Groene industriepolitiek

Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw. De industrie speelt een hoofdrol in de verregaande verduurzaming van onze economie.

Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw. Klimaatverandering en toenemende grondstoffenschaarste dwingen verregaande verduurzaming van onze economie af. De industrie speelt hierin een hoofdrol, als grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijke voor het grootste aandeel (ruim 30 procent) van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen.

Gelukkig zetten zowel de regering als de industrie zelf stappen om de Nederlandse industrie te verduurzamen. De vraag óf de industrie moet verduurzamen, beantwoorden nu bijna alle betrokken partijen met ‘ja’. De vraag die zich nu aandient is: hoe dan? Welke energiebronnen en -dragers zijn onmisbaar en welke aanpassingen aan de infrastructuur zijn nodig? Wat is het tijdspad? Voor welke industriële bedrijven is nog plaats in een duurzame industrie en voor welke niet? Wie heeft de regie en in welke mate? Welke beleidsinstrumenten moeten worden ingezet? Wie neemt welk deel van de kosten voor zijn rekening?

Brede welvaart

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onderzoekt welk beleid de Nederlandse overheid moet voeren om de Nederlandse industrie groen en toekomstbestendig te maken. Een groene industrie draagt bij aan brede welvaart: ze respecteert planetaire grenzen. Dat wil zeggen: in 2040 CO2-neutraal en 75 procent circulair grondstoffengebruik; in 2050 100 procent CO2-neutraal en circulair. Daarnaast creëert een toekomstbestendige industrie inkomen en werkgelegenheid, nu en in de toekomst.

Politieke aanbevelingen

Een belangrijk eindproduct van dit project is een rapport geschreven door diverse auteurs die vanuit hun expertise deelvragen beantwoorden, waarbij feiten en wetenschappelijke inzichten centraal staan. Het rapport sluit af met politieke aanbevelingen en een voorstel voor groene industriepolitiek, geschreven door WBGL. De verwachte verschijningsdatum van het rapport is voorjaar 2021.

Meer informatie

Voor contact met de projectleider, mail Evert Nieuwenhuis.
 

Verslag expertmeeting wetenschap

Op 29 mei 2020 organiseerde Wetenschappelijk Bureau GroenLinks in samenwerking met Green European Foundation een expertmeeting over groene industriepolitiek. Centraal stond de vraag met welk beleid we de zware industrie in Nederland klimaatneutraal en circulair maken. Iets meer dan 30 wetenschappers en enkele GroenLinkspolitici deden hieraan mee.
Download het Nederlandstalige verslag
Download the English version of the report
   

Verslag expertmeeting vertegenwoordigers industrie

Op vrijdag 4 september organiseerde Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een tweede expertmeeting over groene industriepolitiek, dit keer met vertegenwoordigers van de Nederlandse energie intensieve industrie. In deze meeting stond het perspectief van de industrie centraal - welk beleid is nodig voor de industrie om klimaatneutraal en circulair te worden? Ongeveer 20 vertegenwoordigers en belangenbehartigers namen deel, samen met enkele GroenLinks politici.
Download het Nederlandstalige verslag

Missiegedreven innovatiebeleid

Missiegedreven innovatiebeleid is een relatief nieuwe en bovenal veelbelovende manier om grote maatschappelijke missies, zoals het vergroenen van de zware industrie, vorm te geven. Zowel Nederland als de Europese Commissie voeren missiegedreven innovatiebeleid. Dit hoofdstuk geeft een inleiding op de theorie van missiegedreven innovatiebeleid (waarin het werk van Mariana Mazzucato een belangrijke rol speelt) en beschrijft de sterke en zwakke punten. Het bespreekt en beoordeelt tevens de manier waarop Nederland vormgeeft aan zijn missiegedreven beleid: wat gaat goed en wat kan beter?
Download het volledige artikel “Missiegedreven innovatiebeleid: een nieuw perspectief op vernieuwing en vergroening”.

 
Video

Voor een online-conferentie Achieving zero carbon trade, investment and industry, (25 september, georganiseerd door Green House Think Tank met steun van de Green European Foundation), maakten we een korte presentatie over de Nederlandse zware industrie en hoe deze te vergroenen. Deze presentatie is te zien in dit filmpje, inclusief interviews met Marjan Minnesma (Urgenda), Tom van der Lee (Tweede Kamer GroenLinks) en Ton van Dril (onafhankelijk beleidsadviseur industrie en beleid).
Evert Nieuwenhuis & Bram van de Glind
 

Dossier de Helling: een industrie voor de Groene Eeuw

‘Nationaliseer Tata Steel’
Interview met Heleen de Coninck en Marjan Minnesma
Van windwonder tot batterij-alliantie
Lisa Jansen
Een industrie voor de Groene Eeuw
Evert Nieuwenhuis

Podcast

De eerste aflevering van onze zeswekelijkse podcast Groene gasten. Hierin voeren Suzanne van den Eynden en Evert Nieuwenhuis gesprekken met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken. Deze aflevering: Heleen de Coninck en Marjan Minnesma: Hoe vergroenen we de zware industrie?

Engelstalig rapport: Blockers and enablers for decarbonising the Dutch chemistry, refinery and basic metals industries

Green European Foundation

Het project Groene industriepolitiek is onderdeel van een breder Europees project – The Climate Emergency Economy  – gefinancierd door de Green European Foundation. Een van onze bijdragen aan dat project is deze Engelstalige literatuurstudie. Op basis van de wetenschappelijke literatuur verkent dit rapport twee manieren waarop de uitstoot van de zware industrie kan worden teruggebracht. Eerst bekijken we hoe de vraag naar industriële basismaterialen kan worden teruggebracht. Vervolgens onderzoeken we hoe de productie die overblijft, op een klimaatneutrale en zoveel mogelijk circulaire manier kan worden vormgegeven. Daarbij geven we aandacht aan de technische aspecten, maar vooral ook aan het benodigde beleid. Het rapport is te downloaden via de website van de Green European Foundation.