daarin stellingen over militaire interventies. Gevraagd werd in hoeverre de leden het eens/oneens waren met deze stellingen en hoe belangrijk de stelling gevonden werd. Het doel van de steekproef was om nog meer leden bij de discussie te betrekken en nog scherper te krijgen wat de mening van de leden precies is. In zijn presentatie in Roermond greep Blom de resultaten van de steekproef aan om in gesprek te gaan met de aanwezige leden.

Op de tweede stelling uit de steekproef kwamen de meeste reacties uit de zaal. Deze stelling luidde als volgt: GroenLinks mag alleen een militaire interventie steunen als deze tot doel heeft gruwelijk en grootschalig geweld tegen groepen burgers tegen te gaan. Een van de leden stelde dat het belangrijk is om onderscheid te maken over het soort militaire interventies dat overwogen wordt. ‘Er zijn belangrijke doelen denkbaar die niet onder het direct voorkomen van grootschalig en gruwelijke schendingen van mensenrechten vallen, maar die minder ingrijpende militaire handelingen vragen en daardoor toch overwogen moeten worden, zoals inlichtingen verzamelen en anti-piraterijmissies’. ‘Belangrijk is of het ter plekke beleefd wordt als een militaire interventie, niet of het op de letter genomen een militaire interventie is’, reageerde een ander lid daarop. Een derde lid opperde om effectiviteit daarin mee te laten wegen: ‘Wat mij betreft is het belangrijk hoeveel effect het kan hebben. Wij moeten als GroenLinks de diagnose goed bespreken, daarin kunnen we ons onderscheiden.’ Bij een goede diagnose kan een militaire interventie meer effect sorteren.

Tijdens veel van de provinciale bijeenkomsten is gesproken over de moeilijkheden rondom het vaststellen van een internationaal mandaat en het spanningsveld dat kan bestaan in het samenwerken met bondgenoten rondom militaire interventies. Over de huidige missie in Irak stelde een aanwezige: ‘Irak heeft ons uitgenodigd, Syrië niet. Daarom helpen we nu wel in Irak en niet in Syrië, maar daar is het minstens net zo gruwelijk. Zo’n mandaat is maar beperkt nuttig’. De meeste leden gaven aan een belangrijke rol te zien voor Europa in het zoeken naar een oplossing voor dit mandaatdilemma. Echter, bracht een lid in: ‘De EU zou actief moeten zijn, maar alleen een EU-mandaat is niet voldoende: één machtsblok op politieke schaal is niet voldoende instemming. Dat zouden we van China ook niet pikken’.  Er moet verder nagedacht worden over de verschillende rollen die diverse internationale organisaties kunnen spelen, bijvoorbeeld met een zeer kritische blik op de NAVO. Maar dat is niet zonder risico, stelde een ander lid: ‘De Raad van Europa speelt nu een goede rol, omdat de politisering minder is. Als je die naar voren schuift politiseert dat misschien weer meer’.  De behoeftes van de bevolking in het land waar je intervenieert moeten zwaar meegewogen worden, zo niet leidend zijn. Zoals een andere aanwezige verwoordde: ‘Ik zou graag als doel zien dat het land waar de missie plaatsvindt de verantwoordelijkheden weer zo snel mogelijk overneemt’.

Klik hier voor een artikel waarin de resultaten van de steekproef geanalyseerd worden.

Wilt u verder meepraten? Dat kan op deze website. Klik hier voor meer informatie.

Reactie toevoegen