Komend jaar wil het Jong Wetenschappelijk Bureau zich met positieve energie en creativiteit profileren en de landelijke partij, indien nodig, tot anders denken aanzetten. Het bureau wil discussies tussen generaties stimuleren waarmee frisse ideeën en ervaringen zich kunnen verenigen. Daarvoor gaan we, als het jong wetenschappelijk bureau, eigen informatie verzamelen naast, maar ook in samenwerking met, De Helling of de landelijke partij. Vooral de jongeren zullen straks de lasten en de voordelen van het huidige beleid dragen. Vooral voor hen wordt het huidige denken en het er op gebaseerde beleid realiteit. De nadruk zal op rood liggen die gebaseerd is op een antropologische visie. Namelijk: mensen kunnen pas over andere onderwerpen nadenken, wanneer hun primaire behoeften bevredigd zijn. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat als mensen honger hebben, zij geen interesse hebben in zaken als democratie. In Nederland leeft momenteel meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Het Jong WB wil meer aandacht gaan besteden aan sociale vraagstukken gekoppeld aan de groene uitdagingen van deze tijd ten behoeve van een eerlijke en duurzame samenleving.

Het accent zal in het jaar 2020 vooral liggen op sociale vraagstukken als aandacht voor racisme, de jeugdwet, decentralisatie in de zorg. Maar ook onderwerpen als democratie en de rechtsstaat, economische onrechtvaardigheid wereldwijd, de gevolgen van het neoliberale beleid van de afgelopen decennia zullen aan bod komen. Het bureau wil kennis vergaren om het hoofd te kunnen bieden aan huidige en toekomstige maatschappelijk vraagstukken die zich zullen aandienen. Het bureau vindt het een logisch streven om aandacht te hebben voor onderwerpen die burgers (gaan) raken.

Werkbezoek (The Black Archives)

Thema: Met het organiseren van een werkbezoek bij The Black Archives willen we onze leden met behulp van historisch archief vanuit zwarte en andere perspectieven een completer beeld geven op ons leven die vaak onderbelicht zijn.

Dit lijkt ons een goed idee omdat onze geschiedenis onlosmakelijk gebonden is aan de hedendaagse werkelijkheid en omdat racisme nog steeds voor sommige het leven bepaald, lijkt het ons een mooi streven om ons te focussen op zwarte en andere perspectieven. Naast een rondleiding nodigen we enkele jonge wetenschappers uit om ons meer te vertellen over de context van de tentoonstelling, het belang van zwarte historie, en hoe dat onze hedendaagse blik kan veranderen.

Discussiemiddag met DWARS

Thema: reactie op de hedendaagse herhaaldelijke aanvallen op rechtsstaat en democratie. Op deze middag/avond willen we praten over hoe we kunnen voorkomen dat aanvallen op de rechtsstaat salonfähig worden, ook internationaal.

We willen DWARS leden en Jong WB leden de kans geven om een pitch te houden voor een panel van experts, programmacommissieleden, en politici. De pitch kan inhoudelijk gaan over aan de rol van Eerste Kamer of waar GroenLinks zich in gebreke stelt m.b.t. tot de rechtsstaat, of de rol van GroenLinks in de Tweede Kamerfractie m.b.t. dit thema. Panelleden en Kamerleden zullen de (politieke) haalbaarheid van hun pitch beoordelen. Daarnaast wordt de avond zo ingericht dat het publiek actief betrokken wordt.

Symposium

Thema: wordt nader bepaald.

Masterclasses met WB

Het accent zal in het jaar 2020 vooral liggen op sociale vraagstukken, denk aan: decentralisatie in de (jeugd) zorg. Het Jong WB wil kennis vergaren om het hoofd te kunnen bieden aan huidige en toekomstige maatschappelijk vraagstukken die zich zullen aandienen. We vinden het een logisch streven om aandacht te hebben voor onderwerpen die burgers (gaan) raken. In gesprek met WB zullen de onderwerpen en de sessies concreet worden.

Een van de speerpunten van het WB is de decentralisatie van sociaal beleid. We hopen het WB te ondersteunen waar nodig met het behalen van zijn doel. Organiseren van Masterclasses met als doel: analyseren van het probleem en aanbevelingen doen voor verbetering.

Problemen met decentralisatie in de jeugdzorg

Vijf jaar na de invoering van de Jeugdwet is een analyse n.a.v. de signalen in het Sociaal Domein hoognodig. Denk aan de lange wachttijden bij de jeugdzorginstellingen o.a. bij de GGZ. Jeugdzorg is het grootste zorgkindje binnen de decentralisatie. Burgers zijn minder positief dan de ambtenaren. De jeugdteams kunnen het werk niet aan blijkt uit onderzoek van I&O Research. De hoeveelheid van klachten van burgers is volgens sociaal domein ambtenaren in vergelijking met drie jaar geleden toegenomen. Zeker als het gaat om de toegang tot zorg en ondersteuning. Dat is opmerkelijk want het doel van de decentralisatie was onder meer de toegang tot de zorg laagdrempelig te maken. Driekwart van de ambtenaren verwacht dat de grootste knelpunten dit jaar nog komen. Een van de knelpunten blijkt de vergaande bemoeienis van het rijk te zijn. Die gaat gepaard met inperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid, die grote financiële gevolgen heeft voor de gemeenten.

Sociaal Domein Decentralisatie in de zorg

Een rapport over de participatiewet: de uitvoering van de participatiewet is aangescherpt als het gaat om de uitvoering door de gemeenten. Decentraliseren en bezuinigen: het argument was dat gemeenten dichter bij de burgers staan, maar dat argument wordt nu onderuitgehaald want de gemeenten moeten gewoon de regels van Den Haag streng uitvoeren, waarmee van de mogelijkheid tot een individuele benadering niets overblijft.