Groene industriepolitiek

Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw. De industrie speelt een hoofdrol in de verregaande verduurzaming van onze economie.

Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw. Klimaatverandering en toenemende grondstoffenschaarste dwingen verregaande verduurzaming van onze economie af. De industrie speelt hierin een hoofdrol, als grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijke voor het grootste aandeel (ruim 30 procent) van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen.

Gelukkig zetten zowel de regering als de industrie zelf stappen om de Nederlandse industrie te verduurzamen. De vraag óf de industrie moet verduurzamen, beantwoorden nu bijna alle betrokken partijen met ‘ja’. De vraag die zich nu aandient is: hoe dan? Welke energiebronnen en -dragers zijn onmisbaar en welke aanpassingen aan de infrastructuur zijn nodig? Wat is het tijdspad? Voor welke industriële bedrijven is nog plaats in een duurzame industrie en voor welke niet? Wie heeft de regie en in welke mate? Welke beleidsinstrumenten moeten worden ingezet? Wie neemt welk deel van de kosten voor zijn rekening?

Brede welvaart

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onderzoekt welk beleid de Nederlandse overheid moet voeren om de Nederlandse industrie groen en toekomstbestendig te maken. Een groene industrie draagt bij aan brede welvaart: ze respecteert planetaire grenzen. Dat wil zeggen: in 2040 CO2-neutraal en 75 procent circulair grondstoffengebruik; in 2050 100 procent CO2-neutraal en circulair. Daarnaast creëert een toekomstbestendige industrie inkomen en werkgelegenheid, nu en in de toekomst.

Politieke aanbevelingen

Een belangrijk eindproduct van dit project is een rapport geschreven door diverse auteurs die vanuit hun expertise deelvragen beantwoorden, waarbij feiten en wetenschappelijke inzichten centraal staan. Het rapport sluit af met politieke aanbevelingen en een voorstel voor groene industriepolitiek, geschreven door WBGL. De verwachte verschijningsdatum van het rapport is herfst 2020.

Meer informatie

Voor contact met de projectleider, mail Evert Nieuwenhuis.
 

Verslag expertmeeting

Op 29 mei 2020 organiseerde Wetenschappelijk Bureau GroenLinks in samenwerking met Green European Foundation een expertmeeting over groene industriepolitiek. Centraal stond de vraag met welk beleid we de zware industrie in Nederland klimaatneutraal en circulair maken. Iets meer dan 30 wetenschappers en enkele GroenLinkspolitici deden hieraan mee.
Download het Nederlandstalige verslag
Download the English version of the report