Bureau de Helling Democracy Development Abroad (DDA) wil internationaal bijdragen aan de versterking van democratische waarden en structuren. Het stimuleert daarbij de dialoog over groene en sociale problematiek.

Met haar activiteiten richt DDA zich daarom op samenwerking met en ondersteuning van organisaties, bewegingen en partijen die zich verbonden weten met het groene gedachtengoed en de maatschappij en politiek in die zin willen beïnvloeden.

DDA actief in drie regio's

1: Zuidoost-Europa. Het gaat hierbij in het bijzonder om (mogelijke) toetredingslanden van de Europese Unie. Recent richtte DDA zich op Macedonië en Turkije. Daarnaast werd ondersteuning gegeven aan multilaterale bijeenkomsten. Speciale aandacht is gegeven aan samenwerking met stichtingen of verenigingen met het karakter van een groene think tank.

2: Oostelijk Partnerschap, dit richt zich op Wit-Rusland, Moldavië, Oekraïne, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, Met deze landen heeft de EU partnerschappen opgesteld die tot doel hebben een democratisch functioneren te bevorderen en sociaal–economische ontwikkeling te versterken. De partnerschappen zijn niet uniform in hun ontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft DDA activiteiten ondersteund in de Oekraïne en is er aan bijgedragen dat groene groepen en partijen uit deze regio elkaar in multilateraal verband konden ontmoeten. 

3: Shiraka/ Zuidelijk Partnerschap. Na de Arabische Lente (2010) zijn door EU-landen programma’s opgezet om ook in deze regio positieve veranderingen te ondersteunen. Nederland draagt daar aan bij door het Shiraka programma ( Arabisch voor Partnerschap). Ook hier richt DDA zich op organisaties, personen en partijen die geïnteresseerd of actief zijn op sociaal en ecologisch terrein. Contacten zijn ontwikkeld in Marokko en Tunesië.

Visie 

DDA werkt vanuit de volgende algemene uitgangspunten:

* Goed functionerende democratieën zijn van groot belang voor een vreedzame en duurzame mondiale samenleving.
* Internationale samenwerking en ondersteuning draagt bij aan het goed functioneren van een open, eerlijk en transparant politiek systeem.
* Politieke dialoog en uitwisseling is essentieel voor een pluralistische democratie.
* Onafhankelijke politieke stichtingen vormen daarbij een belangrijke schakel tussen het maatschappelijk middenveld (civil society) en de politiek.

Organisatie

Voor deze internationale activiteiten is op 1 januari 2016 een eigen rechtspersoon van start gegaan met de naam Bureau de Helling Democracy Development Abroad. Bureau de Helling heeft zo een duidelijker onderscheid tussen haar nationale en de internationale bezigheden. 

Bestuur DDA

Het stichtingsbestuur (foto boven) wordt gevormd door Jacqueline Cremers (interim voorzitter, op de foto rechtsonder), Sebastian Dinjens (penningmeester, foto linksboven) Rosalie Smit (secretaris, foto midden), Mieke van der Vegt (algemeen bestuurslid, foto linksonder) en Rutger Groot Wassink (algemeen bestuurslid, foto midden). Anne de Boer (foto rechts) is als programmamanager verantwoordelijk voor de uitvoering van de DDA activiteiten. 

Europese samenwerking

Bureau de Helling DDA werkt actief samen met groene zusterstichtingen in Europa zoals de Green European Foundation (GEF). Ook wordt actief deelgenomen aan het European Network of Political Foundations (ENoP). Vanuit de verschillende politieke families wordt hieraan deelgenomen door nationale stichtingen uit de Europese Unie. Deze contacten dragen bij aan een efficiënte uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. 

Contact

Voor vragen en meer info kunt u contact opnemen met Anne de Boer.

Postbus 8008
3503 RA Utrecht
KVK: 64501140