3 mins

Provinciale bijeenkomst Utrecht (18 september 2014)

Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van Bureau de Helling, waarin een of enkele opvallende punten die aan de orde werden gesteld besproken worden.

Rondetafelgesprekken in molen De Ster.

In de voormalige houtzaagmolen De Ster vond donderdagavond 18 september de Utrechtse bijeenkomst plaats over militaire interventies. De Ster werd omgetoverd tot een zaal vol rondetafelgesprekken: aan zes tafels en in drie rondes werd onder leiding van een tafelheer of -dame met wisselende groepjes het gesprek aangegaan over een aantal van de dilemma’s uit de startnotitie van Jasper Blom en Marjolein Meijer. Op de tafels lagen papieren tafelkleden waarop deelnemers met stift mochten schrijven wat ze belangrijk vonden aan wat er over tafel ging. Onder leiding van Carla Wijers werd na afloop plenair verslag uitgebracht over wat er ter sprake was gekomen.

Een onderwerp dat veel ter tafel kwam was het belang dat gehecht werd aan samenwerking, en de afhankelijkheid die daarbij komt kijken. Nederland is geen grote interventiemacht die het alleen af kan. Bij een militaire interventie zal er dus ook altijd scherp gekeken moeten worden naar de samenwerkingspartners in de regio van het conflict en in de internationale coalitie. Aan de ene kant werd gewezen op de soms kwalijke motieven van partners, aan de andere kant werd ook benadrukt dat de mogelijkheid om burgers te beschermen voorop moet staan, niet de motieven van partners.

Niet alleen bij de uitvoering van een interventie zal Nederland moeten samenwerken, ook het besluit om al dan niet tot een interventie over te gaan vraagt internationale coalities om tot legitimatie te komen. Veel mensen bleken een voorkeur te hebben voor een mandaat van de VN-Veiligheidsraad, want ‘wie zijn wij om alleen te beslissen om in te grijpen?’ aldus een deelnemer. Anderen wezen erop dat dit op gespannen voet kan staan met de snelheid waarmee een conflict zich ontwikkelt of uitbreidt. Een andere mogelijkheid die door sommige leden genoemd werd was legitimering via de Europese Unie. Dan kan er misschien sneller besloten worden zonder de tegenstellingen tussen de vetomachten die de Veiligheidsraad soms gijzelen.

Een andere mogelijkheid om het ingrijpen op zaken als proportionaliteit en noodzakelijkheid te evalueren is om – achteraf – ook landen die deelnemen aan een militaire interventie te laten toetsen door de Internationaal Strafhof. Want ‘wie bepaalt of het een succes was, de ingrijpende macht of het “ontvangende” land?’. Misschien is het beter om een derde, onafhankelijke partij daarover uitspraak te laten doen. Het strafhof zou zelfs overwogen kunnen worden om een rol te kunnen spelen bij de legitimering vooraf.

Tenslotte werd met betrekking tot samenwerking genoemd dat ook gekeken moet worden naar wat andere Groene partijen in Europa vinden. Een deelnemer ging daarin nog verder: ‘misschien is het ook goed om te kijken wat Groene partijen in de regio van het conflict als voorkeur hebben’. Een interessante gedachte die wij nog niet eerder hoorden tijdens deze rondgang langs de provincies. Dat pleit ervoor om warme banden te onderhouden met onze groene zusterpartijen in Europa en daarbuiten, bijvoorbeeld via de Europese Groene Partij, de Global Greens, maar ook via het MATRA-programma voor technische assistentie aan groene partij-ontwikkeling in het buitenland dat onder de vlag van Bureau de Helling uitgevoerd wordt.

De toegepaste gespreksmethode van rondetafelgesprekken is een interessante bijdrage aan de uitbouw van de open debatpartij die GroenLinks nastreeft. De gesprekken in kleine kring boden de gelegenheid elkaar echt te bevragen, zoals de tafelheren en –dames (maar ook bijvoorbeeld Tweede Kamerlid Linda Voortman) goed deden. Zo halen we tijdens deze provinciale gesprekstournee over militaire interventies niet alleen kennis op over het onderwerp en de standpunten daarover van GroenLinksleden en -sympathisanten, maar doen ook ervaring op met verschillende manieren waarop deze kennis en standpunten uitgewisseld kunnen worden.

Wilt u verder meepraten? Dat kan op deze website of tijdens de komende bijeenkomsten van provinciale afdelingen en de internationale werkgroepen. Klik hier voor meer informatie.

Reacties

tjark reininga

een goed initiatief om te zoeken naar meerdere methoden om daadwerkelijk in dialoog te gaan over belangrijke onderwerpen die GroenLinksers bezighouden. en zo te proberen het draagvlak te versterken voor de beleidskeuzes die GroenLinks fracties moeten maken. als politieke partij en beweging moeten we daarin (blijven) investeren.

ik blijf het jammer vinden dat de bestaande instrumenten daarbij alvast bij het vuil lijken te zijn gezet. ik mis een forum waarvan de leden niet bij elkaar komen vanwege een specifiek beleidsveld, maar om met elkaar de dialoog aan te gaan over alles, waar een Nederlandse politieke partij te maken kan krijgen. partijgenoten die elkaar kennen en niet iedere dialoog op het nulpunt hoeven te beginnen. en die afkomstig zijn uit alle uithoeken in de partij, daar hun netwerk hebben en zich daarmee verstaan. ik mis, kortom, een soort partijraad.

Giel van Dam

Beste Tamara van Ree,

Het verslag is erg eenzijdig.
Aan de tafels is ook ter sprake geweest óf er wel interventies gesteund moeten worden.
Ik zat bijvoorbeeld aan een tafel waar door een ander ter sprake werd gebracht dat IS wel een eenheid lijkt maar dat zeker niet is. Hoe bepaal je dan of het humanitair belangrijk is om in te grijpen, wie staat aan jouw kant en wie is de vijand.
Aan een andere tafel kwam ter sprake dat we voortdurend spreken over deskundigen. Wie is deskundig? Is al niet zo vaak gebleken dat er later andere inzichten waren?
Aan de derde tafel waar ik bij zat hadden we het over voorkomen. De achtergrond achter interventies is soms een religieus conflict, een historisch raar getrokken grens of een voorspelbare (milieu)ramp. Hier kan ook voordat een conflict losbarst open naar gekeken worden.

Mijn conclusie van de avond was dat we nooit militair ingrijpen moeten steunen. En ik ben zeker niet de enige die avond.

Groet Giel van Dam

Tamara

Beste Giel,

Zoals bovenaan dit artikel vermeld staat, plaatsen wij op de website van Bureau de Helling sfeerverslagen van de bijeenkomsten, waarin per bijeenkomst enkele punten die aan de orde kwamen worden besproken. Het is - voor de leesbaarheid - nadrukkelijk niet de bedoeling om hierin volledig te zijn. Bij elke bijeenkomst maken Jasper Blom (projectleider) en ik (projectsecretaris) uitgebreid aantekeningen, die wél meegenomen en meegewogen worden in de aanpassing van de startnotitie. Daarnaast zijn er bij bijna elke bijeenkomst extra leden aanwezig die zich bezighouden met documentatie van alle opgehaalde standpunten en inzichten. Dit gaat dan bijvoorbeeld om leden van de internationale werkgroepen of bijvoorbeeld de speciaal aangestelde tafeldames- en heren in Utrecht. Zo hebben wij van de afdeling provincie Utrecht achteraf verslaglegging per tafel ontvangen, omdat wij niet bij alle tafels tegelijk aanwezig konden zijn. Hopelijk neemt deze informatie je zorg weg of er wel voldoende wordt gedaan aan verslaglegging.

Vriendelijke groet,
Tamara

Reactie toevoegen